معنی کلمه An به فارسی

 An
یک‌، حرف‌ a در جلو حروف‌ صدادار و جلو حرف‌ H بصورت‌ na

 An
استعمال‌ میشود.

 Ana
(.vda): (درنسخه‌ نویسی‌) از هر کدام‌ بمقدار مساوی‌،

 Ana
(sana، ana.lp) (.n): مجموعه‌ یا گلچینی‌ از گفته‌ها و

 Ana
اقوال‌ یک‌ شخص‌، منتخبات‌، اط‌لاعات‌ سودمند.

 Anabaptist
فرقه‌ای‌ از پروتستان‌ ها.

 Anabiosis
زنده‌ سازی‌، تجدید.

 Anabiotic
محرک‌، نیروبخش‌.

 Anachronic
(suonorhcana & citsinorhcana=) نابهنگام‌،

 Anachronic
بیمورد(از نظ‌ر تاریخ‌ وقوع‌).

 Anachronism
بیموردی‌، (درتاریخ‌ نویسی‌) اشتباه‌ در ترتیب‌ حقیقی‌

 Anachronism
وقایع‌ و ظ‌هور اشخاص‌، نابهنگامی‌.

 Anachronistic
(suonorhcana & cinorhcana=) نابهنگام‌، بیمورد(از

 Anachronistic
نظ‌ر تاریخ‌ وقوع‌).

 Anachronous
(cinorhcana & citsinorhcana=) نابهنگام‌، بیمورد(از

 Anachronous
نظ‌ر تاریخ‌ وقوع‌).

 Anaclitic
متعلق‌ به‌، متکی‌ به‌.

 Anaconda
(ج‌.ش‌.) یک‌نوع‌ مار بزرگ‌ سیلانی‌، نوعی‌ مار یاافعی‌

 Anaconda
امریکای‌ جنوبی‌.

 Anacreontic
وابسته‌ به‌ اناکریان‌ شاعر یونانی‌، شعر بزمی‌.

 Anadem
تاج‌ گل‌، گردن‌ بند، ط‌وق‌، حلقه‌ گل‌، سربند، گیس‌ بند.

 Anaemia
کم‌ خونی‌.

 Anaerobe
موجود غیر هوازی‌.

 Anaerobic
زنده‌ و فعال‌ بدون‌ هوا و اکسیژن‌، ناهوازی‌.

 Anaesthesia
حسگیر، بیهوشی‌، بی‌ حسی‌، داروی‌ بیهوشی‌.

 Anaesthetic
حسگیر، بیهوشی‌، بی‌ حسی‌، داروی‌ بیهوشی‌.

 Anaglyph
حجاری‌ برجسته‌، تزئینات‌ برجسته‌.

 Anagoge
تعالی‌ روحی‌، بزرگی‌ معنوی‌، ارتقاء فکر بعالم‌ علوی‌،

 Anagoge
تفسیر روحانی‌ و صوفیانه‌ء مط‌الب‌مذهبی‌.

 Anagogic
وابسته‌ بتعالی‌ روحی‌.

 Anagogical
وابسته‌ بتعالی‌ روحی‌.

 Anagogy
تعالی‌ روحی‌، بزرگی‌ معنوی‌، ارتقاء فکر بعالم‌ علوی‌،

 Anagogy
تفسیر روحانی‌ و صوفیانه‌ء مط‌الب‌مذهبی‌.

 Anagram
قلب‌، تحریف‌، (بدیع‌) مقلوب‌، تشکیل‌ لغت‌ یا جمله‌ای‌ از

 Anagram
درهم‌ ریختن‌ کلمات‌ یا لغات‌جمله‌ء دیگر.

 Anagrammatic
وابسته‌ به‌ قلب‌ و تحریف‌.

 Anagrammatical
وابسته‌ به‌ قلب‌ و تحریف‌.

 Anagrammatize
تحریف‌ کردن‌، جابجا کردن‌، قلب‌ کردن‌.

 Anal
مربوط‌ به‌ مقعد، مجاور مقعد.

 Analects
گلچین‌ ادبی‌، قط‌عات‌ ادبی‌، منتخبات‌، جنگ‌.

 Analeptic
محرک‌ روحی‌، نیروبخش‌ روانی‌.

 Analgesia
(ط‌ب‌) بی‌ حسی‌ نسبت‌ بدرد، تخفیف‌ درد.

 Analog
مانند، نظ‌یر، شباهت‌، شی‌ قابل‌ قیاس‌، (فلسفه‌) لغت‌

 Analog
متشابه‌.

 Analog
قیاسی‌.

 Analog Computer
کامپیوتر قیاسی‌.

 Analog Data
داده‌ قیاسی‌.

 Analog Adder
افزایشگر قیاسی‌.

 Analog Channel
مجرای‌ قیاسی‌.

 Analog Device
دستگاه‌ قیاسی‌.

 Analog Digital
قیاسی‌ به‌ رقمی‌.

 Analog Signal
علامت‌ قیاسی‌.

 Analog Transmission
مخابره‌ قیاسی‌.

 Analogical
قیاسی‌، قابل‌ قیاس‌، دارای‌ وجه‌ تشابه‌.

 Analogist
قیاس‌ و استدلال‌ کننده‌.

 Analogize
قیاس‌ کردن‌، تشبیه‌ کردن‌.

 Analogous
مانند، قابل‌ مقایسه‌، متشابه‌.

 Analogous
قابل‌ قیاس‌، مشابه‌.

 Analogue
مانند، نظ‌یر، شباهت‌، شی‌ قابل‌ قیاس‌، (فلسفه‌) لغت‌

 Analogue
متشابه‌.

 Analogy
(من.) قیاس‌، مقایسه‌، شباهت‌، همانندی‌، (ر.) تناسب‌،

 Analogy
توافق‌.

 Analogy
قیاس‌.

 Analphabet
بیسواد، حاکی‌ از بیسوادی‌، بیسوادی‌.

 Analphabetic
بیسواد، وابسته‌ به‌ بیسوادی‌.

 Analyse
تجزیه‌ کردن‌، تحلیل‌ کردن‌، (مج.) موشکافی‌ کردن‌،

 Analyse
جداکردن‌، جزئیات‌ را مط‌العه‌ کردن‌، پاره‌ پاره‌ کردن‌،

 Analyse
تشریح‌ کردن‌، (ش‌.) با تجزیه‌ ازمایش‌ کردن‌، فرگشایی‌ کرد

 Analyse
ن‌.

 Analysis
(sesylana.lp) جداگری‌، فرگشایی‌، تجزیه‌، تحلیل‌،

 Analysis
استقراء، شی‌ تجزیه‌ شده‌، کتاب‌یا موضوع‌ تجزیه‌ و تحلیل‌

 Analysis
شده‌، (ر.) مشتق‌ و تابع‌ اولیه‌، انالیز.

 Analysis
تحلیل‌، کاوش‌.

 Analyst
تخلیل‌ گر.

 Analyst
استاد تجزیه‌، روانکاو، فرگشا.

 Analytic
تجزیه‌ای‌، تحلیلی‌، (من.) مربوط‌ به‌ مکتب‌ یا فلسفه‌ء

 Analytic
تحلیلی‌، روانکاوی‌، قابل‌ حل‌بط‌ریق‌ جبری‌.

 Analytic
تحلیلی‌.

 Analytic Geometry
هندسه‌ء تحلیلی‌.

 Analytical
تجزیه‌ای‌، تحلیلی‌، (من.) مربوط‌ به‌ مکتب‌ یا فلسفه‌ء

 Analytical
تحلیلی‌، روانکاوی‌، قابل‌ حل‌بط‌ریق‌ جبری‌.

 Analytical
تحلیلی‌.

 Analytical Engine
ماشین‌ تحلیلی‌.

 Analytics
فرگشاشناسی‌، علم‌ تجزیه‌ و تحلیل‌، (ر.) هندسه‌ء تحلیلی‌.

 Analyzable
قابل‌ تجزیه‌ و تحلیل‌، فرگشاپذیر.

 Analyzation
(sisylana=).

 Analyze
تجزیه‌ کردن‌، تحلیل‌ کردن‌، (مج.) موشکافی‌ کردن‌،

 Analyze
جداکردن‌، جزئیات‌ را مط‌العه‌ کردن‌، پاره‌ پاره‌ کردن‌،

 Analyze
تشریح‌ کردن‌، (ش‌.) با تجزیه‌ ازمایش‌ کردن‌، فرگشایی‌ کرد

 Analyze
ن‌.

 Analyze
تحلیل‌ کردن‌، کاویدن‌.

 Analyzer
تحلیل‌ کننده‌.

 Anamnesis
یاداوری‌، خاط‌ره‌.

 Anamorphic
تغییر شکل‌ دهنده‌.

 Anapest
واحد شعری‌ که‌ مرکب‌ از دو هجای‌ کوتاه‌ و یک‌ هجای‌ بلند

 Anapest
باشد.

 Anaphora
(بدیع‌) تکرار یک‌ یا چند عبارت‌ متوالی‌.

 Anaphrodisia
کاهش‌ شهوت‌، نقصان‌ قوه‌ء باء، عنن‌، داروهای‌ فلج‌

 Anaphrodisia
کننده‌ء اعضاء تناسلی‌.

 Anaphrodisiac
کاهنده‌ شهوت‌.

 Anarch
شورشی‌، اشوب‌ ط‌لب‌.

 Anarchic
هرج‌ و مرج‌، مربوط‌ به‌ اشفتگی‌ اوضاع‌.

 Anarchical
هرج‌ و مرج‌، مربوط‌ به‌ اشفتگی‌ اوضاع‌.

 Anarchist
هرج‌ و مرج‌ ط‌لب‌، اشوب‌ ط‌لب‌.

 Anarchistic
وابسته‌ به‌ هرج‌ و مرج‌ ط‌لبی‌.

 Anarchy
بی‌ قانونی‌، هرج‌ و مرج‌، بی‌ ترتیبی‌ سیاسی‌، بی‌ نظ‌می‌،

 Anarchy
اغتشاش‌، خودسری‌ مردم‌.

 Anasarca
(ط‌ب‌) استسقاء عمومی‌ یا لحمی‌ بدن‌، ورم‌ تقریبا شدید،

 Anasarca
پشام‌.

 Anastigmat
عدسی‌ غیر استیگمات‌ (کروی‌).

 Anastomose
بهم‌ پیوستن‌، جوش‌ خوردن‌ (درمورد اعضاء بدن‌).

 Anastomosis
(sesomotsana.lp) هم‌ دهانی‌، همدهانگری‌، بهم‌ پیوستن‌،

 Anastomosis
تلاقی‌ (رگها و اعصاب‌).

 Anastrophe
سخن‌ وارونه‌، قلب‌ عبارت‌، کلمات‌ مقلوب‌، تعویض‌ کلمات‌

 Anastrophe
یک‌ عبارت‌.

 Anathema
هرچیزی‌ که‌ مورد لعن‌ واقع‌ شود، لعنت‌ و تکفیر، مرتد

 Anathema
شناخته‌ شده‌ از ط‌رف‌ روحانیون‌.

 Anathematize
نفرین‌ کردن‌، لعنت‌ کردن‌، نفرین‌ شدن‌.

 Anatomic
تشریحی‌، وابسته‌ به‌ کالبد شناسی‌.

 Anatomical
تشریحی‌، وابسته‌ به‌ کالبد شناسی‌.

 Anatomist
متخصص‌ علم‌ تشریح‌، تشریح‌ کننده‌، کالبد شناس‌.

 Anatomize
کالبد شناسی‌ کردن‌، تشریح‌ کردن‌، قط‌عه‌ قط‌عه‌ کردن‌،

 Anatomize
تجزیه‌ کردن‌.

 Anatomy
تشریح‌، ساختمان‌، استخوان‌بندی‌، تجزیه‌، مبحث‌ تشریح‌،

 Anatomy
کالبدشناسی‌.

 Ancestor
نیا(جمع‌ نیاکان‌)، جد، اجداد.

 Ancestor
نیا، جد.

 Ancestral
نیایی‌، اجدادی‌.

 Ancestress
جده‌.

 Ancestry
دودمان‌، تبار.

 Anchor
(.n): لنگر، لنگر کشتی‌.(.iv &.tv): لنگر انداختن‌،

 Anchor
(مج.) محکم‌ شدن‌، بالنگر بستن‌ یانگاه‌ داشتن‌.

 Anchorage
لنگرگاه‌، لنگراندازی‌، باج‌ لنگرگاه‌.

 Anchoress
زن‌ گوشه‌نشین‌، زن‌ عزلت‌ گزین‌، راهبه‌.

 Anchorite
(terhcna=) گوشه‌نشین‌، زاهد، خلوت‌ نشین‌، راهب‌.

 Anchovy
(yvohcna، seivohcna.lp) (ج‌.ش‌.) ماهی‌ کولی‌.

 Ancient
باستانی‌، دیرینه‌، قدیمی‌، کهن‌، کهنه‌، پیر.

 Ancientry
کهنگی‌، عهد قدیم‌.

 Ancilla
(eallicna.lp) پیشخدمت‌ زن‌، کلفت‌، خادمه‌.

 Ancillary
فرعی‌، معین‌، کمک‌، دستیار، تابع‌، مستخدم‌ بومی‌، مربوط‌

 Ancillary
به‌ کلفت‌.

 Ancillary
فرعی‌، کمکی‌.

 Ancress
زن‌ گوشه‌نشین‌، زن‌ عزلت‌ گزین‌، راهبه‌.

 And
و (حرف‌ ربط‌).

 And
و، ضرب‌ منط‌قی‌.

 And Gate
دریچه‌ و.

 Andante
(مو.) نسبتا ملایم‌ (نواخته‌ شود)، نسبتا اهسته‌،

 Andante
بارامی‌، بملایمت‌.

 Andiron
سه‌ پایه‌، پیش‌ بخاری‌، سه‌ پایه‌ای‌ که‌ کنار بخاری‌ می‌

 Andiron
گذاشتند.

 Androgen
هورمون‌ های‌ جنسی‌ که‌ باعث‌ ایجاد صفات‌ ثانویه‌ جنسی‌ در

 Androgen
مرد (مثل‌ ریش‌ و صدا) می‌ شوند.

 Androgynous
دوجنسه‌، هم‌ زن‌ و هم‌ مرد.

 Androgyny
وجود دو حالت‌ زنانگی‌ و مردانگی‌ توام‌، دوجنسی‌، خنثی‌.

 Andromache
(افسانه‌ء یونان‌) زن‌ هکتور (rotceH).

 Andromeda
شاهزاده‌ خانم‌ حبشه‌ای‌ که‌ بوسیله‌ پرسوس‌ (suesrep) از

 Andromeda
دست‌ غولی‌ نجات‌ یافت‌ و زن‌ او شد، (نج.) منظ‌ومه‌ فلکی‌

 Andromeda
مراه‌المسلسله‌.

 Anecdotage
داستان‌، مجموع‌ حکایات‌، پیر مرد پرگو.

 Anecdotal
حکایتی‌، حدیثی‌.

 Anecdote
حکایت‌، قصه‌ء کوتاه‌، امثال‌، ضرب‌ المثل‌.

 Anechoic
بدون‌ انعکاس‌، ناپژواک‌.

 Anele
تدهین‌ یا روغن‌ مالی‌ کردن‌.

 Anemia
(ط‌ب‌) کم‌ خونی‌، فقرالدم‌.

 Anemic
کم‌ خون‌، ضعیف‌.

 Anemograph
بادنگار.

 Anemometer
بادسنج‌.

 Anemometry
باسنجی‌.

 Anemone
شقایق‌ نعمان‌، لاله‌ء نعمان‌، رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ ابی‌.

 Anemophilous
(گ‌.ش‌.) لقاح‌ شونده‌ در اثر باد.

 Anent
همراهی‌ (با)، در مشارکت‌ با، مربوط‌ به‌، دراط‌راف‌.

 Anesthesia
بیهوشی‌، هوش‌ بری‌.

 Anesthesiologist
(tsitehtsena=) ویژه‌گر هوش‌ بری‌.

 Anesthesiology
هوش‌ برشناسی‌، علم‌ بی‌ هوشی‌، مبحث‌ بی‌ هوشی‌ (در ط‌ب‌).

 Anesthetic
بیهوشانه‌، داروی‌ بی‌ هوشی‌، بی‌ هوش‌ کننده‌، کم‌ کننده‌ء

 Anesthetic
حس‌.

 Anesthetist
ویژه‌گر هوش‌ بری‌، پزشک‌ متخصص‌ بیهوشی‌ و بی‌ حسی‌.

 Anesthetize
بی‌ هوش‌ کردن‌.

 Anew
از نو، دوباره‌، بط‌رز نوین‌، از سر.

 Anfractuosity
پیچیدگی‌، پیچ‌ و خم‌، ابهام‌.

 Anfractuous
مارپیچی‌، پرپیچ‌ و خم‌.

 Angary
حق‌ کشور متحارب‌ برای‌ استفاده‌ از اموال‌ کشور بیط‌رف‌.

 Angel
فرشته‌، مالک‌.

 Angelfish
(ج‌.ش‌.) نوعی‌ کوسه‌ ماهی‌.

 Angelic
فرشته‌ای‌، وابسته‌ به‌ فرشته‌.

 Angelical
فرشته‌ای‌، وابسته‌ به‌ فرشته‌.

 Anger
براشفتگی‌، خشم‌، غضب‌، خشمگین‌ کردن‌، غضبناک‌ کردن‌.

 Angina
(ط‌ب‌) گلودرد، ورم‌ گلو، انژین‌.

 Anginal
وابسته‌ به‌ گلودرد.

 Angiology
رگ‌ شناسی‌، مط‌العه‌ عروق‌ خونی‌ و لنفی‌.

 Angle
گوشه‌، زاویه‌، کنج‌، قلاب‌ ماهی‌ گیری‌، باقلاب‌ ماهی‌ گرفتن‌،

 Angle
(مج.) دام‌ گستردن‌، دسیسه‌ کردن‌، تیزی‌ یا گوشه‌ هر چیزی‌

 Angle
زاویه‌.

 Angler
ماهی‌ گیر.

 Angleworm
(mrowhtrae=) (ج‌.ش‌.) کرم‌ خاکی‌.

 Anglian
مربوط‌ به‌نژاد (انگل‌ های‌) انگلستان‌، زبان‌ قوم‌ انگل‌ ها

 Anglican
وابسته‌ بکلیسای‌ انگلیس‌.

 Anglicanism
اصول‌ و انتقادات‌ کلیسای‌ انگلیس‌.

 Anglicism
اصط‌لاح‌ زبان‌ انگلیسی‌، انگلیسی‌ مابی‌.

 Anglicist
متخصص‌ اصط‌لاحات‌ و قواعد زبان‌ انگلیسی‌.

 Anglicization
انگلیسی‌ مابی‌، انگلیسی‌ منشی‌، اتصاف‌ بصفات‌ و خصوصیات‌

 Anglicization
انگلیسی‌، تلفظ‌ یا نوشتن‌ بط‌رزانگلیسی‌.

 Anglicize
باداب‌ و رسوم‌ انگلیسی‌ درامدن‌، انگلیسی‌ ماب‌ شدن‌،

 Anglicize
انگلیسی‌ ماب‌ کردن‌، بط‌رز انگلیسی‌تلفظ‌ کردن‌.

 Angling
ماهیگیری‌ (باقلاب‌).

 Anglo
پیشوند به‌ معنی‌ (انگلیسی‌) و (مربوط‌ به‌ انگلیس‌).

 Anglo Saxon
انگلوساکسن‌، نژاد انگلیسی‌ و ساکنسونی‌.

 Anglophile
انگلیسی‌ دوست‌، ط‌رفدار انگلیسها.

 Anglophobe
کسی‌ که‌ از انگلستان‌ بیم‌ و تنفر دارد، بیمناک‌ از

 Anglophobe
انگلستان‌.

 Anglophobia
بیزاری‌ و ترس‌ از انگلیسها.

 Angora
موی‌ خرگوش‌ یا مرغوز.

 Angora Cat
(ج‌.ش‌.) گربه‌ء براق‌.

 Angora Goat
(ج‌.ش‌.) مرغوز.

 Angrily
از روی‌ خشم‌.

 Angriness
غضبناکی‌.

 Angry
اوقات‌ تلخ‌، رنجیده‌، خشمناک‌، دردناک‌، قرمز شده‌،

 Angry
ورم‌کرده‌، دژم‌، براشفته‌.

 Angst
احساس‌ وحشت‌ و نگرانی‌، احساس‌ بیم‌.

 Angstrom
واحد اندازه‌گیری‌ ط‌ول‌ امواج‌ (نور و رادیو).

 Angstrom
انگستروم‌.

 Anguish
دلتنگی‌، اضط‌راب‌، غم‌ و اندوه‌، دلتنگ‌ کردن‌، غمگین‌ شدن‌،

 Anguish
نگران‌ شدن‌، نگران‌ کردن‌.

 Anguished
مضط‌رب‌، نگران‌.

 Angular
گوشه‌دار، گوشه‌ای‌، (مج.) لاغر، زاویه‌ای‌.

 Angular
زاویه‌ای‌، گوشه‌ دار.

 Angularity
گوشه‌داری‌، زاویه‌ داری‌، لاغری‌، تندی‌.

 Angulate
گوشه‌دار، گوشه‌ای‌.

 Angulation
زاویه‌داری‌.

 Anhydrous
(ش‌.) بی‌ اب‌.

 Ani
(ج‌.ش‌.) پرندگان‌ سیاهی‌ از خانواده‌ء فاخته‌.

 Anile
پیرزنانه‌، عجوزه‌، ضعیف‌.

 Aniline Dye
رنگ‌ انیلین‌.

 Animadversion
قوه‌ء ادراک‌، ملاحظ‌ه‌، مراقبت‌، مشاهده‌، اعتراض‌، تذکر و

 Animadversion
اعلام‌ خط‌ر، انتقاد.

 Animadvert
خرده‌ گرفتن‌، اعتراض‌ کردن‌، متوجه‌ شدن‌، تعیین‌ تقصیر و

 Animadvert
مجازات‌(بوسیله‌ء دادگاه‌)نمودن‌.

 Animal
جانور، حیوان‌، حیوانی‌، جانوری‌، مربوط‌ به‌ روح‌ و جان‌

 Animal
یا اراده‌، حس‌ و حرکت‌.

 Animal Husbandry
دام‌ پروری‌.

 Animalcular
وابسته‌ به‌ جانوران‌ ذره‌بینی‌.

 Animalcule
(aluclamina & seluclamina.lp) جانور کوچک‌، حیوانک‌.

 Animalculum
(aluclamina & seluclamina.lp) جانور کوچک‌، حیوانک‌.

 Animalism
عالم‌ حیوانی‌، نفس‌ پرستی‌، اعتقاد باین‌ که‌ انسان‌

 Animalism
جانوری‌ بیش‌ نیست‌.

 Animalist
پیکرنمای‌ جانوران‌، نقاش‌ جانور، مصور حیوانات‌، معتقد

 Animalist
به‌ حیوان‌ صفتی‌ انسان‌.

 Animality
ط‌بیعت‌ حیوانی‌، زندگی‌ جانوران‌، حیوانیت‌.

 Animalization
تبدیل‌ به‌ حیوان‌، واجد صفات‌ حیوانی‌، وجود مواد حیوانی‌

 Animalize
جانور (خوی‌) نمودن‌، حیوانی‌ کردن‌، شهوانی‌ کردن‌.

 Animate
سرزنده‌، باروح‌، جاندار، روح‌ دادن‌، زندگی‌ بخشیدن‌،

 Animate
تحریک‌ و تشجیع‌ کردن‌، جان‌ دادن‌ به‌.

 Animated
باروح‌، سرزنده‌.

 Animated Cartoon
فیلم‌ های‌ نقاشی‌ شده‌، فیلم‌ های‌ میکی‌ موس‌.

 Animation
جان‌ بخشی‌، انگیزش‌، تحریک‌، سرزندگی‌.

 Animator
روح‌ بخش‌، جان‌ دهنده‌، رونق‌ دهنده‌، تهیه‌ کننده‌ء

 Animator
فیلمهای‌ کارتون‌.

 Animism
جان‌ گرایی‌، همزاد گرایی‌، اعتقاد باینکه‌ روح‌ اساس‌

 Animism
زندگی‌ است‌، اعتقاد باینکه‌ ارواح‌مجرد وجود دارند،

 Animism
اعتقاد بعالم‌ روح‌ و تجسم‌ ارواح‌ مردگان‌.

 Animistic
وابسته‌ به‌ جان‌گرایی‌ یا همزادگرایی‌.

 Animosity
دشمنی‌، عداوت‌، شهامت‌، جسارت‌، کینه‌.

 Animus
اراده‌، قصد، نیت‌، روح‌ دشمنی‌ و غرض‌، عناد.

 Anise
(گ‌.ش‌.) بادیان‌ رومی‌، انیسون‌.

 Aniseed
تخم‌ بادیان‌ رومی‌ که‌ بصورت‌ ادویه‌ بکار میرود.

 Anisette
عرق‌ بادیان‌.

 Anisometric
دارای‌ قسمت‌ های‌ غیر متقارن‌.

 Ankle
قوزک‌، قوزک‌ پا.

 Anklebone
استخوان‌ قوزک‌، کعب‌.

 Anklet
خلخال‌، پابند، غل‌ و زنجیر برای‌ بستن‌ پا.

 Anlage
(segalna & negalna.lp) اساس‌ و پایه‌ء رشد بعدی‌،

 Anlage
قسمت‌ کوچکی‌ که‌ بعدا رشد نموده‌ وبزرگ‌ میشود، زائده‌.

 Annalist
وقایع‌ نگار، تاریخچه‌ نویس‌.

 Annals
تاریخچه‌، وقایع‌ سالیانه‌، سالنامه‌، اخبار سال‌،

 Annals
برنامه‌ سالیانه‌ء عشاء ربانی‌.

 Anneal
گرم‌ کردن‌، پختن‌ (اجر)، حرارت‌ زیاد دادن‌ و بعد سرد

 Anneal
کردن‌ (فلزات‌)، (مج.) سخت‌ وسفت‌ کردن‌، بادوام‌ نمودن‌.

 Annex
پیوستن‌، ضمیمه‌ کردن‌، ضمیمه‌، پیوست‌، پیوستن‌، ضمیمه‌

 Annex
سازی‌.

 Annexation
پیوست‌، ضمیمه‌ سازی‌، انضمام‌.

 Annihilate
نابود کردن‌، از بین‌ بردن‌، خنثی‌ نمودن‌.

 Annihilation
نابودی‌.

 Annihilator
نابود کننده‌، از بین‌ برنده‌.

 Anniversary
سوگواری‌ سالیانه‌، جشن‌ سالیانه‌ عروسی‌، مجلس‌ یادبود

 Anniversary
یا جشن‌ سالیانه‌، جشن‌ یادگاری‌.

 Anno Domini
بعد از میلاد مسیح‌، میلادی‌.

 Anno Hegirae
برط‌بق‌ سال‌ هجری‌، مط‌ابق‌ تقویم‌ هجری‌.

 Annotate
حاشیه‌ نوشتن‌، یادداشت‌ نوشتن‌، تفسیر نوشتن‌، (باno

 Annotate
یاpu) تفسیر کردن‌.

 Annotate
حاشیه‌ نوشتن‌.

 Annotation
حاشیه‌نویسی‌.

 Annotation
یادداشت‌ (درحاشیه‌)، حاشیه‌ نویسی‌، تفسیر.

 Announce
اگهی‌ دادن‌، اعلان‌ کردن‌، اخط‌ار کردن‌، خبر دادن‌،

 Announce
انتشاردادن‌، اشکارکردن‌، مدرک‌ دادن‌.

 Announcement
اگهی‌، اعلان‌، خبر.

 Announcer
اعلان‌ کننده‌، گوینده‌.

 Annoy
دلخورکردن‌، ازردن‌، رنجاندن‌، اذیت‌ کردن‌، بستوه‌ اوردن‌،

 Annoy
خشمگین‌ کردن‌، تحریک‌ کردن‌، مزاحم‌ شدن‌.

 Annoyance
دلخوری‌، ازار، اذیت‌، ممانعت‌، ازردگی‌، رنجش‌.

 Annoyer
ازار دهنده‌.

 Annoying
رنجش‌ اور.

 Annual
سالیانه‌، یک‌ ساله‌.

 Annuitant
حقوق‌ بگیر، وظ‌یفه‌ خور.

 Annuity
حقوق‌ یا مقرری‌ سالیانه‌، گذراند.

 Annul
لغو کردن‌، باط‌ل‌ کردن‌، خنثی‌ کردن‌.

 Annular
حلقه‌ مانند، حلقوی‌، (فیزیک‌) وسایل‌ و ابزار حلقه‌دار،

 Annular
دارای‌ علائم‌ و اشکال‌ حلقوی‌.

 Annular Eclipse
خسوف‌ ناقص‌.

 Annulate
حلقوی‌، حلقه‌ دار.

 Annulated
حلقوی‌، حلقه‌ دار.

 Annulation
تشکیل‌ حلقه‌، (حق.) فسخ‌، الغاء.

 Annulment
الغاء، فسخ‌، ابط‌ال‌.

 Annulus
(sesulunna & ilunna.lp) (هند.) دایره‌ای‌ که‌ بوسیله‌ء

 Annulus
گردش‌ یک‌ دایره‌ وراء محیط‌ خودتشکیل‌ گردد، فضای‌ بین‌

 Annulus
دوایر متحد المرکز، حلقه‌، حلقوی‌.

 Annunciation
اگهی‌، اعلام‌، بشارت‌، (باحرف‌ بزرگ‌) عید تبشیر (عید 52

 Annunciation
مارس‌ مسیحیان‌).

 Annunciator
مبشر، اعلام‌ کننده‌.

 Annunciatory
بشارتی‌.

 Anode
(برق‌) قط‌ب‌ مثبت‌ (در پیل‌ الکتریکی‌)، الکترود مثبت‌ یا

 Anode
اند.

 Anode
قط‌ب‌ مثبت‌، انود.

 Anodize
بصورت‌ قط‌ب‌ مثبت‌ در اوردن‌.

 Anodyne
ارام‌ کننده‌، تسکین‌ دهنده‌، مسکن‌، دوای‌ مسکن‌.

 Anoint
روغن‌ مالی‌ کردن‌، تدهین‌ کردن‌.

 Anointment
پماد مالی‌، روغن‌ مالی‌، تدهین‌، تقدیس‌ با روغن‌ مقدس‌.

 Anomalous
غیر عادی‌، خارج‌ از رسم‌، بیمورد، مغایر، متناقض‌، بی‌

 Anomalous
شباهت‌، غیر متشابه‌.

 Anomaly
خلاف‌ قاعده‌، غیر متعارف‌، بی‌ ترتیب‌.

 Anomie
بی‌ هنجاری‌، بی‌ توجهی‌ به‌ اصول‌ دین‌، اعتقاد به‌ بی‌ نظ‌می‌

 Anomy
بی‌ هنجاری‌، بی‌ توجهی‌ به‌ اصول‌ دین‌، اعتقاد به‌ بی‌ نظ‌می‌

 Anon
بزودی‌، فورا، چند لحظ‌ه‌ بعد.

 Anonym
شخص‌ بی‌ نام‌، نویسنده‌ء گمنام‌، نام‌ عاریه‌.

 Anonyme
شخص‌ بی‌ نام‌، نویسنده‌ء گمنام‌، نام‌ عاریه‌.

 Anonymity
گمنامی‌، بینامی‌.

 Anonymous
بی‌ نام‌، دارای‌ نام‌ مستعار، تخلصی‌، لاادری‌.

 Anopheles
(ج‌.ش‌.) نوعی‌ پشه‌ از جنس‌ انوفل‌ (selehpona) که‌ ناقل‌

 Anopheles
میکرب‌ مالاریا میباشد.

 Anorak
نوعی‌ ژاکت‌ باشلق‌ دار مخصوص‌ نواحی‌ قط‌بی‌.

 Anorexia
(yxerona=) بی‌ اشتهایی‌، کم‌ اشتهایی‌.

 Anosmia
فقدان‌ حس‌ شامه‌، نابویایی‌.

 Another
دیگر، دیگری‌، جدا، علیحده‌، یکی‌ دیگر، شخص‌ دیگر.

 Another Guess
نوعی‌ دیگر، قسمتی‌ دیگر.

 Anoxia
(ط‌ب‌) کمبود اکسیژن‌.

 Anserine
غازی‌ شکل‌، مثل‌ غاز، (مج.) کودن‌.

 Answer
(.tv): پاسخ‌ دادن‌، جواب‌ دادن‌، از عهده‌ برامدن‌،

 Answer
ضمانت‌ کردن‌، دفاع‌ کردن‌ (از)، جوابگو شدن‌، بکار امدن‌،

 Answer
بکاررفتن‌، بدرد خوردن‌، مط‌ابق‌ بودن‌ (با)، جواب‌

 Answer
احتیاج‌ را دادن‌ (.n): جواب‌، پاسخ‌، دفاع‌.

 Answer
پاسخ‌، پاسخ‌ دادن‌.

 Answerable
مسئول‌، ملتزم‌، ضامن‌، جوابگو، پاسخ‌ دار، جواب‌ دار.

 Answerback
پاسخ‌ برگشتی‌، در پاسخ‌.

 Ant
(.n): مورچه‌، مور.(.ferp -tna): پیشوندیست‌ بمعنی‌

 Ant
<ضد> و <مخالف‌> و <درعوض‌ > و <بجای‌ > و غیره‌.

 Antacid
دوای‌ ضد ترشی‌ معده‌، ضد اسید معده‌.

 Antaeus
(افسانه‌ء یونان‌) پهلوان‌ غول‌ اسای‌ لیبی‌ که‌ پسر زمین‌

 Antaeus
بود.

 Antagonism
مخالفت‌، خصومت‌، هم‌ اوری‌، اصل‌ مخالف‌.

 Antagonist
هم‌ اورد، مخالف‌، ضد، رقیب‌، دشمن‌.

 Antagonistic
مخالفت‌ امیز، خصومت‌امیز، رقابت‌ امیز.

 Antagonize
مخالف‌ کردن‌، دشمن‌ کردن‌.

 Antarctic
مربوط‌ به‌ قط‌ب‌ جنوب‌، قط‌ب‌ جنوبی‌، قط‌ب‌ جنوب‌.

 Antarctic Circle
مدار قط‌ب‌ جنوب‌.

 Ante
(.iv &.tv): بالا بردن‌، نشان‌ دادن‌، توپ‌ زدن‌.(.ferp

 Ante
-etna): پیشوندی‌ است‌ بمعنی‌ - پیش‌ - و - قبل‌ از- و -

 Ante
درجلو-.

 Anteater
(ج‌.ش‌.) جانور پستاندار مورچه‌ خوار، اردوارک‌، پرنده‌ء

 Anteater
مورچه‌ خوار.

 Antebellum
قبل‌ از جنگ‌، قبل‌ از جنگ‌ داخلی‌ امریکا.

 Antecede
سابق‌ یا اسبق‌ بودن‌، (از لحاظ‌ مکان‌ و زمان‌ و مقام‌)

 Antecede
برتری‌ جستن‌، پیش‌ رفتن‌، جلوترامدن‌.

 Antecedence
پیشی‌، پیشروی‌، تقدم‌، سبقت‌.

 Antecedence
تقدم‌، پیشی‌.

 Antecedent
مقدم‌، پیشین‌.

 Antecedent
پیشین‌، پیشی‌، سابق‌، مقدم‌، مقدمه‌، سابقه‌، (د.) مرجع‌

 Antecedent
ضمیر، دودمان‌، تبار.

 Antecessor
پیشرو، مقدم‌.

 Antechamber
اط‌اق‌ کفش‌ کن‌، پیش‌ اط‌اقی‌.

 Antechoir
جایگاه‌ مخصوص‌ روحانیون‌ و سرایندگان‌ در کلیسا.

 Antedate
پیش‌ از تاریخ‌ حقیقی‌ تاریخ‌ گذاشتن‌، پیش‌ بودن‌ (از)،

 Antedate
منتظ‌ربودن‌، پیش‌ بینی‌ کردن‌، جلوانداختن‌، سبقت‌.

 Antediluvian
وابسته‌ به‌ پیش‌ از ط‌وفان‌، پیش‌ از ط‌وفان‌ نوح‌، ادم‌ کهن‌

 Antediluvian
سال‌، ادم‌ کهنه‌ پرست‌.

 Antelope
(sepoletna، epoletna.lp) بزکوهی‌.

 Antemeridiem
(.M.A =) قبل‌ از ظ‌هر (مخفف‌ ان‌.M.A است‌).

 Antemortem
قبل‌ از مرگ‌، مرگ‌ زود رسیده‌.

 Antenatal
مربوط‌ به‌ قبل‌ از تولد، قبل‌ از ولادتی‌.

 Antenna
(sannetna، eannetna.lp) شاخک‌، (در بی‌سیم‌) موج‌ گیر،

 Antenna
انتن‌.

 Antenna
انتن‌، موج‌ گیر.

 Anter
دخمه‌، غار، سردابه‌.

 Anterior
جلو(ی‌)، قدامی‌.

 Anteroom
اط‌اق‌ انتظ‌ار، کفش‌ کن‌.

 Anth
(.ferp -htna، -tna، -itna): پیشوندهاییست‌ بمعنی‌

 Anth
<ضد> و <مخالف‌> و <درعوض‌ > و<بجای‌ > و غیره‌ مثل‌:

 Anth
tsirhcITNA.

 Anthelmintic
کرم‌ کش‌، دافع‌ کرم‌ روده‌، مربوط‌ بداروی‌ ضد کرم‌.

 Anthem
سرود، سرودی‌ که‌ دسته‌ جمعی‌ در کلیسا میخوانند.

 Anther
(گ‌.ش‌.) بساک‌.

 Antheridium
(aidirehtna.lp) عضو تناسلی‌ نر در نهانزادان‌، بساک‌.

 Anthesis
(گ‌.ش‌.) شکوفان‌، غرق‌ شکوفه‌، عمل‌ شکفتن‌ غنچه‌.

 Anthill
مورتپه‌، خاکریزی‌ که‌ مور هنگام‌ لانه‌سازی‌ در اط‌راف‌ لانه‌

 Anthill
خود ایجاد میکند.

 Anthologist
جنگ‌ نگار، متخصص‌ و متبحر در گلچین‌ قط‌عات‌ ادبی‌.

 Anthologize
گلچین‌ ادبی‌ جمع‌ کردن‌.

 Anthology
گلچین‌ ادبی‌، منتخبات‌ نظ‌م‌ و نثر، جنگ‌.

 Anthophagous
تغذیه‌ شده‌ با گل‌، تغذیه‌ کننده‌ از شهد گل‌.

 Anthracite
ذغال‌ سنگ‌ خشک‌ و خالص‌، انتراسیت‌.

 Anthrax
(ط‌ب‌) سیاه‌ زخم‌، نوعی‌ سنگ‌ یاقوت‌.

 Anthrop
(oporhtna =) پیشوند بمعانی‌ < انسان‌ > و < جنس‌

 Anthrop
انسان‌ >.

 Anthropic
(زیست‌ شناسی‌) مربوط‌ به‌ دوران‌ پیدایش‌ انسان‌.

 Anthropo
(porhtna =) پیشوند بمعانی‌ < انسان‌ > و < جنس‌ انسان‌

 Anthropo
>.

 Anthropocentric
معتقد باینکه‌ انسان‌ اشرف‌ مخلوقات‌ و مرکز ثقل‌

 Anthropocentric
موجودات‌ است‌.

 Anthropogenesis
مبحث‌ پیدایش‌ و تکامل‌ بشر.

 Anthropogenic
مربوط‌ به‌ پیدایش‌ و تکامل‌ انسان‌، مربوط‌ به‌ برخورد و

 Anthropogenic
تماس‌ بشر با ط‌بیعت‌.

 Anthropography
علم‌ ساختمان‌ بدن‌ انسان‌، رشته‌ای‌ از علم‌ انسان‌ شناسی‌

 Anthropography
که‌ درباره‌ تاثیر اوضاع‌جغرافیایی‌ بر روی‌ نژادها صحبت‌

 Anthropography
میکند، نژاد شناسی‌.

 Anthropoid
میمون‌ ادم‌ نما، شبه‌ انسان‌.

 Anthropological
وابسته‌ بانسان‌ شناسی‌، مربوط‌ بط‌بیعت‌ انسانی‌.

 Anthropologist
انسان‌ شناس‌.

 Anthropology
علم‌ انسان‌ شناسی‌، مبحث‌ روابط‌ انسان‌ با خدا.

 Anthropometric
وابسته‌ به‌ مبحث‌ اندازه‌ گیری‌ بدن‌ انسان‌.

 Anthropometry
مبحث‌ سنجش‌ و اندازه‌گیری‌ بدن‌ انسان‌.

 Anthropomorphic
شبیه‌ انسان‌، دارای‌ شکل‌ انسان‌.

 Anthropomorphism
قائل‌ شدن‌ جنبه‌ انسانی‌ برای‌ خدا، تصور شخصیت‌ انسانی‌

 Anthropomorphism
برای‌ چیزی‌.

 Anthropomorphize
جنبه‌ انسانی‌ برای‌ خدا قائل‌ شدن‌.

 Anthropopathism
اعتقاد به‌ وجود روح‌ انسانی‌ در اشیاء و موجودات‌.

 Anthropophagous
مربوط‌ به‌ ادم‌ خواری‌، تغذیه‌ کننده‌ از گوشت‌ انسان‌.

 Anthropophagus
(igahpoporhtna.lp) ادم‌ خوار، وحشی‌.

 Anthropophagy
ادم‌ خواری‌.

 Anthroposophy
علم‌ شناسایی‌ ط‌بیعت‌ و ماهیت‌ انسانی‌.

 Anti
(.n:) (sitna.lp) پاد، مخالف‌، علیه‌، ضد، (.ferp

 Anti
-htna، -tna، -itna): پیشوندهاییست‌بمعنی‌ <ضد> و

 Anti
<مخالف‌> و <درعوض‌ > و <بجای‌ > و غیره‌ مثل‌: tsirhcITN

 Anti
A.

 Anti Federalist
اشخاصی‌ که‌ درسال‌ 88-7871 مخالف‌ اساس‌ حکومت‌ امریکا

 Anti Federalist
بودند (مخفف‌ ان‌ E&A است‌).

 Anti Semite
ضد یهود، مخالف‌ اقوام‌ سامی‌.

 Anti Semitic
ضد یهودی‌.

 Anti Semitism
مخالف‌ با یهودیان‌.

 Anti Sepsis
(ط‌ب‌) جلوگیری‌ از رشد و ازدیاد میکربها در اثر مواد

 Anti Sepsis
ضدعفونی‌.

 Antiaircraft
ضد هوابرد، ضد حملات‌ هوایی‌، اسلحه‌ ضد هوایی‌.

 Antibiosis
(زیست‌ شناسی‌) تضاد بین‌ دو موجود زنده‌ کوچک‌ که‌ بیش‌

 Antibiosis
از یکی‌ از انها در محیط‌ باقی‌ نمیماند، تضاد بین‌ یک‌

 Antibiosis
میکرب‌ و فراورده‌ء میکرب‌ دیگر که‌ باعث‌ از بین‌ رفتن‌

 Antibiosis
میکرب‌ اولی‌میشود.

 Antibiotic
پادزی‌، مانع‌ ایجاد لط‌مه‌ بزندگی‌، جلوگیری‌ کننده‌ از

 Antibiotic
صدمه‌ به‌ حیات‌، مربوط‌ به‌ انتی‌ انتی‌ بیوزیس‌، ماده‌ای‌

 Antibiotic
که‌ از بعضی‌ موجودات‌ ذره‌بینی‌ بدست‌ میاید و باعث‌

 Antibiotic
کشتن‌میکربهای‌ دیگر میشود.

 Antibody
پادتن‌.

 Antic
غریب‌ و عجیب‌، بی‌ تناسب‌، مسخره‌، وضع‌ غریب‌ و مضحک‌.

 Anticatalyst
ماده‌ای‌ که‌ موجب‌ وقفه‌ء واکنش‌های‌ حیاتی‌ موجود می‌شود،

 Anticatalyst
پاد فروگشا.

 Anticathode
(ش‌.) انود، قط‌ب‌ مثبت‌ برق‌، صفحه‌ء پلاتین‌ یا تنگستن‌ دو

 Anticathode
لوله‌ء اشعه‌ء مجهول‌.

 Antichrist
ضد مسیح‌، دجال‌.

 Anticipant
منتظ‌ر، امیدوار، ابستن‌، باردار، پیش‌ بینی‌ کننده‌.

 Anticipate
پیش‌ بینی‌ کردن‌، انتظ‌ار داشتن‌، پیشدستی‌ کردن‌،

 Anticipate
جلوانداختن‌، پیش‌ گرفتن‌ بر، سبقت‌ جستن‌ بر.

 Anticipation
پیش‌ بینی‌، انتظ‌ار، سبقت‌، وقوع‌ قبل‌ از موعد مقرر،

 Anticipation
پیشدستی‌.

 Anticipative
دارای‌ قدرت‌ پیشگویی‌، درحالت‌ انتظ‌ار.

 Anticipator
پیش‌ بینی‌ کننده‌، منتظ‌ر.

 Anticlimactic
پاداوجی‌، مربوط‌ به‌ بیان‌ قهقرایی‌، خلاف‌ انتظ‌اری‌.

 Anticlimax
پاداوج‌، بیان‌ قهقرایی‌ (مثل‌ < زنم‌ مرد، مالم‌ را

 Anticlimax
بردند و سگم‌ هم‌ گم‌ شد>)، بیانی‌ که‌هرچه‌ پیش‌ می‌ رود

 Anticlimax
اهمیتش‌ کمتر میشود، بیان‌ قهقرایی‌ نمودن‌.

 Anticline
چین‌ ط‌اقی‌، تاقدیس‌.

 Anticoagulant
پادبند، (ط‌ب‌) مانع‌ انعقاد خون‌، داروی‌ ضد انعقاد خون‌.

 Anticyclone
واچرخه‌، گردباد هوایی‌.

 Antidotal
پادزهری‌، دارای‌ خاصیت‌ پادزهری‌.

 Antidote
تریاق‌، پادزهر، ضد سم‌، پازهر.

 Antifreeze
ماده‌ء ضد یخ‌، ضد یخ‌.

 Antigen
پادزا، ماده‌ای‌ که‌ در بدن‌ ایجاد عکس‌العمل‌ علیه‌ خودش‌

 Antigen
میکند، مواد تولید کننده‌ء پادتن‌، پادگن‌.

 Antigone
(افسانه‌ء یونان‌)دختری‌ که‌ همراه‌ پدر نابینای‌ خود به‌

 Antigone
اتیکا رفت‌ و تا زمان‌ مرگ‌ پدرش‌ اورا خدمت‌ کرد، (مج.)

 Antigone
نونه‌ء زن‌ فداکار و با تقوا.

 Antihelix
(تش‌.) برامدگی‌ قسمت‌ غضروفی‌ خارج‌ گوش‌.

 Antihistamine
(ط‌ب‌) موادی‌ که‌ برای‌ درمان‌ حساسیت‌ بکار رفته‌ و باعث‌

 Antihistamine
خنثی‌ کردن‌ اثر هیستامین‌ دربافت‌ ها می‌ شوند.

 Antiknock
روغن‌ موتور، ضد ضربه‌.

 Antilogarithm
(ر.) متمم‌ لگاریتم‌، جیب‌ وظ‌ل‌، متمم‌ جیب‌.

 Antimacassar
رویه‌ء صندلی‌، روکش‌ مبل‌ و صندلی‌.

 Antimagnetic
ضد مغناط‌یسی‌.

 Antimalarial
داروی‌ مربوط‌ بدرمان‌ مالاریا، داروی‌ ضد مالاریا.

 Antimatter
پادماده‌، جسمی‌ که‌ حاوی‌ ماده‌ء ضد خود نیز باشد مثل‌

 Antimatter
ضدالکترون‌ بجای‌ الکترون‌.

 Antimicrobial
ضدمیکربی‌.

 Antimissile Missile
موشک‌ ضد موشک‌، پاد پرتابه‌.

 Antimony
سنگ‌ سرمه‌، توتیای‌ معدنی‌، انتیمون‌.

 Antineuritic
(ط‌ب‌) برضد اماس‌ عصب‌، مخاف‌ اماس‌ عصبی‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس