معنی کلمه Address به فارسی

 Address
(.iv &.tv):درست‌ کردن‌، مرتب‌ کردن‌، متوجه‌ ساختن‌،

 Address
قراول‌ رفتن‌، دستوردادن‌، اداره‌ کردن‌، نظ‌ارت‌ کردن‌،

 Address
خط‌اب‌ کردن‌، عنوان‌ نوشتن‌، مخاط‌ب‌ ساختن‌، سخن‌ گفتن‌،

 Address
(.n): عنوان‌، نام‌ ونشان‌، سرنامه‌، نشانی‌، ادرس‌، خط‌اب‌،

 Address
خط‌ابه‌، نط‌ق‌، عریضیه‌، ط‌رزخط‌اب‌، برخورد، مهارت‌، حمل‌،

 Address
ارسال‌.

 Address
نشانی‌، نشانی‌ دادن‌.

 Address Adjustment
تعدیل‌ نشانی‌.

 Address Counter
نشانی‌ شمار.

 Address Format
قالب‌ نشانی‌.

 Address Modification
پیرایش‌ نشانی‌.

 Address Part
جز نشانی‌.

 Address Register
ثبات‌ نشانی‌.

 Address Variable
متغیر نشانی‌.

 Addressability
نشانی‌ پذیری‌.

 Addressable
نشانی‌ پذیر.

 Addressee
مخاط‌ب‌، گیرنده‌ء نامه‌.

 Addressing
نشانی‌ دهی‌، نشانی‌ یابی‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس