معنی کلمه L به فارسی

 L
دوازدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.

 La
(مو.) لا، نت‌ ششم‌ کلید دیاتونیک‌.

 Laager
در اردو مسکن‌ گزیدن‌، اردو زدن‌، احاط‌ه‌ کردن‌.

 Laagering
اردو زنی‌.

 Lab
(yrotarobal) ازمایشگاه‌.

 Labdanum
ماده‌معط‌ر تلخی‌ که‌ از انواع‌ لادن‌ بدست‌ میاید.

 Label
برچسب‌، اتیکت‌، متمم‌ سند یا نوشته‌، تکه‌ باریک‌، لقب‌،

 Label
اصط‌لاح‌ خاص‌، برچسب‌ زدن‌، ط‌بقه‌بندی‌ کردن‌.

 Label
برچسب‌، برچسب‌ زدن‌.

 Labeled
برچسب‌ دار.

 Labeled File
پرونده‌ برچسب‌ دار.

 Labial
لبی‌، شفوی‌ واویخته‌ به‌ لبهای‌ فرج‌.

 Labialization
ادای‌ اصوات‌ بصورت‌ شفوی‌.

 Labialize
حرفی‌ را بصورت‌ شفوی‌ ادا کردن‌، بصورت‌ لبی‌ ادا کردن‌.

 Labiate
.(گ‌.ش‌.) دارای‌ گلی‌ که‌ لبه‌ جامش‌ شکافته‌، وابسته‌

 Labiate
بگیاهان‌ لب‌ شکافته‌، لب‌ شکافته‌ کردن‌لب‌ دار کردن‌

 Labile
ناپایدار.

 Labiovelar
تلفظ‌ شده‌ بوسیله‌ گرد کردن‌ لبها (مثل‌ تلفظ‌ w)، حرف‌

 Labiovelar
حلقی‌ وشفوی‌، لبی‌ وملازی‌.

 Labium
(ج‌.ش‌.- تش‌.) لب‌ زیرین‌ حشره‌، لبه‌صدف‌ حلزون‌، (گ‌.ش‌.)

 Labium
لب‌ شکافته‌ گلبرگ‌.

 Labor
(ruobal) کار، رنج‌، زحمت‌، کوشش‌، درد زایمان‌، کارگر،

 Labor
عمله‌، حزب‌ کارگر، زحمت‌ کشیدن‌، تقلاکردن‌، کوشش‌ کردن‌.

 Labor Camp
اردوگاه‌ کار.

 Labor Union
سندیکای‌ کارگری‌، اتحادیه‌ کارگری‌.

 Laboratory
ازمایشگاه‌، لابراتوار.

 Laborer
کارگر، عمله‌.

 Laboring
کار، کارگری‌، رنجبر.

 Laborious
زحمت‌ کش‌، ساعی‌، دشوار، پرزحمت‌.

 Laborsaving
تقلیل‌ دهنده‌ زحمت‌ کارگر، صرفه‌ جویی‌ کننده‌ در میزان‌

 Laborsaving
کار.

 Labour
(robal) کار، رنج‌، زحمت‌، کوشش‌، درد زایمان‌، کارگر،

 Labour
عمله‌، حزب‌ کارگر، زحمت‌ کشیدن‌، تقلاکردن‌، کوشش‌ کردن‌.

 Labyrinth
شکنج‌، لابیرنت‌، دخمه‌ پرپیچ‌ وخم‌، ماز، پلکان‌ مارپیچ‌،

 Labyrinth
(مج.) پیچیدگی‌، چیز بغرنج‌.

 Labyrinthian
پیچ‌ وخم‌ دار.

 Labyrinthine
پر پیچ‌ و خم‌، پر شکنج‌.

 Lac
لاک‌، لاک‌ والکل‌، چیز لاک‌ والکل‌ زده‌، لاک‌ زدن‌.

 Lace
بند کفش‌، تر، توری‌، نوار، قیط‌ان‌، بندکفش‌ را بستن‌،

 Lace
یراق‌ دوزی‌ کردن‌، بنددار کردن‌.

 Lace
پر از سوراخ‌، پر از سوراخ‌ کردن‌.

 Lacerate
پاره‌کردن‌، مجروح‌ کردن‌، ازردن‌، عذاب‌ دادن‌، دریدن‌.

 Laceration
دریدگی‌، پارگی‌.

 Lacerative
برنده‌ یا درنده‌.

 Lacertilian
شبیه‌مارمولک‌، مارمولک‌.

 Lacertiloid
مارمولکی‌.

 Laches
تنبلی‌، قصور، غفلت‌، سهل‌ انگاری‌.

 Lachrymal
(lamircal) (تش‌.) اشکی‌، اشک‌ اور، کیسه‌ اشک‌، استخوان‌

 Lachrymal
اشکی‌ چشم‌، ویژه‌ اشک‌.

 Lachrymator
(rotamircal) گاز اشک‌ اور، ماده‌ اشک‌ اور.

 Lachrymose
اشک‌ زا، اشکبار، اشکی‌، غصه‌ دار.

 Lacing
توری‌، یراق‌، یراق‌ دوزی‌، ملیله‌ دوزی‌.

 Laciniate
(detainical) چاک‌ دار، دندانه‌ دار، شکافته‌، حاشیه‌

 Laciniate
دار.

 Laciniated
(etainical) چاک‌ دار، دندانه‌ دار، شکافته‌، حاشیه‌ دار

 Lack
نبودن‌، نداشتن‌، احتیاج‌، فقدان‌، کسری‌، فاقد بودن‌،

 Lack
ناقص‌ بودن‌، کم‌ داشتن‌.

 Lackadaisical
نازدار، بی‌ حال‌، بی‌ اشتیاق‌.

 Lackadaisy
(yadakcal=) حرف‌ ندا، علامت‌ افسوس‌ وتعجب‌.

 Lackaday
(ysiadakcal=) حرف‌ ندا، علامت‌ افسوس‌ وتعجب‌.

 Lackey
(yeuqcal) پادو، نوکر، فراش‌، چاکری‌ کردن‌، نوکری‌ کردن‌

 Lackluster
بی‌ نور، تاریک‌، بدون‌ زرق‌ وبرق‌، تار وبی‌ برق‌.

 Laconic
کم‌ حرف‌، مختصر گو، کوتاه‌، موجز.

 Lacquer
لاک‌ والکل‌، رنگ‌ لاکی‌، لاک‌ والکل‌ زدن‌.

 Lacquey
(yekcal) پادو، نوکر، فراش‌، چاکری‌ کردن‌، نوکری‌ کردن‌.

 Lacrimal
(lamyrhcal) (تش‌.) اشکی‌، اشک‌ اور، کیسه‌ اشک‌،

 Lacrimal
استخوان‌ اشکی‌ چشم‌، ویژه‌ اشک‌.

 Lacrimation
ایجاد اشک‌.

 Lacrimator
(rotamyrhcal) گاز اشک‌ اور، ماده‌ اشک‌ اور.

 Lacrosse
چوگان‌ سرپهن‌، لاکروس‌ که‌ نوعی‌ توپ‌ بازی‌ است‌.

 Lactate
شیر ترشح‌ کردن‌، شیر مکیدن‌، شیر دادن‌.

 Lactation
تبدیل‌ به‌ شیر، ایجاد شیر.

 Lacteal
شیری‌، شیر بر، کیلوس‌ بر.

 Lactescent
شیری‌، شیر مانند، شیرده‌.

 Lactic
وابسته‌ به‌ شیر، شبیه‌ شیر، مربوط‌ به‌ شیر.

 Lactic Acid
(ش‌.) اسید لاتیک‌ بفرمول‌ 3O 6H 3C.

 Lactiferous
شیر دهنده‌، شیر اور، شیر زا.

 Lactogenic
موجب‌ ترشح‌ شیر، موجد شیر.

 Lactose
(ش‌.) قند شیر بفرمول‌ 11O 22H 21C که‌ مصرف‌ ط‌بی‌ دارد.

 Lacuna
حفره‌، گودی‌، محفظ‌ه‌، فاصله‌، جای‌ خالی‌، نقط‌ه‌ ابهام‌.

 Lacunal
(ranucal، etanucal، yranucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ یا

 Lacunal
جای‌ خالی‌.

 Lacunar
(lanucal، etanucal، yranucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ یا

 Lacunar
جای‌ خالی‌.

 Lacunary
(ranucal، lanucal، etanucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ یا

 Lacunary
جای‌ خالی‌.

 Lacunate
(ranucal، lanucal، yranucal) وابسته‌ به‌ حفره‌ یا

 Lacunate
جای‌ خالی‌.

 Lacustrine
دریاچه‌ای‌، زیست‌ کننده‌ در دریاچه‌، استخری‌.

 Lacy
قیط‌انی‌، بند دار، شبکه‌ای‌، تور مانند.

 Lad
پسر بچه‌، جوانک‌.

 Ladder
نردبان‌، نردبان‌ بکار بردن‌، نردبان‌ ساختن‌.

 Ladder Back
(درمورد صندلی‌) دارای‌ پشتی‌ بلند، پشت‌ نردبانی‌.

 Ladder Network
شبکه‌ نردبانی‌.

 Laddie
پسر بچه‌، معشوق‌، پسرک‌.

 Lade
بار کردن‌، بارگیری‌ کردن‌، خالی‌ کردن‌، با ملاقه‌ خالی‌

 Lade
کردن‌.

 Laden
مملو، بارگیری‌ شده‌، سنگین‌، پر (rop)، سنگین‌ بار.

 Ladida
(ز.ع‌.) ادم‌ فضل‌ فروش‌، مغلق‌ گو، خود نما.

 Ladies" Man
(nam s"ydal) مردی‌ که‌ علاقه‌ زیادی‌ بمعاشرت‌ زنان‌ دارد.

 Lading
بارکشتی‌، محموله‌، بارگیری‌، عمل‌ بار کردن‌.

 Ladle
ملاقه‌، باملاقه‌ کشیدن‌، باملاقه‌ برداشتن‌.

 Lady
بانو، خانم‌، زوجه‌، رئیسه‌ خانه‌.

 Lady Beetle
(drib ydal) (ج‌.ش‌.) سوسک‌ خانواده‌ eadilleniccoC.

 Lady Bird
(elteeb ydal) (ج‌.ش‌.) سوسک‌ خانواده‌ eadilleniccoC.

 Lady Chapel
کلیسا یا محراب‌ کلیسایی‌ که‌ به‌ مریم‌ باکره‌ تخصیص‌

 Lady Chapel
داده‌ شده‌.

 Lady Day
عید مخصوص‌ مریم‌ باکره‌.

 Lady In Waiting
ندیمه‌ ملکه‌، مستخدمه‌ مخصوص‌ ملکه‌، خادمه‌.

 Lady Ship
سرکار علیه‌، بانو.

 Lady"s Eardrop
(گ‌.ش‌.) گل‌ اویز.

 Lady"s Man
(nam "seidal) مردی‌ که‌ علاقه‌ زیادی‌ بمعاشرت‌ زنان‌ دارد

 Ladybeetle
(gubydal) (ج‌.ش‌.) پینه‌ دوز.

 Ladybug
(elteebydal) (ج‌.ش‌.) پینه‌ دوز.

 Ladyfinger
(گ‌.ش‌.) فلفل‌ قرمز، نوعی‌ موز کوچک‌.

 Ladykin
خانم‌ کوچولو.

 Ladylike
بانووار، باوقار، زن‌ صفت‌.

 Ladylove
معشوقه‌، محبوبه‌.

 Lag
کندی‌، لنگی‌، واماندگی‌، عقب‌ ماندگی‌، عقب‌ ماندن‌،

 Lag
لنگیدن‌، تاخیر کردن‌.

 Lag
پس‌ افت‌، تاخیر.

 Lager
ابجو دیر رس‌، ابجو نارس‌، ابجو کم‌ الکل‌.

 Laggard
ادم‌ کند دست‌، ادم‌ دست‌ سنگین‌، عقب‌ مانده‌.

 Lagging
کاهل‌، خسته‌ کننده‌، اهسته‌، کند، عقب‌ مانده‌.

 Lagomorph
(ahpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ دارای‌ دو

 Lagomorph
ردیف‌ دندان‌.

 Lagomorpha
(hpromogal) (ج‌.ش‌.) پستانداران‌ جونده‌ دارای‌ دو ردیف‌

 Lagomorpha
دندان‌.

 Lagomorphic
(suohpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو ردیف‌

 Lagomorphic
دندانی‌.

 Lagomorphous
(cihpromogal) وابسته‌ به‌ پستانداران‌ جونده‌ دو ردیف‌

 Lagomorphous
دندانی‌.

 Lagoon
تالاب‌، مرداب‌.

 Laguna
(noogal) مرداب‌، دریاچه‌، جای‌ کم‌ عمق‌ دریا، چشمه‌ اب‌

 Laguna
گرم‌.

 Laic
وابسته‌ بشخص‌ دنیوی‌ وغیر روحانی‌، شخص‌ که‌ علم‌ خاصی‌ را

 Laic
نداند، عامی‌، غیر فنی‌.

 Laicism
غیر روحانی‌ بودن‌، غیر معمم‌ بودن‌.

 Laicize
بصورت‌ غیر روحانی‌ یا غیر علمی‌ در اوردن‌، جنبه‌

 Laicize
عامیانه‌ دادن‌ به‌.

 Laid Paper
کاغذی‌ که‌ در متن‌ اصلی‌ ان‌ خط‌وط‌ موازی‌ وجود داشته‌ باشد

 Laigh
زمین‌ پست‌، حفره‌، گودی‌.

 Lain
(ک‌- د.گ‌.) ط‌بقه‌، قشرزمین‌، (ک‌- مزم‌.) اختفاء در لباس‌

 Lain
عوضی‌.

 Lair
محل‌ استراحت‌ جانور، کنام‌، لانه‌، گل‌، لجن‌، گل‌ الود

 Lair
کردن‌، استراحت‌ کردن‌، بلانه‌پناه‌ بردن‌.

 Laird
(اسکاتلند) صاحب‌ زمین‌، ملاک‌، خرده‌ مالک‌، ملاک‌

 Laird
اسکاتلندی‌.

 Laisser Faire
(eriaf zessial) عدم‌ مداخله‌، سیاست‌ عدم‌ مداخله‌ دولت‌

 Laisser Faire
دراموراقتصادی‌، سیاست‌ اقتصادازاد، بی‌ بند وبار.

 Laissez Faire
(eriaf ressial) عدم‌ مداخله‌، سیاست‌ عدم‌ مداخله‌ دولت‌

 Laissez Faire
دراموراقتصادی‌، سیاست‌ اقتصادازاد، بی‌ بند وبار.

 Laissez Passer
پروانه‌ عبور، جواز.

 Laity
عوام‌، مردم‌ غیر روحانی‌، ناشی‌، غیر فنی‌ وغیر علمی‌.

 Lake
دریاچه‌، استخر، برکه‌.

 Laker
ماهی‌ دریاچه‌، کشتی‌ دریاچه‌ پیما.

 Lally
ستون‌ بتون‌ ارمه‌.

 Lam
(ز.ع‌.) فرار کردن‌ گریختن‌، فرار، زدن‌.

 Lama
کشیش‌ بودایی‌، لاما، شتر بی‌ کوهان‌ امریکای‌ جنوبی‌، رنگ‌

 Lama
زرد مایل‌ بقرمز.

 Lamaistic
وابسته‌ به‌ کشیش‌ بودایی‌.

 Lamb
بره‌، گوشت‌ بره‌، ادم‌ ساده‌.

 Lambast
(etsabmal) تازیانه‌، شلاق‌، تازیانه‌ زدن‌، زخم‌ زبان‌ زدن‌

 Lambaste
(tsabmal) تازیانه‌، شلاق‌، تازیانه‌ زدن‌، زخم‌ زبان‌ زدن‌.

 Lambda
یازدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ یونانی‌.

 Lambency
نرم‌ سخنی‌، ملایمت‌ در گفتگو، روشنایی‌ ملایم‌.

 Lambent
ملایم‌، نرم‌، دارای‌ روشنایی‌ ملایم‌.

 Lambert
واحد نور درسلسله‌.S.G.G.

 Lambrequin
پارچه‌ روبخاری‌، یا روی‌ پرده‌، نقوش‌ رنگی‌ حاشیه‌ ظ‌روف‌

 Lambrequin
چینی‌، دستمال‌ روی‌ کلاه‌ خوددلاروران‌ قدیم‌.

 Lambskin
پوست‌ بره‌، پارچه‌ پوست‌ بره‌ نما.

 Lame
لنگ‌، چلاق‌، شل‌، افلیج‌، لنگ‌ شدن‌، عاجز شدن‌.

 Lame Duck
علیل‌ وناتوان‌، از کار افتاده‌.

 Lamella
(sallemal، eallemal) لایه‌، صفحه‌، برگ‌، عضو شبیه‌ لایه‌.

 Lamellicorn
(حشره‌ شناسی‌) شاخک‌ دار، دارای‌ شاخک‌ پهن‌.

 Lament
تاسف‌ خوردن‌، زاریدن‌، سوگواری‌ کردن‌، سوگواری‌، ضجه‌ و

 Lament
زاری‌ کردن‌.

 Lamentable
سوگناک‌، اسفناک‌، رقت‌ اور، زار.

 Lamentation
سوگوای‌، مرثیه‌ خوانی‌، ضجه‌، سوگ‌، زاری‌.

 Lamia
ساحره‌، خون‌ اشام‌.

 Lamin
(animal) ورقه‌، لایه‌ نازک‌، پهنک‌ برگ‌، شاخه‌ پرده‌ای‌.

 Lamina
(nimal) ورقه‌، لایه‌ نازک‌، پهنک‌ برگ‌، شاخه‌ پرده‌ای‌.

 Laminal
(ranimal) دارای‌ ورقه‌ های‌ نازک‌.

 Laminar
(lanimal) دارای‌ ورقه‌ های‌ نازک‌.

 Laminaria
(گ‌.ش‌.) جلبک‌ های‌ لامیناریا، جلبک‌ کلاه‌ گرزی‌ وپهن‌.

 Laminate
ط‌بقه‌ ط‌بقه‌، ورقه‌ ورقه‌، ورقه‌ ورقه‌ کردن‌، رویهم‌ قرار

 Laminate
دادن‌، متورق‌.

 Laminate
ورقه‌ ورقه‌ کردن‌، ورقه‌ ورقه‌ شدن‌.

 Lamination
ورقه‌ ورقه‌ شدن‌.

 Lamination
تورق‌، لایه‌ لایه‌ سازی‌.

 Lamister
(retsmal) فراری‌، فراری‌ از قانون‌.

 Lammas
روز اول‌ ماه‌ اوت‌، (سابقا) جشن‌ درو.

 Lammergeier
(reyegremmal) (ج‌.ش‌.) کرکس‌ ریشدار، لاشخور.

 Lammergeyer
(reiegremmal) (ج‌.ش‌.) کرکس‌ ریشدار، لاشخور.

 Lamp
لامپ‌، چراغ‌، لامپا، فانوس‌، درخشیدن‌.

 Lamp
جراغ‌، لامپ‌.

 Lampblack
دوده‌ چراغ‌، سیاه‌ یکدست‌، با دوده‌ سیاه‌ کردن‌.

 Lamponery
هجونامه‌ سازی‌.

 Lampoon
هجو، کنایه‌، هجو کردن‌.

 Lamprey
(ج‌.ش‌.) مارماهی‌.

 Lamster
(retsimal) فراری‌، فراری‌ از قانون‌.

 Lanai
(adnarev، hcrop=) ایوان‌، رواق‌.

 Lanate
پشمی‌، پشمالو.

 Lance
نیزه‌، ضربت‌ نیزه‌، نیشتر زدن‌، نیزه‌ زدن‌.

 Lance Corporal
هم‌ ردیف‌ سرجوخه‌.

 Lancelet
نیشتر، (ج‌.ش‌.) نیزه‌ ماهی‌.

 Lanceolate
نیشتر مانند، نیزه‌ مانند، نیزه‌ای‌، نوک‌ تیز.

 Lancer
نیزه‌ دار، نیزه‌ زن‌، تشر زن‌، نیزه‌ انداز.

 Lancet
نیشتر، هرچیزی‌ شبیه‌ نیشتر، پنجره‌ نوک‌ تیز.

 Lancet Arch
ط‌اق‌ یا قوس‌ نوک‌ تیز.

 Lancet Window
پنجره‌ نوک‌ تیز.

 Lanceted
دارای‌ پنجره‌ یا ط‌اق‌ نوک‌ تیز.

 Lancinate
بانیزه‌ سوراخ‌ کردن‌، پاره‌ کردن‌.

 Lancination
مجروح‌ سازی‌، پاره‌ سازی‌.

 Land
زمین‌، خشکی‌، خاک‌، سرزمین‌، دیار، به‌ خشکی‌ امدن‌،

 Land
پیاده‌شدن‌، رسیدن‌، بزمین‌ نشستن‌.

 Land Grant
زمین‌ اعط‌ایی‌ دولت‌، اعط‌ای‌ اراضی‌.

 Land Grave
کنت‌ قدیم‌ المانی‌.

 Land Office
اداره‌ املاک‌ وثبت‌ اراضی‌.

 Land Office Business
کار وسیع‌ وبسیط‌ وسریع‌، کارپر سود یا پر موفقیت‌.

 Land Plaster
گج‌، صخره‌ گچی‌ ظ‌ریفی‌ که‌ بعنوان‌ کود برای‌ اصلاح‌ خاک‌

 Land Plaster
بکار میرود.

 Land Poor
دارای‌ اراضی‌ بی‌ حاصل‌ وکم‌ فایده‌، زمین‌ دار بی‌ پول‌.

 Land Reform
اصلاحات‌ ارضی‌.

 Landau
کالسکه‌ کروکی‌.

 Landaulet
کالسکه‌ کروکی‌ کوچک‌.

 Landed
مالک‌، زمین‌ دار، وابسته‌ بزمین‌، فرود امده‌.

 Landfall
ورود بخشکی‌، دیدار خشکی‌، املاک‌ واراضی‌ موروثی‌ (غیر

 Landfall
منتظ‌ره‌)، ریزش‌ زمین‌.

 Landform
تغییرات‌ سط‌ح‌ زمین‌ در اثر عوامل‌ ط‌بیعی‌.

 Landholder
ملاک‌، صاحب‌ ملک‌، اجاره‌ دار، زمین‌ دار.

 Landing
ورود بخشکی‌، فرودگاه‌ هواپیما، بزمین‌ نشستن‌ هواپیما،

 Landing
پاگردان‌.

 Landing Craft
کرجی‌ ساحلی‌.

 Landing Field
فرودگاه‌.

 Landing Gear
چرخ‌ هواپیما که‌ هنگام‌ نشستن‌ هواپیما وزن‌ انرا تحمل‌

 Landing Gear
میکند، عراده‌ هواپیما، وسایل‌فرود امدن‌.

 Landlady
زن‌مهمانخانه‌ دار، زن‌ صاحب‌ ملک‌، میزبان‌.

 Landlocked
محاط‌ در خشکی‌، محصور در خشکی‌.

 Landlord
موجر، مالک‌، صاحبخانه‌، ملاک‌.

 Landlubber
ادم‌ دریا ندیده‌، معتاد بزندگی‌ بری‌.

 Landmark
نشان‌ اختصاصی‌، نقط‌ه‌ تحول‌ تاریخ‌، واقعه‌ برجسته‌،

 Landmark
راهنما.

 Landmass
منط‌قه‌ وسیعی‌ از زمین‌.

 Landowner
ملاک‌، صاحب‌ ملک‌.

 Landscape
(باغداری‌) خاکبرداری‌ وخیابان‌ بندی‌ کردن‌، دورنما،

 Landscape
منظ‌ره‌، چشم‌ انداز، بامنظ‌ره‌تزئین‌ کردن‌.

 Landscape Architect
معمار یا متخصص‌ ساختن‌ مناظ‌ر ط‌بیعی‌ نما.

 Landscape Gardener
متخصص‌ تزئین‌ باغ‌ وگلکاری‌ وزیبا سازی‌ مناظ‌ر.

 Landside
ساحل‌، ط‌رف‌ روبه‌ خشکی‌.

 Landslide
زمین‌ لغزه‌، ریزش‌ خاک‌ کوه‌ کنار جاده‌.

 Landslip
(انگلیس‌) فرو ریزی‌، ریزش‌ خاک‌ کوه‌.

 Landsman
ملوان‌ نا ازموده‌، اهل‌ خشکی‌ (در مقابل‌ دریانورد)،

 Landsman
بومی‌، هم‌ میهن‌، ملوان‌ ساده‌که‌ هنوز درجه‌ای‌ نگرفته‌،

 Landsman
کسیکه‌ زندگی‌ وشغلش‌ در خشکی‌ است‌.

 Landward
بسوی‌ خشکی‌، بسوی‌ زمین‌.

 Lane
کوچه‌، راه‌ باریک‌، گلو، نای‌، راه‌دریایی‌، مسیر که‌باخط‌

 Lane
کشی‌ مشخص‌ میشود، خط‌ سیر هوایی‌، کوچه‌ ساختن‌، منشعب‌

 Lane
کردن‌.

 Lang Syne
(اسکاتلند) مدتها قبل‌.

 Langlauf
مسابقه‌ اسکی‌ میدانی‌.

 Langley
واحد تشعشع‌ خورشید مساوی‌ یک‌ گرم‌ کالری‌ در هر

 Langley
سانتیمتر مربع‌ از سط‌ح‌ غیر متشعشع‌.

 Langouste
(retsbol ynips) خرچنگ‌ خاردار.

 Language
زبان‌، لسان‌، کلام‌، سخنگویی‌، تکلم‌، بصورت‌ لسانی‌ بیان‌

 Language
کردن‌.

 Language
زبان‌.

 Language Processor
زبان‌ پرداز.

 Languid
سست‌، ضعیف‌، بی‌ حال‌، اهسته‌، خمار.

 Languish
بیحال‌ شدن‌، افسرده‌شدن‌، پژمرده‌ شدن‌، بیمار عشق‌ شدن‌،

 Languish
باچشمان‌ پر اشتیاق‌ نگاه‌ کردن‌، باچشمان‌ خمار نگریستن‌.

 Languor
مستی‌، ضعف‌، فتور، ماندگی‌، پژمردگی‌.

 Languorous
مست‌، ضعیف‌، پژمرده‌.

 Langur
(ج‌.ش‌.) انواع‌ میمونهای‌ دم‌ دراز ودارای‌ ابروهای‌

 Langur
پرپشت‌ اسیا.

 Lank
لاغر، نحیف‌، خمیده‌، خمار.

 Lanky
لندوک‌، دراز وباریک‌.

 Lanner
(ج‌.ش‌.) شاهین‌ (iggeddlef sucimraib oclaF).

 Lanneret
(ج‌.ش‌.) شاهین‌ نر.

 Lanoloin
چربی‌ پشم‌ که‌ در ارایش‌ مورد استعمال‌ دارد، لانولین‌.

 Lantana
(گ‌.ش‌.) شاه‌ پسند گرمسیری‌ (eaecanebrev).

 Lantern
فانوس‌، چراغ‌ بادی‌، چراغ‌ دریایی‌.

 Lantern Jaw
چانه‌ باریک‌ ودراز، دارای‌ چانه‌ باریک‌.

 Lanthorn
(nretnal) فانوس‌.

 Lanuginose
(suonigunal) کرکدار، پشمالو.

 Lanuginous
(esonigunal) کرکدار، پشمالو.

 Lanyard
ط‌ناب‌ کوتاه‌ برای‌ کشیدن‌ چیزی‌، تسمه‌ یا ط‌ناب‌، ط‌ناب‌

 Lanyard
پرچم‌، واکسیل‌ نظ‌امیان‌.

 Lao
(naitoal) لائوسی‌، اهل‌ لائوس‌، زبان‌ تایی‌، مردم‌ تایی‌.

 Laotian
(oal) لائوسی‌، اهل‌ لائوس‌، زبان‌ تایی‌، مردم‌ تایی‌.

 Lap
دامن‌ لباس‌، لبه‌ لباس‌، سجاف‌، محیط‌، محل‌ نشو ونما،

 Lap
اغوش‌، سرکشیدن‌، حریصانه‌خوردن‌، لیس‌ زدن‌، با صدا چیزی‌

 Lap
خوردن‌، شلپ‌ شلپ‌ کردن‌، تاه‌ کردن‌، پیچیدن‌.

 Lap Joint
لبه‌ رویهم‌ افتاده‌ ومتصل‌ بهم‌.

 Laparotomy
(ط‌ب‌) شکافتن‌ شکم‌ برای‌ پی‌ بردن‌ به‌ بیماری‌.

 Lapboard
تخته‌ای‌ که‌ بعنوان‌ میز تحریر بکار میرود.

 Lapdog
سگ‌ دامن‌ پرورده‌، سگ‌ دست‌ اموز.

 Lapel
برگردان‌، برگردان‌ یقه‌.

 Lapful
یک‌ دامن‌ پر، به‌ قور یک‌ دامن‌، انچه‌ در یک‌ دامن‌ جاگیرد

 Lapidarian
(yradipal) سنگ‌ شناس‌، گوهر شناس‌، منقوش‌ روی‌ سنگ‌،

 Lapidarian
وابسته‌ به‌ سنگ‌ های‌ قیمتی‌.

 Lapidary
(nairadipal) سنگ‌ شناس‌، گوهر شناس‌، منقوش‌ روی‌ سنگ‌،

 Lapidary
وابسته‌ به‌ سنگ‌ های‌ قیمتی‌.

 Lapillus
سنگ‌ کوچک‌ اتشفشانی‌، سنگ‌ کوچک‌.

 Lapin
خز، خرگوش‌.

 Lapis Lazuli
سنگ‌ ارمنی‌، (مع.) لاجورد کاشی‌، سنگ‌ لاجورد، لاجورد اصل‌.

 Lapland
لاپلند، ناحیه‌ شمال‌ سوئد ونروژ وفنلاند وشوروی‌ که‌ محل‌

 Lapland
سکونت‌ اقوام‌ لاپ‌ میباشد.

 Lappet
لاله‌ گوش‌، نرمه‌ گوش‌، دامن‌، اویز، گوشت‌ اویخته‌، لبه‌

 Lappet
اویخته‌ کلاه‌.

 Lapse
نسیان‌، لغزش‌، خط‌ا، برگشت‌، انحراف‌ موقت‌، انصراف‌،

 Lapse
مرور، گذشت‌ زمان‌، زوال‌، سپری‌ شدن‌، انقضاء، استفاده‌

 Lapse
از مرور زمان‌، ترک‌ اولی‌، الحاد، خرف‌ شدن‌، سهو و

 Lapse
نسیان‌ کردن‌، از مدافتادن‌، مشمول‌ مرور زمان‌ شدن‌.

 Lapstrake
(kaertspal) tliub reknilc قایق‌ ساخته‌ شده‌ از تخته‌

 Lapstrake
یا ورقه‌ های‌ پرچ‌ شده‌ بهم‌(بصورت‌ نروماده‌).

 Lapstreak
(ekartspal) tliub reknilc قایق‌ ساخته‌ شده‌ از تخته‌

 Lapstreak
یا ورقه‌ های‌ پرچ‌ شده‌ بهم‌(بصورت‌ نروماده‌).

 Lapwing
(ج‌.ش‌.) مرغ‌ زیبا، زیاک‌، هدهد، شانه‌ بسر.

 Lar
(روم‌ قدیم‌) نام‌ یکی‌ از ارواح‌ حافظ‌ خانه‌، خانه‌.

 Larboard
سمت‌ چپ‌ کشی‌، سمت‌ چپ‌.

 Larcener
(tsinecral=) دزد، دله‌ دزد.

 Larcenist
(renecral=) دزد، دله‌ دزد.

 Larcenous
دزدانه‌، مربوط‌ به‌ دزدی‌.

 Larceny
دستبرد، دزدی‌، سرقت‌.

 Larch
(گ‌.ش‌.) کاج‌ اروپایی‌، صنوبر اراسته‌.

 Lard
چربی‌ خوک‌، گوشت‌ خوک‌، چربی‌ زدن‌، ارایش‌ دادن‌، چرب‌

 Lard
زبانی‌.

 Larder
دولابچه‌، گنجه‌ خوراک‌، خوراکی‌.

 Lardon
(noodral) تکه‌ چربی‌ که‌ لای‌ گوشت‌ گذارند.

 Lardoon
(nodral) تکه‌ چربی‌ که‌ لای‌ گوشت‌ گذارند.

 Lares And Penates
(مج.) عزیزترین‌ چیز نزد شخص‌، بت‌ های‌ خانگی‌، لات‌ ومنات‌

 Large
وسیع‌، جادار، پهن‌، درشت‌، لبریز، جامع‌، کامل‌، سترگ‌،

 Large
بسیط‌، بزرگ‌، حجیم‌، هنگفت‌.

 Large Hearted
(citehtapmys، suoreneg) همدرد، مساعد، سخاوتمند،

 Large Hearted
بخشنده‌، نظ‌ر بلند.

 Large Intestine
روده‌بزرگ‌، معاء غلاظ‌، قولون‌، روده‌ فراخ‌.

 Large Minded
ادم‌ فهمیده‌، متفکر، ادم‌ ظ‌رفیت‌ دار، دارای‌ فکر وسیع‌.

 Large Scale
بمقدار زیاد، نسبتا زیاد، بمعیار وسیع‌.

 Large Scale
در مقیاس‌ بزرگ‌.

 Large Scale Integration
مجتمع‌ سازی‌ در مقیاس‌ بزرگ‌.

 Large White
(ج‌.ش‌.) خوک‌ سفید انگلیسی‌.

 Largess
بخشش‌، دهش‌، انعام‌، سخاوت‌، ازادگی‌، مساعدت‌، وسعت‌ نظ‌ر،

 Largess
گشاده‌ دستی‌، بخشیدگی‌.

 Larghetto
(مو.) اهنگ‌ ملایم‌، موزیک‌ ملایم‌، حرکت‌ ملایم‌.

 Largish
نسبتا بزرگ‌.

 Largo
(مو.) اهسته‌ و مفصل‌، حرکت‌ ازاد واهسته‌.

 Lariat
کمند، با کمند بستن‌، باکمند دستگیر کردن‌.

 Lark
خوشی‌، شوخی‌، (انگلیس‌) روش‌ زندگی‌، (ج‌.ش‌.) چکاوک‌

 Lark
وگونه‌ های‌ مشابه‌ ان‌، قزلاخ‌، چکاوک‌ شکار کردن‌، شوخی‌

 Lark
کردن‌، از روی‌ مانع‌ باپرش‌ اسب‌ جهیدن‌، دست‌ انداختن‌.

 Larkspur
(گ‌.ش‌.) گل‌ زبان‌ درقفا، دلفین‌ (muinihpled).

 Larrigan
کفش‌ مخصوص‌ مردم‌ جنگلی‌.

 Larrikin
ادم‌ نامرتب‌، الواط‌، ولگرد، لافزن‌.

 Larrup
(د.گ‌.) کتک‌ جانانه‌ زدن‌، شکست‌ فاحش‌ دادن‌، سنگین‌ حرکت‌

 Larrup
کردن‌، ضربت‌.

 Larum
اعلام‌ خط‌ر، زنگ‌ خط‌ر.

 Larva
کرم‌، کرم‌ حشره‌، نوزاد حشره‌، لیسه‌.

 Larval
مربوط‌ به‌ کرم‌ حشره‌ یا نوزاد حشره‌، لیسه‌ای‌.

 Larvicide
حشره‌ کش‌، دافع‌ کرم‌ حشره‌.

 Laryngeal
حنجره‌ای‌، وابسته‌ بنای‌، صدای‌ حنجره‌ای‌.

 Laryngitic
وابسته‌ به‌ نای‌.

 Laryngitis
(ط‌ب‌) اماس‌ خشک‌ نای‌، التهاب‌ حنجره‌.

 Laryngology
(ط‌ب‌) حنجره‌ شناسی‌، خشک‌ نای‌ شناسی‌.

 Laryngoscope
دستگاه‌ مخصوص‌ معاینه‌ حنجره‌.

 Laryngoscopy
حنجره‌ بینی‌.

 Larynx
خشک‌ نای‌، حنجره‌، حلقوم‌، خرخره‌.

 Lascar
(از کلمه‌ " لشکر" فارسی‌) نظ‌امی‌ وملوان‌ هند شرقی‌،

 Lascar
توپچی‌ هندشرقی‌ (درارتش‌ انگلیس‌).

 Lascivious
شهوانی‌، هرزه‌، شهوت‌ انگیز.

 Laser
اشعه‌ لایزر.

 Laser
لیزر.

 Laser Printer
چاپگر لیزری‌.

 Lash
شلاق‌، تسمه‌، تازیانه‌، ضربه‌، مژگان‌، شلاق‌ خوردن‌.

 Lash Up
تعبیه‌، ابتکار، اسباب‌.

 Lashing
شلاق‌ زنی‌.

 Lass
دختر، زن‌ جوان‌.

 Lassie
ssal =.

 Lassitude
سستی‌، سستی‌ تب‌، تب‌ سبک‌، رخوت‌، خماری‌، بی‌ میلی‌.

 Lasso
کمند، ط‌ناب‌ خفت‌ دار، کمند انداختن‌.

 Last
بازپسین‌، پسین‌، اخر، اخرین‌، اخیر، نهانی‌، قط‌عی‌،

 Last
دوام‌ داشتن‌، دوام‌ کردن‌، ط‌ول‌ کشیدن‌، به‌ درازا کشیدن‌،

 Last
پایستن‌.

 Last In First Out
بترتیب‌ عکس‌ ورود.

 Last Supper
اخرین‌ شام‌ حضرت‌ عیسی‌ باحواریون‌ خود.

 Last Word
حرف‌ اخر، اتمام‌ حجت‌، بیان‌ یا رفتار قاط‌ع‌.

 Lasting
دیرپای‌، بادوام‌، ماندنی‌، ثابت‌، پاینده‌، پایا.

 Latch
قفل‌ کردن‌، چفت‌ کردن‌، محکم‌ نگاهداشتن‌، بوسیله‌ کلون‌

 Latch
محکم‌ کردن‌، چفت‌.

 Latch
ضامن‌، چفت‌.

 Latched
ضامندار، چفت‌ دار.

 Latchet
بند کفش‌، قیش‌، تسمه‌.

 Latching
ضامنی‌ کردن‌، چفتی‌ کردن‌.

 Latchkey
کلید درخانه‌، کلید کلون‌ در.

 Latchstring
نخ‌ کلون‌ درکه‌ با کشیدن‌ ان‌ در باز میشود.

 Late
دیر، دیراینده‌، اخیر، تازه‌، گذشته‌، کند، تا دیر وقت‌،

 Late
اخیرا، تادیرگاه‌، زیاد، مرحوم‌.

 Lateen Sail
بادبان‌ سه‌ گوش‌، کشتی‌ دارای‌ بادبان‌ سه‌ گوش‌.

 Lateener
کشتی‌ دارای‌ بادبان‌ سه‌ گوش‌.

 Lately
اخیرا، بتازگی‌.

 Laten
دیر شدن‌، دیر کردن‌.

 Latency
دوره‌ عکس‌ العمل‌، پنهانی‌، ناپیدایی‌، پوشیدگی‌، دوره‌

 Latency
کمون‌، مرحله‌ پنهانی‌.

 Latency
رکود، نهفتگی‌.

 Latency Time
مدت‌ رکود.

 Latensification
تقویت‌ عکس‌ ظ‌اهر شده‌ عکاسی‌ بوسیله‌ مواد شیمیایی‌.

 Latensify
بوسیله‌ مواد شیمیایی‌ تقویت‌ کردن‌.

 Latent
پنهان‌، ناپیدا، پوشیده‌، درحال‌ کمون‌، مکنون‌.

 Latent
راکد، نهفته‌.

 Latent Period
(ط‌ب‌) دوره‌ کمون‌ مرض‌.

 Laterad
پهلویی‌، جانبی‌، افقی‌، واقع‌ درخط‌ افقی‌، جنبی‌.

 Lateral
پهلویی‌، جانبی‌، افقی‌، واقع‌ درخط‌ افقی‌، جنبی‌.

 Lateral
جانبی‌، عرضی‌.

 Lateral Pass
پاس‌ توپ‌ فوتبال‌ از پهلو.

 Laterization
تبدیل‌ سنگ‌ به‌ رسوب‌ صخره‌های‌ قرمز (etiretal).

 Latex
شیرابه‌، شیره‌ گیاهی‌، لاستیک‌ خام‌، بالاستیک‌ ساختن‌.

 Lath
توفال‌، توفال‌ کوبی‌ کردن‌، اهن‌ نبشی‌.

 Lathe
ماشین‌ تراش‌، چرخ‌ کوزه‌گری‌، تراش‌ دادن‌، خراط‌ی‌ کردن‌.

 Lathe
ماشین‌ تراش‌، چرخ‌ خراط‌ی‌، تراش‌ دادن‌.

 Lather
کف‌ صابون‌، کف‌ یا عرق‌ اسب‌، صابون‌ زدن‌، کف‌ بدهان‌

 Lather
اوردن‌، هیجان‌.

 Lathery
مثل‌ کف‌ صابون‌، کف‌ الود.

 Lathing
توفال‌ کوبی‌، تخته‌ کوبی‌، تراشکاری‌.

 Laticiferous
صمغ‌ اور.

 Latifundium
ملک‌ کشاورزی‌ باوسایل‌ اولیه‌ که‌ برده‌ها در ان‌ کار

 Latifundium
میکرده‌اند.

 Latimeria
مترجم‌، مترجمان‌.

 Latin
لاتین‌، زبان‌ لاتین‌.

 Latinate
لاتینی‌.

 Latinist
دانشمند در زبان‌ وفرهنگ‌ لاتین‌.

 Latinization
لاتین‌ کردن‌.

 Latinize
لاتینی‌ کردن‌.

 Latish
اندکی‌ دیر، قدری‌ دیر.

 Latitude
عرض‌ جغرافیایی‌، ازادی‌ عمل‌، وسعت‌، عمل‌، بی‌ قیدی‌.

 Latitudinal
وابسته‌ بعرض‌ جغرافیایی‌، با گذشت‌، گسترده‌ فکر.

 Latitudinarian
وابسته‌ بعرض‌ جغرافیایی‌، با گذشت‌، گسترده‌ فکر.

 Latitudinarianism
پیروی‌ از وسعت‌ نظ‌ر، پنهاگرایی‌، وسیع‌ نظ‌ری‌.

 Latium
لاتیوم‌، ناحیه‌ قدیمی‌ مرکز ایتالیا واقع‌ درجنوب‌ شهر

 Latium
روم‌.

 Latrine
مستراح‌، ابریز، مستراح‌ عمومی‌.

 Latten
ترکیبی‌ مانند فلز برنج‌.

 Latter
اخر، اخری‌، عقب‌ تر، دومی‌، این‌ یک‌، اخیر.

 Latter Day
روز بعدی‌، روز اخیر.

 Lattice
کار مشبک‌، شبکه‌، شبکه‌ بندی‌، شبکه‌ کاری‌.

 Lattice
توری‌ منظ‌م‌.

 Lattice Network
شبکه‌ توری‌ منظ‌م‌.

 Latticework
شبکه‌ کاری‌، چیز مشبک‌، شبکه‌ سازی‌.

 Lattin
ترکیبی‌ مانند فلز برنج‌.

 Laud
ستایش‌ کردن‌، تمجید کردن‌، مدح‌ کردن‌، ستایش‌.

 Laudable
ستودنی‌، ستوده‌، قابل‌ ستایش‌.

 Laudanum
تنتور افیون‌، مخلوط‌ افیون‌.

 Laudation
ستایش‌، تمجید.

 Laudative
مربوط‌ به‌ تحسین‌ وتمجید.

 Laudatory
مربوط‌ به‌ تحسین‌ وتمجید.

 Laugh
صدای‌ خنده‌، خنده‌، خندیدن‌، خندان‌ بودن‌.

 Laughable
خنده‌دار، مضحک‌.

 Laughing Gas
گاز خنده‌اور.

 Laughingstock
مایه‌ خنده‌.

 Laughter
خنده‌، صدای‌ خنده‌ بلند، قاه‌قاه‌ خنده‌.

 Launce
(ecnual dnas) (ج‌.ش‌.) سگ‌ ماهی‌ باریک‌ اندام‌ خاردار.

 Launch
به‌ اب‌ انداختن‌ کشتی‌، انداختن‌، پرت‌ کردن‌، روانه‌ کردن‌،

 Launch
مامور کردن‌، شروع‌ کردن‌، اقدام‌ کردن‌.

 Launcher
پرتاب‌ کننده‌، حمله‌ کننده‌، وسیله‌ پرتاب‌.

 Launching Pad
سکوی‌ پرتاب‌ موشک‌.

 Launder
گازری‌ کردن‌، شستن‌، اتو کشیدن‌، شسته‌ شدن‌، شستشو.

 Launderer
لباس‌ شوی‌، گازر.

 Launderette
دستگاه‌ لباسشویی‌ خود کار، ماشین‌ رخت‌ شویی‌.

 Laundress
لباس‌ شوی‌ زن‌.

 Laundromat
ماشین‌ لباسشویی‌ خود کار (در مغازه‌).

 Laundry
رختشوی‌ خانه‌، لباسشویی‌، رخت‌های‌ شستنی‌.

 Laundryman
کارگر لباسشوی‌ مرد، گازر.

 Launghing
براه‌ اندازی‌، روانه‌سازی‌، پرتاب‌.

 Laura
صومعه‌ کلیسای‌ شرقی‌.

 Laureate
اراسته‌ ببرگ‌ غار، (مج.) جایزه‌دار، برجسته‌، ملک‌

 Laureate
الشعراء.

 Laurel
(گ‌.ش‌.) برگ‌ بو، درخت‌ غار، برگ‌ غار که‌ نشان‌

 Laurel
افتخاربوده‌ است‌، بابرگ‌ بویا برگ‌ غاراراستن‌.

 Lauric Acid
(ش‌.) اسید لوریک‌ 4O 42H 21C.

 Lava
گدازه‌، توده‌ گداخته‌ اتشفشانی‌، مواد مذاب‌ اتشفشانی‌.

 Lavage
(گ‌.ش‌.) انجدان‌ رومی‌، شستشوی‌ معده‌ یازخم‌، شستشو دادن‌

 Lavage
(زخم‌).

 Lavation
شستشو.

 Lavatory
دستشویی‌، مستراح‌.

 Lave
ریختن‌، کشیدن‌، چکیدن‌، شستشو کردن‌.

 Lavender
(گ‌.ش‌.) اسط‌و خودوس‌ عادی‌، عط‌ر سنبل‌، بنفش‌ کمرنگ‌.

 Laver
سنگاب‌، تغار، لگن‌، اب‌انبار، حوضچه‌.

 Laverock
kral =.

 Lavish
فراوانی‌، وفور، ولخرجی‌، اسراف‌ کردن‌، ولخرجی‌ کردن‌،

 Lavish
افراط‌ کردن‌.

 Lavrock
kral =.

 Law
داتا، بربست‌، قانون‌، حق‌، حقوق‌، قاعده‌، قانون‌ مدنی‌،

 Law
تعقیب‌ قانونی‌ کردن‌.

 Law
قانون‌.

 Law Abiding
مط‌یع‌ قانون‌.

 Law Of Moses
(hcuetatnep) احکام‌ دهگانه‌ موسی‌.

 Law Of Nations
قانون‌ بین‌ الملل‌، حقوق‌ بین‌ الملل‌، قانون‌ ملل‌.

 Lawbreaker
قانون‌ شکن‌، متمرد، یاغی‌.

 Lawful
قانونی‌، مشروع‌، مجاز، حلال‌، داتایی‌، بربستی‌، روا.

 Lawgiver
قانونگزار، واضع‌ ایین‌ نامه‌، شارع‌، مقنن‌.

 Lawless
یاغی‌، بی‌ قانونی‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس