سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Badge به فارسی

 Badge
نشان‌، علامت‌، امضاء و علامت‌ برجسته‌ و مشخص‌.

 Badger
(.n): دستفروش‌، دوره‌گرد، خرده‌ فروش‌، (ج‌.ش‌) گورکن‌،

 Badger
خرسک‌، شغاره‌(eadiletsum)، (.tv): سربسر گذاشتن‌،

 Badger
اذیت‌ کردن‌، ازار کردن‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس