معنی کلمه I به فارسی

 I
(د.) اول‌ شخص‌ مفرد، من‌ (درحال‌ مفعولی‌ em گفته‌

 I
میشود)، نهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.

 I Beam
تیر اهن‌ یا فولاد (maeb nori).

 I"d
مخفف‌ dluohs I و dluow Iبمعنی‌ من‌ میبایستی‌ و dah

 I"d
Iبمعنی‌ من‌باید و من‌داشتم‌.

 I"ll
lliw I =.

 I"m
(ma I) من‌ هستم‌، منم‌.

 I"ve
evah I=.

 Iamatology
مبحث‌ دارو شناسی‌ پزشکی‌.

 Iamb
(submai=) وتد مجموع‌، یک‌ هجای‌ کوتاه‌ و یک‌ هجای‌ بلند.

 Iambic
وابسته‌به‌وتد مجموع‌.

 Iambize
اشعار هجایی‌ بسبک‌ وتد مجموع‌ساختن‌.

 Iatraliptics
مرهم‌ گذاری‌، معالجه‌ با مالش‌.

 Iatric
وابسته‌ به‌ پزشکی‌، ط‌بی‌.

 Iatrochemistry
شیمی‌ پزشکی‌.

 Iatrology
علم‌ ط‌بابت‌، علم‌ العلاج‌، رساله‌ پزشکی‌، رساله‌ ط‌بی‌.

 Iberian
اهل‌ شبه‌جزیره‌ایبری‌.

 Ibex
بز کوهی‌، مرال‌، بشکل‌ بز کوهی‌.

 Ibidem
ایضا، تکرار میشود، در همانجا، (مخفف‌ ان‌ dibi است‌).

 Ibis
(ج‌.ش‌.) لک‌ لک‌ گرمسیری‌.

 Icarian
وابسته‌به‌ ایکاروس‌ (suraci)، بلند پرواز.

 Icarus
(افسانه‌ یونان‌) ایکاروس‌ پسر دالوس‌.

 Ice
منجمد کردن‌، یخ‌بستن‌، منجمد شدن‌، شکر پوش‌ کردن‌، یخ‌،

 Ice
سردی‌، خونسردی‌ و بی‌ اعتنایی‌.

 Ice Age
دوره‌ یخ‌، دوره‌یخبندان‌.

 Ice Cap
قله‌ یخی‌، یخ‌پهنه‌، (ط‌ب‌) کیسه‌یخ‌.

 Ice Cold
فوق‌ العاده‌ سرد، مثل‌ یخ‌.

 Ice Cream
بستنی‌.

 Ice Field
سرزمین‌ یخی‌، یخزار، یخ‌شناور.

 Ice Foot
یخ‌ پوزه‌، دیواره‌ یخ‌در نواحی‌شمال‌.

 Ice Pick
یخ‌ خرد کن‌، چکش‌ یخ‌شکن‌.

 Ice Plant
کارخانه‌یخ‌ساز.

 Ice Skate
روی‌یخ‌ اسکی‌کردن‌، اسکی‌ روی‌ یخ‌.

 Ice Storm
ط‌وفان‌ همراه‌باتگرگ‌، کولاک‌.

 Icebag
کیسه‌یخ‌.

 Iceberg
توده‌ یخ‌ غلتان‌، کوه‌یخ‌ شناور، توده‌ یخ‌شناور.

 Icebink
یختاب‌، روشنایی‌ که‌ دراثرانعکاس‌ نور یخ‌ درافق‌

 Icebink
پیدامیشود، پرتگاه‌ یخ‌ درسواحل‌ دریا.

 Iceboat
قایق‌ یخ‌ شکن‌، قایق‌ مخصوص‌ مسابقه‌ روی‌ یخ‌، سورتمه‌ یخی‌.

 Icebound
احاط‌ه‌شده‌از یخ‌، یخ‌ بند، یخ‌بسته‌.

 Icebox
یخچال‌.

 Icebreaker
قایق‌ یخ‌شکن‌، کشتی‌ یخ‌شکن‌.

 Icefall
ابشار یخی‌، توده‌ یخ‌غلتان‌.

 Icehouse
یخچال‌، خانه‌و ساختمان‌ساخته‌شده‌از یخ‌.

 Iceland
ایسلند، جزیره‌ ایسلند، زبان‌ایسلندی‌.

 Iceland Moss
(گ‌.ش‌.) گلسنگ‌ ایسلندی‌ (acidnalsi airartec).

 Iceland Poppy
(گ‌.ش‌.) انواع‌ خشخاش‌ مزروعی‌ چندساله‌.

 Iceland Spar
(مع.) کلسیت‌ شفاف‌ دارای‌ خاصیت‌ انکسار مضاعف‌.

 Iceman
یخ‌ فروش‌، یخچال‌ دار، یخی‌، بستر دوران‌ یخ‌.

 Iceneedle
یکی‌ از ذرات‌ ظ‌ریف‌ یخ‌ که‌ در هوای‌ سرد و شفاف‌ بط‌ور

 Iceneedle
شناوریافت‌ میشود.

 Ichnite
(etilonhci) سنگواره‌جای‌ پا، اثر پای‌ فسیل‌ شده‌.

 Ichnolighology
(ycnamonhci، ygolonhci) تفال‌ و غیبگویی‌ از روی‌ رد

 Ichnolighology
پا، رد پا شناسی‌.

 Ichnolite
(etinhci) سنگواره‌جای‌ پا، اثر پای‌ فسیل‌ شده‌.

 Ichnology
(ycnamonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غیبگویی‌ از

 Ichnology
روی‌ رد پا، رد پا شناسی‌.

 Ichnomancy
(ygolonhci، ygolohgilonhci) تفال‌ و غیبگویی‌ از روی‌

 Ichnomancy
رد پا، رد پا شناسی‌.

 Ichor
(افسانه‌یونان‌) خون‌ خدایان‌، اب‌ جراحت‌، خونابه‌.

 Ichorous
خونابه‌ای‌.

 Ichthyoid
(ج‌.ش‌.) ماهی‌ وار، شبیه‌ ماهی‌.

 Ichthyology
ماهی‌ شناسی‌.

 Ichthyophagous
ماهیخوار، تغذیه‌ کننده‌ از ماهی‌.

 Icicle
قندیل‌ یخ‌، قله‌ یخ‌، یخ‌ پاره‌، قط‌عه‌یخ‌.

 Icily
بط‌ور سرد، یخ‌مانند.

 Iciness
حالت‌ یخی‌، سردی‌.

 Icing
شکر و تخم‌مرغ‌ روی‌ شیرینی‌.

 Icker
(اسکاتلند) خوشه‌ذرت‌، سنبله‌ ذرت‌.

 Icon
شمایل‌، تمثال‌، تندیس‌، پیکر، تصویر، تصویر حضرت‌ مسیح‌

 Icon
یامریم‌ ویامقدسین‌ مسیحی‌.

 Iconoclasm
شمایل‌ شکنی‌، بت‌ شکنی‌.

 Iconoclast
بت‌ شکن‌.

 Iconography
پیکر نگار.

 Iconolater
شمایل‌ پرست‌.

 Iconology
شمایل‌ شناسی‌، پیکر شناسی‌.

 Icosahedron
(هن.) بیست‌ رویی‌، بیست‌ وجهی‌، بلوربیست‌ وجهی‌.

 Icosi
پیشوندی‌ بمعنی‌ بیست‌ و بیست‌تایی‌.

 Icterus
(ط‌ب‌) زردی‌، یرقان‌.

 Ictus
سکته‌، ضرب‌، ضربان‌، تپش‌، حمله‌ناگهانی‌ بیهوشی‌.

 Icy
یخی‌، پوشیده‌ از یخ‌، بسیارسرد، خنک‌.

 Id
مجموع‌ تمایلات‌انسان‌که‌نفس‌ یا شخصیت‌انسان‌ و تمایلات‌

 Id
شهوانی‌ وجنسی‌ازان‌ ناشی‌ میشود، نهاد.

 Idea
انگاره‌، تصور، اندیشه‌، فکر، خیال‌، گمان‌، نیت‌، مقصود،

 Idea
معنی‌، اگاهی‌، خبر، نقشه‌ کار، ط‌رزفکر.

 Ideal
کمال‌ مط‌لوب‌، هدف‌ زندگی‌، ارمان‌، ارزو، ایده‌ال‌، دلخواه‌

 Idealism
ارمان‌ گرایی‌، معنویت‌، خیال‌ اندیشی‌، سبک‌ هنری‌ خیالی‌.

 Idealist
ایده‌ الیست‌.

 Idealistic
ارمانی‌، مط‌لوب‌، وابسته‌به‌ارمان‌ گرایی‌، ارمان‌ گرا.

 Ideality
اندیشه‌ گرایی‌.

 Idealize
بصورت‌ایده‌ال‌ در اوردن‌، صورت‌ خیالی‌ و شاعرانه‌ دادن‌

 Idealize
(به‌)، دلخواه‌سازی‌.

 Idealogy
(ygoloedi) مبحث‌ افکار و ارزوهای‌ باط‌نی‌، خیال‌، ط‌رز

 Idealogy
تفکر، ایدئولوژی‌، انگارگان‌.

 Ideate
تصور کردن‌، فکر کردن‌، خیال‌ کردن‌.

 Ideation
خیال‌ اندیشی‌.

 Ideational
(evitaedi) وهمی‌، خیالی‌، اندیشه‌ای‌.

 Ideative
(lanoitaedi) وهمی‌، خیالی‌، اندیشه‌ای‌.

 Idem
همان‌، ایضا، همان‌نویسنده‌، در همانجا.

 Identic
مساوی‌، عینا، همان‌، منط‌بق‌ با، یکسان‌.

 Identifiable
قابل‌ شناسایی‌.

 Identification
شناسایی‌، تعیین‌هویت‌، تط‌بیق‌، تمیز.

 Identifier
معین‌ کننده‌ هویت‌.

 Identify
شناختن‌، تشخیص‌ هویت‌ دادن‌، یکی‌ کردن‌.

 Identity
هویت‌، شخصیت‌، اصلیت‌، شناسایی‌، عینیت‌.

 Ideogram
تجسم‌ و نمایش‌ عقاید و افکار و اجسام‌ با تصویر.

 Ideogramic
(cimmargoedi) نمایشی‌، تجسمی‌.

 Ideogrammic
(cimargoedi) نمایشی‌، تجسمی‌.

 Ideograph
امضاء یا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌، مارک‌ تجارتی‌.

 Ideology
(ygolaedi) مبحث‌ افکار و ارزوهای‌ باط‌نی‌، خیال‌، ط‌رز

 Ideology
تفکر، ایدئولوژی‌، انگارگان‌.

 Ides
عید، (در گاهنامه‌ قدیم‌ روم‌) روز پانزدهم‌ مارس‌ و مه‌

 Ides
و ژوئیه‌ و اکتبر و سیزدهم‌ماههای‌ رومی‌.

 Idiocy
حماقت‌، خبط‌ دماغ‌، سبک‌ مغزی‌، ابلهی‌.

 Idiographic
وابسته‌ به‌مجاز، مجازی‌، مادی‌، اندیشه‌ نگار.

 Idiolect
ط‌رزبیان‌ و لحن‌ سخن‌ شخص‌ در یک‌ مرحله‌زندگی‌.

 Idiom
لهجه‌، زبان‌ ویژه‌، اصط‌لاح‌.

 Idiomatic
اصط‌لاحی‌.

 Idiomorphic
دارای‌ شکل‌ مخصوص‌ بخود، دارای‌ شکل‌ صحیح‌ خود.

 Idiopathy
صفت‌ خاص‌، علاقه‌ خاص‌، ناخوشی‌ جداگانه‌.

 Idiosyncrasy
حال‌ مخصوص‌، ط‌بیعت‌ ویژه‌، ط‌رز فکر ویژه‌،

 Idiosyncrasy
شیوه‌ویژه‌هرنویسنده‌، خصوصیات‌اخلاقی‌.

 Idiot
ادم‌ سفیه‌و احمق‌، خرف‌، سبک‌ مغز، ساده‌.

 Idiotic
ابلهانه‌.

 Idiotism
سفاهت‌، حماقت‌، جهالت‌، بی‌ خبری‌.

 Idle
بیکار، تنبل‌، بیهوده‌، بیخود، بی‌ اساس‌، بی‌ پروپا،

 Idle
وقت‌ گذراندن‌، وقت‌ تلف‌ کردن‌، تنبل‌ شدن‌.

 Idle Wheel
دنده‌ چرخ‌ رابط‌ بین‌ دو چرخ‌.

 Idleness
(esseldi) بیکاری‌ تنبلی‌، بط‌الت‌، بیهودگی‌، گیجی‌، کند

 Idleness
ذهنی‌.

 Idler
ادم‌ بیکار و تنبل‌، چرخ‌ دلاله‌، بیکاره‌.

 Idler Pulley
قرقره‌ زنجیر.

 Idler Wheel
چرخ‌ یا دنده‌ چرخنده‌ای‌ که‌حرکت‌ را به‌چرخ‌ دیگری‌ انتقال‌

 Idler Wheel
میدهد.

 Idlesse
(sseneldi) بیکاری‌ تنبلی‌، بط‌الت‌، بیهودگی‌، گیجی‌،

 Idlesse
کند ذهنی‌.

 Idol
بت‌، صنم‌، خدای‌ دروغی‌، مجسمه‌، لاف‌ زن‌، دغل‌ باز، سفسط‌ه‌،

 Idol
وابسته‌به‌ خدایان‌ دروغی‌ وبت‌ ها، صنم‌، معبود.

 Idolatrous
مربوط‌ به‌ بت‌ پرستی‌ و کفر.

 Idolatry
بت‌ پرست‌.

 Idolization
پرستش‌، بت‌ سازی‌.

 Idolize
بت‌ ساختن‌، صنم‌ قرار دادن‌، پرستیدن‌، بحد پرستش‌ دوست‌

 Idolize
داشتن‌.

 Idoneous
مناسب‌، جور، درخور، مختص‌، مخصوص‌، فراخور.

 Idyl
(llydi) چکامه‌ کوتاه‌، قصیده‌ کوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ ای‌ از

 Idyl
زندگانی‌ روستایی‌، چکامه‌ در باره‌زندگی‌ روستایی‌.

 Idyll
(lydi) چکامه‌ کوتاه‌، قصیده‌ کوتاه‌، شرح‌ منظ‌ره‌ ای‌ از

 Idyll
زندگانی‌ روستایی‌، چکامه‌ در باره‌زندگی‌ روستایی‌.

 If
اگر، چنانچه‌، ایا، خواه‌، چه‌، هرگاه‌، هر وقت‌، ای‌ کاش‌،

 If
کاش‌، اگر، چنانچه‌، (مج.)شرط‌، حالت‌، فرض‌، تصور، بفرض‌.

 Iffy
دارای‌ احتمالات‌ زیاد، دارای‌ لیت‌ و لعل‌ زیاد.

 Igloo
(ulgi) کلبه‌اسکیموها.

 Iglu
(oolgi) کلبه‌اسکیموها.

 Igneous
اذرین‌، اتشین‌، اتش‌ دار، اتش‌ فشانی‌، محترقه‌.

 Ignescent
جرقه‌زن‌، محترقه‌، جرقه‌ دار، اتشی‌.

 Igni
پیشوندی‌ است‌ بمعنی‌ اتش‌.

 Ignisfatuus
روشنایی‌ شبانه‌ بر روی‌ زمین‌ های‌ باتلاقی‌ که‌تصور میرفت‌

 Ignisfatuus
ازاحتراق‌ گازهای‌ باتلاقی‌ بوجودمیاید، چیز گمراه‌کننده‌،

 Ignisfatuus
شعله‌ کمرنگ‌.

 Ignite
اتش‌ زدن‌، روشن‌ کردن‌، گیراندن‌، اتش‌ گرفتن‌، مشتعل‌شدن‌.

 Igniter
(rotingi) گیرانه‌.

 Ignition
سوزش‌، احتراق‌، اتش‌ گیری‌، اشتعال‌، هیجان‌.

 Ignitor
(retingi) گیرانه‌.

 Ignoble
ناکس‌، فرومایه‌، پست‌، بد گوهر، ناجنس‌، نا اصل‌.

 Ignominious
رسوا، مفتضح‌، موجب‌رسوایی‌، ننگ‌ اور.

 Ignominy
بد نامی‌، رسوایی‌، افتضاح‌، خواری‌، کار زشت‌.

 Ignoramus
شخص‌ کاملا بی‌ سواد، جاهل‌، ادم‌نادان‌.

 Ignorance
نادانی‌، جهل‌، بی‌ خبری‌، ناشناسی‌، جهالت‌.

 Ignorant
نادان‌.

 Ignoratio Elenchi
سفسط‌ه‌ منط‌قی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رد بیان‌یا اظ‌هار مخالف‌

 Ignoratio Elenchi
با بیان‌ خود، مشاغبه‌.

 Ignore
تجاهل‌ کردن‌، نادیده‌پنداشتن‌، چشم‌ پوشیدن‌، رد کردن‌،

 Ignore
بی‌ اساس‌ دانستن‌، برسمیت‌ نشناختن‌.

 Iguana
(ج‌.ش‌.) سوسمار درختی‌، هرنوع‌ سوسمار بزرگ‌.

 Iguanodont
(دیرین‌شناسی‌) سوسمار بزرگ‌ گیاهخوار قدیم‌.

 Ihs
(susel) مخفف‌ کلمه‌ یونانی‌ عیسی‌.

 Ileac
(laeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز.

 Ileal
(caeli) (تش‌.) وابسته‌به‌روده‌ دراز.

 Ileitis
(ط‌ب‌) اماس‌ ایلئون‌، اماس‌ روده‌دراز.

 Ileum
روده‌دراز، چم‌ روده‌، معاء غلاظ‌.

 Ileus
(ط‌ب‌) انسداد روده‌، قولنج‌الیاوسی‌.

 Ilex
(kao mloh) (گ‌.ش‌.) بلوط‌ سبز (xeli sucreuq).

 Iliac
(laili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سرینی‌، حرقفی‌.

 Iliad
ایلیاد، داستان‌حماسی‌ منسوب‌ به‌هومر.

 Ilial
(caili) وابسته‌ به‌ استخوان‌ لگن‌ خاصره‌، سرینی‌، حرقفی‌.

 Ilium
استخوان‌ حرقفی‌، حرقفه‌.

 Ilk
تیره‌، خانواده‌، نوع‌، جور، گونه‌، دسته‌، ط‌بقه‌.

 Ilka
(hcae، yreve) هر کدام‌، هر یک‌.

 Ill
ناخوش‌، رنجور، سوء، خراب‌، خط‌ر ناک‌، ناشی‌، مشکل‌، سخت‌،

 Ill
بیمار، بد، زیان‌ اور، ببدی‌، بط‌ور ناقص‌، از روی‌

 Ill
بدخواهی‌ و شرارت‌، غیر دوستانه‌، زیان‌.

 Ill Advised
مبنی‌ بر بی‌ اط‌لاعی‌، غیر عاقلانه‌، بد فهمانده‌شده‌.

 Ill Being
بدبختی‌، بدی‌، ناهنجاری‌.

 Ill Bred
بی‌ تربیت‌، بی‌ ادب‌، غیر متمدن‌، بد تربیت‌ شده‌.

 Ill Fated
بدبخت‌، بدط‌الع‌، شوم‌، بدبختی‌اور، موجب‌ بدبختی‌.

 Ill Favored
غیر جذاب‌، بد برخورد، زشت‌، دارای‌ صورت‌ ناهنجار و

 Ill Favored
زننده‌، نامط‌لوب‌، نامساعد، نگون‌ بخت‌.

 Ill Gotten
با وسایل‌ غیر مشروع‌ بدست‌ امده‌، نا مشروع‌، حرام‌.

 Ill Humored
بداخلاق‌، بدخو، مخالف‌، ترشرو، عبوس‌.

 Ill Mannered
بد روش‌، بی‌ تربیت‌، بد خو، بی‌ ادب‌.

 Ill Natured
بدط‌بیعت‌، بدباط‌ن‌، بداخلاق‌، عبوس‌، ترشرو، بدسرشت‌،

 Ill Natured
نامط‌بوع‌.

 Ill Sorted
بد نهاد، ناموافق‌، ناسازگار، ناپسند، ناخوشایند،

 Ill Sorted
نامناسب‌، ناجور.

 Ill Starred
بداختر، بد ط‌الع‌، بدبخت‌.

 Ill Tempered
بد خلق‌، بدخو.

 Ill Timed
بیموقع‌، نابهنگام‌.

 Ill Treat
بدرفتاری‌ کردن‌، بد استقبال‌ کردن‌، سوءاستفاده‌ کردن‌،

 Ill Treat
ضایع‌ کردن‌.

 Ill Treatment
بد رفتاری‌، سوء استفاده‌.

 Ill Usage
سوءاستعمال‌.

 Ill Use
بد استعمال‌کردن‌، سوء استفاده‌، بد رفتاری‌.

 Ill Will
سوء نیت‌، دشمنی‌، خصومت‌.

 Ill Wisher
ادم‌ بد نیت‌، بد خواه‌، بد ط‌ینت‌، بد منش‌.

 Illation
استباط‌ی‌، حاکی‌، نتیجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌.

 Illative
استنباط‌ی‌، حاکی‌، نتیجه‌ رسان‌، منتج‌ شونده‌.

 Illaudable
ناستوده‌، نکوهیده‌.

 Illegal
غیر قانونی‌، نا مشروع‌، حرام‌، غیرمجاز.

 Illegibility
نا خوانایی‌، خوانده‌ نشدنی‌.

 Illegible
ناخوانا.

 Illegitimacy
غیر مشروعی‌، حرامزادگی‌.

 Illegitimate
حرامزاده‌، غیر مشروع‌، ناروا.

 Illiberal
بی‌ گذشت‌، کوته‌ فکر، متعصب‌، مخالف‌ اصول‌ ازادی‌.

 Illicit
ممنوع‌، قاچاق‌، نا مشروع‌، مخالف‌ مقررات‌.

 Illimitable
بی‌ پایان‌، بیحد، نامحدود، محدود نشدنی‌.

 Illinois
استان‌ <ایلی‌ نویز> در ایالت‌ متحده‌ امریکا.

 Illiquid
نا معلوم‌، جامد، غیر مایع‌، غیر قابل‌ تبدیل‌ به‌ پول‌.

 Illiteracy
بیسوادی‌.

 Illiterate
بی‌ سواد، عامی‌، درس‌ نخوانده‌.

 Illness
مرض‌، ناخوشی‌، بیماری‌، کسالت‌، شرارت‌، بدی‌.

 Illogic
غیر منط‌قی‌، خلاف‌ منط‌ق‌.

 Illume
روشن‌ کردن‌، منور کردن‌، روشن‌فکر ساختن‌.

 Illuminable
منورشدنی‌.

 Illuminate
روشن‌ کردن‌، درخشان‌ساختن‌، زرنما کردن‌، چراغانی‌کردن‌،

 Illuminate
موضوعی‌ را روشن‌ کردن‌، روشن‌ (شده‌)، منور، روشن‌ فکر.

 Illuminati
اشراقیون‌، روشن‌ ضمیران‌، روشن‌ فکران‌.

 Illumination
روشن‌سازی‌، تنویر، چراغانی‌، تذهیب‌، اشراق‌.

 Illumine
(emulli) روشن‌ کردن‌.

 Illuminism
اشراقی‌، پیروی‌ از فلسفه‌اشراقی‌.

 Illusion
فریب‌، گول‌، حیله‌، خیال‌ باط‌ل‌، وهم‌.

 Illusionism
وهم‌ گرایی‌، نقاشی‌ از مناظ‌ر خیالی‌، نگارش‌ یا توصیف‌

 Illusionism
مناظ‌ر وهمی‌، خیالبافی‌، حقه‌بازی‌.

 Illusive
(yrosulli) گمراه‌کننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمی‌، غیر

 Illusive
واقعی‌.

 Illusory
(evisulli) گمراه‌کننده‌، مشتبه‌سازنده‌، وهمی‌، غیر

 Illusory
واقعی‌.

 Illustrate
توضیح‌ دادن‌، بامثال‌ روشن‌ساختن‌، شرح‌دادن‌، نشان‌دادن‌،

 Illustrate
مصور کردن‌، اراستن‌، مزین‌ شدن‌.

 Illustration
مثال‌، تصویر.

 Illustrative
روشنگر، گویا، توضیح‌ دهنده‌.

 Illustrious
برجسته‌، نامی‌، درخشان‌، ممتاز، مجلل‌.

 Illuviate
در اثر نقل‌ مکان‌از محلی‌ در محل‌ دیگری‌ رسوب‌ شدن‌

 Illuviate
(خاک‌) ته‌نشین‌ شدن‌.

 Illuviation
رسوب‌، ته‌نشینی‌، ابرفت‌.

 Illy
(yldab، lli) از روی‌ بدی‌، از روی‌ بد خواهی‌.

 Illyrian
بومی‌ ایلیریا(airylli).

 Ilolater
بت‌ پرست‌، ستایشگر، تحسین‌کننده‌.

 Image
مجسمه‌، تمثال‌، شکل‌، پنداره‌، شمایل‌، تصویر، پندار،

 Image
تصور، خیالی‌، منظ‌ر، مجسم‌ کردن‌، خوب‌ شرح‌ دادن‌،

 Image
مجسم‌ساختن‌.

 Imagery
صنایع‌ بدیعی‌، تشبیه‌ادبی‌، شکل‌ و مجسمه‌، مجسمه‌ سازی‌،

 Imagery
شبیه‌سازی‌، تصورات‌.

 Imaginable
(lanigami) تصور کردنی‌، قابل‌ تصور، انگاشتنی‌، قابل‌

 Imaginable
درک‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوری‌.

 Imaginal
(elbanigami) تصور کردنی‌، قابل‌ تصور، انگاشتنی‌،

 Imaginal
قابل‌ درک‌، وابسته‌ به‌تصورات‌ و پندارها، تصوری‌.

 Imaginary
انگاشتی‌، پنداری‌، وهمی‌، خیال‌، خیالی‌، تصوری‌.

 Imagination
پندار، تصور، تخیل‌، انگاشت‌، ابتکار.

 Imaginative
پرپندار، پر انگاشت‌، دارای‌ قوه‌ تصور زیاد.

 Imagine
تصور کردن‌، پنداشتن‌، فرض‌ کردن‌، انگاشتن‌، حدس‌ زدن‌،

 Imagine
تفکر کردن‌.

 Imagism
مکتب‌ شعر جدید که‌ قبل‌ از جنگ‌ اول‌ جهانی‌ رایج‌ شده‌ و

 Imagism
پیرو تشبیهات‌ زنده‌ و موضوعات‌جدید وبکر وازادی‌ از

 Imagism
قید سجع‌ وقافیه‌است‌، مکتب‌ شعر جدید، مکتب‌ تخیل‌.

 Imago
(ج‌.ش‌.) حشره‌کامل‌ و بالغ‌، اخرین‌مرحله‌ دگردیسی‌

 Imago
حشره‌که‌بصورت‌ کامل‌ و بالغ‌ در میاید.

 Imam
(فارسی‌) امام‌، پیشوا.

 Imaret
عمارت‌، مسافرخانه‌.

 Imbalance
عدم‌ تعادل‌، عدم‌ توازن‌، ناهماهنگی‌.

 Imbecile
سبک‌ مغز، بی‌ کله‌، کند ذهن‌، خرفت‌، ابله‌.

 Imbecility
کند ذهنی‌، خرفتی‌.

 Imbed
debme =.

 Imbibe
نوشیدن‌، اشباع‌کردن‌، جذب‌ کردن‌، خیساندن‌، تحلیل‌ بردن‌،

 Imbibe
فرو بردن‌، در کشیدن‌.

 Imbibition
جذب‌، استنشاق‌، (مج.) درک‌، اشباع‌.

 Imbitter
rettibme =.

 Imbricate
مثل‌ فلس‌ ماهی‌ روی‌ هم‌چیدن‌، نیمه‌ نیمه‌ روی‌ هم‌گذاشتن‌،

 Imbricate
روی‌ هم‌قرار گرفته‌، فلس‌ فلس‌، پولک‌ پولک‌.

 Imbroglio
درهم‌ و برهم‌، قط‌عه‌موسیقی‌ درهم‌ امیخته‌ و نامرتب‌،

 Imbroglio
مسئله‌ غامض‌، سوء تفاهم‌.

 Imbrue
اغشتن‌، الوده‌ کردن‌، تر کردن‌، خیساندن‌، مرط‌وب‌ کردن‌،

 Imbrue
اشباع‌ کردن‌، جذب‌ کردن‌.

 Imbue
خوب‌ رنگ‌ گرفتن‌، خوب‌ نفوذ کردن‌، رسوخ‌کردن‌ در، اغشتن‌،

 Imbue
اشباع‌ کردن‌، ملهم‌ کردن‌.

 Imburse
اضافه‌ کردن‌، افزودن‌، با ارزش‌ کردن‌، انبار کردن‌، در

 Imburse
کیسه‌ گذاردن‌، پرداختن‌.

 Imfancy
کودکی‌، صغر، عدم‌ بلوغ‌، نخستین‌ دوره‌ رشد.

 Imitable
قابل‌ تقلید.

 Imitate
نوای‌ کسی‌ را در اوردن‌، تقلید کردن‌، پیروی‌ کردن‌،

 Imitate
کپیه‌کردن‌.

 Imitation
تقلید، پیروی‌، چیز تقلیدی‌، بدلی‌، ساختگی‌، جعلی‌.

 Imitative
تقلیدی‌، بدلی‌.

 Imitator
مقلد.

 Immaculacy
بی‌ الایشی‌، پاکی‌، عفت‌، منزهی‌، معصومیت‌.

 Immaculate
معصوم‌.

 Immane
بزرگ‌، پهناور، زیاد، غول‌ پیکر، شریر.

 Immanence
(ycnenammi) حضور در همه‌ جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌.

 Immanency
(ecnenammi) حضور در همه‌جا، بودن‌ خدا در مخلوق‌.

 Immanent
ماندگار، اصلی‌، (در مورد خدا) دارای‌ نفوذ کامل‌ در

 Immanent
سرتاسرجهان‌، درهمه‌جاحاضر.

 Immanentism
نظ‌ریه‌ فسلفی‌ که‌ معتقد است‌ رابط‌ه‌ میان‌ خدا و فکر و

 Immanentism
روح‌ و دنیا رابط‌ه‌ای‌ ذاتی‌ است‌.

 Immaterial
غیر مادی‌، مجرد، معنوی‌، جزئی‌، بی‌ اهمیت‌.

 Immaterialism
معنویت‌، عدم‌ اعتقاد به‌ ماده‌، تجرد.

 Immaterialize
غیر مادی‌ کردن‌.

 Immature
نا بالغ‌، نارس‌، رشد نیافته‌، نابهنگام‌، بی‌ تجربه‌.

 Immaturity
نارسی‌، نابالغی‌.

 Immeasurable
بی‌ اندازه‌، پیمایش‌ ناپذیر، بیکران‌، بی‌ قیاس‌.

 Immediacy
بی‌ درنگی‌، فوریت‌، بی‌ واسط‌گی‌، بی‌ فاصلگی‌، مستقیم‌ و

 Immediacy
بی‌ واسط‌ه‌ بودن‌، اگاهی‌، حضور ذهن‌، بدیهی‌، قرب‌ جواز.

 Immediate
بی‌ درنگ‌، فوری‌، بلافاصله‌، بلا واسط‌ه‌، پهلویی‌، انی‌،

 Immediate
ضروری‌.

 Immedicable
بی‌ درمان‌، درمان‌ناپذیر، بهبود ناپذیر.

 Immemorial
یاد نیاوردنی‌، بسیار قدیم‌، خیلی‌ پیش‌، دیرین‌.

 Immense
بی‌ اندازه‌، گزاف‌، بیکران‌، پهناور، وسیع‌، کلان‌، بسیار

 Immense
خوب‌، ممتاز، عالی‌.

 Immensity
زیادی‌، بیکرانی‌.

 Immensurable
بی‌ قیاس‌، خیلی‌ قدیم‌، برتر از قیاس‌.

 Immerge
فرو بردن‌، غوط‌ه‌ دادن‌(در اب‌ یا مایع‌ دیگری‌)، غسل‌

 Immerge
ارتماسی‌ دادن‌، فرو رفتن‌.

 Immergence
فرو بردن‌، غوط‌ه‌ورسازی‌.

 Immerse
فرو بردن‌، زیر اب‌ کردن‌، پوشاندن‌، غوط‌ه‌دادن‌، غسل‌

 Immerse
ارتماسی‌ دادن‌(برای‌ تعمید).

 Immersion
غسل‌، غوط‌ه‌وری‌.

 Immesh
(hsemne=) در دام‌ نهادن‌، گرفتار کردن‌.

 Immethodical
بدون‌اسلوب‌، بی‌ رویه‌، بی‌ سبک‌، بی‌ قاعده‌، بی‌ ترتیب‌.

 Immigrant
مهاجر، تازه‌ وارد، غریب‌، کوچ‌ نشین‌، اواره‌.

 Immigrate
مهاجرت‌ کردن‌ (بکشور دیگر)، میهن‌ گزیدن‌، توط‌ن‌ اختیار

 Immigrate
کردن‌، اوردن‌، نشاندن‌، کوچ‌ کردن‌.

 Immigration
مهاجرت‌، کوچ‌.

 Imminence
(ycnenimmi) نزدیکی‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر

 Imminence
نزدیک‌.

 Imminency
(ecnenimmi) نزدیکی‌، مشرف‌ بودن‌، قرابت‌، وقوع‌ خط‌ر

 Imminency
نزدیک‌.

 Imminent
قریب‌ الوقوع‌، حتمی‌.

 Immingle
درهم‌ امیختن‌، بهم‌ امیختن‌، مخلوط‌ کردن‌.

 Immiscibility
حالت‌ مخلوط‌ نشدنی‌، غیر قابلیت‌ اختلاط‌.

 Immiscible
مخلوط‌ نشدنی‌.

 Immitigable
تخفیف‌ ناپذیر، سبک‌ نشدنی‌، تسکین‌ ندادنی‌، فرو ننشستنی‌

 Immix
در هم‌امیختن‌، امیزش‌ یافتن‌.

 Immixture
اختلاط‌ و امتزاج‌.

 Immobile
بی‌ جنبش‌، بی‌ حرکت‌، ثابت‌، جنبش‌ ناپذیر.

 Immobility
عدم‌ تحرک‌، بی‌ جنبشی‌، بیحرکتی‌.

 Immobilization
عدم‌ تحرک‌.

 Immobilize
بی‌ بسیج‌ کردن‌، جمع‌ کردن‌، از جنبش‌ و حرکت‌ باز داشتن‌،

 Immobilize
ثابت‌ کردن‌، مدتی‌ در بستربی‌ حرکت‌ ماندن‌.

 Immoderacy
بی‌ اندازگی‌، زیادی‌، فوق‌ العادگی‌، بی‌ اعتدالی‌،

 Immoderacy
نامحدودی‌.

 Immoderate
بی‌ اعتدال‌، زیاد.

 Immoderation
زیاده‌ روی‌، بی‌ اعتدالی‌، زیادتی‌.

 Immodest
بی‌ شرم‌، پر رو، بی‌ عفت‌، گستاخ‌، جسور، نا نجیب‌.

 Immolate
قربانی‌ شدن‌، فدا کردن‌، کشته‌ شده‌، فدایی‌.

 Immolation
قربانی‌.

 Immolator
قربانی‌ کننده‌.

 Immoral
بد سیرت‌، بد اخلاق‌، زشت‌ رفتار، هرزه‌، فاسد.

 Immorality
بد اخلاقی‌، فساد.

 Immortal
ابدی‌، فنا ناپذیر، جاویدان‌، جاوید.

 Immortality
ابدیت‌.

 Immortalize
جاوید کردن‌، شهرت‌ جاویدان‌ دادن‌ به‌.

 Immortelle
(گ‌.ش‌.) گل‌ دگمه‌، جاویدان‌، گل‌ پایا.

 Immotile
بیحرکت‌، بی‌ جنبش‌.

 Immovability
غیر منقولی‌، بی‌ جنبشی‌، بی‌ حرکتی‌، استواری‌.

 Immovable
غیر منقول‌، استوار، ثابت‌.

 Immune
مصون‌، ازاد، مقاوم‌ دربرابر مرض‌ بر اثر تلقیح‌ واکسن‌،

 Immune
دارای‌ مصونیت‌ قانونی‌ و پارلمانی‌، مصون‌ کردن‌، محفوظ‌

 Immune
کردن‌.

 Immunity
مصونیت‌، ازادی‌، بخشودگی‌، معافیت‌، جواز.

 Immunization
مصونیت‌ دادن‌.

 Immunize
مصونیت‌ دار کردن‌.

 Immunochemistry
علم‌ایمنی‌ شیمیایی‌، مبحث‌ ایمنی‌ شناسی‌ شیمیایی‌.

 Immunogenetics
رشته‌ای‌ از اتم‌ شناسی‌ که‌ در باره‌ روابط‌ مرض‌ و وراثبت‌

 Immunogenetics
یا نژاد بحث‌ میکند، مط‌العه‌ارتباط‌ داخلی‌ از لحاظ‌

 Immunogenetics
زیست‌ شناسی‌، مبحث‌ مصونیت‌ نژادی‌.

 Immunologic
مربوط‌ به‌ مصونیت‌، وابسته‌به‌ ایمنی‌ شناسی‌.

 Immunology
مبحث‌ مصونیت‌، ایمنی‌شناسی‌.

 Immunotherapy
ایمن‌ درمانی‌، معالجه‌ یا جلوگیری‌ از بیماری‌ بوسیله‌

 Immunotherapy
پادگن‌.

 Immure
در چهار دیوار نگاهداشتن‌، محصور کردن‌، زندانی‌ کردن‌.

 Immurement
در دیوار قرار دادن‌.

 Immusical
ناجور، نا موزون‌، خارج‌ از قواعد موسیقی‌، بدون‌

 Immusical
هماهنگی‌.

 Immutability
تغییر ناپذیری‌، پا بر جایی‌، ثبات‌.

 Immutable
تغییر ناپذیر، پابرجا.

 Imp
بچه‌شریر و شیط‌ان‌، جنی‌، مرد جوان‌، وصله‌، پیوند زدن‌،

 Imp
قلمه‌ زدن‌(گیاه‌)، غرس‌ کردن‌، افزودن‌، تکه‌دادن‌، تعمیر

 Imp
کردن‌، مجهز کردن‌، ازار دادن‌، مسخره‌کردن‌.

 Impact
بهم‌ فشردن‌، پیچیدن‌، زیر فشار قرار دادن‌، با شدت‌ ادا

 Impact
کردن‌، با شدت‌اصابت‌ کردن‌، ضربت‌، فشار، تماس‌، اصابت‌،

 Impact
اثر شدید، ضربه‌.

 Impacted
بهم‌ چسبیده‌، باهم‌ جوش‌ خورده‌(مثل‌ انتهای‌ استخوانهای‌

 Impacted
شکسته‌)، باهم‌ جمع‌شده‌، کارگذاشته‌شده‌، میان‌ چیزی‌ گیر

 Impacted
کرده‌، تحت‌ فشار.

 Impaction
فشار سخت‌، بهم‌ فشردگی‌، بسته‌بندی‌، گیر افتادگی‌.

 Impaint
رنگ‌ زدن‌، نقاشی‌ کردن‌.

 Impair
خراب‌ کردن‌، زیان‌ رساندن‌، معیوب‌ کردن‌.

 Impale
چهار میل‌ کردن‌، بر چوب‌ اویختن‌، سوراخ‌ کردن‌،

 Impale
احاط‌ه‌کردن‌، محدود کردن‌، میله‌ کشیدن‌.

 Impalpability
دارای‌ خصوصیات‌ لمس‌ نا پذیری‌، حس‌ نشدنی‌.

 Impalpable
لمس‌ نشدنی‌، غیر محسوس‌.

 Impanel
در صورت‌ نوشتن‌، نام‌نویسی‌ کردن‌ (در هیئت‌ منصفه‌).

 Imparadise
به‌بهشت‌ فرستادن‌، غرق‌ در خوشحالی‌ کردن‌.

 Imparity
غیر قابل‌ تقسیم‌ بودن‌ اعداد بدو قسمت‌ مساوی‌، ط‌اقی‌،

 Imparity
عدم‌سنخیت‌، عدم‌ تجانس‌، نابرابری‌.

 Impark
در محوط‌ه‌ نگاه‌ داشتن‌، در اغل‌ نگاهداشتن‌، در پارک‌ یا

 Impark
جنگل‌ محصور کردن‌.

 Impart
سهم‌ بردن‌، بهره‌ مند شدن‌از، رساندن‌، ابلاغ‌ کردن‌،

 Impart
افشاء کردن‌، بیان‌ کردن‌، سهم‌ دادن‌، بهره‌مند ساختن‌،

 Impart
افاضه‌کردن‌.

 Impartial
بیط‌رف‌، بیغرض‌، راست‌ بین‌، عادل‌، منصفانه‌.

 Impartiality
بیط‌رفی‌.

 Impartible
بخش‌ ناپذیر، جدایی‌ ناپذیر، غیر قابل‌ تفکیک‌.

 Impassable
غیر قابل‌ عبور، صعب‌ العبور، بی‌ گدار، نا گذرا.

 Impassablility
نا گذشتنی‌، امکان‌ ناپذیری‌، عدم‌ قابلیت‌ عبور، غیر

 Impassablility
قابل‌ پذیرش‌.

 Impasse
کوچه‌ بن‌ بست‌، (مج.) حالتی‌ که‌از ان‌رهایی‌ نباشد، وضع‌

 Impasse
بغرنج‌ و دشوار، گیر، تنگنا.

 Impassibility
بی‌ حسی‌، عدم‌ حساسیت‌، تحمل‌ ناپذیری‌، بیدردی‌.

 Impassible
بی‌ حس‌، فاقد احساس‌، بیدرد.

 Impassion
بر انگیختن‌، شوراندن‌، تحریک‌ کردن‌، به‌هیجان‌اوردن‌، بر

 Impassion
سر شهوت‌ اوردن‌.

 Impassive
تالم‌ ناپذیر، بیحس‌، پوست‌ کلفت‌، بی‌ عاط‌فه‌، خونسرد.

 Impaste
خمیر کردن‌، خمیر گرفتن‌، رنگ‌ غلیظ‌ زدن‌ به‌.

 Impasto
رنگ‌ زنی‌ غلیط‌، شیوه‌ رنگ‌ زنی‌ غلیظ‌.

 Impatience
بی‌ تابی‌، بی‌ صبری‌، ناشکیبایی‌، بی‌ حوصلگی‌، بی‌ ط‌اقتی‌.

 Impatiens
(گ‌.ش‌.) گل‌ حنا، میوه‌ گل‌ حنا، جنس‌ گل‌ حنا.

 Impatient
نا شکیبا، بی‌ صبر، بی‌ تاب‌، بی‌ حوصله‌، بد اخلاق‌.

 Impavid
بی‌ ترس‌، بی‌ محابا.

 Impawn
گرو گذاشتن‌، رهن‌ گذاشتن‌، به‌رهن‌ دادن‌.

 Impeach
متهم‌ کردن‌، بدادگاه‌جلب‌ کردن‌، احضار نمودن‌، عیب‌

 Impeach
گرفتن‌ از، عیب‌ جویی‌ کردن‌، تردید کردن‌ در، باز داشتن‌،

 Impeach
مانع‌شدن‌، اعلام‌ جرم‌ کردن‌.

 Impeachment
اتهام‌، احضار بدادگاه‌، اعلام‌ جرم‌.

 Impearl
بشکل‌ مروارید در اوردن‌، با مروارید مزین‌کردن‌، با

 Impearl
مروارید اراستن‌، مروارید نشان‌کردن‌.

 Impeccability
بی‌ گناهی‌، معصومیت‌، بی‌ نقصی‌، بی‌ عیبی‌.

 Impeccable
بی‌ عیب‌ و نقص‌.

 Impecuniosity
بی‌ پولی‌، تهیدستی‌.

 Impecunious
بی‌ پول‌، تهیدست‌.

 Impedance
مقاومت‌ صوری‌ برق‌ در برابر جریان‌ متناوب‌، مقاومت‌

 Impedance
ظ‌اهری‌.

 Impede
بازداشتن‌، مانع‌شدن‌، ممانعت‌ کردن‌.

 Impediment
مانع‌، عایق‌، رادع‌، محظ‌ور، اشکال‌، گیر.

 Impedimenta
چیزهای‌ دست‌ و پا گیر، توشه‌ سفر، بنه‌ سفر، اسباب‌

 Impedimenta
تاخیر حرکت‌، (حق.) موانع‌ قانونی‌.

 Impel
وادار کردن‌، بر ان‌ داشتن‌، مجبور ساختن‌.

 Impellent
سوق‌ دهنده‌، جنباننده‌، محرک‌، وادار کننده‌.

 Impeller
(rollepmi) وادار کننده‌، پیش‌ برنده‌، تشجیح‌ کننده‌.

 Impellor
(rellepmi) وادار کننده‌، پیش‌ برنده‌، تشجیح‌ کننده‌.

 Impend
مشرف‌ بودن‌، اویزان‌ کردن‌، در شرف‌ وقوع‌ بودن‌، محتمل‌

 Impend
الوقوع‌ بودن‌.

 Impendent
قریب‌ الوقوع‌، تهدید کننده‌، اویزان‌.

 Impenetrability
نفوذ ناپذیری‌.

 Impenetrable
غیر قابل‌ رسوخ‌، سوراخ‌ نشدنی‌، داخل‌ نشدنی‌، نفوذ

 Impenetrable
نکردنی‌، درک‌ نکردنی‌، پوشیده‌.

 Impenitence
سر سختی‌ زیاد در گناهکاری‌، پشیمان‌ نشدن‌ از گناه‌، بی‌

 Impenitence
میلی‌ نسبت‌ بتوبه‌، توبه‌ناپذیری‌، عدم‌توبه‌.

 Impenitent
توبه‌ناپذیر، ناپشیمان‌.

 Imperative
امری‌، دستوری‌، حتمی‌، الزام‌ اور، ضروری‌.

 Imperator
امپراتور، فرمانده‌، امر کننده‌، امر، فرمانروای‌ مط‌لق‌.

 Imperceivable
غیر مشهود، غیر قابل‌ ادراک‌، غیر محسوس‌.

 Imperceptible
دیده‌ نشدنی‌، غیر قابل‌ مشاهده‌، جزئی‌، غیر محسوس‌،

 Imperceptible
تدریجی‌، نفهمیدنی‌، درک‌ نکردنی‌.

 Impercipient
بی‌ بصیرت‌، بی‌ احساس‌، ادم‌بی‌بصیرت‌.

 Imperfect
ناقص‌، ناتمام‌، ناکامل‌، از بین‌ رفتنی‌.

 Imperfection
نقص‌، عیب‌.

 Imperfective
ناقص‌، ناتمام‌، معیوب‌، معلول‌.

 Imperforate
بی‌ سوراخ‌، بی‌ روزنه‌، منگنه‌ نشده‌، بسته‌.

 Imperial
شاهنشاهی‌، پادشاهی‌، امپراتوری‌، با عظ‌مت‌، (مج.) عالی‌،

 Imperial
با شکوه‌، مجلل‌، همایون‌، همایونی‌.

 Imperial Moth
(ج‌.ش‌.) پروانه‌بید بزرگ‌ امریکایی‌.

 Imperialism
حکومت‌ امپراتوری‌، استعمار ط‌لبی‌، امپریالیسم‌.

 Imperialist
امپریالیست‌.

 Imperialistic
استعمار ط‌لب‌، استعمار گرای‌، بهره‌ جویانه‌.

 Imperil
در مخاط‌ره‌ انداختن‌، بخط‌ر انداختن‌.

 Imperious
امرانه‌، تحکم‌امیز، مبرم‌، امر، متکبر.

 Imperishable
فاسد نشدنی‌.

 Imperium
قدرت‌ مط‌لقه‌، حق‌ حاکمیت‌ مط‌لقه‌، پادشاهی‌.

 Impermanence
(ycnenamrepmi) نا پایداری‌ بی‌ دوامی‌.

 Impermanency
(ecnenamrepmi) نا پایداری‌ بی‌ دوامی‌.

 Impermanent
نا پایدار، بی‌ ثبات‌.

 Impermeability
نشت‌ ناپذیری‌، نفوذ ناپذیری‌، ناتراوایی‌.

 Impermeable
نشت‌ ناپذیر.

 Impermissibility
ناروایی‌، غیر مجازی‌، ممنوعیت‌، عدم‌ جواز.

 Impermissible
ممنوع‌، غیر مجاز، ناروا.

 Impersonal
غیرشخصی‌، فاقد شخصیت‌، بی‌ فاعل‌.

 Impersonate
جعل‌ هویت‌ کردن‌، خود رابجای‌ دیگری‌ جا زدن‌.

 Impersonation
جعل‌ هویت‌، نقش‌ دیگری‌ را بازی‌ کردن‌.

 Impertinence
(ycnenitrepmi) جسارت‌، فضولی‌، گستاخی‌، نامربوط‌ی‌، بی‌

 Impertinence
ربط‌ی‌، نابهنگامی‌، بی‌موقعی‌، اهانت‌.

 Impertinency
(ecnenitrepmi) جسارت‌، فضولی‌، گستاخی‌، نامربوط‌ی‌، بی‌

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس