معنی کلمه Individual به فارسی

 Individual
شخص‌، فرد، تک‌، منحصر بفرد، متعلق‌ بفرد.

 Individualism
اصول‌ استقلال‌ فردی‌، اصول‌ ازادی‌ فردی‌ در سیاست‌و

 Individualism
اقتصاد، اعتقاد به‌ اینکه‌حقیقت‌ازجوهر های‌ منفردی‌

 Individualism
تشکیل‌ یافته‌ است‌، خصوصیات‌ فردی‌، حالت‌ انفرادی‌، تک‌

 Individualism
روی‌، فرد گرایی‌.

 Individualist
تک‌ روی‌، فرد گرای‌.

 Individuality
فردیت‌، شخصیت‌، وجود فردی‌.

 Individualization
منفرد سازی‌، فرد سازی‌، تک‌ سازی‌.

 Individualize
از دیگران‌ جدا کردن‌، مجزا کردن‌، تک‌ سازی‌، تمیز دادن‌،

 Individualize
تشخیص‌ دادن‌، حالت‌ ویژه‌ دادن‌، منفرد ذکر کردن‌، بصورت‌

 Individualize
فردی‌ در اوردن‌.

 individualistic
مبنی بر استقلال تکی

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس