معنی کلمه Bar به فارسی

 Bar
میل‌، میله‌، شمش‌، تیر، نرده‌ حائل‌، (مج.) مانع‌، جای‌

 Bar
ویژه‌ زندانی‌ در محکمه‌، (باeht)وکالت‌، دادگاه‌، هیئت‌

 Bar
وکلاء، میکده‌، بارمشروب‌ فروشی‌، ازبین‌ رفتن‌(ادعا) رد

 Bar
کردن‌ دادخواست‌، بستن‌، مسدودکردن‌، بازداشتن‌، ممنوع‌

 Bar
کردن‌، بجز، باستنثاء، بنداب‌.

 Bar
میله‌، شمش‌، مانع‌ شدن‌.

 Bar Chart
نمودار میله‌ای‌.

 Bar Chart
(hparg rab=) وزن‌ سنج‌، وزن‌ نگار، دستگاه‌ ثبت‌ وزن‌.

 Bar Code
رمز میله‌ای‌.

 Bar Mitzvah
پسریهودی‌ که‌ وارد 31 سالگی‌ شده‌ و باید مراسم‌ مذهبی‌

 Bar Mitzvah
را بجا اورد، جشنی‌ که‌ برای‌ رسیدن‌پسر باین‌ سن‌ بر پا

 Bar Mitzvah
میشود.

 Bar Printer
چاپگر میله‌ای‌.

 Barb
خار، پیکان‌، نوک‌، ریش‌، خاردارکردن‌، پیکاندارکردن‌.

 Barbarian
بیگانه‌، اجنبی‌، ادم‌ وحشی‌ یا بربری‌.

 Barbarianism
بربریت‌.

 Barbaric
وحشی‌، بربری‌، بی‌ادب‌، وحشیانه‌.

 Barbarism
سخن‌ غیرمصط‌لح‌، وحشیگری‌، بربریت‌.

 Barbarity
وحشیگری‌، بی‌ رحمی‌، قساوت‌ قلب‌.

 Barbarization
توحش‌.

 Barbarize
با تعبیر بیگانه‌ و غیر مصط‌لح‌ امیختن‌، وحشی‌ کردن‌،

 Barbarize
بیگانه‌ یا وحشی‌ شدن‌.

 Barbarous
وحشی‌، بی‌ تربیت‌، بیگانه‌، غیر مصط‌لح‌.

 Barbate
ریشه‌ دار، ریش‌ دار(مثل‌ سیم‌ خاردار)، خاردار.

 Barbe
شال‌ گردن‌ یا روسری‌، دندانهای‌ ریز.

 Barbecue
بریانی‌، کباب‌، بریان‌ کردن‌، کباب‌ کردن‌، بریان‌.

 Barbed
خاردار.

 Barbed Wire
سیم‌ خاردار.

 Barbell
دامبل‌، هالتر.

 Barbellate
ریشک‌ دار، خاردار.

 Barber
سلمانی‌ کردن‌، سلمانی‌ شدن‌، سلمانی‌.

 Barbette
(دراستحکامات‌) تپه‌ های‌ خاکی‌ که‌ توپها را بر ان‌

 Barbette
قرارمیدهند، (درکشتی‌ جنگی‌) سنگری‌ که‌از انجاتوپها را

 Barbette
اتش‌ میکنند.

 Barbican
برج‌ و باروی‌ قلعه‌ء شهر.

 Barbicel
رشته‌ باریک‌ پر، پرچه‌.

 Barbital
(ش‌.) گرد سفید خواب‌اور، ورونال‌.

 Barbiturate
(ش‌.) نمک‌ اسید باربیتوریک‌، مشتقات‌ اسید باربیتوریک‌

 Barbiturate
که‌ بعنوان‌ داروی‌ مسکن‌ وخواب‌ اورتجویز میشود.

 Barbule
خارکوچک‌، موی‌ کوچک‌.

 Bard
زره‌اسب‌، شاعر(باستانی‌)، رامشگر، شاعر و اوازخوان‌.

 Bardic
حماسی‌، مربوط‌ به‌ رامشگری‌.

 Bardolater
شیفته‌ اشعار وسبک‌ شعری‌ شکسپیر.

 Bare
لخت‌، عریان‌، (مج.) ساده‌، اشکار، عاری‌، برهنه‌ کردن‌،

 Bare
اشکارکردن‌.

 Bare
لخت‌.

 Bare Handed
بی‌ اسلحه‌، بی‌ وسیله‌، دست‌ تنها.

 Bare Machine
ماشین‌ لخت‌.

 Bareback
بی‌ زین‌، سواراسب‌ برهنه‌.

 Barebaked
بی‌ زین‌، سواراسب‌ برهنه‌.

 Barefaced
بی‌ شرم‌، گستاخ‌، پررو، روباز.

 Barefoot
پابرهنه‌.

 Barefooted
پابرهنه‌.

 Bareheaded
سربرهنه‌، بدون‌ کلاه‌.

 Barely
بط‌ورعریان‌، با اشکال‌.

 Barfly
کسی‌ که‌ از این‌ میکده‌ به‌ان‌ میکده‌ میرود.

 Bargain
سودا، معامله‌، داد و ستد، چانه‌ زدن‌، قرارداد معامله‌،

 Bargain
خرید ارزان‌ (باa)، چانه‌ زدن‌، قرارداد معامله‌ بستن‌.

 Barge
دوبه‌، کرجی‌، با قایق‌ حمل‌ کردن‌، سرزده‌ وارد شدن‌.

 Bargee
کرجی‌ بان‌، ادم‌ خشن‌، قایقران‌ (namegrab).

 Barilla
قلیای‌ صابون‌ پزی‌، قلیاب‌ قمی‌.

 Barite
(ش‌.) سولفات‌ باریم‌ ط‌بیعی‌.

 Baritone
صدای‌ بین‌ بم‌ و زیر(باریتون‌).

 Barium
(ش‌.) فلز دو ظ‌رفیتی‌، فلز باریم‌.

 Barium Sulfate
سولفات‌ باریم‌.

 Bark
پوست‌ درخت‌، عوعو، وغ‌ وغ‌ کردن‌، پوست‌ کندن‌.

 Barkeep
مشروب‌ فروش‌، باده‌ فروش‌، صاحب‌ میکده‌.

 Barkeeper
مشروب‌ فروش‌، باده‌ فروش‌، صاحب‌ میکده‌.

 Barker
کارگر یا ماشینی‌ که‌ پوست‌ میکند، دباغ‌، پوست‌ درخت‌ کن‌،

 Barker
کسیکه‌ دم‌ مغازه‌ میایستد و برای‌جنسی‌ تبلیغ‌ میکند.

 Barky
پوست‌ دار، پوستی‌.

 Barley
جو، شعیر.

 Barleycorn
(گ‌.ش‌.) دانه‌ جو، مقیاس‌ وزنی‌ برابر 8460/0 گرم‌،

 Barleycorn
مقیاس‌ ط‌ولی‌ برابر5/8 میلیمتر.

 Barleysugar
اب‌ نبات‌.

 Barleywater
ماشعیر.

 Barm
مایه‌ ابجو، مخمر.

 Barmaid
خادمه‌ء میخانه‌، پیشخدمت‌ میخانه‌، گارسون‌.

 Barman
مردی‌ که‌ در پیشخوان‌ یا پشت‌ بار مهمانخانه‌ یا

 Barman
رستوران‌ کار میکند.

 Barmy
خمیرمایه‌ای‌، مخمر، (مج.) احمق‌.

 Barn
انبار غله‌، انبار کاه‌ و جو و کنف‌ وغیره‌، انبارکردن‌،

 Barn
ط‌ویله‌.

 Barnacle
نوعی‌ صدف‌، پوزه‌ بند یا مهاراسب‌ (هنگام‌ نعلبندی‌)،

 Barnacle
پوزه‌ بند(برای‌ مجازات‌ اشخاص‌)، سرسخت‌.

 Barnstorm
مسافرت‌ کردن‌ از یک‌ مکان‌ به‌ مکان‌ دیگر و توقف‌ کوتاهی‌

 Barnstorm
در انجا.

 Barnyard
محوط‌ه‌ء اط‌راف‌ انبار، حیاط‌ انبار.

 Barogram
فشارنگار، ثبت‌ وزن‌ و جرم‌، دستگاه‌ ثبت‌ وزن‌ و جرم‌ چیزی‌

 Barometer
هواسنج‌، میزان‌ الهواء، فشار سنج‌ (برای‌ اندازه‌ گیری‌

 Barometer
فشارهوا).

 Barometric
وابسته‌ به‌ سنجش‌ فشار هوا.

 Barometric Pressure
فشار هوا، فشار جو.

 Barometrical
وابسته‌ به‌ سنجش‌ فشار هوا.

 Barometry
سنجش‌ فشار هوا.

 Baron
بارون‌، شخص‌ مهم‌ و برجسته‌ در هر قسمتی‌.

 Baronage
مجموع‌ بارونها و نجبا، مقام‌ بارونی‌، املاک‌ بارون‌.

 Baroness
بانوی‌ بارون‌، همسر بارون‌.

 Baronet
بارونت‌ (این‌ کلمه‌ درمورد نجیب‌ زادگانی‌ گفته‌ میشد که‌

 Baronet
بط‌ور ارثی‌ بارون‌ نبودند).

 Baronetage
مقام‌ و منصب‌ بارونی‌.

 Baronetcy
مقام‌ و مرتبه‌ بارونی‌.

 Barong
یکنوع‌ چاقو یا شمشیر دسته‌ کلفت‌ لبه‌ تیز.

 Baronial
مربوط‌ به‌ بارون‌، بارونی‌.

 Barony
ملک‌ یا قلمرو بارون‌، شان‌ بارون‌.

 Baroque
غریب‌، ارایش‌ عجیب‌ وغریب‌، بی‌ تناسب‌، وابسته‌ به‌ سبک‌

 Baroque
معماری‌ در قرن‌ هیجدهم‌، سبک‌بیقاعده‌ وناموزون‌ موسیقی‌.

 Barouche
نوعی‌ درشکه‌ چهارچرخه‌.

 Barpel
بشکه‌.

 Barque
(krab=) پوست‌ درخت‌، بارکاس‌، کرجی‌.

 Barquentine
(krab=) پوست‌ درخت‌، بارکاس‌، کرجی‌.

 Barrack
سربازخانه‌، منزل‌ کارگران‌، کلبه‌ یا اط‌اقک‌ موقتی‌،

 Barrack
انبارکاه‌، درسربازخانه‌ جادادن‌.

 Barracoon
حصار، بازداشتگاه‌ بردگان‌.

 Barrage
سدبندی‌، رگبارگلوله‌، بط‌ورمسلسل‌ بیرون‌ دادن‌.

 Barrator
(retarrab=) قاضی‌ رشوه‌گیر، رئیس‌ یامتصدی‌ کشتی‌ که‌

 Barrator
رشوه‌ بگیرد، جنگ‌ کننده‌، قلدور، مزدور، دعوایی‌، اهل‌

 Barrator
نزاع‌، رشوه‌ خوار.

 Barratry
خرید و فروش‌ مقامهای‌ دولتی‌ ومذهبی‌ با پول‌، خیانت‌ در

 Barratry
امانت‌، ستیزه‌ جو.

 Barred
بسته‌، مسدود، ممنوع‌.

 Barrel
بشکه‌، خمره‌چوبی‌، چلیک‌، لوله‌ تفنگ‌، درخمره‌ ریختن‌،

 Barrel
دربشکه‌ کردن‌، با سرعت‌ زیادحرکت‌ کردن‌.

 Barrel Chair
صندلی‌ فنری‌ که‌ پشتش‌ سفت‌ ومقعر است‌.

 Barrel Organ
(مو.) نوعی‌ ارغنون‌، اکوردئون‌، ارگ‌ دنده‌ای‌.

 Barrel Printer
چاپگر بشکه‌ای‌.

 Barrel Switch
گزینه‌ بشکه‌ای‌.

 Barrelful
(lufslerrab، sluflerrab.lp) مقدار خیلی‌ زیاد.

 Barrelhouse
میکده‌ ورقاصخانه‌ ارزان‌ قیمت‌.

 Barren
نازا، عقیم‌، لم‌ یزرع‌، بی‌ ثمر، بی‌ حاصل‌، تهی‌، سترون‌.

 Barrette
نوعی‌ سنجاق‌ سر زنانه‌، پنس‌ مو.

 Barricade
سنگربندی‌ موقتی‌، مانع‌، مسدود کردن‌ (بامانع‌).

 Barrier
نرده‌ یامانع‌ عبوردشمن‌، سد، حصار، راه‌ کسی‌ را بستن‌.

 Barrier
مانع‌.

 Barrier Reef
صخره‌ مرجانی‌ که‌ تقریباموازی‌ ساحل‌ است‌.

 Barring
بجز، باستثناء.

 Barrister
وکیل‌ مدافع‌، وکیل‌ مشاور، وکیل‌ دعاوی‌.

 Barroom
نوشابه‌ فروشی‌، بار یا پیاله‌ فروشی‌، بار.

 Barrow
زنبه‌، خاک‌ کش‌، چرخ‌ دستی‌، چرخ‌ دوره‌ گردها، پشته‌،

 Barrow
توده‌، کوه‌، تپه‌، ماهور.

 Bartender
کسی‌ که‌ در بار مشروبات‌ برای‌ مشتریان‌ می‌ ریزد، متصدی‌

 Bartender
بار.

 Barter
تهاترکردن‌، پایاپای‌ معامله‌کردن‌ (با rof)، دادوستد

 Barter
کالا.

 Barterer
معامله‌گر پایاپای‌.

 Bartizan
کنگره‌ بالای‌ برج‌.

 barcarole
سرودگرجی بان

 barbary
کشوران اسلامی شمال افریقا

 barton
حیاطرعیتی صاحب ملک

 barebone
استخوان خالی

 barbel
ماهی ریشدار

 bargainer
فروشنده - معامله گر

 barytone
میان صدای مردانه - کلمه ای که اخران بی تکیه است - میانه - وسط

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس