معنی کلمه Adventure به فارسی

 Adventure
(.n): سرگذشت‌، حادثه‌، ماجرا، مخاط‌ره‌، ماجراجویی‌،

 Adventure
تجارت‌ مخاط‌ره‌ امیز، (.iv &.tv): در معرض‌ مخاط‌ره‌

 Adventure
گذاشتن‌، دستخوش‌ حوادث‌ کردن‌، با تهور مبادرت‌ کردن‌،

 Adventure
دل‌ بدریا زدن‌، خود را بمخاط‌ره‌ انداختن‌.

 Adventurer
حادثه‌ جو، ماجرا جو، جسور، بی‌ پروا.

 Adventuresome
ماجراجویانه‌، با بی‌ پروایی‌، جسورانه‌.

 Adventuress
زن‌ حادثه‌ جو، زن‌ مخاط‌ره‌ ط‌لب‌، زن‌ جسور.

شبکه مترجمین ایران ترجمه آنلاین سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس