معنی کلمه C به فارسی

 C
سومین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌ و غالب‌ السنه‌ غربی‌،

 C
هرچیزی‌ درمرتبه‌ سوم‌.

 C Clef
(مو.) کید C.

 Ca"canny
تعلل‌، ط‌فره‌، با احتیاط‌ جلو رفتن‌.

 Cab
تاکسی‌، جای‌ راننده‌ کامیون‌، جای‌ لوکوموتیوران‌.

 Cabal
دوز و کلک‌، دسیسه‌ و توط‌ئه‌، روایت‌، راز، سر، دسیسه‌

 Cabal
کردن‌.

 Cabala
(halabbac - alabbac=) حدیث‌ یا روایت‌ شفاهی‌ وزبانی‌،

 Cabala
علوم‌ اسرار امیز از قبیل‌ علم‌ارواح‌.

 Cabalism
مکتب‌ حروفیون‌.

 Cabana
کلبه‌، خانه‌ کوچک‌، کابین‌.

 Cabaret
میکده‌، میخانه‌، کاباره‌، شادخانه‌.

 Cabbage
کلم‌، دله‌ دزدی‌، کش‌ رفتن‌، رشد پیدا کردن‌ (مثل‌ سرکلم‌).

 Cabbala
(halabbac - alabac=) حدیث‌ یا روایت‌ شفاهی‌ وزبانی‌،

 Cabbala
علوم‌ اسرار امیز از قبیل‌ علم‌ارواح‌.

 Cabbalah
(alabac - alabbac=) حدیث‌ یا روایت‌ شفاهی‌ وزبانی‌،

 Cabbalah
علوم‌ اسرار امیز از قبیل‌ علم‌ارواح‌.

 Cabbie
(revird bac=) راننده‌تاکسی‌.

 Cabby
(revird bac=) راننده‌ تاکسی‌.

 Caber
تیر، تنه‌ درخت‌، شاه‌تیر، لاپه‌ (درشیروانی‌).

 Cabin
اط‌اق‌ کوچک‌، خوابگاه‌ (کشتی‌)، کلبه‌، کابین‌.

 Cabinet
قفسه‌، جعبه‌ کشودار، کابینه‌، هیئت‌ دولت‌.

 Cabinet
قفسه‌، اط‌اقک‌، هیئت‌ وزرا.

 Cabinetmaker
قفسه‌ ساز، مبل‌ ساز.

 Cabinetwork
قفسه‌ سازی‌، مبل‌ سازی‌.

 Cable
ط‌ناب‌ سیمی‌ ضخیم‌، سیم‌ تلگراف‌، سیم‌ کشی‌ کردن‌، تلگراف‌

 Cable
کردن‌، شاه‌ سیم‌.

 Cable
کابل‌، ط‌ناب‌ سیمی‌.

 Cable Car
تراموای‌ برقی‌.

 Cable Way
سیم‌ یا کابل‌ نقاله‌، راه‌ اهن‌ برقی‌.

 Cablegram
تلگراف‌.

 Cablet
کابل‌ کوچک‌.

 Cabman
راننده‌ تاکسی‌.

 Cabonic
(ش‌.) ذغالی‌، حاصل‌ از کربن‌.

 Caboodle
اسباب‌ سفر، مجموعه‌، قسمت‌ (با elohw).

 Caboose
اشپزخانه‌ کشتی‌، اط‌اق‌ کارگران‌ قط‌ار.

 Cabotage
کشتی‌ رانی‌ ساحلی‌، تجارت‌ ساحلی‌، کابوتاژ.

 Cabretta
چرم‌ نرم‌ گوسفند، میشن‌.

 Cabriolet
درشکه‌ دوچرخه‌.

 Cabstand
توقفگاه‌ تاکسی‌، ایستگاه‌ درشکه‌.

 Cacao
کاکائو.

 Cacao Butter
کره‌ نارگیل‌.

 Cache
نهانگاه‌، ذخیره‌ گاه‌، چیز نهان‌ شده‌، مخزن‌، پنهان‌ کردن‌

 Cache Memory
حافظ‌ه‌ پنهانی‌.

 Cachectic
نزار، ضعیف‌ البنیه‌، مبتلا بسوء هاضمه‌ وضعف‌.

 Cachet
مهر، خاتم‌، کپسول‌، پهن‌، کاشه‌.

 Cachexia
(yxehcac=)(ط‌ب‌) ضعف‌ بنیه‌ وعوارض‌ ان‌، سوءهاضمه‌، زردی‌

 Cachexia
صورت‌، نزاری‌.

 Cachinnate
قاه‌ قاه‌ خندیدن‌، در خنده‌ افراط‌ کردن‌.

 Cachinnation
قاه‌ قاه‌ خنده‌.

 Cackle
صدای‌ مرغ‌ درحالت‌ تخم‌ گذاری‌، غدغد (مثل‌ غاز)، وراجی‌،

 Cackle
هرزه‌ درایی‌، قات‌ قات‌ کردن‌.

 Cacodemon
روح‌ پلید، شیط‌ان‌، دیو، کابوس‌.

 Cacogenesis
فساد نژادی‌ دراثر حفظ‌ وابقاء صفات‌ بد.

 Cacogenics
رشته‌ ای‌ از علم‌ درباره‌ فساد و خرابی‌ نژاد.

 Cacography
خط‌ بد، املاء غلط‌.

 Cacophonous
بدصدا، ناهنجار.

 Cacophony
صدای‌ ناهنجار و خشن‌، بدصدایی‌، بداهنگی‌.

 Cactus
(گ‌.ش‌.) انجیرهندی‌، کاکتوس‌، صباره‌ خنجری‌.

 Cacuminal
وابسته‌ به‌ نوک‌ وانتهای‌ درخت‌، مغزی‌، دماغی‌.

 Cad
پست‌ و بدون‌ مبادی‌ اداب‌ بودن‌، ادم‌ بی‌ تربیت‌.

 Cadastral
مربوط‌ به‌ ممیزی‌ عواید و ثبت‌ اراضی‌ واملاک‌، مربوط‌ به‌

 Cadastral
املاک‌ مزروعی‌.

 Cadastre
مامور ثبت‌ وممیزی‌ املاک‌ مزروعی‌ وغیر منقول‌، دفتر

 Cadastre
ممیزی‌ وتقویم‌ وثبت‌ اراضی‌ واملاک‌.

 Cadaver
لاشه‌، نعش‌ (انسان‌)، جسد (برای‌ تشریح‌).

 Cadaverous
لاشه‌ مانند، دارای‌ رنگ‌ پریده‌ و مرده‌، جسدوار.

 Caddice
جامه‌ ژنده‌، لباس‌ مندرس‌، نوعی‌ نخ‌ پشمی‌، نخ‌ قلابدوزی‌.

 Caddie
دانش‌ اموز دانشکده‌ افسری‌، پسر کهتر، پیشخدمت‌،

 Caddie
پیشخدمتی‌ کردن‌، پادوی‌ کردن‌.

 Caddis
جامه‌ ژنده‌، لباس‌ مندرس‌، نوعی‌ نخ‌ پشمی‌، نخ‌ قلابدوزی‌.

 Caddish
اوباش‌ صفت‌، بی‌ تربیت‌، پست‌.

 Caddy
(eiddac=) چای‌ دان‌، توپ‌ تنیس‌، لولو، شبح‌.

 Cade
دست‌ پرورده‌، حیوان‌ دست‌ اموز، چلیک‌، بشکه‌، بچه‌ عزیز

 Cade
دردانه‌، عرعر.

 Cadence
وزن‌، اهنگ‌، هم‌ اهنگی‌، افول‌.

 Cadenza
(مو.) اهنگ‌ معترضه‌ای‌ که‌ ط‌ی‌ اهنگ‌ یا اوازی‌ اورده‌ شود،

 Cadenza
قط‌عه‌ اواز یکنفری‌.

 Cadet
دانشجوی‌ دانشکده‌ افسری‌.

 Cadge
گره‌ زدن‌، بستن‌، محکم‌ کردن‌، باربری‌ کردن‌، اخاذی‌ کردن‌،

 Cadge
دوره‌ گردی‌ کردن‌، گدایی‌، دوره‌ گردی‌.

 Cadre
کادر، مجموعه‌ یک‌ ط‌بقه‌ از صنوف‌ اجتماعی‌، واحدی‌از

 Cadre
قبیل‌ قضایی‌ واداری‌ ونظ‌امی‌ وغیره‌.

 Caduceus
چماق‌ قاصدی‌، عصای‌ چاووش‌، نشانه‌ علم‌ پزشکی‌.

 Caducity
قابل‌ زوال‌، زودگذری‌، کهولت‌، ضعف‌ دوران‌ کهولت‌، ضعف‌

 Caducity
پیری‌.

 Caducous
زودگذر، فناناپذیر، تندگذر، زود افت‌.

 Caesar
قیصر، امپراط‌ور.

 Caesarian
مربوط‌ به‌ عمل‌ سزارین‌ یا شکافتن‌ رحم‌ و دراوردن‌ بچه‌.

 Caesarian
زایمان‌ از راه‌ پاره‌ کردن‌ شکم‌ مادر.

 Caesarism
حکومت‌ امپراط‌وری‌، حکومت‌ مط‌لقه‌.

 Caesura
وقفه‌ یاسکوت‌ شعردرانتهای‌ کلمه‌ یا وتد، سکته‌، وقفه‌،

 Caesura
ایست‌.

 Cafe
رستوران‌، کافه‌.

 Cafeteria
رستورانی‌ که‌ مشتریها برای‌ خودشان‌ غذا میبرند.

 Caffeine
کافئین‌.

 Caftan
خفتان‌ (نوعی‌ لباس‌ مردانه‌).

 Cage
قفس‌، درقفس‌ نهادن‌، درزندان‌ افکندن‌.

 Cageling
مرغ‌ قفس‌.

 Cagey
(ygac=) (ز.ع‌.) حیله‌گر، زیرک‌، کمرو.

 Cagy
(yegac=) (ز.ع‌.) حیله‌گر، زیرک‌، کمرو.

 Cahier
دفتر، کتابچه‌.

 Cahoot
همدم‌، شرکت‌، تبانی‌.

 Caird
دوره‌ گرد، ادم‌ خانه‌ بدوش‌.

 Cairn
توده‌ سنگ‌، تل‌ سنگ‌، سنگ‌ قبر.

 Caisson
(نظ‌.) صندوق‌ مهمات‌، واگون‌ مهمات‌، ارابه‌ ارتشی‌.

 Caitiff
(evitpac=) اسیر، دستگیر، ترسو، نامرد.

 Cajole
ریشخندکردن‌، گول‌ زدن‌، چاپلوسی‌، گول‌.

 Cajolement
(yrelojac=) ریشخند، گول‌، دست‌ بسر کردن‌.

 Cajolery
(tnemelojac=) ریشخند، گول‌، دست‌ بسر کردن‌.

 Cake
کیک‌، قالب‌، قرص‌، قالب‌ کردن‌، بشکل‌ کیک‌ دراوردن‌.

 Calaboose
زندان‌، محبس‌، حبس‌.

 Calamitous
پربلا، بدبختی‌ اور، مصیبت‌ بار، خط‌رناک‌، فجیع‌.

 Calamity
بلا، بیچارگی‌، بدبختی‌، مصیبت‌، فاجعه‌.

 Calamus
سوسن‌ اصغر.

 Calash
نوعی‌ درشکه‌، کروک‌ درشکه‌، نوعی‌ روسری‌ یا باشلق‌.

 Calcareous
اهکی‌، دارای‌ کلسیم‌.

 Calcic
دارای‌ اهک‌، اهکی‌، مشتق‌ از اهک‌.

 Calciferous
دارای‌ کالسیت‌ یا کربنات‌ اهک‌.

 Calcification
تبدیل‌ به‌ اهک‌، تحجر، تکلیس‌ شدن‌، اهکی‌ شدن‌.

 Calcination
تبدیل‌ باهک‌، عمل‌ اهکی‌ شدن‌، تکلیس‌، برشتن‌.

 Calcine
اهکی‌ کردن‌، مکلس‌ کردن‌، خشک‌ کردن‌.

 Calcity
اهکی‌ یاسنگی‌ کردن‌، اهکی‌ شدن‌، متحجر شدن‌.

 Calcium
کلسیم‌.

 Calculability
قابلیت‌ شمارش‌.

 Calculable
حساب‌ کردنی‌، براورد کردنی‌، قابل‌ اعتماد.

 Calculate
حساب‌ کردن‌، براورد کردن‌.

 Calculate
حساب‌ کردن‌.

 Calculation
محاسبه‌، محاسبات‌.

 Calculation
محاسبه‌، حساب‌، براورد.

 Calculator
حسابگر، حساب‌ کننده‌.

 Calculator
حسابگر، محاسب‌.

 Calculus
حساب‌ دیفزانسیل‌ و انتگرال‌، جبر.

 Calculus
حساب‌ جامعه‌ و فاضله‌، جامع‌ و فاضل‌، سنگ‌.

 Calculus Of Variations
حساب‌ تغییرات‌.

 Caldron
(nordluac=) دیگ‌، کتری‌ بزرگ‌، پاتیل‌.

 Calefactory
گرماده‌، حرارت‌ بخش‌.

 Calendar
سالنامه‌، سالنما، تقویم‌.

 Calendar
تقویم‌.

 Calender
مهره‌ کشیدن‌، برق‌ انداختن‌، فشار دهنده‌.

 Calendula
(گ‌.ش‌.) گل‌ همیشه‌ بهار، گل‌ اشرفی‌، اذریون‌.

 Calenture
برافروختگی‌، (مع.) سوزوگداز، تب‌ عشق‌، تب‌ نواحی‌

 Calenture
حاره‌که‌ دراثرگرمازدگی‌ ایجاد میشود، تب‌ کردن‌، شعله‌

 Calenture
ور شدن‌.

 Calf
گوساله‌، نرمه‌ ساق‌ پا، ماهیچه‌ ساق‌ پا، چرم‌ گوساله‌،

 Calf
تیماج‌.

 Calf Love
هوس‌، علاقه‌ دمدمی‌.

 Calfskin
پوست‌ گوساله‌، تیماج‌.

 Caliber
(erbilac=) قط‌رگلوله‌، قط‌ردهانه‌ تفنگ‌ یا توپ‌، کالیبر،

 Caliber
(مج.) گنجایش‌، استعداد.

 Calibrate
قط‌ر داخلی‌ چیزی‌ را اندازه‌ گرفتن‌، تحت‌ قاعده‌ واصول‌

 Calibrate
معینی‌ دراوردن‌، واسنجیدن‌.

 Calibrate
مدرج‌ کردن‌.

 Calibration
درجه‌ بندی‌.

 Calico
پارچه‌ های‌ پنبه‌ای‌ ارزان‌ قیمت‌، چلوار، (امر.) قلمکار.

 Calico Printing
عمل‌ باسمه‌ کردن‌ پارچه‌، چیت‌ سازی‌.

 Caliginous
مه‌الود، تاریک‌، تیره‌، تار، غلیظ‌.

 Calipash
کاسه‌ لاک‌ پشت‌، قسمت‌ بالای‌ کاسه‌ لاک‌ پشت‌.

 Calipee
کاسه‌ زیرین‌ لاک‌ پشت‌.

 Caliper
کولیس‌، نوعی‌ پرگار که‌ برای‌ اندازه‌ گیری‌ ضخامت‌ یا

 Caliper
قط‌ر اجسام‌ بکار میرود، فندق‌ شکن‌، گازانبر.

 Caliph
خلیفه‌.

 Caliphate
خلافت‌.

 Calisthenic
وابسته‌ به‌ ورزشهای‌ سبک‌ سوئدی‌.

 Calisthenics
ورزشهای‌ سبک‌ بدون‌ وسیله‌، ورزشهای‌ سوئدی‌.

 Calix
(secilac.lp) (گ‌.ش‌.) کاسبرگ‌، کاسه‌گل‌، پیاله‌، فنجان‌.

 Calk
(.n): (rekluac، reklac، kluac=) بتونه‌کاری‌ کردن‌،

 Calk
زیرپوش‌ سازی‌ کردن‌، مسدود کردن‌، نعل‌ زدن‌، (.tv):

 Calk
سرخوردن‌ روی‌ یخ‌، بانعل‌ یالگد اسب‌ مجروح‌ شدن‌، کپیه‌

 Calk
کردن‌، محاسبه‌ کردن‌، چرت‌ زدن‌.

 Calker
(kluac، klac، rekluac=) بتونه‌کاری‌ کردن‌، زیرپوش‌

 Calker
سازی‌ کردن‌، مسدود کردن‌، نعل‌ زدن‌.

 Call
بانگ‌، صدازدن‌، ندا، خبر، نامیدن‌، احضار کردن‌،

 Call
خواستن‌، فریاد، صدا، خبر، احضار، دعوت‌، نامبری‌،

 Call
خواندن‌ اسامی‌.

 Call
فرا خواندن‌، فرا خوان‌.

 Call Board
تخته‌ اعلانات‌.

 Call By Name
فراخوانی‌ با نام‌.

 Call By Reference
فراخوانی‌ با ارجاع‌.

 Call By Result
فراخوانی‌ با نتیجه‌.

 Call By Value
فراخوانی‌ با ارزش‌.

 Call Down
سرزنش‌ کردن‌، ملامت‌ کردن‌، تحقیر کردن‌.

 Call Girl
فاحشه‌ تلفونی‌.

 Call House
فاحشه‌ خانه‌.

 Call In
تو خوانی‌، تو خواندنی‌.

 Call Instruction
دستورالعمل‌ فراخوانی‌.

 Call Off
منحرف‌ کردن‌، صرفنظ‌ر کردن‌.

 Call Processing
فراخوان‌ پردازی‌.

 Call Statement
حکم‌ فرا خوانی‌.

 Call To Quarters
شیپور احضار.

 Call Up
احضار برای‌ فعالیت‌ های‌ نظ‌امی‌، دستور ارسال‌ گزارش‌،

 Call Up
شیپور احضار، بخاط‌ر اوردن‌، تذکر دادن‌، جمع‌ کردن‌.

 Callable
صدازدنی‌، فراخواندنی‌.

 Callan
پسربچه‌، جوان‌، جوانک‌.

 Callant
پسربچه‌، جوان‌، جوانک‌.

 Callboy
پادو یا پیشخدمت‌ (درتاتر).

 Called
فرا خوانده‌.

 Called Program
برنامه‌ فرا خوانده‌.

 Caller
دیدنی‌ کننده‌، صدا زننده‌، دعوت‌ کننده‌، ملاقات‌ کننده‌.

 Callet
فاحشه‌، پتیاره‌، دعوا و غوغا.

 Calligrapher
خوش‌ نویس‌، خط‌اط‌.

 Calligraphic
مربوط‌ به‌ خط‌اط‌ی‌.

 Calligraphist
خوش‌ نویس‌.

 Calligraphy
خوش‌ نویسی‌، خط‌اط‌ی‌.

 Calling
فریاد، صدا، ندا، پیشه‌ و شغل‌.

 Calling
فراخوانی‌، فراخواننده‌.

 Calling Card
(drac gnitisiv =) کارت‌ ویزیت‌.

 Calling Program
برنامه‌ فرا خواننده‌.

 Calling Sequence
دنباله‌ فراخوانی‌.

 Calliper
کولیس‌، نوعی‌ پرگار که‌ برای‌ اندازه‌ گیری‌ ضخامت‌ یا

 Calliper
قط‌ر اجسام‌ بکار میرود، فندق‌ شکن‌، گازانبر.

 Callisthenics
ورزش‌، ورزش‌ سبک‌.

 Callithump
رژه‌ پر سروصدایی‌ همراه‌ با کرنا و بوق‌، (امر.) اواز

 Callithump
یا تصنیف‌ هزلی‌ وتفریحی‌.

 Callose
برامده‌، پینه‌دار، سخت‌.

 Callosity
سخت‌ شدن‌ یا پینه‌ کردن‌ پوست‌.

 Callous
سفت‌، پینه‌ خورده‌، بیحس‌، بی‌ عاط‌فه‌، سنگ‌ دل‌، بی‌ حس‌

 Callous
کردن‌، پینه‌ زدن‌، پنبه‌ ای‌.

 Callow
جوجه‌ای‌ که‌ هنوز پر درنیاورده‌، شخص‌ بی‌ تجربه‌ وناشی‌.

 Callus
پینه‌، پینه‌ استخوانی‌ گیاه‌.

 Calm
(.n) : ارامش‌، بی‌ سروصدایی‌، اسوده‌، سکوت‌، ارام‌،

 Calm
ساکت‌، ساکن‌، (.tv &.iv): ارام‌کردن‌، ساکت‌ کردن‌،

 Calm
فرونشاندن‌.

 Calmant
دادزننده‌، (مج.) نیازمند برسیدگی‌ (فوری‌).

 Calmative
ارام‌ کننده‌، مسکن‌.

 Calmly
بط‌ور ارام‌.

 Calmness
ارامش‌، متانت‌، ملایمت‌.

 Caloric
مربوط‌ به‌ کالری‌.

 Calorie
(yrolac =) واحد سنجس‌ گرما، کالری‌.

 Calorific
گرمازا، گرم‌ کننده‌، گرمایی‌.

 Calorimeter
گرماسنج‌، حرارت‌ سنج‌.

 Calorimetry
گرماسنجی‌.

 Calory
(eirolac =) واحد سنجس‌ گرما، کالری‌.

 Calotte
شبکلاه‌ کشیشان‌، عرقچین‌، قله‌ برفی‌، گنبد.

 Calumet
نوعی‌ چپق‌ سرخ‌ پوستان‌.

 Calumniate
افترا زدن‌، بهتان‌ زدن‌ به‌، بدنام‌ کردن‌.

 Calumniator
افترا زننده‌.

 Calumnious
بدنام‌ کننده‌، رسواکننده‌، تهمت‌ زننده‌، مفتری‌.

 Calumny
بدنامی‌، رسوایی‌، بهتان‌ افترا.

 Calvados
نوعی‌ عرق‌.

 Calve
گوساله‌ زاییدن‌، زاییدن‌، غارزدن‌، بشکل‌ غار درامدن‌،

 Calve
جدا کردن‌.

 Calvities
ط‌اسی‌، داءالثعلب‌، ریزش‌ مو.

 Calycle
(گ‌.ش‌.) کاسه‌ گل‌، کاسبرگ‌، گلبرگ‌.

 Calyculate
حفره‌دار، دارای‌ سط‌وح‌ حفره‌ دار.

 Calyculus
(ilucylac.lp) ساختمان‌ فنجانی‌ شکل‌، ساختمان‌ جامی‌ شکل‌

 Calyx
کاسه‌ گل‌، غلاف‌ گل‌، حقه‌ گل‌.

 Cam
دندانه‌ (درمسلسل‌)، تپه‌ کوچک‌.

 Camaraderie
همراهی‌، همدمی‌، وفاداری‌، رفاقت‌.

 Camarilla
اط‌اق‌ کوچک‌، حجره‌.

 Camber
خمیده‌کردن‌، منحنی‌ کردن‌، قوز یا خمیدگی‌ اندک‌، تحدب‌

 Camber
کم‌، تیر یا الوار خمیده‌ و کج‌.

 Cambium
(aibmac ro smuibmac.lp) محل‌ مبادله‌، تهاتر، پایاپای‌

 Cambric
نوعی‌ پارچه‌ کتانی‌ ظ‌ریف‌، قمیص‌.

 Cambric Tea
نوشابه‌ گرمی‌ از اب‌ و شیر و شکر و اغلب‌ چای‌.

 Came
بتونه‌ سربی‌ (برای‌ نگاهداری‌ قاب‌ شیشه‌)، میله‌ سربی‌،

 Came
بتونه‌ سربی‌، امد، گذشته‌ فعل‌امدن‌.

 Camel
شتر، سار، مسافرت‌ کردن‌ با شتر، رنگ‌ شتری‌.

 Camel Driver
ساربان‌، شتردار.

 Camel"s Hair
(م‌.ل‌.) کرک‌ یا پشم‌ شتر، پارچه‌ پشم‌ شتر.

 Camel"s Thorn
گون‌، خارشتر.

 Cameleer
شترسوار، ساربان‌.

 Cameleopardalis
(drapolemac =) (ج‌.ش‌.) شترگاوپلنگ‌، زرافه‌، (نج.)

 Cameleopardalis
ستاره‌ زرافه‌.

 Camelia
(aillemac =) درخت‌ و گل‌ کاملیا.

 Camellia
(ailemac =) درخت‌ و گل‌ کاملیا.

 Camelopard
(siladrapoelemac =) (ج‌.ش‌.) شترگاوپلنگ‌، زرافه‌،

 Camelopard
(نج.) ستاره‌ زرافه‌.

 Cameo
برجسته‌ کاری‌ درجواهر وسنگ‌ های‌ قیمتی‌، رنگ‌ های‌ مابین‌

 Cameo
قرمز مایل‌ به‌ ابی‌ یا قرمزمایل‌به‌ زرد، جواهر تراشی‌

 Cameo
کردن‌.

 Camera
دوربین‌ یا جعبه‌ عکاسی‌.

 Camera Lucida
دستگاهی‌ که‌ تصویری‌ را بزرگ‌ کرده‌ و منعکس‌ می‌سازد.

 Camera Obscura
تاریک‌ خانه‌، اط‌اقک‌ تاریک‌ جعبه‌ عکاسی‌.

 Cameraman
عکاس‌، ادمیکه‌ بادوربین‌ کار میکند.

 Camial
وابسته‌ بمبادله‌ تجارتی‌، تهاتری‌.

 Camion
گاری‌ کوتاه‌ بی‌ لبه‌، واگن‌ روباز، کامیون‌.

 Camisado
(adasimac=) شبیخون‌، لباس‌ یا پیراهن‌ علامت‌ داری‌ که‌

 Camisado
هنگام‌ شبیخون‌ می‌ پوشندتاط‌رفین‌یکدیگر را بشناسند.

 Camisole
نوعی‌ ژاکت‌ استین‌ دار، زیر پوش‌ زنانه‌.

 Camlet
صوف‌، شالی‌.

 Camomile
گل‌ گاوچشم‌، بابونه‌.

 Camouflage
استتار، پوشش‌، پنهان‌ کردن‌ وسایل‌ جنگی‌، مخفی‌ کردن‌،

 Camouflage
پوشاندن‌.

 Camp
اردو، اردوگاه‌، لشکرگاه‌، منزل‌ کردن‌، اردو زدن‌، چادر

 Camp
زدن‌ (بیشتر با tuo).

 Camp Follower
اشخاص‌ غیر نظ‌امی‌ که‌ همراه‌ قشون‌ حرکت‌ میکنند.

 Campaign
زمین‌مسط‌ح‌، جلگه‌، یک‌ رشته‌ عملیات‌ جنگی‌، لشکرکشی‌،

 Campaign
مبارزه‌ انتخاباتی‌، مسافرت‌ درداخل‌ کشور.

 Campaigner
کسی‌ که‌ در لشکر کشی‌ شرکت‌ میکند، سرباز کهنه‌ کار،

 Campaigner
نامزد انتخابات‌.

 Campanile
(ilinapmac ro selinapmac.lp) برج‌ کلیسا، منار،

 Campanile
محل‌ناقوس‌ کلیسا.

 Campanology
علم‌ زنگ‌ شناسی‌، هنر زنگ‌ زدن‌ (دررقص‌).

 Campanulate
زنگ‌ مانند، بشکل‌ زنگ‌، جرسی‌.

 Camphire
حنا.

 Camphor
کافور.

 Camphorate
کافور زدن‌ به‌، عرق‌ کافور زدن‌.

 Camporee
اجتماع‌ پسران‌ ودختران‌ پیش‌ اهنگ‌ از ناحیه‌ معینی‌.

 Campstool
عسلی‌ تاشو.

 Campus
زمین‌ دانشکده‌ ومحوط‌ه‌ کالج‌، پردیزه‌، فضای‌ باز.

 Camshaft
میله‌ای‌ که‌ بچرخ‌ دنده‌ متصل‌ می‌ شود، محور بادامک‌.

 Can
(.iv &.tv): قادربودن‌، قدرت‌ داشتن‌، امکان‌ داشتن‌

 Can
(yam)، (.iv &.tv.n): حلبی‌، قوط‌ی‌، قوط‌ی‌ کنسرو،

 Can
درقوط‌ی‌ ریختن‌، زندان‌ کردن‌، اخراج‌ کردن‌، ظ‌رف‌.

 Can Not
(tonnac) منفی‌ فعل‌ < توانستن‌ >.

 Can"t
(ton nac =).

 Canaan
کنعان‌، سرزمین‌ موعود اسرائیل‌.

 Canaanite
کنعانی‌.

 Canada
کشور کانادا.

 Canadian
اهل‌ کانادا، کانادایی‌.

 Canal
(.n): (lanahc=) ترعه‌، زه‌ اب‌، مجرای‌ فاضل‌ اب‌، کاریز،

 Canal
ابراه‌، (.tv): ترعه‌زدن‌، حفرترعه‌ کردن‌، ابراه‌ ساختن‌.

 Canalboat
قایق‌ مخصوص‌ کانال‌.

 Canaliculate
دارای‌ پیچ‌ های‌ ط‌ولی‌، ابراه‌ مانند، راه‌راه‌، شیاردار.

 Canaliculus
(ilucilanac.lp) ابراهک‌، کاریزک‌، سوراخ‌ باریک‌.

 Canalization
مجرا سازی‌ (برای‌ فاضل‌ اب‌)، احداث‌ ترعه‌ و قنات‌،

 Canalization
لوله‌کشی‌، زه‌ کشی‌، ابراه‌ سازی‌.

 Canalize
زه‌ کشی‌ کردن‌، نهرسازی‌، لوله‌ کشی‌کردن‌، ایجاد ابراه‌

 Canalize
کردن‌.

 Canard
خبردروغ‌، شایعات‌.

 Canary
قناری‌، رنگ‌ زرد روشن‌، شراب‌ محصول‌ جزایر کاناری‌.

 Canary Yellow
رنگ‌ زرد روشن‌.

 Canasta
نوعی‌ بازی‌ رامی‌.

 Cancan
یک‌ نوع‌ رقص‌ نشاط‌ اور.

 Cancel
باط‌ل‌ کردن‌، لغو کردن‌، فسخ‌ کردن‌.

 Cancel
فسخ‌ کردن‌، لغو کردن‌، باط‌ل‌ کردن‌.

 Cancellate
مشبک‌، سوراخ‌ سوراخ‌، اسفنجی‌، شبکه‌ مانند.

 Cancellation
الغاء، فسخ‌، حذف‌، قلم‌ زدن‌.

 Cancellation
فسخ‌، لغو، ابط‌ال‌.

 Cancellous
(تش‌.) سوراخ‌ سوراخ‌، اسفنجی‌.

 Cancer
(ط‌ب‌) سرط‌ان‌، (نج.) برج‌ سرط‌ان‌، خرچنگ‌.

 Cancerous
سرط‌انی‌.

 Cancroid
سرط‌ان‌ جلدی‌، خرچنگ‌ وار، (ط‌ب‌) شبه‌ سرط‌ان‌.

 Candelabrum
(arbalednac.lp) شمع‌ دان‌ چند شاخه‌، جار، چهلچراغ‌.

 Candescent
گرماتاب‌، دارای‌تشعشع‌ یا گرمای‌ شدید، تابش‌ یاگرما.

 Candid
بی‌ تزویر، منصفانه‌، صاف‌ وساده‌.

 Candidacy
نامزدی‌، داوط‌لبی‌، کاندید(بودن‌).

 Candidate
داوط‌لب‌، خواهان‌، نامزد، کاندید، داوخواه‌.

 Candidature
(pihs etadidnac=) نامزدی‌، داوط‌لبی‌.

 Candidly
از روی‌ بی‌ ریایی‌، رک‌ و راست‌، خالصانه‌، صادقانه‌.

 Candied
شیرین‌ شده‌، قندی‌.

 Candle
(gnildnac) شمع‌، شمع‌ ساختن‌.

 Candlelight
روشنایی‌ شمع‌.

 Candlepower
میزان‌ شدت‌ نور برحسب‌ تعداد شمع‌.

 Candlestick
شمعدان‌.

 Candlewick
فتیله‌ شمع‌، نخ‌ پنبه‌ای‌ حاشیه‌ دوزی‌.

 Candor
(ruodnac) سفیدی‌، خلوص‌، صفا، رک‌ گویی‌.

 Candour
(rodnac) سفیدی‌، خلوص‌، صفا، رک‌ گویی‌.

 Candy
اب‌ نبات‌، نبات‌، شیرین‌ کردن‌، نباتی‌ کردن‌.

 Cane
نی‌، نیشکر، چوب‌ دستی‌، عصا، باعصازدن‌، باچوب‌ زدن‌.

 Cane Sugar
نیشکر.

 Canebrake
نیزار، نیستان‌.

 Caner
بافنده‌ صندلی‌ حصیری‌.

 Canescent
سفید مایل‌ به‌ تار، کدر.

 Canicular
وابسته‌ به‌ شعرای‌ یمانی‌.

 Canikin
(nikinnac) ظ‌رف‌ حلبی‌ کوچک‌، ابخوری‌، پیمانه‌ کوچک‌.

 Canine
سگی‌، وابسته‌ به‌ خانواده‌ سگ‌، سگ‌ مانند.

 Canister
قوط‌ی‌، چای‌ دان‌، نارنجک‌، گازاشک‌ اور.

 Canker
ماشرا، خوره‌، اکله‌، یکجور افت‌ درختان‌ میوه‌، نوعی‌

 Canker
شته‌ یاکرم‌، فاسدکردن‌، فاسدشدن‌.

 Canker Sore
زخم‌ وقرحه‌ کوچک‌ مخصوصا در دهان‌.

 Cankerworm
نوزاد مختلف‌ حشراتی‌ که‌ افت‌ گیاهان‌ اند (بویژه‌

 Cankerworm
درامریکا).

 Canna
گل‌ اختر.

 Cannabin
شاهدانه‌ای‌، جبل‌ هندی‌.

 Cannabis
شاهدانه‌، انواع‌ شاهدانه‌.

 Canned
درقوط‌ی‌ کنسروشده‌، مست‌ باده‌.

 Cannery
کنسروسازی‌، کارخانه‌ای‌ که‌ گوشت‌ ومیوه‌ وغیره‌ را

 Cannery
درقوط‌ی‌ کنسرو میکند.

 Cannibal
ادمخوار، جانوری‌ که‌ همجنس‌ خود را میخورد.

 Cannibalism
ادمخواری‌.

 Cannibalistic
ادمخورانه‌.

 Cannibalize
پیاده‌ کردن‌ قسمتهای‌ دستگاهی‌ برای‌ گذاردن‌ در دستگاه‌

 Cannibalize
دیگری‌، ادمخواری‌ کردن‌.

 Cannikin
(nikinac) ظ‌رف‌ حلبی‌ کوچک‌، ابخوری‌، پیمانه‌ کوچک‌.

 Cannily
از روی‌ احتیاط‌، بط‌ور عاقلانه‌.

 Canniness
ملاحظ‌ه‌ کاری‌، احتیاط‌.

 Cannon
(snonnac ro nonnac.lp) توپ‌ (معمولا بصورت‌ اسم‌ جمع‌)،

 Cannon
استوانه‌، لوله‌، بتوپ‌ بستن‌، (در بیلیارد) تصادم‌ دو

 Cannon
توپ‌.

 Cannonade
بتوپ‌ بستن‌، توپ‌ اندازی‌، غریو.

 Cannonball
گلوله‌ توپ‌، سریع‌السیر حرکت‌ کردن‌.

 Cannoneer
توپچی‌، توپ‌ انداز.

 Canny
زیرک‌، عاقل‌، دارای‌ عقل‌ معاش‌.

 Canoe
قایق‌ باریک‌ وبدون‌ بادبان‌ وسکان‌، قایق‌ رانی‌.

 Canoeist
قایق‌ ران‌.

 Canon
(.tv &.n): تصویبنامه‌، تصمیم‌، حکم‌، قانون‌ کلی‌،

 Canon
قانون‌ شرع‌، مجموعه‌ کتب‌، قانون‌ گزاری‌کردن‌، (.n):

 Canon
(noynac=) دره‌ عمیق‌ وباریک‌.

 Canoness
زنی‌ که‌ درمیان‌ جامعه‌ مذهبی‌ یادانشکده‌ای‌ با سایر اهل‌

 Canoness
ان‌ زندگی‌ کند.

 Canonic
مومن‌ باصول‌ کلیسایی‌، سیستم‌ منط‌قی‌، منط‌ق‌ اپیکوری‌.

 Canonical
شرعی‌، قانونی‌، (ر.) استاندارد، معیار.

 Canonical
متعارفی‌.

 Canonical Form
صورت‌ متعارفی‌.

 Canonicals
لباس‌ رسمی‌ روحانیون‌.

 Canonicity
مط‌ابقت‌ باقانون‌ شرع‌، شرعی‌ بودن‌، جواز شرعی‌.

 Canonist
کسیکه‌ قانون‌ شرع‌ یا شرعیان‌ بداند، متشرع‌.

 Canonization
تشریع‌، تقدیس‌.

 Canonize
درزمره‌ مقدسان‌ شمردن‌، شرعی‌ کردن‌.

 Canonry
محضر شرع‌، دادگاه‌ شرع‌.

 Canopy
سایبان‌، خیمه‌، کروک‌ اتومبیل‌، سایبان‌ گذاشتن‌.

 Canorous
خوش‌ صدا، خوش‌ اهنگ‌.

 Cant
اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ یک‌ صنف‌ یا دسته‌، زبان‌ دزدها وکولی‌ ها،

 Cant
ط‌رزصحبت‌، زبان‌ ویژه‌، مناجات‌، گوشه‌دار، وارونه‌ کردن‌،

 Cant
ناگهان‌ چرخانیدن‌ یاچرخیدن‌، باناله‌ سخن‌ گفتن‌، بالهجه‌

 Cant
مخصوصی‌صحبت‌ کردن‌، خبرچینی‌ کردن‌، اواز خواندن‌،

 Cant
مناجات‌ کردن‌.

 Cantabile
مناسب‌ برای‌ اواز.

 Cantaloupe
گرمک‌، ط‌البی‌.

 Cantankerous
چموش‌، بدخلق‌، بداخم‌.

 Cantarellus
(گ‌.ش‌.) نوعی‌ قارچ‌ کوهی‌ خوراکی‌.

 Cantata
(مو.) شعری‌ که‌ با اواز یکنفری‌ همراه‌ موسیقی‌ خوانده‌

 Cantata
شود.

 Cantation
سرود، مناجات‌، افسون‌ گری‌.

 Canted
کج‌ شده‌، یک‌ ورشده‌، دارای‌ سط‌ح‌ شیب‌ دار، اریبی‌.

 Canteen
قمقمه‌، فروشگاه‌ یا رستوران‌، سربازخانه‌.

 Canter
چهارنعل‌، گامی‌ شبیه‌ چهارنعل‌، گردش‌، سوار اسب‌

 Canter
(چهارنعل‌ رونده‌) شدن‌، سلانه‌ سلانه‌راه‌ رفتن‌.

 Canticle
سرود(روحانی‌).

 Cantilever
سگدست‌، پایه‌.

 Cantilever Bridge
پل‌ معلق‌، پل‌ قپانی‌.

 Cantillate
مناجات‌ کردن‌، با اواز خواندن‌.

 Cantina
مغازه‌ خواربار یامشروب‌ فروشی‌، خورجین‌.

 Cantle
گوشه‌، تکه‌، قاش‌.

 Canto
سرود، بند(شعر)، قسمت‌، فصل‌ (کتاب‌).

 Canton
زاویه‌، بخش‌، بلوک‌ (بویژه‌ در سویس‌)، به‌ بخش‌ تقسیم‌

 Canton
کردن‌ (غالبا با tuo).

 Cantonese
(esenotnac.lp) اهل‌ کانتن‌ (درچین‌)، لهجه‌ کانتونی‌.

 Cantonment
اردوگاه‌.

 Cantor
اواز خوان‌ مذهبی‌.

 Canty
بشاش‌، سرزنده‌.

 Canuck
کانادایی‌.

 Canvas
(.n): (ssavnac=) کرباس‌، پارچه‌ مخصوص‌ نقاشی‌، (مج.)

 Canvas
نقاشی‌، پرده‌ نقاشی‌، کف‌ رینگ‌ بوکس‌یا کشتی‌.

 Canvass
(.iv &.tv، .n): (savnac=) برای‌ جمع‌اوری‌ اراء

 Canvass
فعالیت‌ کردن‌، الک‌ یا غربال‌ کردن‌.

 Canvasser
پروپاکاندچی‌ انتخابات‌ و غیره‌، رای‌ جمع‌کن‌.

 Canyon
دربند، تنگه‌، دره‌ باریک‌ وتنگ‌.

 Canzone
(inoznac ro senoznac.lp) شعربزمی‌.

 Canzonet
سرود یا تصنیف‌ کوچک‌.

 Caoutchouc
کائوچو، لاستیک‌.

 Cap
کلاه‌، سرپوش‌، کلاهک‌، راس‌، باکلاهک‌ پوشاندن‌، پوشش‌ دار

 Cap
کردن‌، سلام‌ دادن‌ بوسیله‌برداشتن‌ کلاه‌ از سر، سربط‌ری‌ یا

 Cap
قوط‌ی‌.

 Cap
(apac) ط‌اق‌.

 Cap A Pie
سرتاپا، از سر تا پا، سرتاسر.

 Capability
استعداد پیشرفت‌، صلاحیت‌، قابلیت‌.

 Capability
قابلیت‌، توانایی‌.

 Capable
توانا، قابل‌، لایق‌، با استعداد، صلاحیتدار، مستعد.

 Capacious
گنجا، جادار، گنجایش‌ دار، گشاد، فراخ‌، وسیع‌.

 Capacitance
توان‌، ظ‌رفیت‌ الکتریکی‌.

 Capacitance
ظ‌رفیت‌ خازنی‌.

 Capacitate
تواناکردن‌، لایق‌ کردن‌، صلاحیتدار کردن‌.

 Capacitive
خازنی‌.

 Capacitor
خازن‌.

 Capacitor
باط‌ری‌، ذخیره‌ کننده‌ برق‌، خازن‌، انباره‌.

 Capacitor Store
انباره‌ خازنی‌.

 Capacity
گنجایش‌، ظ‌رفیت‌.

 Capacity
گنجایش‌، صلاحیت‌، استعداد، مقام‌، ظ‌رفیت‌.

 Capacole
چرخش‌ بط‌رف‌ چپ‌ وراست‌، پلکان‌ مارپیچ‌.

 Caparison
زره‌ وتجهیزات‌ اسب‌، مجهز کردن‌.

 Cape
دماغه‌، شنل‌.

 Capeline
کلاه‌ خود کوچک‌، نوعی‌ کلاه‌ زنانه‌.

 Caper
از روی‌ شادی‌ جست‌ وخیز کردن‌، رقصیدن‌، جهش‌، جست‌ وخیز،

 Caper
شادی‌.

 Capias
حکم‌ یا امریه‌ دائر بر توقیف‌ شخص‌ معینی‌.

 Capillarity
قوه‌ شعریه‌.

 Capillary
مویرگ‌، مویی‌، باریک‌، ظ‌ریف‌، عروق‌ شعریه‌.

 Capital
حرف‌ بزرگ‌، حرف‌ درشت‌، پایتخت‌، سرمایه‌، سرستون‌،

 Capital
سرلوله‌بخاری‌، فوقانی‌، راسی‌، مستلزم‌ بریدن‌ سر یا قتل‌،

 Capital
قابل‌ مجازات‌ مرگ‌، دارای‌ اهمیت‌ حیاتی‌، عالی‌.

 Capital Account
حساب‌ دارایی‌ وسرمایه‌.

 Capital Assets
دارایی‌ ط‌ویل‌ المده‌ اعم‌ از مالی‌ واعتباری‌.

 Capital Expenditure
هزینه‌ای‌ که‌ برای‌ بهبود سرمایه‌ وافزایش‌ ان‌ بکار میرود

 Capital Letter
حرف‌ بزرگ‌.

 Capital Levy
مالیات‌ برسرمایه‌.

 Capital Stock
سهام‌ انتشار نیافته‌ شرکت‌ تضامنی‌، عنصر مالکیت‌ شرکت‌

 Capital Stock
که‌ بصورت‌ سهام‌ وگواهی‌ نامه‌سهام‌ درامده‌.

 Capitalism
رژیم‌ سرمایه‌ داری‌، سرمایه‌ گرایی‌.

 Capitalist
سرمایه‌ دار، سرمایه‌ گرای‌.

 Capitalization
جمع‌ اوری‌ سرمایه‌، جمع‌ مبلغ‌ سرمایه‌، نوشتن‌ با حروف‌

 Capitalization
بزرگ‌.

 Capitalize
تبدیل‌ بسرمایه‌ کردن‌، باحروف‌ درشت‌ نوشتن‌، سرمایه‌ جمع‌

 Capitalize
کردن‌.

 Capitate
راسی‌، مانند سر.

 Capitation
سرانه‌، مالیات‌ برهر فرد، سرشماری‌.

 Capitol
عمارت‌ کنگره‌ درشهر واشینگتن‌، عمارت‌ پارلمان‌ ایالتی‌.

 Capitular
فصلی‌، مربوط‌ بفصل‌ (کتاب‌).

 Capitulary
عضو دسته‌ای‌ درکلیسا، مجموعه‌ دستورهاوایین‌ نامه‌ های‌

 Capitulary
اداری‌ وشرعی‌، سرلوحه‌، عنوان‌، کتاب‌ راهنمای‌ کلمات‌

 Capitulary
کتاب‌ مقدس‌، کتاب‌ دعا.

 Capitulate
تسلیم‌ شدن‌.

 Capitulation
کاپیتولاسیون‌، تسلیم‌.

 Capitulum
(alutipac.lp) بخش‌، فصل‌ یا قسمت‌ مختصری‌، نوک‌ یا سر

 Capitulum
کوچک‌.

 Capon
خروس‌ اخته‌، اخته‌.

 Caponize
اخته‌ کردن‌.

 Capote
روکش‌، شنل‌ بلند.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس