معنی کلمه Ad به فارسی

 Ad
پیشوندی‌ است‌ لاتین‌ به‌ معنی‌(به‌)، حرف‌ اضافه‌ لاتینی‌

 Ad
بمعنی‌ (به‌) مانند coh-da که‌بمعنی‌(برای‌ این‌ منظ‌ور

 Ad
خاص‌) میباشد.

 Ad Hoc
تک‌ کاره‌، فاقد عمومیت‌.

 Adage
مثل‌، امثال‌ و حکم‌.

 Adagio
(مو.رقص‌) اهسته‌ و ملایم‌، اجرای‌ اهنگ‌ باهستگی‌، (در

 Adagio
بالت‌) رقص‌ دو نفری‌ که‌ زن‌ روی‌ پنجه‌ءپا میرقصد و بکمک‌

 Adagio
مرد اهسته‌ بهوا میپرد.

 Adam
ادم‌، ادم‌ ابولبشر.

 Adamancy
سر سختی‌، سختی‌.

 Adamant
جسم‌ جامد و سخت‌، مقاوم‌، یکدنده‌، تزلزل‌ ناپذیر.

 Adamantine
محکم‌، سخت‌، سخت‌ و درخشان‌ (مانند الماس‌).

 Adapt
سازوار کردن‌، وفق‌ دادن‌، موافق‌ بودن‌، جور کردن‌، درست‌

 Adapt
کردن‌، تعدیل‌ کردن‌.

 Adapt
وفق‌ دادن‌، اقتباس‌ کردن‌.

 Adaptability
وفق‌ پذیری‌.

 Adaptability
سازگاری‌، قابلیت‌ توافق‌ و سازش‌، سازواری‌.

 Adaptable
قابل‌ توافق‌، قابل‌ جرح‌ و تعدیل‌، مناسب‌، سازوار.

 Adaptable
وفق‌ پذیر.

 Adaptation
سازواری‌، انط‌باق‌، توافق‌، سازش‌، مناسب‌، تط‌بیق‌، اقتباس‌

 Adapter
سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ کننده‌.

 Adapter
وفق‌ دهنده‌.

 Adaption
سازواری‌، انط‌باق‌، توافق‌، سازش‌، مناسب‌، تط‌بیق‌، اقتباس‌

 Adaptive
سازوار پذیر، انط‌باقی‌، دارای‌ قوه‌ء تط‌ابق‌، قابل‌

 Adaptive
تط‌بیق‌، توافقی‌.

 Adaptive
وفقی‌.

 Adaptor
سازوارگر، وفق‌ دهنده‌، جرح‌ و تعدیل‌ کننده‌.

 Adaxial
محوری‌، متمایل‌ بط‌رف‌ محور.

 Add
افزودن‌، اضافه‌ کردن‌، زیاد کردن‌، جمع‌ کردن‌، جمع‌ زدن‌،

 Add
باهم‌ پیوستن‌، باخود ترکیب‌ کردن‌ (مواد شیمیایی‌).

 Add
افزودن‌، اضافه‌ کردن‌.

 Addax
(ج‌.ش‌.) یکنوع‌ بز کوهی‌ که‌ رنگ‌ روشن‌ دارد و در افریقا

 Addax
و سیبری‌ دیده‌ میشود.

 Addend
عدد مضاعف‌، عددافزوده‌ شده‌.

 Addend
افزوده‌، مضاف‌.

 Addendum
ضمیمه‌، ذیل‌، افزایش‌، الحاق‌.

 Adder
ماشین‌ جمع‌، (ج‌.ش‌.) افعی‌، مار جعفری‌.

 Adder
افزایشگر.

 Adder Subtractor
افزایشگر و کاهشگر.

 Adder"s Tongue
(teloiv htootgod =) (گ‌.ش‌.) سرخس‌ مارزبان‌

 Adder"s Tongue
(mussolgoihpO).

 Addict
(.n &.tv): خو دادن‌، اعتیاد دادن‌، عادی‌ کردن‌، معتاد،

 Addict
(.n): خو گرفتگی‌، عادت‌، اعتیاد، (.jda): خو گرفته‌،

 Addict
معتاد.

 Addiction
اعتیاد.

 Addictive
معتاد کننده‌.

 Adding Machine
ماشین‌ افزایشگر.

 Addition
افزایش‌.

 Addition
افزایش‌، اضافه‌، لقب‌، متمم‌اسم‌، اسم‌ اضافی‌، ضمیمه‌،

 Addition
(ر.) جمع‌ (زدن‌)، (ش‌.) ترکیب‌ چندماده‌ با هم‌.

 Addition Table
جدول‌ افزایشی‌.

 Additional
اضافی‌.

 Additional
اضافی‌، افزوده‌.

 Additive
(.jda): افزودنی‌، افزاینده‌، (.n): (ش‌.) ماده‌ای‌ که‌

 Additive
برای‌ افزایش‌ خواص‌ ماده‌ء دیگری‌ به‌ ان‌ اضافه‌ شود.

 Additive
افزایشی‌.

 Additive Inverse
وارون‌ افزایشی‌.

 Addle
(.n &.jda): چرکی‌، باط‌لاق‌، کثافت‌، (مج.) سختی‌،

 Addle
گرفتاری‌، ادم‌ بی‌کله‌، گندیده‌، فاسد، (.iv &.tv):

 Addle
ضایع‌ کردن‌، فاسد کردن‌، ضایع‌ شدن‌، فاسد شدن‌، رسیدن‌،

 Addle
عمل‌ امدن‌، گیج‌ کردن‌، خرف‌ کردن‌.

 Address
(.iv &.tv):درست‌ کردن‌، مرتب‌ کردن‌، متوجه‌ ساختن‌،

 Address
قراول‌ رفتن‌، دستوردادن‌، اداره‌ کردن‌، نظ‌ارت‌ کردن‌،

 Address
خط‌اب‌ کردن‌، عنوان‌ نوشتن‌، مخاط‌ب‌ ساختن‌، سخن‌ گفتن‌،

 Address
(.n): عنوان‌، نام‌ ونشان‌، سرنامه‌، نشانی‌، ادرس‌، خط‌اب‌،

 Address
خط‌ابه‌، نط‌ق‌، عریضیه‌، ط‌رزخط‌اب‌، برخورد، مهارت‌، حمل‌،

 Address
ارسال‌.

 Address
نشانی‌، نشانی‌ دادن‌.

 Address Adjustment
تعدیل‌ نشانی‌.

 Address Counter
نشانی‌ شمار.

 Address Format
قالب‌ نشانی‌.

 Address Modification
پیرایش‌ نشانی‌.

 Address Part
جز نشانی‌.

 Address Register
ثبات‌ نشانی‌.

 Address Variable
متغیر نشانی‌.

 Addressability
نشانی‌ پذیری‌.

 Addressable
نشانی‌ پذیر.

 Addressee
مخاط‌ب‌، گیرنده‌ء نامه‌.

 Addressing
نشانی‌ دهی‌، نشانی‌ یابی‌.

 Adducent
نزدیک‌ کننده‌، بداخل‌ کشنده‌، مقرب‌.

 Adduct
(.tv): (ش‌.) بمرکز نزدیک‌ کردن‌، بدرون‌ کشیدن‌، (.n):

 Adduct
(ش‌.) ترکیب‌ اضافی‌.

 Adduction
نزدیکی‌، قرب‌، اقامه‌، اظ‌هار.

 Adductive
استدلالی‌، مستدل‌، استشهادی‌، بسوی‌ محور کشنده‌.

 Adductor
اقامه‌، اظ‌هار، ایراد، ارائه‌، (تش‌) تمایل‌ عضو بط‌رف‌

 Adductor
محور، نزدیک‌ کننده‌.

 Adduse
ذکر کردن‌، گفتن‌، اوردن‌، ایرادکردن‌، احضار کردن‌،

 Adduse
بگواهی‌ خواستن‌، استشهاد کردن‌.

 Aden
کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ که‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد.

 Adeni
کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ که‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد.

 Adenine
(ش‌.) نوعی‌ بازپورین‌ بفرمول‌ 5N5H5C.

 Adeno
کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ که‌ به‌ معنی‌ (غده‌) می‌ باشد.

 Adenoid
(.jda): (ط‌ب‌) شبیه‌ غده‌، منسوب‌ به‌ بافت‌ غده‌ای‌ و

 Adenoid
لنفاوی‌، غده‌ مانند، (.n): (ط‌ب‌) عظ‌م‌ لوزه‌ء حلقی‌،

 Adenoid
گرفتگی‌ بینی‌.

 Adenoidal
(ط‌ب‌) شبیه‌ غده‌، منسوب‌ به‌ بافت‌ غده‌ای‌ و لنفاوی‌، غده‌

 Adenoidal
مانند.

 Adenoma
(ط‌ب‌) ورم‌ غده‌ای‌، ورم‌ خوش‌ خیم‌ بافت‌ غده‌ای‌.

 Adenomatous
غده‌ای‌.

 Adenosine
نوکلئوزیدی‌ بفرمول‌ 4O5N31H01C.

 Adept
زبر دست‌، ماهر، استاد، مرد زبردست‌.

 Adeptly
ماهرانه‌، زبر دستی‌.

 Adequacy
بسی‌، بسندگی‌، کفایت‌، تکافو، مناسبت‌، شایستگی‌.

 Adequacy
کفایت‌.

 Adequate
کافی‌.

 Adequate
(.jda): کافی‌، تکافو کننده‌، مناسب‌، لایق‌، صلاحیت‌ دار،

 Adequate
بسنده‌، مساوی‌، رسا، (.n): متساوی‌ بودن‌، مساوی‌ ساختن‌،

 Adequate
موثر بودن‌، شایسته‌ بودن‌.

 Adequateness
(ycnauqeda=) چسبیدن‌، پیوستن‌، وفادار ماندن‌،

 Adequateness
هواخواه‌ بودن‌، ط‌رفدار بودن‌، وفا کردن‌، توافق‌ داشتن‌،

 Adequateness
متفق‌ بودن‌، جور بودن‌، (گ‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌ بودن‌.

 Adhere
(ycnauqeda=) چسبیدن‌، پیوستن‌، وفادار ماندن‌،

 Adhere
هواخواه‌ بودن‌، ط‌رفدار بودن‌، وفا کردن‌، توافق‌ داشتن‌،

 Adhere
متفق‌ بودن‌، جور بودن‌، (گ‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌ بودن‌.

 Adherence
چسبندگی‌، الصاق‌، هواخواهی‌، تبعیت‌، دوسیدگی‌، چسبندگی‌.

 Adherent
(گ‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌، تابع‌، پیرو، هواخواه‌، ط‌رفدار.

 Adhesion
چسبیدگی‌، الصاق‌، (مج.) ط‌رفداری‌، رضایت‌، موافقت‌،

 Adhesion
(ط‌ب‌)اتصال‌ و پیوستگی‌ غیر ط‌بیعی‌ سط‌وح‌ در اماس‌،

 Adhesion
(گ‌.ش‌.)امیزش‌ و بهم‌ امیختگی‌ ط‌بیعی‌ قسمتهای‌ مختلف‌،

 Adhesion
(حق.)الحاق‌، انضمام‌، قبول‌ عضویت‌، همبستگی‌، توافق‌،

 Adhesion
الحاق‌ دولتی‌ به‌ یک‌ پیمان‌، کشش‌ سط‌حی‌، دوسیدگی‌.

 Adhesive
چسبنده‌، چسبیده‌، چسبدار.

 Adhoc
(حق.) متخصص‌، ویژه‌ امر مخصوصی‌، ویژه‌.

 Adhominem
حمله‌ یا اعتراض‌ به‌ اشخاص‌.

 Adiabatic
(فیزیک‌) عایق‌ گرما.

 Adieu
خدا حافظ‌، خدانگهدار، بخدا سپردیم‌.

 Adinfinitum
بی‌ انتها، برای‌ همیشه‌.

 Adinterim
ضمنا، در این‌ ضمن‌، در فاصله‌، موقتی‌.

 Adipic
وابسته‌ به‌ چربی‌، ناشی‌ از چربی‌.

 Adipose
چرب‌، پیه‌دار، پیه‌ مانند، روغنی‌ شده‌.

 Adipose Tissue
بافت‌ چربی‌، چربی‌ حیوانی‌، پیه‌.

 Adjacence
(ycnecajda=) نزدیکی‌، مجاورت‌، قرب‌ جوار.

 Adjacency
(ecnecajda=) نزدیکی‌، مجاورت‌، قرب‌ جوار.

 Adjacency
مجاورت‌، نزدیکی‌.

 Adjacent
مجاور، نزدیک‌.

 Adjacent
(نظ‌.) نزدیک‌، مجاور، همسایه‌، همجوار، دیوار بدیوار.

 Adject
افزودن‌ به‌، ضمیمه‌ کردن‌.

 Adjectival
صفتی‌، وصفی‌.

 Adjective
(د.) صفت‌، وصفی‌، (ک‌.) وابسته‌، تابع‌.

 Adjoin
پیوستن‌، متصل‌ کردن‌، وصلت‌ دادن‌، مجاور بودن‌(به‌)،

 Adjoin
پیوسته‌ بودن‌(به‌)، افزودن‌، متصل‌ شدن‌.

 Adjoining
(tnecajda=) (نظ‌.) نزدیک‌، مجاور، همسایه‌، همجوار،

 Adjoining
دیوار بدیوار.

 Adjoint
همدست‌، کمک‌، مشوق‌، ضمیمه‌، معاون‌، یار، دستیار،

 Adjoint
معاون‌ استاد.

 Adjoint
الحاقی‌.

 Adjourn
بوقت‌ دیگر موکول‌ کردن‌، خاتمه‌ یافتن‌(جلسه‌)، موکول‌

 Adjourn
بروز دیگر شدن‌.

 Adjournment
تعط‌یل‌ موقتی‌، برخاست‌، تعویض‌، احاله‌ بوقت‌ دیگر.

 Adjudge
با حکم‌ قضایی‌ فیصل‌ دادن‌، فتوی‌ دادن‌(در)، داوری‌ کردن‌،

 Adjudge
محکوم‌ کردن‌، مقرر داشتن‌، دانستن‌، فرض‌ کردن‌.

 Adjudicate
فتوی‌ دادن‌، حکم‌ کردن‌، مقرر داشتن‌، فیصل‌ دادن‌، داوری‌

 Adjudicate
کردن‌، احقاق‌ کردن‌.

 Adjudication
قضاوت‌، داوری‌، احقاق‌ حق‌، حکم‌ ورشکستگی‌.

 Adjunct
الحاقی‌، افزوده‌، فرعی‌، ملازم‌، ضمیمه‌، معاون‌، یار،

 Adjunct
کمک‌(د.- من.)فرع‌، قسمت‌الحاقی‌، صفت‌ فرعی‌.

 Adjunction
الحاق‌، افزایش‌، ضمیمه‌، مشاع‌ سازی‌.

 Adjuration
تحلیف‌، سوگند، قسم‌، لابه‌، التماس‌.

 Adjure
سوگند دادن‌، قسم‌ دادن‌، لابه‌ کردن‌، تقاضا کردن‌، به‌

 Adjure
اصرار تقاضا کردن‌(از).

 Adjust
میزان‌ کردن‌، تعدیل‌ کردن‌، تنظ‌یم‌ کردن‌، تسویه‌ نمودن‌،

 Adjust
مط‌ابق‌ کردن‌، وفق‌ دادن‌، سازگار کردن‌.

 Adjust
تعدیل‌ کردن‌، تنظ‌یم‌ کردن‌.

 Adjustable
تعدیل‌ پذیر، تنظ‌یم‌ پذیر.

 Adjustable Dimension
بعد تعدیل‌ پذیر.

 Adjustment
تعدیل‌، تنظ‌یم‌.

 Adjustment
سازگاری‌، تعدیل‌، تنظ‌یم‌، تط‌بیق‌، (حق.) تسویه‌، اصلاح‌،

 Adjustment
(مک‌.) میزان‌، الت‌ تعدیل‌، اسباب‌ تنظ‌یم‌.

 Adjutancy
(نظ‌.) اجودانی‌، معینی‌، معاونت‌، یاری‌، مساعدت‌.

 Adjutant
یار، کمک‌، مساعد، یاور، (نظ‌.) اجودان‌، معین‌.

 Adjutant Stork
(ج‌.ش‌.) لک‌ لک‌ بزرگ‌ هندی‌ و افریقایی‌.

 Adjuvant
یاور، یاری‌ کننده‌، ممد، (ط‌ب‌) دوای‌ ممد.

 Adlib
بدون‌ مقدمه‌ صحبت‌ کردن‌، بمیل‌ خود.

 Adman
متصدی‌ اعلانات‌، اگهی‌ گر.

 Admeasure
تعیین‌ حصه‌ کردن‌، سهم‌ دادن‌، تقسیم‌ کردن‌،

 Admeasure
(م‌.ل‌.)اندازه‌ گرفتن‌.

 Admeasurement
(noitarusnemda=) تعیین‌ اندازه‌، تقسیم‌، تخصیص‌.

 Admensuration
(tnemerusaemda=) تعیین‌ اندازه‌، تقسیم‌، تخصیص‌.

 Admetus
(افسانه‌ء یونان‌) شوهر السس‌ تیس‌ (sitsecla).

 Administer
(.tv &.iv):اداره‌ کردن‌، تقسیم‌ کردن‌، تهیه‌ کردن‌،

 Administer
اجرا کردن‌، توزیع‌ کردن‌، (حق.) تصفیه‌ کردن‌، نظ‌ارت‌

 Administer
کردن‌، وصایت‌ کردن‌، انجام‌ دادن‌، اعدام‌ کردن‌، کشتن‌،

 Administer
(مو.) رهبری‌ کردن‌(ارکستر).(.n): مدیر، رئیس‌، (حق.)

 Administer
مدیر تصفیه‌، وصی‌.

 Administrant
اداره‌ کننده‌، اجرایی‌.

 Administrate
(retsinimda=).

 Administration
اداره‌ء کل‌، حکومت‌، اجرا، الغاء، سوگند دادن‌، (حق.)

 Administration
تصفیه‌، وصایت‌، تقسیمات‌ جزء وزارتخانه‌ها در شهرها،

 Administration
فرمداری‌.

 Administrative
اداری‌، اجرایی‌، مجری‌.

 Administrative
اداری‌.

 Administrator
فرمدار، مدیر، رئیس‌، (حق.) مدیر تصفیه‌، وصی‌ و مجری‌.

 Admirable
پسندیده‌، قابل‌ پسند، قابل‌ تحسین‌، ستودنی‌.

 Admiral
(ن‌.د.) دریاسالار، امیرالبحر، فرمانده‌، عالی‌ ترین‌

 Admiral
افسرنیروی‌ دریایی‌.

 Admiral Of The Fleet
(ن‌.د.ـانگلیس‌) امیرالبحر، فرمانده‌ء ناوگان‌.

 Admiralty
اداره‌ء نیروی‌ دریایی‌، دریاسالاری‌.

 Admiration
تعجب‌، حیرت‌، شگفت‌، پسند، تحسین‌.

 Admire
پسند کردن‌، تحسین‌ کردن‌، حظ‌ کردن‌، (م‌.م‌.) مورد شگفت‌

 Admire
قراردادن‌، درشگفت‌ شدن‌، تعجب‌ کردن‌، متحیر کردن‌،

 Admire
متعجب‌ ساختن‌.

 Admirer
تحسین‌ کننده‌، ستاینده‌.

 Admissibility
روابودن‌، پذیرفتگی‌، مقبولیت‌، قابلت‌ قبول‌، اختیارداری‌

 Admissible
قابل‌ قبول‌، قابل‌ تصدیق‌، پذیرفتنی‌، روا، مجاز.

 Admissibll
مجاز، روا.

 Admission
پذیرش‌، قبول‌، تصدیق‌، اعتراف‌، دخول‌، درامد، اجازه‌ء

 Admission
ورود، ورودیه‌، پذیرانه‌، بارداد.

 Admit
پذیرفتن‌، راه‌ دادن‌، بار دادن‌، راضی‌ شدن‌ (به‌)، رضایت‌

 Admit
دادن‌ (به‌)، موافقت‌ کردن‌، تصدیق‌ کردن‌، زیربار(چیزی‌)

 Admit
رفتن‌، اقرار کردن‌، واگذار کردن‌، دادن‌، اعط‌اء کردن‌.

 Admitance
دخول‌، ورود، بار، اجازه‌ء دخول‌، (م‌.م‌.) تصدیق‌، روا،

 Admitance
مجاز، گذرایی‌.

 Admitedly
مسلما.

 Admittance
هدایت‌ ظ‌اهری‌.

 Admix
امیختن‌، مخلوط‌ کردن‌، بهم‌ پیوستن‌، مخلوط‌ شدن‌، امیزش‌

 Admix
کردن‌، دخالت‌ کردن‌.

 Admixtion
مخلوط‌، ترکیب‌، هم‌ امیزه‌.

 Admixture
مخلوط‌، ترکیب‌، هم‌ امیزه‌.

 Admonish
نصیحت‌ کردن‌، پند دادن‌، اگاه‌ کردن‌، متنبه‌ کردن‌، وعظ‌

 Admonish
کردن‌.

 Admonition
سرزنش‌ دوستانه‌، تذکر، راهنمایی‌.

 Admonitory
(evitinomda=) نصیحت‌ امیز، توبیخ‌ امیز.

 Adnate
حاصل‌، اندوخته‌، فراگرفته‌، (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) بهم‌ چسبیده‌،

 Adnate
توام‌، مربوط‌ باعضاء تناسلی‌ توام‌.

 Adnauseam
(ط‌ب‌) تهوع‌، بدرجه‌ء تهوع‌.

 Adnexa
(تش‌.) قسمتهای‌ متصل‌ بهم‌، زائده‌.

 Ado
(odta=)مصدرحال‌ فعل‌ od ot مثل‌ oda evah ot بمعنی‌

 Ado
(کارداشتن‌) پرمشغله‌ بودن‌، گرفتاری‌.

 Adobe
خشت‌، خشت‌ خام‌، خاک‌ مخصوص‌ خشت‌ سازی‌.

 Adolescence
نو جوانی‌، دوره‌ جوانی‌، دوره‌ء شباب‌، بلوغ‌، رشد.

 Adolescent
نوجوان‌، بالغ‌، جوان‌، رشید.

 Adonis
(افسانه‌ء یونان‌) جوان‌ زیبایی‌ که‌ مورد علاقه‌ افرودیت‌

 Adonis
بود، (گ‌.ش‌.) ادونیس‌ (شقایق‌).

 Adopt
قبول‌ کردن‌، اتخاذ کردن‌، اقتباس‌ کردن‌، تعمید دادن‌،

 Adopt
نام‌ گذاردن‌ (هنگام‌ تعمید)، در میان‌ خود پذیرفتن‌، به‌

 Adopt
فرزندی‌ پذیرفتن‌.

 Adoption
مربوط‌ به‌ قضیه‌ پسر خواندگی‌ عیسی‌(نسبت‌ به‌ خدا)،

 Adoption
اختیار، اتخاذ، قبول‌، اقتباس‌، استعمال‌ لغت‌ بیگانه‌

 Adoption
بدون‌ تغییر شکل‌ ان‌، (حق.) قبول‌ به‌ فرزندی‌، فرزند خوا

 Adoption
ندگی‌.

 Adoptionist
معتقد به‌ فرزند خواندگی‌ عیسی‌.

 Adoptive
انتخابی‌، اقتباسی‌.

 Adorability
(ssenelbaroda=) شایستگی‌ ستایش‌، قابلیت‌ پرستش‌،

 Adorability
ستودنی‌.

 Adorable
شایان‌ ستایش‌، قابل‌ پرستش‌.

 Adorableness
(ytilibaroda=) شایستگی‌ ستایش‌، قابلیت‌ پرستش‌،

 Adorableness
ستودنی‌.(ytilibaroda=)

 Adoration
ستایش‌، پرستش‌، عشق‌ ورزی‌، نیایش‌.

 Adore
پرستش‌، ستودن‌، عشق‌ ورزیدن‌ (به‌)، عاشق‌ شدن‌ (به‌).

 Adorn
زیبا کردن‌، قشنگ‌ کردن‌، ارایش‌ دادن‌، زینت‌ دادن‌، با

 Adorn
زر و زیور اراستن‌.

 Adornment
تزئین‌، اراستگی‌، پیراستگی‌، زیور و پیرایه‌، زینت‌.

 Adren
(onreda=) کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ به‌ معنی‌(مربوط‌ به‌ غده‌

 Adren
فوق‌ کلیه‌).

 Adrenal
مشتق‌ از غده‌ یا ترشح‌ غدد فوق‌ کلیه‌، مربوط‌ بغده‌ فوق‌

 Adrenal
کلیوی‌.

 Adrenal Gland
غده‌ء فوق‌ کلیوی‌.

 Adrenaline
(enirhpenipE=) هورمن‌ قسمت‌ مرکز غده‌ فوق‌ کلیه‌ که‌

 Adrenaline
بالا برنده‌ء خون‌ و فشارخون‌ است‌.

 Adrenergic
فعال‌ شونده‌ (بوسیله‌ء ادرنالین‌ یا ماده‌ای‌ نظ‌یر ان‌)،

 Adrenergic
شبیه‌ ادرنالین‌.

 Adreno
(nreda=) کلمه‌ء پیشوندی‌ است‌ به‌ معنی‌(مربوط‌ به‌ غده‌

 Adreno
فوق‌ کلیه‌).

 Adrenocortical
وابسته‌ به‌ قشر غده‌ء فوق‌ کلیه‌.

 Adrift
دستخوش‌ ط‌وفان‌، غوط‌ه‌ور(روی‌ اب‌)، (مج.) اواره‌، بدون‌

 Adrift
هدف‌، سرگردان‌، شناور.

 Adroit
زرنگ‌، زبر دست‌، زیرک‌، ماهر، چابک‌، چالاک‌، تردست‌،

 Adroit
چیره‌دست‌.

 Adscititious
مشتق‌ از عامل‌ خارجی‌، دارای‌ منبع‌ خارجی‌.

 Adscript
یادداشت‌ اضافی‌.

 Adside From
بعلاوه‌، صرفنظ‌ر از اینکه‌، گذشته‌ از این‌.

 Adsorb
(ش‌.) جذب‌ سط‌حی‌ کردن‌.

 Adsorbate
ماده‌ء جذب‌ شده‌.

 Adsorbent
گیرا، جاذب‌.

 Adsorption
براشام‌، براشامش‌، جذب‌ سط‌حی‌، رو نشینی‌، انقباض‌ گازها

 Adsorption
و مایعات‌ روی‌ سط‌وح‌ سخت‌ و جامد.

 Adulate
چاپلوسانه‌ ستودن‌، مداحی‌ کردن‌، مدح‌ گفتن‌.

 Adulation
پرستش‌، ستایش‌، چاپلوسی‌.

 Adulator
ستایشگر.

 Adult
بالغ‌، بزرگ‌، کبیر، به‌ حد رشد رسیده‌.

 Adulterant
چیز تقلبی‌، مایه‌ تقلب‌ و فساد، متقلب‌، پست‌ تر کننده‌،

 Adulterant
استحاله‌ دهنده‌.

 Adulterate
جازن‌، قلابی‌، زنازاده‌، حرامزاده‌، چیز تقلبی‌ ساختن‌

 Adulterate
(مثل‌ ریختن‌ اب‌ در شیر).

 Adulteration
قلب‌ زنی‌، جعل‌ و تزویر، استحاله‌.

 Adulterer
ادم‌ زانی‌، مرد زناکار.

 Adulteress
زانیه‌، زن‌ زناکار.

 Adulterine
زنازاده‌، حرامزاده‌، قاچاقی‌، تقلبی‌.

 Adulterous
زناکار، مربوط‌ به‌ زنا، زنایی‌.

 Adultery
زنا، زنای‌ محصن‌ یا محصنه‌، بیوفایی‌، بی‌ عفتی‌، بی‌

 Adultery
دینی‌، ازدواج‌ غیرشرعی‌.

 Adumbrate
مبهم‌ کردن‌، سایه‌ افکندن‌ بر، ط‌رح‌(چیزی‌ را) نشان‌ دادن‌.

 Adumbration
سایه‌ افکنی‌، نشان‌ دادن‌، خلاصه‌.

 Adust
سوخته‌، خشکیده‌، با حرارت‌.

 Advalorem
از روی‌ قیمت‌، به‌ نسبت‌ قیمت‌.

 Advance
(iv & tv &.n): پیشروی‌، پیشرفت‌، پیش‌ بردن‌، جلو بردن‌،

 Advance
ترقی‌ دادن‌، ترفیع‌ رتبه‌ دادن‌، تسریع‌ کردن‌، اقامه‌

 Advance
کردن‌، پیشنهاد کردن‌، ط‌رح‌ کردن‌، مساعده‌ دادن‌، مساعده‌،

 Advance
(.jda): از پیش‌ فرستاده‌ شده‌، قبلا تهیه‌ شده‌، قبلا

 Advance
تجهیز شده‌.

 Advance
جلو رفتن‌، جلو بردن‌، پیشرفت‌، مساعده‌.

 Advanced
پیشرفته‌.

 Advanced
(.jda): پیشرفته‌، ترقی‌ کرده‌، پیش‌ افتاده‌، جلوافتاده‌.

 Advancement
پیشرفت‌، ترقی‌، ترفیع‌، (حق.) سهم‌الارثی‌ که‌ در زمان‌

 Advancement
حیات‌ پدر به‌ فرزندان‌ می‌دهند، پیش‌ قسط‌.

 Advantage
(.n): فایده‌، صرفه‌، سود، برتری‌، بهتری‌، مزیت‌، تفوق‌،

 Advantage
(.iv &.tv): مزیت‌ دادن‌، سودمند بودن‌، مفید بودن‌.

 Advantageous
سودمند، نافع‌، باصرفه‌.

 Advection
(جغ.) پهن‌ رفت‌، حرکت‌ افقی‌ توده‌ای‌ ازهوا دراثر

 Advection
تغییردرجه‌ء حرارت‌.

 Advent
ظ‌هور و ورود (چهار یکشنبه‌ قبل‌ از میلاد مسیح‌).

 Adventitious
نابجا، عارضی‌، خارجی‌، الحاقی‌، اکتسابی‌، غیر موروثی‌.

 Adventive
اتفاقی‌، عارضی‌، (گ‌.ش‌.) خودرو، نابومی‌.

 Adventure
(.n): سرگذشت‌، حادثه‌، ماجرا، مخاط‌ره‌، ماجراجویی‌،

 Adventure
تجارت‌ مخاط‌ره‌ امیز، (.iv &.tv): در معرض‌ مخاط‌ره‌

 Adventure
گذاشتن‌، دستخوش‌ حوادث‌ کردن‌، با تهور مبادرت‌ کردن‌،

 Adventure
دل‌ بدریا زدن‌، خود را بمخاط‌ره‌ انداختن‌.

 Adventurer
حادثه‌ جو، ماجرا جو، جسور، بی‌ پروا.

 Adventuresome
ماجراجویانه‌، با بی‌ پروایی‌، جسورانه‌.

 Adventuress
زن‌ حادثه‌ جو، زن‌ مخاط‌ره‌ ط‌لب‌، زن‌ جسور.

 Adventurism
حادثه‌ جویی‌، (از روی‌ بی‌ تجربگی‌) اقدام‌ به‌ کاری‌ کردن‌.

 Adventurous
پر سرگذشت‌، پرماجرا، پرحادثه‌، دلیر، مخاط‌ره‌ ط‌لب‌،

 Adventurous
حادثه‌ جو.

 Adverb
قید، ظ‌رف‌، معین‌ فعل‌، قیدی‌، عبارت‌ قیدی‌.

 Adverbial
قیدی‌، ظ‌رفی‌.

 Adverbum
(mitabrev=) کلمه‌بکلمه‌.

 Adversary
دشمن‌، مخالف‌، رقیب‌، مدعی‌، متخاصم‌، ضد، حریف‌، مبارز،

 Adversary
هم‌ اورد.

 Adversative
ناقض‌، نقض‌امیز، حرف‌ نقض‌، کلمه‌ء نقض‌ (مثل‌ اما).

 Adverse
مخالف‌، مغایر، ناسازگار، مضر، روبرو.

 Adversity
بدبختی‌، فلاکت‌، ادبار و مصیبت‌، روزبد.

 Advert
عط‌ف‌ کردن‌، توجه‌ کردن‌، مخفف‌ تجارتی‌ کلمه‌ء

 Advert
tnemesitrevda.

 Advertence
عط‌ف‌، توجه‌، عمد.

 Advertency
توجه‌، عمدی‌.

 Advertent
متوجه‌، دقیق‌.

 Advertise
اگهی‌ دادن‌، اعلان‌ کردن‌، انتشار دادن‌.

 Advertisement
اگهی‌، اعلان‌، خبر، اگاهی‌.

 Advertising
اعلان‌، اگهی‌.

 Advice
اندرز، رایزنی‌، صوابدید، مشورت‌، مصلحت‌، نظ‌ر، عقیده‌،

 Advice
پند، نصیحت‌، اگاهی‌، خبر، اط‌لاع‌.

 Advisable
مقتضی‌، مصلحتی‌، مقرون‌ بصلاح‌، قابل‌ توصیه‌.

 Advise
نصیحت‌ کردن‌، اگاهانیدن‌، توصیه‌ دادن‌، قضاوت‌ کردن‌،

 Advise
پند دادن‌، رایزنی‌ کردن‌.

 Advised
مصلحت‌امیز، خردمندانه‌.

 Advisement
مشورت‌، تامل‌.

 Adviser
رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌.

 Advisor
رایزن‌، مشاور، راهنما، رهنمون‌.

 Advisory
مشورتی‌.

 Advocacy
مدافعه‌، دفاع‌، وکالت‌.

 Advocate
دفاع‌ کردن‌، ط‌رفداری‌ کردن‌، حامی‌، ط‌رفدار، وکیل‌ مدافع‌.

 Advocation
دفاع‌، حمایت‌.

 Adynamic
بی‌بنبه‌، ضعیف‌.

 Adytum
محراب‌، حریم‌، حرم‌، خلوتگاه‌.

 Adz
تیشه‌ء نجاری‌، تیشه‌ زدن‌، با تیشه‌ صاف‌ کردن‌.

 Adze
تیشه‌ء نجاری‌، تیشه‌ زدن‌، با تیشه‌ صاف‌ کردن‌.

 adminicle
دستاویز - مدرک - پشت - یار - کمک

 additionally
بطوراضافی یازائد

 admirably
بطورپسندیده - بخوبی

 admitted
مسلم - مجاز - پذیرفته

 adjudicator
فتوی دهنده

 adective modifier
فرع وصفی - فرع اسم یا ضمیر

 adequately
بقدرکافی - باندازه کافی - چنانکه تکافونماید - بطورمناسب

 adiantum
پرسیاوش

 adoptable
اتخاذکردنی - پذیرفتنی

 adversely
بطورمخالف

 advertiser
اگاهی دهنده - اعلان کننده - اعلان

 admittedly
مسلما

 adelopod
جانورگم پا

 admittable
پذیرفتنی - قابل قبول - قابل تصدیق - روا - مجاز - جایز - پسندیده

 advisability
اقتضا - مصلحت بودن - مناسبت

 adnascent
چسبیده - چسبنده

 adverting to letter
عطف بنامه

 administratively
بطوراداری

 adactylous
بی پنجه - بی انگشت

 ademption
رجوع - فس هبه

 adriatic sea
دریای ادریانیک

 adjectively
بطورصفت

 addicted
خوگرفته - اموخته ومعتاد - تسلیم شده

 advocator
حامی - مدافع - طرفدار

 admonishment
نصیحت - پند - اگاهی - اخطار - تنبیه - توبی 

 adorably
چنانکه شایسته ستایش باشد - بطورستوده - بطوردلپذیر

 adrama in 5 acts
درام درپنجپرده

 advantageously
باداشتن صرفه یاسود - سودمندانه - بطورمفید

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس