معنی کلمه E به فارسی

 E
پنجمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.

 E"er
مخفف‌ reve.

 Each
هر یک‌، هریک‌ از، هریکی‌، هر.

 Each Other
یکدیگر، همدیگر، بیکدیگر.

 Eager
مشتاق‌، ذیعلاقه‌، ترد و شکننده‌.

 Eager Beaver
بیش‌ از حد مشتاق‌، کاسه‌ گرم‌ تر از اش‌.

 Eagle
عقاب‌، شاهین‌ قره‌قوش‌.

 Eaglet
جوجه‌ عقاب‌.

 Eagre
موج‌ یا سدخیلی‌ مرتفع‌.

 Ealdorman
(انگلیس‌) رئیس‌ یا ریش‌ سفید ایالت‌، کدخدا.

 Ear
گوش‌، شنوایی‌، هرالتی‌ شبیه‌ گوش‌ یا مثل‌ دسته‌ کوزه‌،

 Ear
خوشه‌، دسته‌، خوشه‌دار یا گوشدار کردن‌.

 Earache
درد گوش‌، گوش‌ درد.

 Eardrop
قط‌ره‌ گوش‌، گوشواره‌.

 Eardrum
(تش‌0) پرده‌ گوش‌، پرده‌ صماخ‌.

 Eared
گوش‌ دار، (گ‌0ش‌0) خوشه‌دار، خوشه‌کرده‌، سنبله‌دار.

 Earful
بازگوی‌ خبر، خبرچین‌.

 Earl
(انگلیس‌) کنت‌، (درشعر) سرباز دلیر.

 Earliness
زودی‌.

 Earlobe
قسمت‌ اویزان‌ گوش‌، نرمه‌ گوش‌، لاله‌ گوش‌.

 Early
زود، بزودی‌، مربوط‌ به‌ قدیم‌، عتیق‌، اولیه‌، در اوایل‌،

 Early
در ابتدا.

 Earmark
نشان‌ هویت‌، نشان‌ کردن‌، اختصاص‌ دادن‌، کنار گذاشتن‌.

 Earmuff
گوش‌ پوش‌.

 Earn
تحصیل‌ کردن‌، کسب‌ معاش‌ کردن‌، بدست‌ اوردن‌، دخل‌ کردن‌،

 Earn
درامد داشتن‌.

 Earnest
جدی‌، دلگرم‌، باحرارت‌، مشتاق‌، صمیمانه‌، سنگین‌، علاقه‌

 Earnest
شدید به‌ چیزی‌، وثیقه‌، بیعانه‌.

 Earnest Money
بیعانه‌، پیش‌ بها.

 Earnings
درامد، دخل‌، مداخل‌، عایدی‌.

 Earphone
سمعک‌، بلندگوی‌ گوشی‌، گوشی‌ تلفن‌.

 Earring
گوشواره‌، حلقه‌، اویز.

 Earshot
صدارس‌، گوش‌ رس‌.

 Earsplitting
گوشخراش‌.

 Earth
خاک‌، زمین‌، سط‌ح‌ زمین‌، کره‌ زمین‌، دنیای‌ فانی‌، سکنه‌

 Earth
زمین‌، با خاک‌ پوشاندن‌.

 Earth Science
زمین‌ شناسی‌، خاک‌ شناسی‌.

 Earthborn
خاک‌ زاد، خاکی‌، فانی‌، پست‌.

 Earthbound
درخاک‌ ریشه‌ دوانده‌، متوجه‌ بسوی‌ زمین‌.

 Earthen
خاکی‌، گلی‌، سفالی‌، مادی‌، جسمانی‌.

 Earthenware
سفالین‌، سفال‌، ظ‌روف‌ گلی‌، گل‌ سفالی‌.

 Earthly
خاکی‌، زمینی‌.

 Earthquake
زمین‌ لرزه‌، زلزله‌.

 Earthshaking
مهم‌، اساسی‌.

 Earthward
بسوی‌ زمین‌، بط‌رف‌ زمین‌.

 Earthwork
پشته‌ خاک‌، ختل‌ خاکی‌، خاک‌ ریزی‌، سنگر.

 Earthy
خاکی‌، خاک‌ مانند، زمینی‌، دنیوی‌.

 Earwax
ژفک‌، جرم‌ گوش‌، چرک‌ گوش‌.

 Earwig
نجوا کننده‌، جاپلوس‌، گوش‌ خیزک‌.

 Ease
اسانی‌، سهولت‌، اسودگی‌، راحت‌ کردن‌، سبک‌ کردن‌، ازاد

 Ease
کردن‌.

 Easeful
توام‌ باراحتی‌.

 Easel
سه‌پایه‌ نقاشی‌.

 Easement
(حق‌) حق‌ ارتفاقی‌، راحتی‌، اسایش‌، راحت‌ شدن‌ از درد،

 Easement
منزل‌.

 Easily
به‌ اسانی‌.

 Easiness
اسانی‌.

 East
خاور مشرق‌، شرق‌، خاورگرایی‌، بسوی‌ خاور رفتن‌.

 Eastbound
بسوی‌ شرق‌، رو به‌ مشرق‌.

 Easter
عید پاک‌.

 Easter Lily
(گ‌.ش‌.) نوعی‌ سوسن‌.

 Easterly
از ط‌رف‌ شرق‌، مانند بادخاوری‌، بسوی‌ شرق‌.

 Eastermost
اقصی‌ نقط‌ه‌ء شرقی‌، شرقی‌ ترین‌نقط‌ه‌.

 Eastern
شرقی‌، خاوری‌، ساکن‌ شرق‌، بط‌رف‌ شرق‌.

 Eastern Hemisphere
نیمکره‌ شرقی‌.

 Easternmost
اقصی‌ نقط‌ه‌ء شرقی‌، شرقی‌ ترین‌نقط‌ه‌.

 Easting
خاورگرایی‌.

 Eastward
روبخاور، رو به‌مشرق‌، شرقی‌.

 Easy
اسان‌، سهل‌، بی‌ زحمت‌، اسوده‌، ملایم‌، روان‌، سلیس‌.

 Easygoing
اسان‌ گیر، اسان‌، بی‌ قید.

 Eat
خوردن‌، مصرف‌ کردن‌، تحلیل‌ رفتن‌.

 Eatable
خوردنی‌، ماکول‌.

 Eath
اسان‌، سهل‌، بی‌ زحمت‌.

 Eatinghouse
رستوران‌.

 Eaves
پیش‌ امدگی‌ لبه‌ بام‌، هر چیزی‌ که‌ کمی‌ پیش‌ امدگی‌ دارد.

 Eavesdrop
استراق‌ سمع‌ کردن‌.

 Ebb
جزر، فروکش‌، فرونشینی‌، (مج.) زوال‌، فروکش‌ کردن‌،

 Ebb
افول‌ کردن‌.

 Ebonite
(etinacluv=) کائوچو یا لاستیک‌ سیاه‌ و سخت‌.

 Ebonize
ابنوسی‌ رنگ‌ کردن‌، ابنوسی‌ کردن‌ چوب‌.

 Ebony
ابنوس‌، درخت‌ ابنوس‌.

 Ebullience
گرمی‌ و نشاط‌.

 Ebullient
احساساتی‌، پر هیجان‌، با حرارت‌، گرم‌، جوشان‌.

 Eburnated
سخت‌، عاجی‌.

 Eburnation
(ط‌ب‌) سفت‌ و سخت‌، عاجی‌، سختی‌، حالت‌ عاجی‌.

 Ecarinate
بی‌ ارام‌، بیقرار.

 Eccentric
گریزنده‌ از مرکز، بیرون‌ از مرکز، (مج.) غیر عادی‌،

 Eccentric
غریب‌، عجیب‌.

 Eccentricity
دوری‌ از مرکز، گریز از مرکز، غرابت‌، بی‌ قاعدگی‌.

 Ecclesiastic
کشیش‌، علم‌ اداره‌ء کلیساها، مربوط‌ به‌ کلیسا، اجتماعی‌.

 Ecclesiasticism
کلیساگرایی‌.

 Ecclesiology
کلیساشناسی‌.

 Ecdysiast
زن‌ رامشگری‌ که‌ در حین‌ رقص‌ تکه‌تکه‌ لباس‌ خود را

 Ecdysiast
درمی‌اورد و تقریبا عریان‌ می‌ رقصد.

 Ecdysis
(ج‌.ش‌.) پوست‌ اندازی‌ (مثل‌ مارو کرم‌ ابریشم‌)، پوست‌

 Ecdysis
ریختن‌.

 Ecesis
قراردادن‌ حیوان‌ یا گیاهی‌ در محل‌ دیگری‌، نشاء، نقل‌ و

 Ecesis
انتقال‌ جانور یا گیاه‌ به‌محیط‌ تازه‌.

 Echaustive
جامع‌، کامل‌، شامل‌ همه‌ء جزئیات‌، مشبع‌.

 Echellon
ستون‌ پله‌، بصورت‌ پلکان‌ در اوردن‌، پله‌، رده‌.

 Echelon
ستون‌ پله‌، بصورت‌ پلکان‌ در اوردن‌، پله‌، رده‌.

 Echelon
پلکانی‌.

 Echinate
(گ‌.ش‌.) تیغ‌دار، (ج‌.ش‌.) شبیه‌ خوارپوست‌ دریایی‌.

 Echinite
(ج‌.ش‌.) سنگواره‌ خارپوشت‌.

 Echinoderm
(ج‌.ش‌.) خارپوست‌، حیوانی‌ از دسته‌ خارپوستان‌.

 Echinoid
(ج‌.ش‌.) خاردار، دارای‌ صفات‌ خوارپوست‌ دریایی‌ یا

 Echinoid
توتیاءالبحر.

 Echinus
خارپوست‌ دریایی‌، بلوط‌ دریایی‌.

 Echo
انعکاس‌ صدا، ط‌نین‌ صدا، پژواک‌، توف‌، خنیدن‌.

 Echo
ط‌نین‌، پژواک‌.

 Echo Check
مقابله‌، بکمک‌ ط‌نین‌.

 Echo Sounder
عمق‌ یاب‌ صوتی‌، انعکاس‌ سنج‌ صدا.

 Echo Suppressor
ط‌نین‌ زدا.

 Echoic
انعکاسی‌، پژواکی‌.

 Echolalia
(ط‌ب‌) تکرار و تقلید سخنان‌ دیگران‌که‌ گاهی‌ نوعی‌ مرض‌

 Echolalia
میشود.

 Eclair
شیرینی‌ خامه‌دار و بستنی‌ دار.

 Eclampsia
(ط‌ب‌) تشنج‌ ابستنی‌، غش‌ ابستنی‌.

 Eclat
روشنی‌ خیره‌ کننده‌، درخشش‌، افتضاح‌، سروصدا زیاد.

 Eclectic
گلچین‌ کننده‌، از هر جا گزیننده‌، منتخبات‌.

 Eclecticism
گلچینی‌.

 Eclipse
گرفتگی‌، گرفت‌، کسوف‌ یا خسوف‌، تحت‌ الشعاع‌ قرار دادن‌.

 Ecliptic
مربوط‌ به‌ خسوف‌ و کسوف‌.

 Eclogue
سرود چوپانی‌، شعر دشتی‌، شعر کوتاه‌.

 Ecologist
بوم‌ شناس‌.

 Ecology
(ygoloceo=) علم‌ عادت‌ وط‌رز زندگی‌ موجودات‌ و نسبت‌

 Ecology
انها با محیط‌، بوم‌ شناسی‌.

 Econometrics
استفاده‌ از روش‌های‌ اماری‌ در بررسی‌ مسائل‌ اقتصادی‌.

 Econometrics
اقتصاد سنجی‌.

 Economic
اقتصادی‌.

 Economics
علم‌ اقتصاد، اقتصادیات‌.

 Economist
متخصص‌ اقتصاد.

 Economize
صرفه‌ جویی‌ کردن‌، رعایت‌ اقتصاد کردن‌.

 Economy
صرفه‌ جویی‌، اقتصاد، علم‌ اقتصاد.

 Economy
اقتصاد.

 Ecosystem
بخشی‌ از جامعه‌ و بوم‌ که‌ تشکیل‌ یک‌ واحد فاعله‌ در

 Ecosystem
ط‌بیعت‌ بدهد.

 Ecotype
بخش‌ فرعی‌ از نوع‌ مستقل‌ جانور یا گیاه‌ که‌ افراد ان‌

 Ecotype
باهم‌ اختلاط‌ و امتزاج‌ نموده‌ و بخش‌واحد فرعی‌ تشکیل‌

 Ecotype
میدهند.

 Ecru
رنگ‌ کتان‌ شسته‌ نشده‌، زرد اهویی‌.

 Ecstasy
وجد، خلسه‌، حظ‌ یاخوشی‌ زیاد.

 Ecstatic
نشئه‌ شده‌، بوجد امده‌، نشئه‌ای‌، جذبه‌ای‌.

 Ectochondral
واقع‌ در سط‌ح‌ غضروف‌.

 Ectoclast
بخش‌ خارجی‌ یاخته‌، پوسته‌ خارجی‌ سلول‌.

 Ectogenic
(suonegotce=) (در مورد باکتری‌) قادر بادامه‌ زندگی‌

 Ectogenic
درخارج‌ از میزبان‌ خود.

 Ectoparasite
انگل‌ خارجی‌ (که‌ در قسمت‌ خارجی‌ میزبان‌ زندگی‌ میکند)،

 Ectoparasite
انگل‌ برون‌زی‌، برانگل‌.

 Ectoplasm
ط‌بقه‌ خارجی‌ سیتوپلاسم‌ که‌ بدون‌ دانه‌ و نسبتا سفت‌ است‌،

 Ectoplasm
برون‌ مایه‌.

 Ectotherm
حیوان‌ خونسرد (mrehtolikiop).

 Ecumenical
جهانی‌، مربوط‌ به‌ سرتاسر جهان‌ (مخصوصا در مورد

 Ecumenical
کلیساها گفته‌ میشود)، عام‌.

 Eczema
اگزما، سودا.

 Edacious
پرخور.

 Edacity
پرخوری‌، استعداد خوردن‌، شکم‌ پرستی‌.

 Edaphic
خاکی‌، تحت‌ تاثیر خاک‌ (suonohthcotua).

 Eddy
گرداب‌ کوچک‌، چرخ‌ زدن‌، جریان‌ مخالف‌.

 Eddy Current
جریان‌ گردابی‌.

 Edelweiss
(گ‌.ش‌.) امارنط‌ون‌ یا ابزازالعذرا یا گل‌ قدیفه‌.

 Edema
(ط‌ب‌) ورم‌، اماس‌، خیز.

 Eden
عدن‌، باغ‌ عدن‌، بهشت‌.

 Edentate
جانور بی‌ دندان‌، بدون‌ دندان‌ جلو.

 Edge
(.n): کنار، لبه‌، نبش‌، کناره‌، تیزی‌، برندگی‌، (.iv

 Edge
&.tv &.n): دارای‌ لبه‌ تیز کردن‌، تحریک‌ کردن‌، کم‌ کم‌

 Edge
پیش‌ رفتن‌، اریب‌ وار پیش‌ رفتن‌.

 Edge
لبه‌.

 Edge Coated
با روکش‌ لبه‌ ای‌.

 Edge Notched
لب‌ بریده‌، با بریدگی‌ لبه‌ ای‌.

 Edge Perforated
لب‌ سوراخ‌، با سوراخهای‌ لبه‌ای‌.

 Edge Punched Card
کارت‌ لب‌ منگنه‌ شده‌.

 Edge Triggered
با رها شدگی‌ لبه‌ای‌.

 Edging
لبه‌، لبه‌ گذاری‌.

 Edible
خوردنی‌، ماکول‌، چیز خوردنی‌، خوراکی‌.

 Edict
فرمان‌، حکم‌، قانون‌.

 Edification
تهذیب‌، تهذیب‌ اخلاق‌، تعلیم‌، تقدیس‌.

 Edifice
عمارت‌، ساختمان‌ بزرگ‌ مانند کلیسا.

 Edify
تهذیب‌ کردن‌، اخلاق‌ اموختن‌، تقدیس‌ کردن‌، تقویت‌ کردن‌.

 Edit
نشر کردن‌، اماده‌ چاپ‌ کردن‌، تغییر دادن‌ یا تصحیح‌

 Edit
کردن‌، تنظ‌یم‌ کردن‌، ویراستن‌.

 Edit
ویراستن‌.

 Editing
ویرایش‌.

 Edition
ویرایش‌.

 Edition
چاپ‌، ویرایش‌.

 Editor
ویرایشگر ویراستار.

 Editor
ویراستار، ویرایشگر.

 Editorial
سرمقاله‌.

 Editorialist
سرمقاله‌ نویس‌.

 Editorialize
(روزنامه‌ نگاری‌) سرمقاله‌ نوشتن‌.

 Editorship
مقام‌ سردبیری‌.

 Edp Manager
مدیرداده‌ پردازی‌ الکترونیکی‌.

 Educable
(elbatacude=) تربیت‌ پذیر، تعلیم‌ پذیر.

 Educatable
(elbacude=) تربیت‌ پذیر، تعلیم‌ پذیر.

 Educate
فرهیختن‌، تربیت‌ کردن‌، دانش‌ اموختن‌، تعلیم‌ دادن‌.

 Educated
تحصیل‌ کرده‌، فرهیخته‌.

 Education
اموزش‌ و پرورش‌.

 Educationalist
کارشناس‌ اموزش‌ و پرورش‌.

 Educationist
کارشناس‌ اموزش‌ و پرورش‌.

 Educative
تربیت‌ امیز، معارفی‌، فرهنگ‌ بخش‌، تربیتی‌.

 Educator
معلم‌، مربی‌، فرهیختار.

 Educe
استنباط‌ کردن‌، گرفتن‌، استخراج‌ کردن‌.

 Eductor
دافع‌.

 Eel
مارماهی‌.

 Eelgrass
(گ‌.ش‌.) علف‌ مارماهی‌ که‌ گیاهی‌ است‌ دریایی‌.

 Eerie
(yree=) وهم‌ اور، ترساننده‌، گرفته‌، مکدر.

 Eerily
بط‌ور ترسناک‌.

 Efface
پاک‌ کردن‌، محو کردن‌، ستردن‌، زدودن‌.

 Effaceable
قابل‌ زدودن‌.

 Effacement
زدودن‌.

 Effect
اثر، نتیجه‌، معنی‌، مفهوم‌، نیت‌، مفید، کارموثر،

 Effect
اجراکردن‌، عملی‌ کردن‌، معلول‌.

 Effect
اثر، نتیجه‌، اجراکردن‌.

 Effecter
مجری‌، اثرکننده‌.

 Effective
موثر، کارگر، کاری‌، عامل‌ موثر.

 Effective
موثر، قابل‌ اجرا.

 Effective Address
نشانی‌ موثر.

 Effective Time
زمان‌ موثر، مدت‌ موثر.

 Effectual
انجام‌ شدنی‌، موثر.

 Effecturate
فراهم‌ کردن‌، موجب‌ شدن‌، انجام‌ دادن‌.

 Effeminacy
زن‌ صفتی‌.

 Effeminate
زن‌ صفت‌، نرم‌، سست‌، بیرنگ‌، نامرد.

 Efferent
بیرون‌ بر، وابر، رگ‌ بیرون‌ بر، وابران‌.

 Effervesce
جوش‌ زدن‌، گازدار کردن‌ (مشروبات‌ وغیره‌).

 Effervescence
جوش‌، گاز (نوشیدنیها)، ط‌راوت‌ و شادی‌.

 Effervescent
گازدار.

 Effete
از کارافتاده‌، فرسوده‌، نیروی‌ خود را ازدست‌ داده‌.

 Efficacious
موثر.

 Efficacity
(ycaciffe=) اثر، تاثیر، سودمندی‌، درجه‌ تاثیر.

 Efficacy
اثر، تاثیر، سودمندی‌، درجه‌ تاثیر.

 Efficiency
کفایت‌، عرضه‌، میزان‌ لیاقت‌، تولید، کارایی‌، فعالیت‌

 Efficiency
مفید.

 Efficiency
بازده‌، بهره‌ وری‌، راندمان‌.

 Efficient
بهره‌ ور، موثر، کارامد.

 Efficient
کارامد، با کفایت‌، موثر، کارا.

 Effigy
تمثال‌، صورت‌، پیکر، تمثال‌ تهیه‌ کردن‌، پیکرک‌.

 Effloresce
گل‌ کردن‌، شکوفه‌ کردن‌، شوره‌کردن‌.

 Efflorescence
شکوفایی‌، شکفتگی‌، شوره‌ زنی‌.

 Effluence
پخش‌، انتشار.

 Effluent
بخارج‌ پخش‌ کننده‌، منتشر شونده‌، ساری‌، فاضل‌ اب‌، نهر

 Effluent
فرعی‌، اب‌ رو.

 Effluvium
جریان‌ (درالکتریسته‌ و نور و مغناط‌یس‌)، پخش‌ بخارج‌،

 Effluvium
هوای‌ گرفته‌ و خفه‌، استشمام‌ هوای‌ خفه‌ و گرفته‌.

 Efflux
پخش‌ بخارج‌، انتشار بخارج‌، جریان‌.

 Effluxion
جریان‌ بخارج‌، انتشار.

 Effort
تقلا، تلاش‌، کوشش‌، سعی‌.

 Effrontery
جسارت‌، گستاخی‌، بیشرمی‌، چیرگی‌.

 Effulgence
تابش‌، درخشندگی‌، شکوه‌.

 Effulgent
درخشنده‌.

 Effuse
بیرون‌ ریختن‌ از، ریختن‌ (خون‌) پاشیدن‌، پخش‌ کردن‌،

 Effuse
پراکنده‌ و متفرق‌.

 Effusion
نشد، ریزش‌، (مج.) اضافه‌، جریان‌ بزور، تظ‌اهر، فوران‌.

 Effusive
فوران‌ کننده‌، پرحرارت‌ و علاقه‌.

 Eftsoons
اندکی‌ پس‌ از ان‌، بی‌ درنگ‌.

 Egad
بخدا (علامت‌ تعجب‌).

 Egalitarian
(nairatilauqe) ط‌رفدار تساوی‌ انسان‌، تساوی‌ گرای‌.

 Egalitarianism
مکتب‌ مساوات‌ بشر.

 Egest
برون‌ کردن‌، دفع‌ کردن‌، (بخصوص‌ از بدن‌).

 Egesta
مدفوع‌.

 Egg
تخم‌مرغ‌، تخم‌، تحریک‌ کردن‌.

 Egghead
(lautcelletni=) روشنفکر، دارای‌ افکار بلند.

 Eggnog
مخلوط‌ زرده‌ تخم‌ مرغ‌ و شیر.

 Eggplant
(گ‌.ش‌.) بادنجان‌.

 Eggshell
پوست‌ تخم‌ مرغ‌، نازک‌، ترد.

 Egis
(sigea=) حفاظ‌ت‌، حمایت‌.

 Eglantine
(گ‌.ش‌.) نسترن‌.

 Ego
ضمیر، نفس‌، خود.

 Egocentric
خودپسندی‌، خود بین‌، خودمدار.

 Egoideal
امیال‌ و ارزوهای‌ خود پسندانه‌، ایده‌ال‌ نفسانی‌.

 Egoism
خودپرستی‌، خودخواهی‌.

 Egoist
(tsitoge) خودپرست‌.

 Egotism
خودپرستی‌، منت‌، خودستانی‌، خود بینی‌، خودپسندی‌.

 Egotist
(tsioge) خودپرست‌.

 Egregious
فاحش‌، بزرگ‌، برجسته‌، نمایان‌، انگشت‌ نما.

 Egress
خروج‌، خروجی‌، دررو، خارج‌ شدن‌.

 Egression
خروج‌.

 Egret
(ج‌.ش‌.) مرغ‌ ماهیخوار سفید، حواصیل‌.

 Egypt
کشور مصر.

 Egyptian
مصری‌.

 Egyptology
مصرشناسی‌.

 Eider
(ج‌.ش‌) مرغابی‌ شمالی‌، قوی‌ شمالی‌.

 Eiderdown
پرنرمی‌ که‌ از مرغابی‌ شمالی‌ بدست‌ می‌ اید، پرقو، لحاف‌.

 Eidetic
روشن‌، هویدا.

 Eidolon
تصویر خیالی‌، شبح‌، بت‌.

 Eight
عددهشت‌.

 Eighteen
هجده‌، هیجده‌.

 Eighteenth
هجدهم‌، هجدهمین‌.

 Eighth
هشتمین‌، یک‌ هشتم‌، اکتاو.

 Eighth Note
(مو.) نت‌ اکتاو، نت‌ یک‌ هشتم‌.

 Eightieth
هشتادم‌، هشتادمین‌، یک‌ هشتادم‌.

 Eighty
هشتاد.

 Eighty Column Card
کارت‌ هشتاد ستونی‌.

 Either
(کلمه‌ مخالف‌ ان‌ rehtien است‌ یعنی‌ هیج‌ کدام‌)، هریک‌

 Either
از دوتا، این‌ و ان‌.

 Ejaculate
از دهان‌ بیرون‌ پراندن‌، دفع‌ کردن‌، انزال‌ کردن‌، خروج‌

 Ejaculate
منی‌.

 Ejaculation
بیرون‌ دادن‌، انزال‌.

 Ejaculatory
دافع‌، بیرون‌ اندازنده‌ (منی‌).

 Eject
بیرون‌ انداختن‌، دفع‌ کردن‌، معزول‌ کردن‌.

 Eject
پس‌ زدن‌، بیرون‌ راندن‌.

 Ejecta
مواد بیرون‌ ریخته‌، مدفوعات‌.

 Ejectable
قابل‌ دفع‌ یا اخراج‌.

 Ejection
اخراج‌.

 Ejection
پس‌ زنی‌، بیرون‌ رانی‌.

 Ejection Seat
صندلی‌ هواپیما که‌ در مواقع‌ اضط‌راری‌ شخص‌ را از

 Ejection Seat
هواپیما بخارج‌ پرتاب‌ میکند.

 Ejectment
دفع‌، ط‌رد، (حق.) دعوای‌ استرداد، حق‌ تصرف‌ ملک‌ و

 Ejectment
مط‌البه‌ خسارت‌.

 Eke
اضافه‌ کردن‌ بر، افزودن‌، جمع‌ کردن‌، همچنین‌.

 Eke Out
افزودن‌ به‌ (در امد)، درازتر کردن‌، امتداد دادن‌، کسب‌

 Eke Out
کردن‌.

 El Dorado
(م‌.ل‌.) سرزمین‌ زر، کشورزرخیز.

 Elaborate
استادانه‌ درست‌ شده‌، بزحمت‌ درست‌ شده‌، به‌زحمت‌ ساختن‌،

 Elaborate
دارای‌ جزئیات‌، بادقت‌ شرح‌ دادن‌.

 Elaboration
پیچیدگی‌، جزئیات‌.

 Elaborative
مشروح‌، تفضیلی‌.

 Elam
کشور ایلام‌ قدیم‌ که‌ درناحیه‌ خوزستان‌ بوده‌.

 Elamite
ایلامی‌.

 Eland
(ج‌.ش‌.) گاو کوهی‌ افریقایی‌.

 Elanvital
نشاط‌ حیاتی‌، نیروی‌ حیاتی‌.

 Elapid
(ج‌.ش‌.) کفچه‌ مار.

 Elapse
گذشتن‌، منقضی‌ شدن‌، سپری‌ شدن‌، سقوط‌.

 Elapsed Time
مدت‌ سپری‌ شده‌.

 Elastic
کشدار، قابل‌ ارتجاع‌، فنری‌، سبک‌ روح‌، کشسان‌.

 Elasticity
قابلیت‌ ارتجاعی‌.

 Elate
برافراشته‌، سربلند، بالا بردن‌، محفوظ‌ کردن‌.

 Elater
خاصیت‌ انبساط‌ و گسترش‌ (گازها و هوا)، فنر.

 Elation
بالابری‌، رفعت‌، ترفیع‌، سرفرازی‌ شادی‌.

 Elbow
ارنج‌، دسته‌ صندلی‌، با ارنج‌ زدن‌.

 Elbow Grease
نیروی‌ حاصله‌ از کاردستی‌، کد یمین‌.

 Elbowroom
جای‌ دنج‌، ازادی‌ عمل‌، محل‌ فراغت‌.

 Eld
مسن‌، پیری‌، زمان‌ پیش‌، ریش‌ سفید.

 Elder
بزرگتر، ارشد، ارشد کلیسا، شیخ‌ کلیسا.

 Elderberry
(گ‌.ش‌.)اقط‌ی‌ (sucubmas).

 Elderly
مسن‌، سالخورده‌.

 Eldest
بزرگترین‌، سالدارترین‌، مسن‌ ترین‌، ارشد.

 Elecampane
(گ‌.ش‌.) زنجبیل‌ شامی‌، راسن‌، نوعی‌ شیرینی‌.

 Elect
برگزیدن‌، انتخاب‌ کردن‌، برگزیده‌ منتخب‌.

 Election
رای‌ دادن‌، انتخاب‌، انتخاب‌ نماینده‌، گزینش‌.

 Electioneer
فعالیت‌ انتخاباتی‌ کردن‌.

 Elective
گزینشی‌، انتخابی‌.

 Electoral
گزینگر.

 Electoral College
(امر.) هیئت‌ انتخاب‌ کنندگان‌ رئیس‌ جمهور.

 Electorate
گزینگرگان‌، هیئت‌ انتخاب‌ کنندگان‌، حوزه‌ انتخابیه‌.

 Electra
(افسانه‌ یونان‌) خواهراورستس‌(setsero).

 Electra Complex
حب‌ دختر نسبت‌ به‌ پدر و بغض‌ از مادر.

 Electric
الکتریکی‌، برقی‌، کهربایی‌، برق‌ دهنده‌.

 Electric Chair
صندلی‌ اعدام‌ الکتریکی‌، اعدام‌ بوسیله‌برق‌.

 Electric Eel
(ج‌.ش‌.) یکنوع‌ ماهی‌ بزرگ‌ شبیه‌ مارماهی‌.

 Electric Typewriter
ماشین‌ تحریر برقی‌.

 Electrical Connector
اتصال‌ برق‌.

 Electrician
متخصص‌ برق‌، مکانیک‌ برق‌.

 Electricity
برق‌، نیروی‌ کهربایی‌.

 Electrification
برق‌ رسانی‌.

 Electrify
تحت‌ تاثیر برق‌ قرار دادن‌، برق‌ زده‌ کردن‌، الکتریکی‌

 Electrify
کردن‌، به‌هیجان‌ اوردن‌.

 Electroanalysis
تجزیه‌ شیمیایی‌ بوسیله‌ جریان‌ برق‌.

 Electrocardiogram
ثبت‌ ضربان‌ قلب‌ بوسیله‌ برق‌.

 Electrocardiograph
دستگاه‌ برقی‌ ضربان‌ نگارقلب‌، تپش‌ نگار.

 Electrocute
بابرق‌ کشتن‌، مردن‌ در اثر برق‌.

 Electrocution
کشتن‌ یا مرگ‌ دراثر برق‌.

 Electrode
قط‌ب‌ مغناط‌یسی‌، قط‌ب‌ الکتریکی‌، الکترود.

 Electrode
الکترود.

 Electrodynamic
الکترودینامیک‌.

 Electrodynamics
شاخه‌ای‌ از علم‌ فیزیک‌ که‌ در باره‌ اثرات‌ جریان‌ برق‌ بر

 Electrodynamics
معناط‌یس‌ یا روی‌ جریانهای‌الکتریکی‌ دیگر یا روی‌

 Electrodynamics
خودشان‌ بحث‌ می‌ کند.

 Electroencephalogram
منحنی‌ هایی‌ که‌ توسط‌ دستگاه‌ ثبت‌ امواج‌ مغز ثبت‌ شده‌

 Electroencephalogram
است‌، موج‌ نگاری‌ مغز.

 Electroencephalograph
دستگاه‌ ثبت‌ امواج‌ الکتریکی‌ مغز بوسیله‌ برق‌.

 Electrograph
دستگاه‌ ثبت‌ جریانات‌ برق‌.

 Electrographic
الکتروگرافیک‌.

 Electrolysis
تجزیه‌ جسمی‌ بوسیله‌ جریان‌ برق‌.

 Electrolytic
الکترولیتی‌.

 Electrolyze
تجزیه‌ کردن‌ بوسیله‌ جریان‌ برق‌.

 Electromagnet
اهنی‌ که‌ بوسیله‌ جریان‌ برق‌ خاصیت‌ مغناط‌یسی‌ پیدا

 Electromagnet
میکند، اهن‌ ربای‌ الکتریکی‌.

 Electromagnet
مغناط‌یس‌ برقی‌، الکترو مغناط‌یس‌.

 Electromagnetic
وابسته‌ به‌نیروی‌ مغناط‌یسی‌ برق‌.

 Electromagnetic Wave
موجی‌ که‌ دراثر تاثیرشدت‌ میدان‌ الکتریسته‌ و مغناط‌یسی‌

 Electromagnetic Wave
یا تناوب‌ همزمان‌ برروی‌ هم‌ایجاد میشود.

 Electromagnetism
پدیده‌ایجاد قوه‌ اهن‌ ربایی‌ بوسیله‌ جریان‌ الکتریسته‌ و

 Electromagnetism
همچنین‌ تاثیر قوه‌ اهن‌ ربایی‌بر جریان‌ برق‌.

 Electrometallurgy
ذوب‌ فلزات‌ بوسیله‌ برق‌.

 Electrometer
کهرباسنج‌، برق‌ سنج‌.

 Electromotive
متحرک‌ بوسیله‌ برق‌.

 Electron
الکترون‌.

 Electron
الکترون‌.

 Electron Beam
پرتوی‌ الکترونی‌.

 Electron Microscope
ذره‌بین‌ الکترونی‌.

 Electron Tube
لامپ‌ الکترونی‌.

 Electronic
الکترونیکی‌.

 Electronic Calculator
حسابگر الکترونیکی‌.

 Electronic Computer
کامپیوتر الکترونیکی‌.

 Electronic Switch
گزینه‌ الکترونیکی‌.

 Electronics
الکترونیک‌.

 Electronics
شاخه‌ای‌ از علم‌ فیزیک‌ که‌ درباره‌ صدور وحرکت‌ و

 Electronics
تاثیرات‌ الکترون‌ درخلا و گازهاو همچنین‌استفاده‌ از

 Electronics
دستگاههای‌ الکترونی‌ بحث‌ میکند.

 Electronography
ثبت‌ خواص‌ الکتریسته‌ ساکن‌.

 Electrophoresis
حرکت‌ ذرات‌ معلق‌ مایع‌ بوسیله‌ نیروی‌ برق‌.

 Electrophorus
الت‌ تولید الکتریسته‌ ساکن‌ بوسیله‌القا.

 Electroplate
اب‌ فلز دادن‌، فلز اب‌ داده‌، ابکاری‌ کردن‌.

 Electroscope
برق‌ یاب‌، برق‌ سنج‌، تعیین‌ کننده‌ برق‌، برق‌ نما.

 Electrostatic
الکترواستاتیکی‌.

 Electrostatics
بخشی‌ از علم‌ فیزیک‌ که‌ درباره‌ پدیده‌های‌ قوه‌ جاذبه‌ و

 Electrostatics
دافعه‌ بارهای‌ الکتریکی‌گفتگو مینماید.

 Electrotherapy
(ط‌ب‌) معالجه‌ امراض‌ بوسیله‌ حرارت‌ حاصله‌ از الکتریسته‌،

 Electrotherapy
معالجه‌ با برق‌، برق‌ درمانی‌.

 Electrothermal
مربوط‌ به‌ الکتریسته‌ و حرارت‌، وابسته‌ به‌ ایجاد حرارت‌

 Electrothermal
توسط‌ برق‌.

 Electrothermic
مربوط‌ به‌ الکتریسته‌ و حرارت‌، وابسته‌ به‌ ایجاد حرارت‌

 Electrothermic
توسط‌ برق‌.

 Electrotype
چاپ‌ برقی‌، جاپ‌ بوسیله‌ برق‌، گراورسازی‌ برقی‌، بوسیله‌

 Electrotype
برق‌ چاپ‌ کردن‌، برق‌ نگاری‌.

 Electrovalence
ظ‌رفیت‌ الکتریکی‌.

 Electrovalency
ظ‌رفیت‌ الکتریکی‌.

 Electuary
(داروسازی‌) معجون‌، خمیردارو دوای‌ قندی‌.

 Eleemosynary
صدقه‌ خوری‌، وابسته‌ به‌ صدقه‌، خیراتی‌.

 Elegance
براز، ظ‌رافت‌، لط‌افت‌، زیبایی‌، وقار، ریزه‌کاری‌، سلیقه‌.

 Elegant
زیبا، با سلیقه‌، پربراز، برازنده‌.

 Elegiac
مرثیه‌ای‌، قصیده‌ای‌.

 Elegit
(حق.) حکم‌ توقیف‌ اموال‌ مدیون‌ تا زمان‌ واریز بدهی‌

 Elegit
خود، حکم‌ تامین‌ مدعی‌ به‌.

 Elegize
شعر مرثیه‌ گفتن‌، قصیده‌ نوشتن‌، مرثیه‌ سرایی‌.

 Elegy
مرثیه‌، سوگ‌ شعر.

 Elelctromagnetic
الکترو مغناط‌یس‌.

 Element
عنصر.

 Element
جسم‌ بسیط‌، جوهر فرد، عنصر، اساس‌، اصل‌، محیط‌ ط‌بیعی‌،

 Element
اخشیج‌، عامل‌.

 Elementarily
مقدماتی‌، ابتدایی‌، اصلی‌.

 Elementary
مقدماتی‌، ابتدایی‌، اصلی‌.

 Elementary
ابتدایی‌، مقدماتی‌.

 Elementary Function
تابع‌ ابتدایی‌.

 Elemi
(گ‌.ش‌.) درخت‌ لامی‌.

 Elenchus
(من.) تکذیب‌ قیاسی‌، رد از روی‌ قیاس‌ و صغری‌ و کبری‌،

 Elenchus
سفسط‌ه‌.

 Elephant
پیل‌، فیل‌.

 Elephantiasis
داءالفیل‌، پیلپایی‌.

 Elephantine
پیلی‌، پیل‌ مانند، پیلسان‌، کلان‌، ستبر، عظ‌یم‌ الجثه‌،

 Elephantine
بد هیکل‌.

 Eletric Eye
(فیزیک‌) سلول‌ فوتوالکتریک‌، چشم‌ الکتریکی‌.

 Elevate
بلند کردن‌، بالابردن‌، ترفیع‌ دادن‌، عالی‌ کردن‌، نشاط‌

 Elevate
دادن‌، افراشتن‌.

 Elevated Railroad
خط‌ اهن‌ هوایی‌، ترن‌ هوایی‌.

 Elevation
بلندی‌، جای‌ بلند وبرامدگی‌، ترفیع‌.

 Elevator
اسانسور، بالابرنده‌، بالابر.

 Eleven
یازده‌، عدد یازده‌.

 Eleven Punch
سوراخ‌ ردیف‌ یازدهم‌.

 Eleventh
یازدهم‌، یازدهمین‌.

 Elf
جن‌، پری‌.

 Elfin
مانند جن‌ یا پری‌، وابسته‌ به‌ جن‌، کوتوله‌.

 Elfish
مثل‌ جن‌ وپری‌.

 Elflock
(م‌.ل‌.) گیس‌ جنی‌، موی‌ درهم‌ وبرهم‌، موی‌ ژولیده‌، زلف‌

 Elflock
پریشان‌.

 Elicit
بیرون‌ کشیدن‌، استخراج‌ کردن‌، استنباط‌ کردن‌.

 Elicitation
استحراج‌، استنباط‌.

 Elide
حذف‌ کردن‌، ادغام‌ کردن‌، از اخر برداشتن‌.

 Eligibility
شایستگی‌.

 Eligible
قابل‌ انتخاب‌، واجد شرایط‌، مط‌لوب‌.

 Eliminate
حذف‌ کردن‌، محو کردن‌، (از معادله‌) بیرون‌ کردن‌، رفع‌

 Eliminate
کردن‌، برط‌رف‌ کردن‌.

 Eliminate
زدودن‌، رفع‌ کردن‌.

 Elimination
زدودگی‌، رفع‌.

 Elimination
حذف‌.

 Elision
حذف‌، ادغام‌، باقوه‌ مکانیکی‌ شکستن‌.

 Elite
سرامدن‌، برگزیدن‌، نخبه‌، زبده‌، گلچین‌، ممتاز.

 Elixir
اکسیر، کیمیا.

 Elizabethan
مربوط‌ به‌ بدوره‌ ملکه‌ الیزابت‌.

 Elk
گوزن‌ شمالی‌.

 Ell
نام‌ اندازه‌ای‌ که‌ در انگلیس‌ نزدیک‌ 511 سانتیمتر است‌،

 Ell
(معنی‌ تقریبی‌) مقیاس‌ ط‌ول‌.

 Ellipse
(هن.) بیضی‌، شلجمی‌، تخم‌ مرغی‌، حذف‌، ادغام‌.

 Ellipsis
حذف‌، انداختگی‌، انداختن‌ لغات‌.

 Ellipsoid
بیضی‌.

 Elliptic
بیضی‌، (د.) افتاده‌، محذوف‌.

 Elm
(گ‌.ش‌.) نارون‌ قرمز.

 Elocution
شیوه‌ سخنوری‌، حس‌ تقریر، سخن‌ سرایی‌.

 Elodea
(گ‌.ش‌.) جنس‌ گیاهان‌ کوچک‌ و ابزی‌ و تک‌ هسته‌ای‌ در

 Elodea
امریکا.

 Eloign
دورنگاه‌داشتن‌ از، پنهان‌ کردن‌.

 Elongate
کشیده‌ کردن‌، دراز کردن‌، امتداد دادن‌، باریک‌ شدن‌.

 Elongation
کشیدگی‌، دراز شدگی‌.

 Elope
فرار کردن‌ با معشوق‌، (در مورد زن‌ یا شوهر) گریختن‌،

 Elope
فرار کردن‌.

 Eloquence
شیوایی‌، فصاحت‌، سخنوری‌، علم‌ فصاحت‌، علم‌ بیان‌.

 Eloquent
فصیح‌، شیوا، سخنور، سخن‌ ارا.

 Else
(rehto=) دیگر، جز این‌.

 Elsewhere
درجای‌ دیگر، بجای‌ دیگر، نقط‌ه‌ دیگر.

 Elucidate
روشن‌ کردن‌، توضیح‌ دادن‌، شفاف‌، روشن‌.

 Elucidation
توضیح‌، روشنسازی‌.

 Elude
اجتناب‌ کردن‌ از، ط‌فره‌ زدن‌، دوری‌ کردن‌ از.

 Elusion
گریز، ط‌فره‌، اغفال‌، اجتناب‌.

 Elusive
گریزان‌، فراری‌، کسی‌ که‌ از دیگران‌ دوری‌ میکند، ط‌فره‌

 Elusive
زن‌.

 Elute
شستن‌، پاکیزه‌ کردن‌.

 Elution
شستشو، پاکیزه‌سازی‌.

 Elutriate
ظ‌رف‌ بظ‌رف‌ کردن‌، اهسته‌ خالی‌ کردن‌، صاف‌ و خالص‌ کردن‌.

 Eluviate
(درمورد خاک‌) بوسیله‌ باد و باران‌ نقل‌ و انتقال‌ یافتن‌

 Eluviation
انتقال‌ بوسیله‌ بادوباران‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس