معنی کلمه Gossip به فارسی

 Gossip
شایعات‌ بی‌اساس‌، شایعات‌ بی‌ پرو پا، دری‌ وری‌، اراجیف‌،

 Gossip
بد گویی‌، سخن‌ چینی‌، شایعات‌ بی‌ اساس‌ دادن‌، دری‌ وری‌

 Gossip
گفتن‌ یانوشتن‌، سخن‌ چینی‌ کردن‌، خبر کشی‌ کردن‌.

 Gossipy
وابسته‌ به‌سخن‌ چینی‌ یا شایعات‌.

 gossiper
کسیکه شایعات بی اساس میدهد - حرف مفت زن - دری وری نویس

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس