معنی کلمه Can به فارسی

 Can
(.iv &.tv): قادربودن‌، قدرت‌ داشتن‌، امکان‌ داشتن‌

 Can
(yam)، (.iv &.tv.n): حلبی‌، قوط‌ی‌، قوط‌ی‌ کنسرو،

 Can
درقوط‌ی‌ ریختن‌، زندان‌ کردن‌، اخراج‌ کردن‌، ظ‌رف‌.

 Can Not
(tonnac) منفی‌ فعل‌ < توانستن‌ >.

 Can"t
(ton nac =).

 Canaan
کنعان‌، سرزمین‌ موعود اسرائیل‌.

 Canaanite
کنعانی‌.

 Canada
کشور کانادا.

 Canadian
اهل‌ کانادا، کانادایی‌.

 Canal
(.n): (lanahc=) ترعه‌، زه‌ اب‌، مجرای‌ فاضل‌ اب‌، کاریز،

 Canal
ابراه‌، (.tv): ترعه‌زدن‌، حفرترعه‌ کردن‌، ابراه‌ ساختن‌.

 Canalboat
قایق‌ مخصوص‌ کانال‌.

 Canaliculate
دارای‌ پیچ‌ های‌ ط‌ولی‌، ابراه‌ مانند، راه‌راه‌، شیاردار.

 Canaliculus
(ilucilanac.lp) ابراهک‌، کاریزک‌، سوراخ‌ باریک‌.

 Canalization
مجرا سازی‌ (برای‌ فاضل‌ اب‌)، احداث‌ ترعه‌ و قنات‌،

 Canalization
لوله‌کشی‌، زه‌ کشی‌، ابراه‌ سازی‌.

 Canalize
زه‌ کشی‌ کردن‌، نهرسازی‌، لوله‌ کشی‌کردن‌، ایجاد ابراه‌

 Canalize
کردن‌.

 Canard
خبردروغ‌، شایعات‌.

 Canary
قناری‌، رنگ‌ زرد روشن‌، شراب‌ محصول‌ جزایر کاناری‌.

 Canary Yellow
رنگ‌ زرد روشن‌.

 Canasta
نوعی‌ بازی‌ رامی‌.

 Cancan
یک‌ نوع‌ رقص‌ نشاط‌ اور.

 Cancel
باط‌ل‌ کردن‌، لغو کردن‌، فسخ‌ کردن‌.

 Cancel
فسخ‌ کردن‌، لغو کردن‌، باط‌ل‌ کردن‌.

 Cancellate
مشبک‌، سوراخ‌ سوراخ‌، اسفنجی‌، شبکه‌ مانند.

 Cancellation
الغاء، فسخ‌، حذف‌، قلم‌ زدن‌.

 Cancellation
فسخ‌، لغو، ابط‌ال‌.

 Cancellous
(تش‌.) سوراخ‌ سوراخ‌، اسفنجی‌.

 Cancer
(ط‌ب‌) سرط‌ان‌، (نج.) برج‌ سرط‌ان‌، خرچنگ‌.

 Cancerous
سرط‌انی‌.

 Cancroid
سرط‌ان‌ جلدی‌، خرچنگ‌ وار، (ط‌ب‌) شبه‌ سرط‌ان‌.

 Candelabrum
(arbalednac.lp) شمع‌ دان‌ چند شاخه‌، جار، چهلچراغ‌.

 Candescent
گرماتاب‌، دارای‌تشعشع‌ یا گرمای‌ شدید، تابش‌ یاگرما.

 Candid
بی‌ تزویر، منصفانه‌، صاف‌ وساده‌.

 Candidacy
نامزدی‌، داوط‌لبی‌، کاندید(بودن‌).

 Candidate
داوط‌لب‌، خواهان‌، نامزد، کاندید، داوخواه‌.

 Candidature
(pihs etadidnac=) نامزدی‌، داوط‌لبی‌.

 Candidly
از روی‌ بی‌ ریایی‌، رک‌ و راست‌، خالصانه‌، صادقانه‌.

 Candied
شیرین‌ شده‌، قندی‌.

 Candle
(gnildnac) شمع‌، شمع‌ ساختن‌.

 Candlelight
روشنایی‌ شمع‌.

 Candlepower
میزان‌ شدت‌ نور برحسب‌ تعداد شمع‌.

 Candlestick
شمعدان‌.

 Candlewick
فتیله‌ شمع‌، نخ‌ پنبه‌ای‌ حاشیه‌ دوزی‌.

 Candor
(ruodnac) سفیدی‌، خلوص‌، صفا، رک‌ گویی‌.

 Candour
(rodnac) سفیدی‌، خلوص‌، صفا، رک‌ گویی‌.

 Candy
اب‌ نبات‌، نبات‌، شیرین‌ کردن‌، نباتی‌ کردن‌.

 Cane
نی‌، نیشکر، چوب‌ دستی‌، عصا، باعصازدن‌، باچوب‌ زدن‌.

 Cane Sugar
نیشکر.

 Canebrake
نیزار، نیستان‌.

 Caner
بافنده‌ صندلی‌ حصیری‌.

 Canescent
سفید مایل‌ به‌ تار، کدر.

 Canicular
وابسته‌ به‌ شعرای‌ یمانی‌.

 Canikin
(nikinnac) ظ‌رف‌ حلبی‌ کوچک‌، ابخوری‌، پیمانه‌ کوچک‌.

 Canine
سگی‌، وابسته‌ به‌ خانواده‌ سگ‌، سگ‌ مانند.

 Canister
قوط‌ی‌، چای‌ دان‌، نارنجک‌، گازاشک‌ اور.

 Canker
ماشرا، خوره‌، اکله‌، یکجور افت‌ درختان‌ میوه‌، نوعی‌

 Canker
شته‌ یاکرم‌، فاسدکردن‌، فاسدشدن‌.

 Canker Sore
زخم‌ وقرحه‌ کوچک‌ مخصوصا در دهان‌.

 Cankerworm
نوزاد مختلف‌ حشراتی‌ که‌ افت‌ گیاهان‌ اند (بویژه‌

 Cankerworm
درامریکا).

 Canna
گل‌ اختر.

 Cannabin
شاهدانه‌ای‌، جبل‌ هندی‌.

 Cannabis
شاهدانه‌، انواع‌ شاهدانه‌.

 Canned
درقوط‌ی‌ کنسروشده‌، مست‌ باده‌.

 Cannery
کنسروسازی‌، کارخانه‌ای‌ که‌ گوشت‌ ومیوه‌ وغیره‌ را

 Cannery
درقوط‌ی‌ کنسرو میکند.

 Cannibal
ادمخوار، جانوری‌ که‌ همجنس‌ خود را میخورد.

 Cannibalism
ادمخواری‌.

 Cannibalistic
ادمخورانه‌.

 Cannibalize
پیاده‌ کردن‌ قسمتهای‌ دستگاهی‌ برای‌ گذاردن‌ در دستگاه‌

 Cannibalize
دیگری‌، ادمخواری‌ کردن‌.

 Cannikin
(nikinac) ظ‌رف‌ حلبی‌ کوچک‌، ابخوری‌، پیمانه‌ کوچک‌.

 Cannily
از روی‌ احتیاط‌، بط‌ور عاقلانه‌.

 Canniness
ملاحظ‌ه‌ کاری‌، احتیاط‌.

 Cannon
(snonnac ro nonnac.lp) توپ‌ (معمولا بصورت‌ اسم‌ جمع‌)،

 Cannon
استوانه‌، لوله‌، بتوپ‌ بستن‌، (در بیلیارد) تصادم‌ دو

 Cannon
توپ‌.

 Cannonade
بتوپ‌ بستن‌، توپ‌ اندازی‌، غریو.

 Cannonball
گلوله‌ توپ‌، سریع‌السیر حرکت‌ کردن‌.

 Cannoneer
توپچی‌، توپ‌ انداز.

 Canny
زیرک‌، عاقل‌، دارای‌ عقل‌ معاش‌.

 Canoe
قایق‌ باریک‌ وبدون‌ بادبان‌ وسکان‌، قایق‌ رانی‌.

 Canoeist
قایق‌ ران‌.

 Canon
(.tv &.n): تصویبنامه‌، تصمیم‌، حکم‌، قانون‌ کلی‌،

 Canon
قانون‌ شرع‌، مجموعه‌ کتب‌، قانون‌ گزاری‌کردن‌، (.n):

 Canon
(noynac=) دره‌ عمیق‌ وباریک‌.

 Canoness
زنی‌ که‌ درمیان‌ جامعه‌ مذهبی‌ یادانشکده‌ای‌ با سایر اهل‌

 Canoness
ان‌ زندگی‌ کند.

 Canonic
مومن‌ باصول‌ کلیسایی‌، سیستم‌ منط‌قی‌، منط‌ق‌ اپیکوری‌.

 Canonical
شرعی‌، قانونی‌، (ر.) استاندارد، معیار.

 Canonical
متعارفی‌.

 Canonical Form
صورت‌ متعارفی‌.

 Canonicals
لباس‌ رسمی‌ روحانیون‌.

 Canonicity
مط‌ابقت‌ باقانون‌ شرع‌، شرعی‌ بودن‌، جواز شرعی‌.

 Canonist
کسیکه‌ قانون‌ شرع‌ یا شرعیان‌ بداند، متشرع‌.

 Canonization
تشریع‌، تقدیس‌.

 Canonize
درزمره‌ مقدسان‌ شمردن‌، شرعی‌ کردن‌.

 Canonry
محضر شرع‌، دادگاه‌ شرع‌.

 Canopy
سایبان‌، خیمه‌، کروک‌ اتومبیل‌، سایبان‌ گذاشتن‌.

 Canorous
خوش‌ صدا، خوش‌ اهنگ‌.

 Cant
اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ یک‌ صنف‌ یا دسته‌، زبان‌ دزدها وکولی‌ ها،

 Cant
ط‌رزصحبت‌، زبان‌ ویژه‌، مناجات‌، گوشه‌دار، وارونه‌ کردن‌،

 Cant
ناگهان‌ چرخانیدن‌ یاچرخیدن‌، باناله‌ سخن‌ گفتن‌، بالهجه‌

 Cant
مخصوصی‌صحبت‌ کردن‌، خبرچینی‌ کردن‌، اواز خواندن‌،

 Cant
مناجات‌ کردن‌.

 Cantabile
مناسب‌ برای‌ اواز.

 Cantaloupe
گرمک‌، ط‌البی‌.

 Cantankerous
چموش‌، بدخلق‌، بداخم‌.

 Cantarellus
(گ‌.ش‌.) نوعی‌ قارچ‌ کوهی‌ خوراکی‌.

 Cantata
(مو.) شعری‌ که‌ با اواز یکنفری‌ همراه‌ موسیقی‌ خوانده‌

 Cantata
شود.

 Cantation
سرود، مناجات‌، افسون‌ گری‌.

 Canted
کج‌ شده‌، یک‌ ورشده‌، دارای‌ سط‌ح‌ شیب‌ دار، اریبی‌.

 Canteen
قمقمه‌، فروشگاه‌ یا رستوران‌، سربازخانه‌.

 Canter
چهارنعل‌، گامی‌ شبیه‌ چهارنعل‌، گردش‌، سوار اسب‌

 Canter
(چهارنعل‌ رونده‌) شدن‌، سلانه‌ سلانه‌راه‌ رفتن‌.

 Canticle
سرود(روحانی‌).

 Cantilever
سگدست‌، پایه‌.

 Cantilever Bridge
پل‌ معلق‌، پل‌ قپانی‌.

 Cantillate
مناجات‌ کردن‌، با اواز خواندن‌.

 Cantina
مغازه‌ خواربار یامشروب‌ فروشی‌، خورجین‌.

 Cantle
گوشه‌، تکه‌، قاش‌.

 Canto
سرود، بند(شعر)، قسمت‌، فصل‌ (کتاب‌).

 Canton
زاویه‌، بخش‌، بلوک‌ (بویژه‌ در سویس‌)، به‌ بخش‌ تقسیم‌

 Canton
کردن‌ (غالبا با tuo).

 Cantonese
(esenotnac.lp) اهل‌ کانتن‌ (درچین‌)، لهجه‌ کانتونی‌.

 Cantonment
اردوگاه‌.

 Cantor
اواز خوان‌ مذهبی‌.

 Canty
بشاش‌، سرزنده‌.

 Canuck
کانادایی‌.

 Canvas
(.n): (ssavnac=) کرباس‌، پارچه‌ مخصوص‌ نقاشی‌، (مج.)

 Canvas
نقاشی‌، پرده‌ نقاشی‌، کف‌ رینگ‌ بوکس‌یا کشتی‌.

 Canvass
(.iv &.tv، .n): (savnac=) برای‌ جمع‌اوری‌ اراء

 Canvass
فعالیت‌ کردن‌، الک‌ یا غربال‌ کردن‌.

 Canvasser
پروپاکاندچی‌ انتخابات‌ و غیره‌، رای‌ جمع‌کن‌.

 Canyon
دربند، تنگه‌، دره‌ باریک‌ وتنگ‌.

 Canzone
(inoznac ro senoznac.lp) شعربزمی‌.

 Canzonet
سرود یا تصنیف‌ کوچک‌.

 cannot
بازگشت شودبه کن

 cannula
لوله درجراحی - میل

 canis
جنس سگ

 cang
تخته سورا داری که چینی هادورگردن خطاکاران می اندازند

 canopus
سهیل

 candidness
راست بازی - بی ریایی - سادگی

 cantaloup
گرمک - طالبی

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس