معنی کلمه A به فارسی

 A
حرف‌ اول‌ الفبای‌ انگلیسی‌، حرف‌ اضافه‌ مثبت‌.

 A Bomb
بمب‌ اتمی‌.

 A La Carte
(در مورد کاغذ) جداجدا سفارش‌ داده‌ شده‌.

 Aardwolf
(ج‌.ش‌.) کفتار(atatsirc seletorP) بومی‌ جنوب‌ و مشرق‌

 Aardwolf
افریقا.

 Aaron
هارون‌ برادر موسی‌.

 Aaron"s Beard
(گ.ش‌.) گیاهی‌ از خانواده‌ هوفاریقون‌ بنام‌ municylac

 Aaron"s Beard
mucirepyh.

 Aaronic
هارونی‌، از نسل‌ هارون‌، جزو گروه‌ کشیشان‌ پایین‌ درجه‌

 Aaronic
مورمن‌ (nomrom).

 Ab
پیشوند لاتین‌ بمعنی‌ <دوراز> و <از> و <جدایی‌> و

 Ab
<غیر> مانند esuBA و laixaBA.

 Aba
عبا، پارچه‌ عبایی‌، مقیاس‌ اندازه‌گیری‌ عرض‌ جغرافیایی‌.

 Abacinate
کورکردن‌.

 Abaciscus
قط‌عه‌ مربع‌ کاشی‌ معرق‌.

 Aback
قهقرایی‌، به‌عقب‌، غافلگیر، ناگهان‌، [اسکاتلند] منزوی‌،

 Aback
پرت‌.

 Abaction
[حق.] گاودزدی‌، گله‌دزدی‌.

 Abaculus
قط‌عه‌ مربع‌ کاشی‌ معرق‌.

 Abacus
چرتکه‌، تخته‌ روی‌ سرستون‌ [معماری‌]، گنجه‌ ظ‌رف‌، لوحه‌

 Abacus
مربع‌ موزائیک‌ سازی‌.

 Abacus
چرتکه‌.

 Abaft
عقب‌، پشت‌، بط‌رف‌ عقب‌.

 Abalienate
[حق.] واگذاری‌، منتقل‌ کردن‌، پس‌ گرفتن‌.

 Abandon
ترک‌ گقتن‌، واگذارکردن‌، تسلیم‌شدن‌، رهاکردن‌،

 Abandon
تبعیدکردن‌، واگذاری‌، رهاسازی‌، بی‌خیالی‌.

 Abandonment
ترک‌، رهاسازی‌، واگذاری‌، دل‌کندن‌.

 Abaptiston
اره‌جراحی‌ مغز.

 Abaptistum
اره‌جراحی‌ مغز.

 Abarticulation
[تش‌.] بند جنبنده‌، مفصل‌ متحرک‌.

 Abase
پست‌ کردن‌، تحقیرنمودن‌، کم‌ارزش‌ کردن‌.

 Abash
شرمنده‌کردن‌، خجالت‌ دادن‌، دست‌ پاچه‌ نمودن‌.

 Abasia
[ط‌ب‌] عدم‌ همکاری‌ عضلات‌ محرکه‌.

 Abassid
خلفای‌ عباسی‌.

 Abat Jour
پرتوافکن‌ چراغ‌، سایبان‌، پنجره‌ هوا.

 Abate
فروکش‌ کردن‌، کاستن‌، تخفیف‌ دادن‌، رفع‌نمودن‌، کم‌شدن‌،

 Abate
اب‌ گرفتن‌ از(فلز)، خیساندن‌ (چرم‌)، (حق.) غصب‌ یا

 Abate
تصرف‌ عدوانی‌، بزورتصرف‌ کردن‌، کاهش‌، تنزل‌، فرونشستن‌.

 Abatement
کاهش‌، تخـفیف‌، فروکش‌، جلوگیری‌، غصب‌.

 Abatis
(نظ‌) سد درختی‌.

 Abator
رفع‌ مزاحمت‌ کننده‌، غاصب‌ حق‌ وارث‌ قانونی‌.

 Abattis
(نظ‌) سد درختی‌.

 Abattoir
کشتارگاه‌.

 Abaxial
(elixaba=) (گ‌.ش‌.) دورازمحور.

 Abaxile
(laixaba=) (گ‌.ش‌.) دورازمحور.

 Abba
پدر، ابا.

 Abbacy
قلمرو راهب‌، مقام‌ رهبانیت‌، مقر راهبان‌ دیر.

 Abbasid
خلفای‌ عباسی‌.

 Abbatial
خانقاهی‌، دیری‌، راهبی‌، کشیشی‌.

 Abbe
کشیش‌، راهب‌، ابه‌، پدر روحانی‌.

 Abbess
رئیسه‌ صومعه‌ زنان‌ تارک‌ دنیا.

 Abbey
دیر، صومعه‌، خانقاه‌، کلیسا، نام‌کلیسای‌ وست‌

 Abbey
مینستر(retsnimtseW).

 Abbot
راهب‌ بزرگ‌، رئیس‌ راهبان‌.

 Abbreviate
کوتاه‌ کردن‌، مختصرکردن‌، خلاصه‌کردن‌.

 Abbreviate
مختصر کردن‌.

 Abbreviation
اختصار.

 Abbreviation
کوتهسازی‌، مخفف‌، تلخیص‌، اختصار.

 Abc
سه‌ حرف‌ اول‌ الفبای‌ انگلیسی‌ که‌ نماینده‌ حروف‌ الفبا

 Abc
است‌، الفبا، کتاب‌ الفبا، پایه‌ کار، مبدا کار.

 Abdicate
واگذار کردن‌، تفویض‌ کردن‌، ترک‌ گفتن‌، محروم‌کردن‌

 Abdicate
(ازارث‌)، کناره‌ گیری‌ کردن‌، استعفا دادن‌.

 Abdication
استعفا، کناره‌گیری‌.

 Abdomen
شکم‌، بط‌ن‌.

 Abdominal
شکمی‌، بط‌نی‌، وریدهای‌ شکمی‌، ماهیان‌ بط‌نی‌.

 Abdomino
این‌ کلمه‌ بصورت‌ پیشوند بکار رفته‌ و بمعنی‌ (شکم‌)

 Abdomino
میباشد.

 Abdominoscopy
معاینه‌ شکم‌.

 Abdominous
دارای‌ شک‌م‌ بزرگ‌، شکم‌ گنده‌.

 Abduct
ربودن‌، دزدیدن‌ (شخص‌)، دور کردن‌، ادم‌ دزدیدن‌، از

 Abduct
مرکز بدن‌ دور کردن‌ (ط‌ب‌).

 Abduction
عمل‌ ربودن‌ (زن‌ و بچه‌ و غیره‌)، ربایش‌، دورشدگی‌، (ط‌ب‌)

 Abduction
دوری‌ از مرکز بدن‌، قیاسی‌، قیاس‌.

 Abductor
ادم‌دزد، ادم‌ربا، دور کننده‌، (ط‌ب‌) عضله‌ دور کننده‌.

 Abecedarian
ابجداموز، ابجدخوان‌، مبتدی‌، ابتدایی‌.

 Abecedarium
کتاب‌ الفباء.

 Abed
در بستر، در رختخواب‌.

 Abel
(هابیل‌) فرزند ادم‌ ابوالبشر که‌ برادرش‌ (قابیل‌ یا

 Abel
قائن‌) او را بقتل‌ رسانید.

 Abel Tree
(گ‌.ش‌) درخت‌ سپیدار که‌ نام‌ لاتین‌ ان‌ abla sulupop است‌.

 Abelmoschus
(ksomleba=) (گ‌.ش‌) حب‌المشک‌.

 Abelmosk
(suhcsomleba=)، (ksumleba=)، (گ‌.ش‌) حب‌المشک‌، خط‌می‌

 Abelmosk
معط‌ر، مشک‌ دانه‌، خط‌می‌ مخملی‌.

 Abelmusk
(suhcsomleba=)، (ksomleba=)، (گ‌.ش‌) حب‌المشک‌، خط‌می‌

 Abelmusk
معط‌ر، مشک‌ دانه‌، خط‌می‌ مخملی‌.

 Abend
خاتمه‌ غیر عادی‌.

 Abended
ختمه‌ یافته‌ بط‌ور غیر عادی‌.

 Aberdeen Angus
گاو بی‌شاخ‌ پرواری‌ اسکاتلندی‌.

 Aberdevine
(ج‌.ش‌.) سهره‌ اروپایی‌ (sunips sileudraC).

 Aberrance
انحراف‌، گمراهی‌، ضلالت‌، کجراهی‌.

 Aberrant
گمراه‌، منحرف‌، بیراه‌، نابجا، کجراه‌.

 Aberration
کجراهی‌، انحراف‌، (ط‌ب‌) عدم‌ انط‌باق‌ کانونی‌.

 Aberration
خبط‌، گمراهی‌، انحراف‌.

 Aberrometer
انحراف‌ سنج‌ باصره‌.

 Abet
برانگیختن‌، جرات‌ دادن‌، تربیت‌ کردن‌، تشویق‌ (به‌ عمل‌

 Abet
بد) کردن‌، (حق.) معاونت‌ کردن‌(درجرم‌)، تشویق‌، تقویت‌،

 Abet
ترغیب‌ (به‌ کار بد).

 Abextra
ازخارج‌، خارجی‌.

 Abeyance
(حق.) بی‌تکلیفی‌، وقفه‌، تعلیق‌.

 Abeyant
(حق.) بی‌تکلیف‌، معلق‌، متوقف‌.

 Abhor
تنفر داشتن‌ از، بیم‌ داشتن‌ از، ترس‌ داشتن‌ از،

 Abhor
ترساندن‌، ترسیدن‌.

 Abhorrence
تنفر، بیزاری‌، انزجار، وحشت‌.

 Abhorrent
متنفر، منزجر، بیمناک‌، ناسازگار، مکروه‌، زشت‌، شنیع‌،

 Abhorrent
مغایر.

 Abidance
سکنی‌، ایستادگی‌، دوام‌، ثبات‌ قدم‌، رفتار برط‌بق‌ توافق‌.

 Abide
ایستادگی‌کردن‌، پایدارماندن‌، ماندن‌، ساکن‌ شدن‌، منزل‌

 Abide
کردن‌، ایستادن‌، منتظ‌ر شدن‌، وفا کردن‌، تاب‌ اوردن‌.

 Abiding
پایدار، پایا، ساکن‌، وفا کننده‌، تاب‌ اور، تحمل‌ کننده‌

 Abigail
(اسم‌ خاص‌ مونث‌) ندیمه‌، مستخدمه‌.

 Ability
شایستگی‌، توانایی‌، لیاقت‌، صلاحیت‌، قابلیت‌، استط‌اعت‌.

 Ability
توانایی‌، استط‌اعت‌.

 Abinitio
از اغاز.

 Abintra
از درون‌.

 Abio
کلمه‌ایست‌ که‌ بصورت‌ پیشوند بکار رفته‌ و بمعنی‌ (بدون‌

 Abio
زندگی‌) و (عاری‌ از حیات‌) است‌.

 Abiogenesis
ایجاد موجود زنده‌ از مواد بی‌جان‌، تولید خود بخود.

 Abiotrophy
(ط‌ب‌) تحلیل‌ و فساد عضو بدون‌ علت‌ مشهود.

 Abirritate
(ط‌ب‌) بی‌ حس‌ کردن‌، از حساسیت‌ کاستن‌.

 Abiston
پنبه‌ نسوز، پنبه‌ کوهی‌، سنگ‌ معدنی‌ دارای‌ رشته‌های‌

 Abiston
بلند (مانند امفیبل‌).

 Abject
پست‌، فرومایه‌، سرافکنده‌، مط‌رود، روی‌ برتافتن‌، خوار،

 Abject
پست‌ کردن‌، کوچک‌ کردن‌، تحقیرکردن‌.

 Abjuration
پیمان‌ شکنی‌، عهد شکنی‌، سوگند شکنی‌، نقض‌ عهد، ترک‌

 Abjuration
عقیده‌، ارتداد، انکار.

 Abjure
سوگند شکستن‌، نقض‌ عهد کردن‌، برای‌ همیشه‌ ترک‌ گفتن‌،

 Abjure
مرتد شدن‌، رافضی‌ شدن‌.

 Ablactate
از شیر گرفتن‌.

 Ablactation
از شیر گیری‌، شیرواگیران‌.

 Ablate
از بیخ‌ کندن‌، قط‌ع‌ کردن‌، (جراحی‌) بریدن‌ و خارج‌ کردن‌.

 Ablation
ریشه‌ کنی‌، ساییدگی‌، قط‌ع‌، (ط‌ب‌) قط‌ع‌ عضوی‌ از بدن‌،

 Ablation
(جغ.) فرساب‌.

 Ablative
ازی‌، کاهنده‌، (د.) مفعول‌ به‌، مفعول‌ عنه‌، مفعول‌ منه‌،

 Ablative
صیغه‌ الت‌، رافع‌، مربوط‌ به‌ مفعول‌ به‌ یا مفعول‌ عنه‌.

 Ablator
(ط‌ب‌) وسیله‌ رافع‌، الت‌ بریدن‌ در جراحی‌.

 Ablaut
تصریف‌ کلمه‌، قلب‌ حروف‌ هجایی‌ (با صدا) برای‌ صرف‌ فعل‌

 Ablaut
(مانند gnus وgnas وgnis).

 Ablaze
سوزان‌، فروزان‌، درخشان‌، مشتعل‌، برافروخته‌.

 Able
(.iv ,.tv): توانابودن‌، شایستگی‌ داشتن‌، لایق‌ بودن‌،

 Able
مناسب‌ بودن‌، اماده‌ بودن‌، ارایش‌ دادن‌، لباس‌ پوشاندن‌،

 Able
قوی‌ کردن‌، (.jda): توانا، لایق‌، اماده‌، بااستعداد،

 Able
صلاحیت‌ دار، قابل‌، مط‌یع‌، مناسب‌، (حق.) دارای‌ صلاحیت‌

 Able
قانونی‌، پسوندی‌ برای‌ ساختن‌ صفت‌ به‌معنی‌(دارای‌ قدرت‌)،

 Able
شایسته‌.

 Able Bodied
دارای‌ جسم‌ توانا.

 Abloom
شکوفا، پر شکوفه‌.

 Abluent
شستشو دهنده‌، پاک‌ کننده‌.

 Ablution
شستشو، ابدست‌، غسل‌.

 Ably
با توانایی‌، از روی‌ لیاقت‌.

 Abnegate
ترک‌ کردن‌، انکار کردن‌، بخود حرام‌ کردن‌، کف‌ نفس‌ کردن‌.

 Abnegation
چشم‌ پوشی‌، کف‌ نفس‌، انکار، رد، فداکاری‌.

 Abnerval
ناشی‌ از عصب‌، عصبی‌.

 Abneural
(تش‌.) واقع‌ در مقابل‌ دستگاه‌ مرکزی‌ عصب‌.

 Abnormal
غیر عادی‌، ناهنجار.

 Abnormal
غیر عادی‌.

 Abnormal End
خاتمه‌ غیر عادی‌.

 Abnormalcy
حالت‌ غیر ط‌بیعی‌، ناهنجاری‌، غیر عادی‌ بودن‌.

 Abnormalcy
حالت‌ غیر ط‌بیعی‌، نا هنجاری‌، غیر عادی‌ بودن‌.

 Abnormality
نابه‌هنجاری‌، بی‌ قاعدگی‌، وضع‌ غیر عادی‌، خاصیت‌

 Abnormality
غیرط‌بیعی‌.

 Abnormous
غیر عادی‌، ناهنجار.

 Aboard
روی‌، توی‌، از روی‌، روی‌ یا داخل‌ (کشتی‌ یا هواپیما).

 Abode
منزل‌، مسکن‌، رحل‌ اقامت‌ افکندن‌، اشاره‌ کردن‌، پیشگویی‌

 Abode
کردن‌، بودگاه‌، بودباش‌.

 Abolish
برانداختن‌، ازمیان‌ بردن‌، منسوخ‌ کردن‌.

 Abolition
برانداختگی‌، لغو، فسخ‌، الغا مجازات‌.

 Abolitionism
مخالفت‌ با بردگی‌.

 Abominable
مکروه‌، زشت‌، ناپسند، منفور.

 Abominate
ناپسند شمردن‌، مکروه‌ دانستن‌، تنفر داشتن‌، نفرت‌ کردن‌.

 Abomination
زشتی‌، پلیدی‌، نفرت‌، کراهت‌، نجاست‌، عمل‌ شنیع‌.

 Abondance
وفور، فراوانی‌.

 Abonne
حق‌اشتراک‌، وجه‌اشتراک‌، ابونه‌ (مجله‌ یا روزنامه‌).

 Aboriginal
بومی‌، اصلی‌، سکنه‌ اولیه‌، اهل‌ یک‌ اب‌ و خاک‌.

 Aborigine
بومی‌، ساکن‌ اولیه‌، اهلی‌، قدیم‌، گیاه‌ بومی‌.

 Aborning
در حال‌ زایش‌، در بدو تولد، در حال‌ تولد.

 Aborsement
سقط‌ جنین‌.

 Abort
بچه‌ انداختن‌، سقط‌ کردن‌، نارس‌ ماندن‌، ریشه‌ نکردن‌،

 Abort
عقیم‌ ماندن‌، بی‌ نتیجه‌ ماندن‌.

 Abortifacient
بچه‌انداز، سقط‌ جنین‌ کننده‌، سقط‌ جنینی‌.

 Abortion
سقط‌ جنین‌، بچه‌اندازی‌، سقط‌ نوزاد نارس‌ یا رشد نکرده‌،

 Abortion
عدم‌ تکامل‌.

 Abortionist
کسی‌ که‌ موجب‌ سقط‌ جنین‌ میشود، سقط‌ جنین‌ کننده‌.

 Abortive
مسقط‌، رشد نکرده‌، عقیم‌، بی‌ ثمر، بی‌ نتیجه‌.

 Abortment
سقط‌ جنین‌.

 Abound
فراوان‌ بودن‌، زیاد بودن‌، وفور داشتن‌، تعیین‌ حدود

 Abound
کردن‌، محدود کردن‌.

 About
درباره‌، گرداگرد، پیرامون‌، دور تا دور، در اط‌راف‌،

 About
نزدیک‌، قریب‌، در حدود، در باب‌، راجع‌ به‌، در شرف‌، در

 About
صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ‌.)

 About
فرمان‌ عقب‌ گرد.

 About Face
سوی‌ دیگر، جهت‌ دیگر، عدول‌ کردن‌.

 Above
در بالا، بالای‌، بالای‌ سر، نام‌ برده‌، بالاتر، برتر،

 Above
مافوق‌، واقع‌ دربالا، سابق‌ الذکر، مذکوردرفوق‌.

 Aboveboard
اشکارا، پوست‌ کنده‌، علنی‌.

 Aboveground
در بالای‌ سط‌ح‌ زمین‌، (مج.) در قید حیات‌.

 Abovestairs
(sriatspu=) ط‌بقه‌ بالا.

 Abraam
ابراهیم‌، ابراهیم‌ پیامبر.

 Abracadabra
ط‌لسم‌، ورد، سخن‌ نامفهوم‌.

 Abradant
ساینده‌، سوزش‌ اور.

 Abrade
ساییدن‌، خراشیدن‌ زدودن‌، پاک‌ کردن‌، حک‌ کردن‌، (مج.)

 Abrade
سر غیرت‌ اوردن‌، بر انگیختن‌، تحریک‌ کردن‌.

 Abraham
ابراهیم‌، ابراهیم‌ پیامبر.

 Abranchiate
(ج‌.ش‌.) فاقد برانشی‌ یا دستگاه‌ تنفس‌ (ماهی‌).

 Abrasion
خراش‌، سایش‌، ساییدگی‌.

 Abrasive
ساینده‌، تراشنده‌، سوزش‌ اور، سایا.

 Abrazitic
(مع.) ماده‌ای‌ که‌ در موقع‌ ذوب‌ نمی‌جوشد.

 Abreact
(روانکاوی‌) تغییر دادن‌ عقیده‌ شخص‌ با تلقین‌.

 Abreast
برابر، پهلو به‌ پهلو.

 Abridge
کوتاه‌ کردن‌، مختصر کردن‌.

 Abridgement
کوتاهی‌، اختصار، خلاصه‌، مجمل‌.

 Abroach
سوراخ‌، فرورفته‌، بهم‌ زده‌.

 Abroad
پهن‌، گسترش‌ یافته‌، وسیع‌، خارج‌، بیرون‌، خارج‌ از کشور،

 Abroad
بیگانه‌، ممالک‌ بیگانه‌.

 Abrogate
منسوخ‌، از میان‌ برده‌، ملغی‌، ازمیان‌ بردن‌، باط‌ل‌ کردن‌،

 Abrogate
منسوخ‌ کردن‌، لغو کردن‌.

 Abrupt
تند، پرتگاه‌ دار، سراشیبی‌، ناگهان‌، ناگهانی‌، بیخبر،

 Abrupt
درشت‌، جداکردن‌.

 Abruption
قط‌ع‌ ناگهانی‌، انتزاع‌.

 Abs
پیشوندیست‌ لاتینی‌ که‌ همان‌ پیشوند-ba میباشد و بمعنی‌

 Abs
(دور از) و (غیر از) و (از)میباشد و قبل‌ از حروف‌ c

 Abs
وp وt باینصورت‌ درمیاید.

 Abscess
ورم‌ چرکی‌، ماده‌، دمل‌، ابسه‌، دنبل‌.

 Abscise
(ر.) جدا کردن‌ ط‌ول‌ روی‌ محور مختصات‌.

 Abscissa
ط‌ول‌، بعد افقی‌.

 Abscission
ریزش‌، برش‌، قط‌ع‌، جدایی‌، دریدگی‌، قط‌ع‌ پوست‌ و گوشت‌.

 Abscond
گریختن‌، فرار کردن‌، دررفتن‌، رونشان‌ ندادن‌، روپنهان‌

 Abscond
کردن‌، پنهان‌ شدن‌.

 Absence
نبودن‌، غیبت‌، غیاب‌، حالت‌ غیاب‌، فقدان‌.

 Absent
غایب‌، مفقود، غیرموجود، پریشان‌ خیال‌.

 Absentee
مالک‌ غایب‌، غایب‌، مفقودالاثر، شخص‌ غایب‌.

 Absentee Ballot
ارسال‌ ورقه‌ رای‌ بط‌ور غیابی‌.

 Absenteeism
حالت‌ غایب‌ بودن‌، غیبت‌.

 Absentminded
پریشان‌ خیال‌، حواس‌ پرت‌.

 Absinthium
(گ‌.ش‌.) افسنتین‌، افسنتین‌ کبیر.

 Absinthol
(ش‌.) ماده‌ کافوری‌ افسنتین‌ بفرمول‌ (O61H01C).

 Absis
(sipa=) مدار، پیرامون‌.

 Absit Omen
(سوگند ملایم‌) خدا نکند، چشم‌ بد دور، مبادا.

 Absolute
مط‌لق‌، غیر مشروط‌، مستقل‌، استبدادی‌، خودرای‌، کامل‌،

 Absolute
قط‌عی‌، خالص‌، ازاد از قیود فکری‌، غیر مقید، مجرد،

 Absolute
(در هندسه‌ فضایی‌ اقلیدس‌)دایره‌ نامحدود.

 Absolute
مط‌لق‌.

 Absolute Address
نشانی‌ مط‌لق‌.

 Absolute Coding
برنامه‌ نویسی‌ مط‌لق‌.

 Absolute Error
خط‌ای‌ مط‌لق‌.

 Absolute Value
قدر مط‌لق‌.

 Absolution
امرزش‌ گناه‌، بخشایش‌، عفو، بخشودگی‌، تبرئه‌، برائت‌،

 Absolution
انصراف‌ از مجازات‌، منع‌ تعقیب‌ کیفری‌.

 Absolutism
مط‌لق‌ گرایی‌، حکومت‌ مط‌لقه‌، اعتقاد به‌ قادر علی‌ الاط‌لاق‌

 Absolutism
(خدا)، ط‌ریقه‌ مط‌لقه‌، (حق.) سیستم‌ سلط‌نت‌ استبدادی‌.

 Absolve
بخشیدن‌ (گناه‌)، امرزیدن‌، عفو کردن‌، کسی‌ را از گناه‌

 Absolve
بری‌ کردن‌، اعلام‌ بی‌تقصیری‌ کردن‌، بری‌ الذمه‌ کردن‌، کسی‌

 Absolve
را ازانجام‌ تعهدی‌ معاف‌ ساختن‌، پاک‌ کردن‌، مبرا کردن‌.

 Absopption
جذب‌.

 Absorb
درکشیدن‌، دراشامیدن‌، جذب‌ کردن‌، فروبردن‌، فراگرفتن‌،

 Absorb
جذب‌ شدن‌ (غدد)، کاملا فروبردن‌، تحلیل‌ بردن‌، مستغرق‌

 Absorb
بودن‌، مجذوب‌ شدن‌ در.

 Absorbant
جاذب‌، دارای‌ خاصیت‌ جذب‌، درکش‌، دراشام‌.

 Absorbency
خاصیت‌ درکشی‌ یا دراشامی‌، جذب‌، فروبری‌، تحلیل‌،

 Absorbency
قابلیت‌ جذب‌، قدرت‌ جذب‌.

 Absorbent
جاذب‌، دارای‌ خاصیت‌ جذب‌، درکش‌، دراشام‌.

 Absorbing
جاذب‌، جالب‌، دلربا، جذاب‌، درکش‌، دراشام‌.

 Absorption
جذب‌، درکشی‌، دراشامی‌، فریفتگی‌، انجذاب‌.

 Absorptive
جاذب‌، جذب‌ کننده‌.

 Abstain
خودداری‌ کردن‌ (از)، پرهیز کردن‌ (از)، امتناع‌ کردن‌

 Abstain
(از).

 Abstemious
مرتاض‌، ممسک‌ در خورد و نوش‌ و لذات‌، مخالف‌ استعمال‌

 Abstemious
مشروبات‌ الکلی‌.پرهیزکار، پارسامنش‌.

 Abstention
خودداری‌، پرهیز، خودداری‌ از دادن‌ رای‌.

 Absterge
پاک‌ کردن‌، تمیز کردن‌، شستشو دادن‌ (زخم‌).

 Abstergent
پاک‌ کننده‌، شستشو دهنده‌، ماده‌ پاک‌ کننده‌.

 Abstinence
پرهیز، خودداری‌، ریاضت‌، پرهیز از استعمال‌ مشروبات‌

 Abstinence
الکلی‌.

 Abstract
(.tv):ربودن‌، بردن‌، کش‌ رفتن‌، خلاصه‌کردن‌، جداکردن‌،

 Abstract
تجزیه‌کردن‌، جوهرگرفتن‌ از، عاری‌ ازکیفیات‌ واقعی‌(در

 Abstract
مورد هنرهای‌ ظ‌ریف‌)نمودن‌، (.jda):خلاصه‌، مجمل‌،

 Abstract
خلاصه‌ءکتاب‌، مجرد، مط‌لق‌، خیالی‌، غیرعملی‌، بی‌مسمی‌،

 Abstract
خشک‌، معنوی‌، صریح‌، زبده‌، انتزاعی‌، (اسم‌)معنی‌.

 Abstract
مجرد، انتزاعی‌، چکیده‌، چکیده‌ کردن‌.

 Abstract Noun
(د.)اسم‌ معنی‌ (مانندmodsiw).

 Abstracted
مجزا، پریشان‌ خیال‌، مختصر.

 Abstraction
تجرد، پریشان‌ حواسی‌، اختلاس‌، دزدی‌، ربایش‌، بیخبری‌ از

 Abstraction
کیفیات‌ واقعی‌ و ظ‌اهری‌، براهنگ‌.

 Abstraction
تجرید، انتزاع‌، چکیدگی‌.

 Abstractionism
مکتبی‌ که‌ از کیفیات‌ واقعی‌ هنر دوراست‌، خیال‌ بافی‌.

 Abstractive
تجردی‌، موجد تجرد، رباینده‌، اغفال‌ کننده‌.

 Abstruse
پنهان‌، پیچیده‌، غامض‌.

 Absurd
پوچ‌، ناپسند، یاوه‌، مزخرف‌، بی‌ معنی‌، نامعقول‌، عبث‌،

 Absurd
مضحک‌.

 Absurdity
پوچی‌، چرندی‌، مزخرف‌ بودن‌.

 Abuleia
(ر.ش‌.) فقدان‌ نیروی‌ اراده‌، ضعف‌ اراده‌.

 Abulia
(ر.ش‌.) فقدان‌ نیروی‌ اراده‌، ضعف‌ اراده‌.

 Abulomania
(ط‌ب‌) دیوانگی‌ در نتیجه‌ ضعف‌ اراده‌.

 Abundance
وفور، فراوانی‌.

 Abundance
فراوانی‌، وفور.

 Abundant
بسیار، فراوان‌، وافر.

 Abuse
بد بکار بردن‌، بد استعمال‌ کردن‌، سو استفاده‌ کردن‌ از،

 Abuse
ضایع‌ کردن‌، بدرفتاری‌ کردن‌ نسبت‌ به‌، تجاوز به‌ حقوق‌

 Abuse
کسی‌ کردن‌، به‌ زنی‌ تجاوز کردن‌، ننگین‌ کردن‌.

 Abusive
(.n): سوء استفاده‌، سوء استعمال‌، شیادی‌، فریب‌،

 Abusive
دشنام‌، فحش‌، بد زبانی‌، تجاوز به‌ عصمت‌، تهمت‌، تعدی‌،

 Abusive
(.jda): ناسزاوار، زبان‌ دراز، بدزبان‌، توهین‌امیز.

 Abut
نزدیک‌ بودن‌، مماس‌ بودن‌، مجاور بودن‌، متصل‌ بودن‌ یا

 Abut
شدن‌، خوردن‌.

 Abutment
کنار، ط‌رف‌، مرز، حد، (در پل‌ سازی‌)نیم‌ پایه‌، پایه‌

 Abutment
جناحی‌، پشت‌ بند دیوار، بست‌ دیوار، نزدیکی‌، مجاورت‌،

 Abutment
اتصال‌.

 Abuttals
(tnemtuba=) مرز، زمین‌ سر حدی‌، زمین‌ همسایه‌، زمین‌

 Abuttals
مجاور.

 Abutting
مجاور، هم‌ مرز، همسایه‌.

 Aby
خریدن‌، پرداختن‌، کفاره‌ دادن‌، ایستادگی‌ کردن‌، ایستادن‌

 Abye
خریدن‌، پرداختن‌، کفاره‌ دادن‌، ایستادگی‌ کردن‌، ایستادن‌

 Abysm
(ssyba=) بسیار عمیق‌، بی‌ پایان‌، غوط‌ه‌ ورساختن‌، مغاک‌.

 Abysmal
ژرف‌، گردابی‌، ناپیمودنی‌.

 Abyss
(msyba=) بسیار عمیق‌، بی‌ پایان‌، غوط‌ه‌ ورساختن‌، مغاک‌.

 Abyssinian
مربوط‌ به‌ کشور ainissybA، اهل‌ حبشه‌.

 Ac
پیشوندی‌ است‌ برابر -da لاتین‌ که‌ قبل‌ ازc و q به‌

 Ac
اینصورت‌ در می‌اید مثل‌ (tpecCA) که‌ از (eratpecDA)

 Ac
گرفته‌ شده‌ است‌، و نیز پسوندی‌ است‌ لاتینی‌ یا یونانی‌

 Ac
معادل‌ ei- مانند (cainam)، مخفف‌ اصط‌لاح‌ شیمیایی‌

 Ac
cilcycila می‌باشد.

 Acacia
(گ‌.ش‌.) اقاقیا، اکاسیا، اکاکیا، درخت‌ صمغ‌ عربی‌.

 Acacine
(گ‌.ش‌.) اقاقیا، اکاسیا، اکاکیا، درخت‌ صمغ‌ عربی‌.

 Academian
عضو فرهنگستان‌، عضوانجمن‌ علمی‌، عضو دانشکده‌ یا

 Academian
دانشگاه‌، عضو اکادمی‌.

 Academic
مربوط‌ به‌ فرهنگستان‌ ادبی‌ یا انجمن‌ علمی‌، عضو

 Academic
فرهنگستان‌، ط‌رفدار حکمت‌ و فلسفه‌ افلاط‌ون‌.

 Academic Costume
(در جمع‌) لباس‌ رسمی‌ استادی‌ دانشگاه‌، لباس‌ دانشگاهی‌.

 Academic Freedom
ازادی‌ عمل‌ و بیان‌(معلم‌ یا استاد).

 Academic Year
سال‌ دانشگاهی‌، سال‌ تحصیلی‌.

 Academicals
(در جمع‌) لباس‌ رسمی‌ استادی‌ دانشگاه‌، لباس‌ دانشگاهی‌.

 Academician
عضو فرهنگستان‌، عضو انجمن‌ دانش‌، عضو اکادمی‌.

 Academicism
بط‌ریق‌ یا بروش‌ اکادمی‌.

 Academism
بط‌ریق‌ یا بروش‌ اکادمی‌.

 Academist
عضو فرهنگستان‌، فارغ‌التحصیل‌ یا دانشجوی‌ اکادمی‌.

 Academy
فرهنگستان‌، دانشگاه‌، اموزشگاه‌، مدرسه‌، مکتب‌،

 Academy
انجمن‌ادباء و علماء، انجمن‌ دانش‌، اکادمی‌، نام‌ باغی‌

 Academy
در نزدیکی‌ اتن‌ که‌ افلاط‌ون‌ در ان‌ تدریس‌ میکرده‌

 Academy
است‌(ymedacA)، مکتب‌ و روش‌ تدریس‌ افلاط‌ونی‌.

 Acanaceous
(گ‌.ش‌.) خاردار، تیغ‌دار.

 Acantho
کلمه‌ء پیشوندی‌ بمعنی‌ خار و خادار میباشد.

 Acanthocephala
انواع‌ کرمهای‌ قلاب‌ دار روده‌ء انسان‌، خارسران‌.

 Acanthoid
خارمانند، خارشکل‌.

 Acanthoma
(ط‌ب‌) اماس‌ سلولهای‌ خاردار بافت‌ پوششی‌

 Acanthoma
مالپیقی‌(مالپیگی‌).

 Acanthosisnigricans
(ط‌ب‌) بیماری‌ نادر پوستی‌ که‌ پوست‌ میانی‌ هیپرتروپی‌ و

 Acanthosisnigricans
پیگمانتاسیون‌ پیدا مینماید.

 Acanthous
خاردار.

 Acanthus
(گ.ش‌.) جنسی‌ از فامیل‌ اکانتاسه‌، کنگر.

 Acapella
(مو.)اواز دسته‌ جمعی‌ بسبک‌ کلیسایی‌.

 Acapsular
(گ‌.ش‌.) بی‌ تخمدان‌، بی‌ حقه‌، بدون‌ کپسول‌.

 Acaricide
مواد کنه‌ کش‌.

 Acaro
کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ مشتق‌ از suraca به‌ معنی‌(کنه‌) و

 Acaro
(کرم‌ پنیر).

 Acarology
علم‌ کنه‌ شناسی‌.

 Acarpellous
(گ.ش‌.) بی‌ برچه‌، بی‌ حجره‌ گرزن‌.

 Acarpelous
(گ.ش‌.) بی‌ برچه‌، بی‌ حجره‌ گرزن‌.

 Acarpous
(گ.ش‌.) بی‌ بر، بدون‌ میوه‌، بی‌ ثمر.

 Acatalectic
(بدیع‌) دارای‌ اوتاد کامل‌، اسلم‌(malsa)، قاضی‌ یا

 Acatalectic
شخصی‌ که‌ نمی‌تواند به‌ صحت‌ امری‌اط‌مینان‌ حاصل‌ کند، ادم‌

 Acatalectic
دودل‌، مردد، شکاک‌.

 Acatalepsy
دودلی‌، تردید، موضوع‌ غیرقابل‌ درک‌، مکتب‌(شکاکیون‌)،

 Acatalepsy
فلسفه‌ء احتمالی‌.

 Acatamathesia
(ط‌ب‌) ازبین‌ رفتن‌ قدرت‌ ادراکات‌، قادر بدرک‌ سخن‌ نبودن‌.

 Acataposis
(ط‌ب‌) سختی‌ بلع‌، اشکال‌ عمل‌ بلع‌، عسرالبلع‌.

 Acaulescent
(گ.ش‌.) بی‌ شاخه‌، بی‌ساقه‌.

 Accadian
زبان‌ اکد(dacca) که‌ قبل‌ از زبان‌ اشوری‌ رایج‌ بوده‌ و

 Accadian
در کتیبه‌های‌ میخی‌ دیده‌ شده‌ است‌، اهل‌ اکد یا اکاد.

 Accede
دست‌ یافتن‌، رسیدن‌، راه‌ یافتن‌، نائل‌ شدن‌، نزدیک‌ شدن‌،

 Accede
موافقت‌ کردن‌، رضایت‌ دادن‌، تن‌ دردادن‌.

 Accelerando
(مو.)اهسته‌ اهسته‌ اهنگ‌ را تندتر کنید، کم‌کم‌ تند

 Accelerando
کنید، بط‌ورتدریجی‌ تندتر.

 Accelerate
شتاباندن‌، تسریع‌ کردن‌، تند کردن‌، شتاب‌ دادن‌، بر

 Accelerate
سرعت‌ (چیزی‌) افزودن‌، تند شدن‌، تندتر شدن‌.

 Accelerate
تسریع‌ کردن‌، سرعت‌ دادن‌، سرعت‌ گرفتن‌.

 Acceleration
شتاب‌، افزایش‌ سرعت‌، تسریع‌.

 Acceleration
شتاب‌، تندی‌، سرعت‌، تسریع‌، تعجیل‌.

 Accelerator
شتاب‌ دهنده‌، شتاباننده‌، تندکن‌، شتابنده‌.

 Accelerometer
شتاب‌ سنج‌.

 Accent
(.n): تکیه‌ء صدا، علامت‌ تکیه‌ء صدا(بدین‌ شکل‌")، لهجه‌،

 Accent
ط‌رز قرائت‌، تلفظ‌، قوت‌، تاکید، تشدید، (در شعر)

 Accent
مد(ddam)، صدا یا اهنگ‌ اکسان‌(فرانسه‌)، (.tv): با

 Accent
تکیه‌ تلفظ‌ کردن‌، تکیه‌ دادن‌، تاکید کردن‌، اهمیت‌ دادن‌.

 Accent Mark
(مو.) یکی‌ از علائم‌ تکیه‌ در موسیقی‌، علامتی‌ که‌ پس‌ از

 Accent Mark
یک‌ نت‌ قرار میگیرد و نشان‌ میدهدکه‌ نت‌ در چه‌ گامی‌

 Accent Mark
قرار دارد.

 Accentual
تکیه‌ دار، لهجه‌ای‌، مربوط‌ به‌ تکیه‌ء صدا، دارای‌ تاکید،

 Accentual
موکد، مشدد.

 Accentuate
با تکیه‌ تلفظ‌ کردن‌، تکیه‌ دادن‌، تاکید کردن‌، اهمیت‌

 Accentuate
دادن‌، برجسته‌ نمودن‌.

 Accept
قبول‌ شدن‌، پذیرفتن‌، پسندیدن‌، قبول‌ کردن‌.

 Accept
پذیرفتن‌.

 Acceptability
پذیرفتگی‌، قابلیت‌ پذیرش‌.

 Acceptability
پسندیدگی‌، شایستگی‌، قبول‌ شدگی‌، مقبولیت‌، قابلیت‌ قبول‌

 Acceptable
پذیرا، پذیرفتنی‌، پسندیده‌، قابل‌ قبول‌، مقبول‌.

 Acceptable
پذیرفتنی‌، قابل‌ پذیرش‌.

 Acceptance
پذیرش‌.

 Acceptance
پذیرش‌، قبولی‌ حواله‌، حواله‌ء قبول‌ شده‌.

 Acceptance Test
ازمون‌ پذیرش‌.

 Acceptant
پذیرنده‌، قبول‌ کننده‌.

 Acceptation
پذیرش‌، قبول‌ معنی‌ عرف‌، معنی‌ مصط‌لح‌.

 Acceptation Tacite
(حق.) قبول‌ ضمنی‌.

 Accepted
پذیرفته‌، مقبول‌.

 Accepter
پذیرنده‌، قبول‌ کننده‌.

 Acceptor
پذیرنده‌، قبول‌ کننده‌.

 Acceptor
پذیرنده‌.

 Access
دست‌یابی‌.

 Access
دسترس‌، دسترسی‌، راه‌، تقریب‌، اجازه‌ دخول‌، راه‌ دسترس‌،

 Access
مدخل‌، وسیله‌ حصول‌، افزایش‌، الحاق‌، اضافه‌، (ط‌ب‌) بروز

 Access
مرض‌، حمله‌، اصابت‌، (حق.) دسترسی‌ یا مجال‌ مقاربت‌،

 Access
(در مسیحیت‌) تقرب‌ به‌ خدا.

 Access Arm
بازوی‌ دستیابی‌.

 Access Control
کنترل‌ دستیابی‌.

 Access Method
روش‌ دستیابی‌.

 Access Mode
باب‌ دستیابی‌.

 Access Time
زمان‌ دستیابی‌.

 Accessariness
معاونت‌ در جرم‌.

 Accessary
(yrossecca=) (حق.) معاون‌ جرم‌، همدست‌.

 Accessibility
دسترسی‌، امکان‌ نزدیکی‌، وسیله‌ وصول‌، امادگی‌ برای‌

 Accessibility
پذیرایی‌، قابلیت‌ وصول‌.

 Accessibility
دستیابی‌ پذیری‌.

 Accessible
دستیابی‌ پذیر.

 Accessible
در دسترس‌، قابل‌ وصول‌، نزدیک‌ (شدنی‌)، اماده‌ء پذیرایی‌،

 Accessible
خوش‌ برخورد، دست‌ یافتنی‌.

 Accession
(.n): نزدیکی‌، ورود، دخول‌، پیشرفت‌، افزایش‌، نیل‌

 Accession
(بجاه‌ و مقام‌ بخصوص‌ سلط‌نت‌)، جلوس‌، (ط‌ب‌) شیوع‌، بروز،

 Accession
(حق.) تملک‌ نماء، شیی‌ء اضافه‌ یا الحاق‌ شده‌، نمائات‌

 Accession
(حیوان‌ و درخت‌)، تابع‌ وصول‌، الحاق‌ حقوق‌، شرکت‌ در

 Accession
مالکیت‌، (tv): بترتیب‌ خرید وارد دفتروثبت‌ کردن‌.

 Accessit
(مخفف‌ tissecca ـ emixorp)امتیازی‌ که‌ به‌ شاگردان‌

 Accessit
ممتاز داده‌ میشود.

 Accessorial
معاون‌، شریک‌، معین‌، فرعی‌، (حق.) مربوط‌ بمعاون‌ جرم‌.

 Accessories
لوازم‌.

 Accessory
فرعی‌، هم‌ دست‌.

 Accessory
فرعی‌، معین‌، همدست‌(حق.)، معاون‌، شریک‌(جرم‌)، نمائات‌

 Accessory
و نتایج‌ (در جمع‌)، لوازم‌ یدکی‌، (حق.)تابع‌، لاحق‌،

 Accessory
فروع‌ و ضمائم‌، منضمات‌، لوازم‌ فرعی‌، دعوای‌ فرعی‌.

 Acciaccatura
(مو.) نت‌ سریعی‌ که‌ نیم‌ پرده‌ کوتاه‌تر ازنت‌ اصلی‌ است‌

 Acciaccatura
و قبل‌از نت‌ اصلی‌ نواخته‌ میشود.

 Accidence
(.n: tnedicca=) پیش‌ امد، تصادف‌، اتفاق‌، حادثه‌،

 Accidence
(د.)اصول‌ صرف‌ و نحو.

 Accident
(.n &.jda): حادثه‌، سانحه‌، واقعه‌ ناگوار، مصیبت‌

 Accident
ناگهانی‌، تصادف‌ اتومبیل‌، (ط‌ب‌) علامت‌ بد مرض‌، (من.)

 Accident
صفت‌ عرضی‌(yzara)، شیی‌ء، (در نشان‌ خانوادگی‌) علامت‌

 Accident
سلاح‌، (د.)صرف‌، عارضه‌ صرفی‌، اتفاقی‌، تصادفی‌، ضمنی‌،

 Accident
عارضه‌ (در فلسفه‌)، پیشامد.

 Accidental
تصادفی‌، اتفاقی‌، غیر مترقبه‌، عرضی‌(yzara) ضمنی‌،

 Accidental
عارضی‌، غیر اساسی‌، پیش‌امدی‌.

 Accidentalism
پیش‌ امد گرایی‌، اتفاقی‌ (بودن‌)، تصادف‌، اتفاق‌، (ط‌ب‌)

 Accidentalism
تشخیص‌ علائم‌ گمراه‌ کننده‌ مرض‌، اثرات‌ تابش‌ نور مصنوعی‌

 Accidentalism
براشیاء، (من.) تصادف‌ گرایی‌، فلسفه‌ عرضی‌(yzara)،

 Accidentalism
فلسفه‌ صدفی‌(yfdos)، فرضیه‌(امر بدون‌ علت‌) و(خود بخود

 Accidentalism
بوجودامدن‌ عالم‌) فلسفه‌ء عرضی‌.

 Accipenser
(resnepica=) (ج‌.ش‌.) ماهی‌ خاویار.

 Acclaim
تحسین‌، ادعا کردن‌، افرین‌ گفتن‌، اعلام‌ کردن‌، جارکشیدن‌،

 Acclaim
ندا دادن‌، هلهله‌ یا فریاد کردن‌کف‌ زدن‌.

 Acclamation
افرین‌، تحسین‌، احسنت‌، تحسین‌ و شادی‌، اخذ رای‌ زبانی‌.

 Acclimatation
(noitazitamilcca=) توافق‌ با اب‌ و هوای‌ یک‌ محیط‌.

 Acclimate
(.tv: ezitamilcca=) به‌ اب‌ و هوای‌ جدید خو گرفتن‌،

 Acclimate
مانوس‌ شدن‌.

 Acclimatization
(noitatamilcca=) توافق‌ با اب‌ و هوای‌ یک‌ محیط‌.

 Acclimatization
خو گرفتگی‌، سازش‌، (با اب‌ هوای‌ تازه‌).

 Acclimatize
خو دادن‌ یا خو گرفتن‌(انسان‌)، خو گرفتن‌(جانور و گیاه‌

 Acclimatize
به‌ اب‌ و هوای‌ جدید).

 Accolade
سر بالایی‌، فراز، سختی‌، مراسم‌ اعط‌ای‌ منصب‌ شوالیه‌ یا

 Accolade
سلحشوری‌ و یا شهسواری‌، (مو.) خط‌اتصال‌، اکولاد، خط‌

 Accolade
ابرو(به‌ این‌ شکل‌}{).

 Accommodate
همساز، همساز کردن‌، جا دادن‌، منزل‌ دادن‌، وفق‌ دادن‌

 Accommodate
با، تط‌بیق‌ نمودن‌، تصفیه‌ کردن‌، اصلاح‌ کردن‌، اماده‌

 Accommodate
کردن‌(برای‌)، پول‌ وام‌ دادن‌(بکسی‌).

 Accommodating
تط‌بیق‌، موافقت‌، جا، منزل‌، مناسب‌، خوش‌ محضر.

 Accommodation
همسازی‌، تط‌ابق‌، جا، منزل‌، وسایل‌ راحتی‌، تط‌بیق‌،

 Accommodation
موافقت‌، سازش‌ با مقتضیات‌ محیط‌، وام‌، کمک‌، مساعده‌.

 Accommodator
کارگر کمکی‌.

 Accompaniment
همراهی‌، مشایعت‌، ضمیمه‌، (مو.) ساز یا اواز همراهی‌

 Accompaniment
کننده‌.

 Accompanist
همراهی‌ کننده‌، (مو.) همراهی‌ کننده‌ با اواز یا سازی‌

 Accompanist
چون‌ پیانو.

 Accompany
همراهی‌ کردن‌، همراه‌ بودن‌(با)، سرگرم‌ بودن‌ (با)،

 Accompany
مصاحبت‌ کردن‌، ضمیمه‌ کردن‌، جفت‌ کردن‌، توام‌ کردن‌،

 Accompany
(مو.) دم‌ گرفتن‌، همراهی‌ کردن‌، صدا یا ساز راجفت‌ کردن‌

 Accompany
(با).

 Accomplice
همدست‌، (حق.) شریک‌ یا معاون‌ جرم‌.

 Accomplish
انجام‌ دادن‌، بانجام‌ رساندن‌، وفا کردن‌(به‌)، صورت‌

 Accomplish
گرفتن‌.

 Accomplished
انجام‌ شده‌، کامل‌ شده‌، تربیت‌ شده‌، فاضل‌.

 Accomplishment
انجام‌، اجرا، اتمام‌، کمال‌، هنر، فضیلت‌.

 Accord
(.iv &.tv): جورکردن‌، وفق‌ دادن‌، اشتی‌ دادن‌، تصفیه‌

 Accord
کردن‌، اصلاح‌ کردن‌، موافقت‌ کردن‌(با)، قبول‌ کردن‌،

 Accord
(.n): سازگاری‌، موافقت‌، (مو.) توافق‌، هم‌اهنگی‌،

 Accord
دلخواه‌، ط‌یب‌ خاط‌ر، (حق.) مصالحه‌، پیمان‌، قرار،

 Accord
پیمان‌ غیر رسمی‌ بین‌المللی‌.

 Accordance
جور بودن‌، مط‌ابقت‌، وفق‌، توافق‌، تط‌ابق‌، موافقت‌.

 Accordant
جور، مط‌ابق‌، موافق‌.

 According
موافق‌، مط‌ابق‌، بروفق‌.

 According To
بر ط‌بق‌، مط‌ابق‌، بقول‌، بعقیده‌ء.

 Accordingly
بنابراین‌، از اینرو، از همان‌ قرار، بر ط‌بق‌ ان‌،

 Accordingly
نتیجتا، بالنتیجه‌.

 Accordion
(مو.) اکوردئون‌.

 Accost
مخاط‌ب‌ ساختن‌، مواجه‌ شدن‌(با)، نزدیک‌ شدن‌(بهر منظ‌وری‌)،

 Accost
مشتری‌ جلب‌ کردن‌(زنان‌ بدکاردر خیابان‌)، نزدیک‌ کشیدن‌،

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس