سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Information به فارسی

 Information
اط‌لاع‌، اخبار، مفروضات‌، اط‌لاعات‌، سوابق‌، معلومات‌،

 Information
اگاهگان‌، پرسشگاه‌، استخبار، خبر رسانی‌.

 informational
اطلاعی - متضمن - اگاهی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس