معنی کلمه Co به فارسی

 Co
پیشوندیست‌ بمعنی‌ با و باهم‌.

 Co Ed
دختری‌ که‌ دردبیرستان‌ یا دانشکده‌مختلط‌ تحصیل‌ میکند،

 Co Ed
وابسته‌ به‌ مدارس‌ مختلط‌ پسرودختر.

 Co Op
(evitarepooc) تعاونی‌.

 Co Opt
بهمکاری‌ پذیرفتن‌، بعنوان‌ همقط‌ار پذیرفتن‌.

 Co Optation
(noitpo oc) پذیرفتن‌ بعنوان‌ همکار.

 Co Option
(noitatpo oc) پذیرفتن‌ بعنوان‌ همکار.

 Co Worker
همکار، همقط‌ار.

 Coacervate
توده‌ شده‌، کومه‌ شده‌.

 Coach
کالسکه‌، واگن‌ راه‌اهن‌، مربی‌ ورزش‌، رهبری‌ عملیات‌

 Coach
ورزشی‌ را کردن‌، معلمی‌ کردن‌.

 Coach Built
چوبی‌.

 Coachman
درشکه‌چی‌، کالسکه‌چی‌.

 Coact
همکاری‌ کردن‌، باهم‌ نمایش‌ دادن‌، همکنش‌ کردن‌.

 Coaction
همکنش‌، عمل‌ دسته‌ جمعی‌، همکاری‌ دسته‌ جمعی‌، تعاون‌.

 Coadjutor
همیاور، همکار، معاون‌، یاری‌ کننده‌.

 Coadunate
پیوسته‌، بهم‌ چسبیده‌، باهم‌ روییده‌.

 Coagulability
قابلیت‌ انعقاد، دلمه‌ شدنی‌، انعقاد پذیری‌.

 Coagulable
دلمه‌ شونده‌.

 Coagulase
مواد منعقد کننده‌، مواد دلمه‌ یا لخته‌ کننده‌.

 Coagulate
بستن‌، دلمه‌ کردن‌، لخته‌ شدن‌ (خون‌).

 Coagulation
انعقاد، دلمه‌ شدگی‌، لختگی‌، لخته‌ شدن‌، ماسیدن‌.

 Coagulum
دلمه‌، خون‌ بسته‌، علقه‌، لخته‌.

 Coal
زغال‌ سنگ‌، زغال‌، زغال‌ کردن‌.

 Coal Gas
گاز زغال‌ سنگ‌.

 Coaler
زغال‌ سنگ‌ کش‌، وسیله‌ حمل‌ زغال‌ سنگ‌.

 Coalesce
بهم‌ امیختن‌، یکی‌ شدن‌، منعقد شدن‌.

 Coalesce
ائتلاف‌ کردن‌.

 Coalescence
بهم‌ امیختگی‌، انعقاد.

 Coalescent
بهم‌ امیخته‌، پیوسته‌.

 Coalfield
ناحیه‌ ذغال‌ خیز.

 Coalition
ائتلاف‌، پیوستگی‌، اتحاد موقتی‌.

 Coaming
ظ‌رف‌ لبه‌ بلند، حائل‌ (عرشه‌ کشتی‌).

 Coapt
باهم‌ جور امدن‌، باهم‌ متناسب‌ شدن‌، چسبانیدن‌.

 Coarctate
بهم‌ فشرده‌، تنگ‌، دارای‌ شکم‌ تنگ‌ ومنقبض‌.

 Coarctation
تنگی‌، فشردگی‌، تنگی‌ مهبل‌.

 Coarse
زبر، خشن‌، زمخت‌، بی‌ ادب‌.

 Coarse
درشت‌، خشن‌، زبر.

 Coarse Grained
دارای‌ دانه‌ خشن‌، ناصاف‌، زبر، درشت‌.

 Coarsen
خشن‌ شدن‌، زمخت‌ شدن‌، زمخت‌ کردن‌.

 Coarseness
درشتی‌، زبری‌.

 Coast
ساحل‌، دریاکنار، سریدن‌، سرازیر رفتن‌.

 Coastline
خط‌ ساحلی‌.

 Coastward
بط‌رف‌ ساحل‌، درامتداد ساحل‌.

 Coastwards
بط‌رف‌ ساحل‌، درامتداد ساحل‌.

 Coastwise
درط‌ول‌ ساحل‌.

 Coat
کت‌، نیمتنه‌، روکش‌، پوشاندن‌، روکش‌ کردن‌، اندودن‌.

 Coat
روکش‌، روکش‌ کردن‌.

 Coat Hanger
جارختی‌، جالباسی‌.

 Coat Of Arms
نشان‌ یا علامت‌ دولت‌ یا خانواده‌ وامثال‌ ان‌.

 Coating
پوشش‌، روکش‌ (رنگ‌ یا چیزهای‌ دیگر)، اندود.

 Coating
روکش‌، پوشش‌.

 Coauthor
شریک‌ در تالیف‌ ونگارش‌.

 Coax
ریشخندکردن‌، نوازش‌ کردن‌، چرب‌ زبانی‌ کردن‌.

 Coaxial Cable
کابل‌ هم‌محور.

 Cob
ادم‌ مهم‌، ضربت‌ برکپل‌ (bboc نیز نوشته‌ می‌ شود)، توده‌،

 Cob
چوب‌ ذرت‌.

 Cobalitic
کوبالتی‌.

 Cobalt
کبالت‌، فلز لاجورد.

 Cobaltous
کوبالتی‌.

 Cobber
دوست‌ صمیمی‌، قرین‌، جفت‌.

 Cobble
سنگ‌ فرش‌، سنگ‌ فرش‌ کردن‌، پینه‌ دوزی‌.

 Cobbler
پینه‌ دوز.

 Cobblestone
قلوه‌ سنگ‌، سنگفرش‌.

 Cobelligerent
شریک‌ درتجاوز یا خصومت‌.

 Coble
قایق‌ پارویی‌.

 Cobol
زبان‌ کوبول‌.

 Cobra
(ج‌.ش‌.) مار عینکی‌، کفچه‌ مار، مار کبری‌.

 Cobweb
تارعنکبوت‌.

 Coca
کاکائو.

 Cocaine
کوکائین‌.

 Cocainize
باکوکائین‌ بی‌ حس‌ کردن‌، تخدیرکردن‌ (باکوکائین‌)،

 Cocainize
کوکائین‌ زدن‌.

 Coccygeal
(تش‌.) عصعصی‌، دنبالچه‌ای‌، دنبلیچه‌ای‌.

 Cochineal
قرمز دانه‌، قرمز شراب‌ کش‌.

 Cochlea
(تش‌.) صدف‌ گوش‌، حلزون‌ گوش‌، پلکان‌ پرپیچ‌ وخم‌، پیچ‌ وخم‌

 Cock
(.n) خروس‌، پرنده‌ نر(از جنس‌ ماکیان‌)، کج‌ نهادگی‌ کلاه‌،

 Cock
چخماق‌ تفنگ‌، (.iv &.tv):مثل‌خروس‌ جنگیدن‌، گوش‌ ها را

 Cock
تیز وراست‌ کردن‌، کج‌ نهادن‌، یک‌ وری‌ کردن‌.

 Cock A Hoop
لافزن‌، شادومغرور، سرمست‌.

 Cock And Bull Story
داستان‌ جعلی‌ برای‌ تعریف‌ از خود، چاخان‌.

 Cock Boat
کرجی‌ کوچک‌.

 Cock Eyed
لوچ‌، احمق‌، کودن‌، ناجور.

 Cockalorum
ادم‌ خپله‌ و لافزن‌، بازی‌ جفتک‌ چارکش‌.

 Cockatoo
(ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ی‌ کاکل‌ سفید.

 Cockatrice
نوعی‌ مار افسانه‌ای‌، (مج.) ادم‌ خیلی‌ مضر و خط‌رناک‌،

 Cockatrice
(م‌.م‌.) فاحشه‌.

 Cockcrow
سپیده‌ دم‌، صدای‌ بانگ‌ خروس‌.

 Cocker
خروس‌ باز، خروس‌ جنگی‌.

 Cocker Spaniel
نوعی‌ سگ‌ پاکوتاه‌.

 Cockerel
جوجه‌ خروس‌، خروسک‌.

 Cockeye
چشم‌ چپ‌.

 Cockfight
جنگ‌ اندازی‌ خروس‌ ها.

 Cockiness
گستاخی‌، خودنمایی‌.

 Cockle
چین‌ وچروک‌، موج‌، رویش‌ زگیل‌ مانند، گره‌ و برامدگی‌

 Cockle
پارچه‌.

 Cockleshell
صدف‌ حلزون‌ دوکپه‌ای‌، قایق‌ کوچک‌ وباریک‌.

 Cockney
اهل‌ لندن‌، لهجه‌ لندنی‌.

 Cockneyfy
لندنی‌ کردن‌.

 Cockpit
صحنه‌ تئاتر، محل‌ دعوا ومسابقه‌، اط‌اقک‌ خلبان‌

 Cockpit
درهواپیما.

 Cockroach
(ج‌.ش‌.) سوسک‌ حمام‌.

 Cockscomb
گل‌ تاج‌ خروس‌، زلف‌ عروسان‌، ادم‌ خود فروش‌ وخودنما،

 Cockscomb
احمق‌، ژیگولو.

 Cockshot
پرتاب‌ تیر بط‌رف‌ هدف‌، نشانه‌ روی‌.

 Cockshut
غروب‌ افتاب‌، شفق‌.

 Cockshy
پرتاب‌ تیر بط‌رف‌ هدف‌، نشانه‌ روی‌.

 Cocksure
غره‌، حتمی‌، پرافاده‌.

 Cocktail
نوشابه‌ ای‌ مرکب‌ از چند نوشابه‌ دیگر، مهمانی‌.

 Cocky
ازخودراضی‌، جسور، خودنما.

 Coco
(oacac، tunococ، aococ) درخت‌ کاکائو، کاکائو، درخت‌

 Coco
نارگیل‌.

 Cocoa
(.n &.jda): (oacac، tunococ، ococ) درخت‌ کاکائو،

 Cocoa
کاکائو، درخت‌ نارگیل‌، (.n): کاکائو، رنگ‌ کاکائو.

 Coconscious
ادراک‌ چیزهای‌ یکسان‌، اگاهی‌ ثانوی‌.

 Coconsciousness
ادراک‌ چیزهای‌ یکسان‌، اگاهی‌ ثانوی‌.

 Coconut
(tunaococ=) نارگیل‌.

 Coconut Palm
درخت‌ نارگیل‌ (mlap aoloc).

 Cocoon
پیله‌، پیله‌ کرم‌ ابریشم‌.

 Cocotte
زن‌ جوان‌ بد اخلاق‌ وجلف‌، هرزه‌.

 Cocozelle
کدوی‌ قلیانی‌ تابستانی‌.

 Cod
کیسه‌، کیسه‌ کوچک‌، چنته‌، غلاف‌ سبوس‌، پوسته‌، فضای‌ داخل‌

 Cod
خلیج‌ یادریاچه‌، نوعی‌ ماهی‌.

 Coda
قط‌عه‌ اخریک‌ اهنگ‌.

 Coddle
نیم‌ پزکردن‌، اهسته‌ جوشاندن‌ یا پختن‌، بادقت‌ زیاد

 Coddle
بکاری‌ دست‌زدن‌، نازپرورده‌ کردن‌، نوازش‌ کردن‌.

 Code
نظ‌ام‌ نامه‌، رمز، قانون‌، بصورت‌ رمز دراوردن‌، مجموعه‌

 Code
قانون‌ تهیه‌ کردن‌.

 Code
رمز، رمزی‌ کردن‌، برنامه‌، دستورالعملها.

 Code Conversion
تبدیل‌ رمز.

 Code Distance
فاصله‌ رمز.

 Code Element
عنصر رمز.

 Code Holes
سوراخهای‌ رمز.

 Code Set
مجموعه‌ رمز.

 Code Translation
رمزبرگرداندن‌.

 Code Translator
رمزبرگردان‌.

 Code Value
ارزش‌ رمز.

 Code Vector
بردار رمز.

 Code Walk Through
گردش‌ درط‌ول‌ برنامه‌.

 Coded
رمزی‌.

 Coded Character
دخشه‌ رمزی‌.

 Coded Decimal
رقم‌ دهدهی‌ رمزی‌.

 Coder
رمز گذار.

 Codex
مجموعه‌ قوانین‌، دستخط‌ کهنه‌، نسخه‌ قدیمی‌.

 Codger
ادم‌ خسیس‌ وپست‌، ادم‌ عجیب‌ وغریب‌.

 Codification
(حق.) جمع‌ وتدوین‌ قوانین‌، وضع‌ قوانین‌، قانون‌ نویسی‌.

 Codification
رمزی‌ کردن‌، تدوین‌.

 Codify
رمزی‌ کردن‌، تدوین‌ کردن‌.

 Codify
قانون‌ وضع‌ کردن‌، بصورت‌ رمز دراوردن‌، تدوین‌ کردن‌.

 Coding
رمزگذاری‌، برنامه‌ نویسی‌.

 Coding Form
ورقه‌ برنامه‌ نویسی‌.

 Coeducation
اموزش‌ وپرورش‌ مختلط‌ (دختر وپسر).

 Coeducational
مختلط‌، پسرانه‌ ودخترانه‌.

 Coefficient
ضریب‌، عامل‌ مشترک‌.

 Coefficient
ضریب‌.

 Coequal
متعادل‌ ومتساوی‌، درشان‌ ومقام‌ وغیره‌، متساوی‌ از هر

 Coequal
نظ‌ر.

 Coerce
بزور وادار کردن‌، ناگزیر کردن‌.

 Coercible
اجبار پذیر.

 Coercion
اجبار، اضط‌رار، تهدید واجبار.

 Coercive
از روی‌ کره‌ واجبار، اجباری‌، قهری‌.

 Coeternal
ابدی‌، ابدی‌ وازلی‌، مثل‌ خدا.

 Coeval
هم‌ سال‌، هم‌ تاریخ‌.

 Coexist
باهم‌ زیستن‌.

 Coexistence
همزیستی‌.

 Coextensive
باهم‌ دریک‌ زمان‌ ویک‌ مکان‌ بسط‌ یافته‌، هم‌ حدود وثغور.

 Coffee
قهوه‌، درخت‌ قهوه‌.

 Coffee Shop
قهوه‌ خانه‌، رستوران‌.

 Coffee Table
میزپیشدستی‌.

 Coffeehouse
قهوه‌ خانه‌، کافه‌ کوچک‌.

 Coffeepot
قهوه‌ جوش‌، قهوه‌ ریز.

 Coffer
صندوق‌، خزانه‌ وجوه‌.

 Cofferdam
سدصندوقی‌، بستاب‌.

 Coffin
تابوت‌.

 Coffle
دسته‌ یا قافله‌ چارپایان‌ وغلامان‌.

 Cog
دندانه‌، دنده‌ چرخ‌، دندانه‌ دار کردن‌، حقه‌ بازی‌، ط‌اس‌

 Cog
گرفتن‌ (درتخته‌ نرد).

 Cogency
ضرورت‌، اجبار، زیرکی‌، قدرت‌ عقیده‌.

 Cogent
متقاعد کننده‌، دارای‌ قدرت‌ وزور.

 Cogitable
اندیشه‌ پذیر، قابل‌ تفکر.

 Cogitate
اندیشه‌ کردن‌، درعالم‌ فکر فرورفتن‌.

 Cogitation
اندیشه‌ وتفکر.

 Cogitative
مربوط‌ به‌ اندیشه‌ وتفکر.

 Cognac
کنیاک‌.

 Cognate
هم‌ ریشه‌، همجنس‌، واژه‌ هم‌ ریشه‌.

 Cognation
خویشاوندی‌، نسبت‌، قرابت‌ فط‌ری‌.

 Cognition
ادراک‌، معرفت‌، شناخت‌.

 Cognition
شناخت‌، ادراک‌.

 Cognizable
دانستنی‌، قابل‌ درک‌.

 Cognizance
معرفت‌، ادراک‌، شناسایی‌، اگاهی‌، تصدیق‌ ضمنی‌.

 Cognizant
اگاه‌، باخبر.

 Cognize
درک‌ کردن‌، دانستن‌.

 Cognomen
کنیه‌، لقب‌.

 Cognoscente
متخصص‌ در اثار هنری‌، عتیقه‌ شناس‌.

 Cogwheel
چرخ‌ دندانه‌ دار، چرخ‌ دنده‌.

 Cohabit
باهم‌ زندگی‌ کردن‌ (زن‌ ومرد)، رابط‌ه‌ جنسی‌ داشتن‌.

 Cohabitant
شریک‌ زندگی‌ یا عمل‌ جنسی‌، بغل‌ خواب‌.

 Cohabitation
زندگی‌ باهم‌، جماع‌.

 Coheir
شریک‌ در ارث‌.

 Cohere
چسبیدن‌، رابط‌ه‌ خویشی‌ داشتن‌.

 Coherence
چسبیدگی‌، ارتباط‌ (مط‌الب‌)، وابستگی‌.

 Coherency
چسبیدگی‌، ارتباط‌ (مط‌الب‌)، وابستگی‌.

 Coherent
چسبیده‌، مربوط‌، دارای‌ ارتباط‌ یا نتیجه‌ منط‌قی‌.

 Coherent
منسجم‌.

 Cohesion
پیوستگی‌، چسبندگی‌، هم‌ بستگی‌، جاذبه‌ مولکولی‌.

 Cohesive
چسباننده‌، چسبناک‌.

 Cohort
گروه‌، پیرو، ط‌رفدار، همکار.

 Coif
گیسوپوش‌، عرقچین‌ سفید.

 Coiffure
ارایش‌ مو، مردی‌ که‌ سلمانی‌ زنانه‌ باشد.

 Coil
چنبره‌ زدن‌، فنر، بدور چیزی‌ بط‌ورمارپیچ‌ پیچیدن‌،

 Coil
مارپیچ‌.

 Coil
سیم‌ پیچ‌.

 Coin
سکه‌، سکه‌ زدن‌، اختراع‌ وابداع‌ کردن‌.

 Coinage
ضربه‌ سکه‌، مسکوکات‌، ابداع‌ واژه‌.

 Coincide
همزمان‌ بودن‌، باهم‌ رویدادن‌، منط‌بق‌ شدن‌، دریک‌ زمان‌

 Coincide
اتفاق‌ افتادن‌.

 Coincidence
تصادف‌، توافق‌، اقتران‌، انط‌باق‌، همرویداد.

 Coincidence
انط‌باق‌.

 Coincident
همرویده‌، واقع‌ شونده‌ دریک‌وقت‌، منط‌بق‌، متلاقی‌.

 Coincident Current
با انط‌باق‌ جریان‌.

 Coinsurance
بیمه‌ اتکایی‌، بیمه‌ مشترک‌.

 Coinsure
بیمه‌ اتکایی‌ کردن‌.

 Coir
لیف‌ نارگیل‌، الیاف‌ سخت‌ وزبر.

 Coital
وابسته‌ بجماع‌ ومقاربت‌، مقاربتی‌.

 Coition
جماع‌، مقاربت‌، امیزشی‌.

 Coitus
اتصال‌، مقاربت‌ جنسی‌، جماع‌.

 Coke
زغال‌ کوک‌، زغال‌ سنگ‌ سوخته‌، تبدیل‌ به‌ زغال‌ کردن‌.

 Col
گدار، گردنه‌.

 Col
پیشوند بمعانی‌ با و باهم‌.

 Cola
درخت‌ کولا، ماده‌ شیرینی‌ که‌ از برگ‌ ومیوه‌ کولا گرفته‌

 Cola
میشود.

 Colander
کفگیر، صافی‌.

 Cold
سرما، سرماخوردگی‌، زکام‌، سردشدن‌ یا کردن‌.

 Cold Blooded
خونسرد، بی‌ عاط‌فه‌.

 Cold Cuts
گوشت‌ سرد با پنیر یخ‌ زده‌، کالباس‌ واغذیه‌ مشابه‌.

 Cold Shoulder
خونسرد، بی‌ اعتنایی‌ کردن‌ به‌.

 Cold Sore
(ط‌ب‌) تاول‌ تبخالی‌.

 Cold War
جنگ‌ سرد، جنگ‌ تبلیغاتی‌ ومط‌بوعاتی‌.

 Coldhearted
بی‌ عاط‌فه‌.

 Coldly
بط‌ور سرد.

 Coldness
سردی‌.

 Cole
(گ‌.ش‌.) نوعی‌ کلم‌، چشم‌ بند، شعبده‌ باز، تردستی‌، شیادی‌

 Coleslaw
سالاد کلم‌.

 Colewort
کلم‌ تازه‌ ونورس‌.

 Colic
قولنج‌، قولنجی‌، بخار یاگاز معده‌.

 Colin
بدبده‌، بلدرچین‌ امریکایی‌.

 Coliseum
سالن‌، استادیوم‌ ورزشی‌.

 Colitis
(ط‌ب‌) اماس‌ قولون‌، ورم‌ مخاط‌ روده‌ بزرگ‌.

 Collaborate
همدستی‌ کردن‌، باهم‌ کار کردن‌، تشریک‌ مساعی‌.

 Collaboration
همدستی‌، همکاری‌.

 Collaborator
همدست‌، یاور.

 Collage
اختلاط‌ رنگهای‌ مختلف‌ درسط‌ح‌ پرده‌نقاشی‌، هنر اختلاط‌

 Collage
رنگها.

 Collapse
فروریختن‌، متلاشی‌ شدن‌، دچار سقوط‌ واضمحلال‌ شدن‌، غش‌

 Collapse
کردن‌، اوار.

 Collar
یقه‌، یخه‌، گریبان‌، گردن‌ بند.

 Collarbone
(elcivalc=) (تش‌.) ترقوه‌، چنبر.

 Collate
مقابله‌ وتط‌بیق‌ کردن‌.

 Collate
تلفیق‌.

 Collateral
هم‌ بر، پهلو به‌ پهلو، متوازی‌، تضمین‌، (امر.) وثیقه‌.

 Collating Sequence
ترتیب‌ تلفیقی‌.

 Collation
مقابله‌، تط‌بیق‌، مقایسه‌، تط‌بیق‌ دستخط‌ ها.

 Collator
تلفیق‌ کننده‌.

 Colleague
هم‌ کار، هم‌ قط‌ار.

 Collect
گرداوردن‌، جمع‌ کردن‌، وصول‌ کردن‌.

 Collect
جمع‌ اوری‌ کردن‌، وصول‌ کردن‌.

 Collection
جمع‌ اوری‌، وصول‌.

 Collection
گرداوری‌، گرداورد، کلکسیون‌، اجتماع‌، مجموعه‌.

 Collective
بهم‌ پیوسته‌، انبوه‌، اشتراکی‌، اجتماعی‌، جمعی‌.

 Collective Bargaining
مذاکرات‌ دسته‌ جمعی‌ کارمندان‌ با کارفرما.

 Collective Farm
مزرعه‌ اشتراکی‌، کلخوز.

 Collective Security
تامین‌ دسته‌ جمعی‌، تامین‌ اجتماعی‌.

 Collectively
مجتمعا.

 Collectivism
(حق.) اجرای‌ اصول‌ اشتراکی‌ درزندگی‌، سیستم‌ اقتصادی‌

 Collectivism
مشترک‌، وسایل‌ تولید دسته‌ جمعی‌ومشترک‌.

 Collectivity
جامعیت‌، مالکیت‌ اشتراکی‌، جمع‌.

 Collectivize
اشتراکی‌ کردن‌.

 Collector
تحصیلدار، جمع‌ کننده‌، فراهم‌ اورنده‌، گرد اورنده‌.

 Colleen
دختر موخرمایی‌، دختر بور.

 College
کالج‌، دانشگاه‌.

 Collegial
مربوط‌ به‌ دانشکده‌، دانشکده‌ای‌.

 Collegian
عضو دانشکده‌، دانشجو.

 Collegiate
دانشکده‌ای‌، دانشگاهی‌.

 Collegium
هیئت‌ یا کمیته‌.

 Collenchyma
بافت‌ لانه‌ زنبوری‌، بافت‌ کلانشیم‌.

 Colleotor
جمع‌ اورنده‌، روبنده‌، جریان‌ روب‌.

 Collide
تصادم‌ کردن‌، بهم‌ خوردن‌.

 Collie
سگ‌ گله‌ اسکاتلندی‌.

 Collier
ذغال‌ سنگ‌، کشتی‌، ذغال‌ گیری‌.

 Colliery
کان‌ ذغال‌ سنگ‌(یاساختمان‌ وابسته‌ به‌ان‌)، تجارت‌ ذغال‌،

 Colliery
ذغال‌ فروشی‌.

 Collieshangie
دعوای‌ پر سر وصدا، مناقشه‌.

 Colligate
بستن‌، متصل‌ کردن‌، ائتلاف‌ کردن‌.

 Collimate
موازی‌ قرار دادن‌، میزان‌ کردن‌، تعدیل‌ کردن‌.

 Collimator
اختر یاب‌، موازی‌ ساز.

 Collinear
دریک‌ خط‌ مستقیم‌ واقع‌ شونده‌.

 Collins
نامه‌ پر سود.

 Collision
تصادم‌، برخورد.

 Collission
بهم‌ خوردن‌، تصادم‌، بهم‌ خوردگی‌، پیوند چند حرف‌ بدون‌

 Collission
صدا.

 Collocate
پهلوی‌ هم‌ گذاردن‌، مرتب‌ کردن‌.

 Collocation
باهم‌ گذاری‌، ترتیب‌، نظ‌م‌، نوبت‌ وترتیب‌.

 Collogue
چاپلوسی‌ کردن‌، موافقت‌ دروغی‌ کردن‌، توط‌ئه‌ چیدن‌،

 Collogue
محرمانه‌ گفتگو کردن‌.

 Collop
تکه‌ کوچک‌ گوشت‌، برش‌ گوشت‌.

 Colloquial
گفتگویی‌، محاوره‌ای‌، مصط‌لح‌، اصط‌لاحی‌.

 Colloquialism
عبارت‌ مصط‌لح‌، جمله‌ مرسوم‌ درگفتگو.

 Colloquist
(reklat=) گوینده‌، اهل‌ محاوره‌.

 Colloquium
مکالمه‌، محاوره‌، کنفرانس‌.

 Colloquy
گفتگو، صحبت‌، محاوره‌.

 Collude
ساخت‌ وپاخت‌ کردن‌، تبانی‌ کردن‌، توط‌ئه‌ چیدن‌.

 Collusion
ساخت‌ وپاخت‌، تبانی‌، سازش‌، هم‌ نیرنگ‌، بست‌ وبند.

 Colluvial
وابسته‌ بسنگهای‌ کوه‌، دامنه‌ کوهی‌.

 Colluvim
تخته‌ سنگی‌ که‌ در اثر شکاف‌ سنگ‌ وغیره‌ غلتیده‌ وبپای‌

 Colluvim
کوه‌ افتاده‌.

 Colly
بادوده‌ سیاه‌ کردن‌، سیاه‌ کردن‌، دوده‌.

 Collyrium
دوای‌ قط‌ره‌ برای‌ چشم‌، سرمه‌.

 Collywobbles
درد معده‌، درد دل‌.

 Colocynth
حنظ‌ل‌، هندوانه‌ ابو جهل‌.

 Colon
دونقط‌ه‌ یعنی‌ این‌ علامت‌ :، روده‌ بزرگ‌، قولون‌، معاء

 Colon
غلاظ‌، ستون‌ روده‌.

 Colon
دونقط‌ه‌، نشان‌ دونقط‌ه‌.

 Colonel
سرهنگ‌.

 Colonial
مستعمراتی‌.

 Colonialism
استعمار، سیاست‌ مستعمراتی‌.

 Colonialist
مستعمره‌ چی‌.

 Colonist
مستعمره‌ نشین‌، کسیکه‌ درتاسیس‌ مستعمره‌ای‌ شرکت‌ میکند،

 Colonist
مهاجر.

 Colonization
استعمار، مهاجرت‌، کوچ‌.

 Colonize
تشکیل‌ مستعمره‌ دادن‌، ساکن‌ شدن‌ در، مهاجرت‌ کردن‌.

 Colonnade
ردیف‌ ستون‌، ستون‌ بندی‌، ردیف‌ درخت‌.

 Colony
مستعمره‌، مستملکات‌، مهاجر نشین‌، جرگه‌.

 Color
رنگ‌، فام‌، بشره‌، تغییر رنگ‌ دادن‌، رنگ‌ کردن‌، ملون‌

 Color
کردن‌.

 Color Blind
رنگ‌ کور، فاقد حساسیت‌ نسبت‌ برنگ‌.

 Colorable
رنگ‌ پذیر، ساختگی‌، جعلی‌.

 Coloration
فن‌ رنگرزی‌، حالت‌ رنگ‌ پذیری‌، رنگ‌ امیزی‌.

 Colored
رنگی‌، ملون‌، نژادهای‌ غیر سفید پوست‌، رنگین‌.

 Colorfast
دارای‌ رنگ‌ ثابت‌، رنگ‌ نرو.

 Colorful
رنگارنگ‌.

 Colorific
رنگ‌ اور، رنگ‌ ده‌.

 Colorimeter
رنگ‌ سنج‌.

 Coloring
رنگ‌ امیزی‌.

 Colorist
رنگ‌ زن‌، نقاش‌.

 Colorless
بی‌ رنگ‌، کم‌ رنگ‌، رنگ‌ پریده‌، غیر جالب‌، بیمزه‌.

 Colosseum
سالن‌ بزرگ‌، امفی‌ تئاتر، میدان‌ ورزش‌.

 Colossus
عظ‌یم‌ الجثه‌، چیز غول‌ پیکر وگنده‌.

 Colour
رنگ‌، فام‌، بشره‌، تغییر رنگ‌ دادن‌، رنگ‌ کردن‌، ملون‌

 Colour
کردن‌.

 Colourable
رنگ‌ پذیر، ساختگی‌، جعلی‌.

 Colouration
فن‌ رنگرزی‌، حالت‌ رنگ‌ پذیری‌، رنگ‌ امیزی‌.

 Coloured
رنگی‌، ملون‌، نژادهای‌ غیر سفید پوست‌، رنگین‌.

 Colourful
رنگارنگ‌.

 Colouring
رنگ‌ امیزی‌.

 Colourless
بی‌ رنگ‌، کم‌ رنگ‌، رنگ‌ پریده‌، غیر جالب‌، بیمزه‌.

 Coloursit
رنگ‌زن‌، نقاش‌.

 Colportage
دوره‌ گردی‌، دتسفروشی‌، ط‌وافی‌.

 Colporteur
کتاب‌ فروش‌ دوره‌ گرد، فروشنده‌ دوره‌ گرد.

 Colt
کره‌ اسب‌، شخص‌ ناازموده‌، تازه‌ کار، نوعی‌ ط‌پانچه‌.

 Colter
تیغه‌ جلو خیش‌.

 Coltish
مثل‌ کره‌، جست‌ وخیز کننده‌.

 Colubrine
مارمانند، وابسته‌ بخانواده‌ مارهای‌ بی‌ زهر.

 Colugo
میمون‌ جهنده‌.

 Columbarium
دخمه‌ مردگان‌، جای‌ نگهداری‌ خاکستر مردگان‌، سوراخ‌

 Columbarium
(شبیه‌ لانه‌ کبوتر).

 Columbine
گل‌ تاج‌ الملوک‌ اخیلیا، زبان‌ در قفا.

 Column
ستون‌، پایه‌، رکن‌.

 Column
ستون‌.

 Column Binary
دودویی‌ ستونی‌.

 Column By Column
ستون‌ به‌ ستون‌.

 Column Major Order
بترتیب‌ ستونی‌.

 Columnar
ستونی‌.

 Columniation
ستون‌ بندی‌.

 Columnist
مقاله‌ نویس‌.

 Com
پیشوند بمعانی‌ با و باهم‌.

 Coma
اغماء، بیهشی‌.

 Comatant
جنگجو، مایل‌ بجنگ‌، مبارز، محارب‌.

 Comate
رفیق‌، همدم‌، ریشه‌ ای‌، (نجوم‌) مه‌ گرفته‌.

 Comatose
(ط‌ب‌) اغماء، بیهش‌، بیهوش‌.

 Comb
شانه‌، شانه‌ کردن‌، جستجو کردن‌.

 Comb
شانه‌، شانه‌ای‌، شانه‌ کردن‌.

 Combat
پیکار، نبرد، زد وخورد، ستیز، حرب‌، مبارزه‌ کردن‌،

 Combat
رزم‌، جنگیدن‌ با.

 Combative
مبارز، جنگجو، اهل‌ مجادله‌ ودعوا.

 Combe
دره‌ باریک‌، دامنه‌ تپه‌.

 Comber
ماشین‌ شانه‌ زنی‌، کارگر شانه‌ زنی‌، ماشین‌ پنبه‌ زنی‌.

 Combinability
ترکیب‌ پذیری‌، قابلیت‌ ترکیب‌.

 Combination
ترکیب‌، امیزش‌.

 Combination
ترکیب‌.

 Combinational
ترکیبی‌.

 Combinational Circuit
مدار ترکیبی‌.

 Combinatorial
ترکیبی‌.

 Combinatory
ترکیبی‌، ترکیب‌ شونده‌.

 Combine
باهم‌ پیوستن‌، ملحق‌ شدن‌، متحد شدن‌، امیختن‌ (ش‌.)

 Combine
ترکیب‌ شدن‌، ماشین‌ درو وخرمن‌کوبی‌، کمباین‌.

 Combine
ترکیب‌ کردن‌.

 Combined
ترکیب‌ شده‌.

 Combo
دسته‌ کوچک‌ موسیقی‌ جاز.

 Combrous
صعب‌العبور، صعب‌الوصول‌، مزاحم‌، پردردسر.

 Combust
سوزاندن‌، تبدیل‌ بخاکستر کردن‌، محو در نور خروشید.

 Combustibility
سوختنی‌، قابلت‌ احتراق‌، (مج.) برانگیختنی‌.

 Combustible
سوزا، احتراق‌ پذیر، قابل‌ تحریک‌ وبرانگیختنی‌.

 Combustion
سوختن‌، سوخت‌، اشتعال‌، احتراق‌.

 Combustor
محفظ‌ه‌ احتراق‌ (در موشک‌ جت‌ یا توربین‌).

 Come
امدن‌، رسیدن‌.

 Come About
اتفاق‌ افتادن‌، بانجام‌ رسیدن‌.

 Come Along
پیشرفت‌ کردن‌، جلو رفتن‌.

 Come Around
بازگشت‌ کردن‌ به‌، تغییر مسیردادن‌ (مثل‌ باد).

 Come Back
بازگشتن‌، برگشتن‌.

 Come Off
تحقق‌ یافتن‌، وقوع‌ یافتن‌.

 Come Round
شفا یافتن‌، (ز.ع‌.) بهوش‌ امدن‌، بازگشتن‌ وبحال‌ اول‌

 Come Round
رسیدن‌.

 Come Through
باقی‌ ماندن‌، دادن‌، وقوع‌ یافتن‌، ط‌ی‌ شدن‌.

 Come To Pass
اتفاق‌ افتادن‌، رخ‌ دادن‌.

 Comedian
نوینسده‌ نمایش‌ های‌ خنده‌ دار، هنرپیشه‌ نمایش‌ های‌

 Comedian
خنده‌ دار.

 Comedienne
زنی‌ که‌ در نمایش‌ های‌ خنده‌ اور بازی‌ میکند.

 Comedown
نزول‌ کردن‌، پایین‌ رفتن‌، تنزل‌ رتبه‌ ومقام‌.

 Comedy
نمایش‌ خنده‌ دار، شاد نمایش‌، کمدی‌.

 Comeliness
خوبرویی‌، خوش‌ منظ‌ری‌.

 Comely
خوبرو، خوش‌ ایند، خوش‌ منظ‌ر.

 Comer
اینده‌، وارد.

 Comestible
خوردنی‌، خوراکی‌ (درجمع‌)، قابل‌ خوردن‌.

 Comet
ستاره‌ دنباله‌ دار.

 Comeuppance
توبیخ‌ بیجا، مزد عمل‌ بد.

 Comfit
نقل‌ وشیرینی‌.

 Comfort
راحت‌، اسودگی‌، اسایش‌، مایه‌ تسلی‌، دلداری‌ دادن‌ (به‌)،

 Comfort
اسایش‌ دادن‌.

 Comfortable
راحت‌.

 Comforter
راحتی‌ بخش‌، تسلی‌ دهنده‌.

 Comfy
elbatrofmoc=.

 Comic
خنده‌ دار، مضحک‌، وابسته‌ به‌ کمدی‌.

 Comic Strip
کارتون‌، فیلم‌ های‌ نقاشی‌ شده‌.

 Comit Language
زبان‌ کامیت‌.

 Comity
تعارف‌، نزاکت‌.

 Comkpliant
مهربان‌، خوشخو، موافق‌، اجابت‌ کننده‌.

 Comkplimentarily
بط‌ور تعارفی‌، با تعریف‌.

 Comma
نام‌ این‌ نشان‌ (،)، ویرگول‌.

 Comma
واوک‌، ویرگول‌.

 Command
فرمان‌.

 Command
فرمایش‌، سرکردگی‌، فرماندهی‌، فرمان‌ دادن‌، حکم‌ کردن‌،

 Command
امرکردن‌، فرمان‌.

 Command Language
زبان‌ فرماندهی‌.

 Commandant
افسر فرمانده‌، فرمانده‌.

 Commandeer
وارد بخدمت‌ اجباری‌ کردن‌، برای‌ ارتش‌ برداشتن‌، مصادره‌

 Commandeer
کردن‌.

 Commander
فرمانده‌، ارشد، سرکرده‌، تخماق‌.

 Commandery
مقام‌ فرماندهی‌، محل‌ فرماندهی‌.

 Commanding Officer
افسر فرمانده‌.

 Commandment
فرمان‌، حکم‌، دستور خدا.

 Commando
تکاور.

 Comme Il Faut
چنانکه‌ باید وشاید.

 Commemorate
مجلس‌ یاداوری‌، نگاه‌ داشتن‌، جشن‌ گرفتن‌، بیادگار نگاه‌

 Commemorate
داشتن‌.

 Commemoration
یادبود، مجلس‌ تذکر، مجلس‌ یا جشن‌ یادبود.

 Commemorative
مربوط‌ به‌ جشن‌ یاد بود، یادبودی‌.

 Commence
اغاز کردن‌، شروع‌ کردن‌.

 Commencement
اغاز، جشن‌ فارغ‌ التحصیلی‌.

 Commend
ستودن‌، ستایش‌ کردن‌.

 Commendable
ستودنی‌.

 Commendation
ستایش‌، توصیه‌، سفارش‌، تقدیر.

 Commendatory
تقدیر امیز.

 Commensal
هم‌ غذا.

 Commensurability
(ر.) توافق‌، قابلیت‌ قیاس‌، قابلیت‌ اندازه‌ گیری‌، هم‌

 Commensurability
مقیاسی‌، هم‌ اندازگی‌، هم‌پیمانگی‌، تناسب‌.

 Commensurable
تناسب‌ پذیر.

 Commensurate
متناسب‌.

 Comment
توضیح‌، تفسیر، تعبیر، تفسیر نوشتن‌، تعبیر کردن‌.

 Comment
توضیح‌.

 Comment Card
کارت‌ توضیحی‌.

 Comment Statement
حکم‌ توضیحی‌.

 Commentary
تفسیر، سفرنگ‌، تقریظ‌، رشته‌ یادداشت‌، (درجمع‌) گزارش‌

 Commentary
رویداد.

 Commentate
تقریظ‌ نوشتن‌، حاشیه‌ نوشتن‌، یادداشت‌ کردن‌.

 Commentator
مفسر، سفرنگ‌ گر.

 Commerce
تجارت‌، بازرگانی‌، معاشرت‌، تجارت‌ کردن‌.

 Commercial
تجارتی‌، بازرگانی‌.

 Commercial
تجاری‌.

 Commercial Bank
بانگ‌ بازرگانی‌.

 Commercial Paper
اوراق‌ و اسناد بهادار قابل‌ انتقال‌ (مثل‌ سفته‌ وغیره‌).

 Commercialization
تبدیل‌ بصورت‌ بازرگانی‌، تجارتی‌ کردن‌.

 Commercialize
بصورت‌ تجارتی‌ دراوردن‌، جنبه‌ تجارتی‌ دادن‌ به‌.

 Commerical Language
زبان‌ تجاری‌.

 Commie
(ز.ع‌.- امر.) مخفف‌ کلمه‌ tsinummoc، کمونیست‌.

 Commination
لعن‌ ونفرین‌، تکفیر، تهدید بمجازات‌.

 Commingle
بهم‌ امیختن‌، بهم‌ مخلوط‌ کردن‌.

 Comminute
خردکردن‌، ریز ریز کردن‌، تجزیه‌ کردن‌، تجزیه‌ شده‌، خرد

 Comminute
شده‌، پودرشدن‌ یاکردن‌.

 Comminution
پودرکردن‌، خردسازی‌.

 Commiserate
دلسوزی‌ کردن‌، ترحم‌ کردن‌ بر، تسلیت‌ گفتن‌ بر، اظ‌هار

 Commiserate
تاسف‌ کردن‌.

 Commiseration
دلسوزی‌، ترحم‌، تسلیت‌، اظ‌هارتاسف‌.

 Commiserative
همدردانه‌.

 Commissar
کمیسر.

 Commissariat
اداره‌ کارپردازی‌ وخواربارارتش‌، کلانتری‌.

 Commissary
فروشگاه‌ مخصوص‌ کارمندان‌ یک‌ اداره‌.

 Commission
(.n):ماموریت‌، تصدی‌، حق‌ العمل‌، فرمان‌، حکم‌، هیئت‌،

 Commission
مامورین‌، کمیسیون‌، انجام‌، (.tv): گماشتن‌، ماموریت‌

 Commission
دادن‌.

 Commissioner
عضو هیئت‌، مامور عالی‌ رتبه‌ دولت‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس