معنی کلمه Mar به فارسی

 Mar
اسیب‌ رساندن‌، زیان‌ رساندن‌، معیوب‌ کردن‌، ناقص‌ کردن‌،

 Mar
بی‌ اندام‌ کردن‌، صدمه‌ زدن‌، اسیب‌.

 Marabou
(ج‌.ش‌.) لک‌ لک‌ افریقایی‌، پر لک‌ لک‌، نوعی‌ ابریشم‌ خام‌،

 Marabou
ادم‌ سبزه‌ یا گندم‌ گون‌، روحانی‌.

 Marabout
(ج‌.ش‌.) لک‌ لک‌ افریقایی‌، پر لک‌ لک‌، نوعی‌ ابریشم‌ خام‌،

 Marabout
ادم‌ سبزه‌ یا گندم‌ گون‌، روحانی‌.

 Maraca
(ج‌.ش‌.) ط‌وط‌ی‌ برزیلی‌.

 Maraschino
عرق‌ البالو.

 Marasmus
(گ‌.ش‌.) قارچ‌ کوچک‌ سفید هاگ‌.

 Maratha
(attarham) اهل‌ بمبیی‌.

 Marathon
مسابقه‌ دو ماراتون‌، مسابقه‌ دوصحرایی‌.

 Maraud
نهب‌ وغارت‌ کردن‌، بقصد غارت‌ حمله‌ کردن‌، دله‌ دزدی‌ یا

 Maraud
تلاش‌ کردن‌، غارت‌ کردن‌، چپاول‌ کردن‌.

 Marauder
غارتگر، چپاولگر.

 Maravedi
سکه‌ مسی‌ اسپانیایی‌.

 Marble
سنگ‌ مرمر، تیله‌، گلوله‌ شیشه‌ای‌، تیله‌ بازی‌، مرمری‌،

 Marble
رنگ‌ ابری‌ زدن‌، مرمرنماکردن‌.

 Marble Cake
کیک‌ کره‌ دار برنگ‌ روشن‌.

 Marbleize
رنگ‌ مرمری‌ زدن‌، رنگ‌ ابری‌ کردن‌.

 Marbling
مرمر کاری‌.

 Marbly
مرمر نما، مرمرین‌.

 Marc
تفاله‌ میوه‌ جات‌، نوعی‌ عرق‌.

 Marcasite
حجرالنور، مرغش‌، پیریت‌ اهن‌، ماکاسیت‌.

 Marcel
گیسو را فر زدن‌، فر گیسو.

 March
راه‌ پیمایی‌، قدم‌ رو، قدم‌ برداری‌، گام‌ نظ‌امی‌، موسیقی‌

 March
نظ‌امی‌ یا مارش‌، سیر، روش‌، پیشروی‌، ماه‌ مارس‌،

 March
راه‌پیمایی‌ کردن‌، قدم‌ رو کردن‌، نظ‌امی‌ وار راه‌ رفتن‌،

 March
پیشروی‌ کردن‌، تاختن‌ بر.

 Marchen
داستان‌، حکایت‌، قصه‌.

 Marcher
رژه‌ رونده‌، راه‌ پیما.

 Marchesa
زن‌ ایتالیایی‌، مارکیز، زوجه‌ مارکی‌.

 Marchioness
زوجه‌ مارکی‌، نوعی‌ گلابی‌، کلفت‌.

 Marchpane
نان‌ شیرینی‌ بادامی‌، چیز شیرین‌ ولذیذ.

 Mardi Gras
سه‌ روز قبل‌ از چهارشنبه‌ توبه‌ کاتولیک‌ ها که‌ در

 Mardi Gras
استان‌ لویزیانا کاروان‌ شادی‌ حرکت‌میکند.

 Mare
مادیان‌، بختک‌، کابوس‌، عجوزه‌، جادوگر، مالیخولیا،

 Mare
سودا، (در سط‌ح‌ ماه‌)تاریکی‌، دریا.

 Mare Clausum
دریای‌ بسته‌.

 Mare Liberum
دریای‌ ازاد.

 Mare"s Nest
چیز خوش‌ ظ‌اهر وبد باط‌ن‌، چیز قلابی‌.

 Mare"s Tail
(گ‌.ش‌.) هپوریس‌ رسمی‌.

 Margarin
مارگارین‌، کره‌ تقلیدی‌، کره‌ نباتی‌.

 Margarite
مروارید، گل‌ مروارید، میکای‌ مرواریدی‌.

 Margay
(ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگی‌ امریکای‌ جنوبی‌.

 Marge
حاشیه‌، کنار، لبه‌، حاشیه‌ دار کردن‌.

 Margent
حاشیه‌، کناره‌، لبه‌، حاشیه‌ کتاب‌، تفسیر.

 Margin
حاشیه‌، کنار، لبه‌، اندک‌، حاشیه‌ دار کردن‌، حد، بودجه‌

 Margin
احتیاط‌ی‌، مابه‌التفاوت‌.

 Margin
حاشیه‌، تفاوت‌.

 Marginal
حاشیه‌ای‌، مرزی‌.

 Marginal
وابسته‌ به‌ حاشیه‌، کم‌، حاشیه‌ای‌.

 Marginal Check
مقابله‌ مرزی‌، برسی‌ مرزی‌.

 Marginal Test
ازمون‌ مرزی‌.

 Marginalia
حواشی‌، یادداشت‌ های‌ حاشیه‌، حواشی‌ بر متن‌ کتاب‌.

 Margrave
مرز دار، مرزبان‌.

 Margravine
زن‌ مرزبان‌.

 Marguerite
(گ‌.ش‌.) گل‌ داودی‌، مینای‌ چمنی‌، گل‌ مینا.

 Marian
وابسته‌ به‌ مریم‌، مریمی‌، وابسته‌ بماری‌.

 Marigold
(گ‌.ش‌.) گل‌ همیشه‌ بهار، گل‌ جعفری‌.

 Marihuana
(گ‌.ش‌.) تنباکوی‌ وحشی‌ بیابانی‌، بته‌ شاهدانه‌، کنف‌،

 Marihuana
حشیش‌، ماری‌ جوانا.

 Marijuana
(گ‌.ش‌.) تنباکوی‌ وحشی‌ بیابانی‌، بته‌ شاهدانه‌، کنف‌،

 Marijuana
حشیش‌، ماری‌ جوانا.

 Marimba
(مو.) سنتور چوبی‌ افریقای‌ جنوبی‌ ومرکزی‌.

 Marina
تفرجگاه‌ ساحلی‌، لنگرگاه‌ یا حوضچه‌ مخصوص‌ توقف‌ قایق‌

 Marina
های‌ تفریحی‌.

 Marinade
اب‌ نمک‌ که‌ سرکه‌ وشراب‌ وادویه‌ بان‌ زده‌ وگوشت‌ ماهی‌ را

 Marinade
دران‌ می‌ خوابانند.

 Marinate
ترد کردن‌ گوشت‌ با خیس‌ کردن‌ ان‌ در ماست‌ یا اب‌ لیمو

 Marinate
وغیره‌.

 Marine
دریایی‌، بحری‌، وابسته‌ به‌ دریانوردی‌، تفنگدار دریایی‌.

 Mariner
ملوان‌، دریانورد، کشتیران‌.

 Mariolatry
مریم‌ پرستی‌، پرستش‌ مریم‌ مادر عیسی‌.

 Mariology
مبحث‌ زندگی‌ مریم‌ باکره‌، شناسایی‌ مریم‌ باکره‌.

 Marionette
عروسک‌ خیمه‌ شب‌ بازی‌، نوعی‌ مرغابی‌.

 Mariposalily
(گ‌.ش‌.) حشیشه‌ الجمیل‌.

 Marish
مرداب‌، باتلاق‌، مردابی‌، باتلاق‌ وار.

 Marital
شوهری‌، زوجی‌، ازدواجی‌، نکاحی‌.

 Maritime
بحری‌، دریایی‌، وابسته‌ به‌ بازرگانی‌ دریایی‌، وابسته‌

 Maritime
بدریانوردی‌، استان‌ بحری‌ یاساحلی‌.

 Marjoram
(گ‌.ش‌.) مرزنگوش‌، مرزنجوش‌.

 Mark
ارزه‌، نمره‌، نشانه‌، نشان‌، علامت‌، داغ‌، هدف‌، پایه‌،

 Mark
نقط‌ه‌، درجه‌، مرز، حد، علامت‌ گذاشتن‌، توجه‌ کردن‌.

 Mark
نشان‌.

 Mark Down
تنزل‌ قیمت‌، پایین‌ اوردن‌ قیمت‌.

 Mark Sense
نشان‌ دریاب‌، نشان‌ گذار.

 Mark Sense Reader
نشان‌ خوان‌.

 Mark Sensing
نشان‌ دریابی‌، نشان‌ گذاری‌.

 Mark Up
نرخ‌ فروش‌ را بالا بردن‌، افزایش‌ نرخ‌ اجناس‌.

 Markdown
پایین‌ اوردن‌ قیمت‌.

 Marked
مشخص‌، علامت‌ دار.

 Marked
نشاندار.

 Marker
نشانگر، نشانه‌.

 Marker
نشان‌ گذار، علامت‌، نشانه‌.

 Market
بازار، محل‌ داد وستد، مرکز تجارت‌، فروختن‌، در بازار

 Market
داد وستد کردن‌، درمعرض‌فروش‌ قرار دادن‌.

 Market
بازار، به‌ بازار عرضه‌ کردن‌.

 Market Research
تحقیقات‌ علمی‌ در بازار وداد وستد کالا.

 Market Value
قیمت‌ مناسب‌ برای‌ خریدار وفروشنده‌.

 Marketability
قابلیت‌ عرضه‌ در بازار.

 Marketable
قابل‌ فروش‌، قابل‌ عرضه‌ در بازار.

 Marketing
بازار یابی‌.

 Marketplace
بازار گاه‌، میدان‌ فروش‌ کالا، بازار.

 Marking
علامت‌ گذاری‌، نشان‌.

 Marking
نشان‌دار سازی‌، نشان‌.

 Markov Chain
زنجیر مارکوف‌.

 Marksman
تیرانداز ماهر، نشانه‌ گیر.

 Marl
پیچیدن‌ ط‌ناب‌، دولابستن‌، اهک‌ رس‌، خاک‌ اهکدار، خاک‌ کود،

 Marl
باخاک‌ اهکدار کود دادن‌.

 Marlin
(ج‌.ش‌.) ماهی‌ شکاری‌ بزرگ‌ (از جنس‌ airakam)، نیزه‌ ماهی‌

 Marline
nilram=.

 Marlinespike
(ekipsnilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازکن‌، ریسمان‌ واکن‌،

 Marlinespike
ط‌ناب‌ گشا، ماهی‌ باله‌ نرم‌ اعماق‌دریا، نیزه‌ ماهی‌.

 Marlinspike
(ekipsenilram) (د.ن‌.) ط‌ناب‌ بازکن‌، ریسمان‌ واکن‌،

 Marlinspike
ط‌ناب‌ گشا، ماهی‌ باله‌ نرم‌ اعماق‌دریا، نیزه‌ ماهی‌.

 Marlite
خاک‌ اهکدار.

 Marmalade
مربای‌ نارنج‌، مربای‌ به‌، لرزانک‌.

 Marmoreal
مرمری‌، مرمرنما، ساخته‌ شده‌ از مرمر.

 Marmorean
مرمری‌، مرمرنما، ساخته‌ شده‌ از مرمر.

 Marmoset
(ج‌.ش‌.) بوزینه‌ کوچک‌ امریکایی‌ که‌ دم‌ انبوهی‌ دارد.

 Marmot
(ج‌.ش‌.) موش‌ خرمای‌ کوهی‌.

 Maroon
(گ‌.ش‌.) شاه‌ بلوط‌ اروپایی‌، رنگ‌ خرمایی‌ مایل‌ بقرمز،

 Maroon
درجزیره‌ دورافتاده‌ یاجاهای‌مشابهی‌ رها شدن‌ یا گیر

 Maroon
افتادن‌.

 Marplot
انگشت‌ به‌ شیر زن‌، ادم‌ فضول‌، مداخله‌ کننده‌، ادم‌

 Marplot
مناع‌الخیر.

 Marque
انتقال‌، تلافی‌، مارک‌، علامت‌ مخصوص‌، مدل‌ مخصوص‌

 Marque
(اتومبیل‌ وغیره‌).

 Marquee
چادر بزرگ‌، خیمه‌ بزرگ‌، سایبان‌، اسمانه‌.

 Marquess
مقام‌ مارکیز، مرزبان‌.

 Marqueterie
تزئین‌ باچوب‌ وگوش‌ ماهی‌.

 Marquetry
تزئین‌ باچوب‌ وگوش‌ ماهی‌.

 Marquis
مقام‌ مارکیز، مرزبان‌

 Marquise
زوجه‌ مارکیز، (گ‌.ش‌.) نوعی‌ گلابی‌.

 Marriage
ازدواج‌، عروسی‌، جشن‌ عروسی‌، زناشویی‌، یگانگی‌، اتحاد،

 Marriage
عقید، ازدواج‌، پیمان‌ازدواج‌.

 Marriage Of Convenience
ازدواج‌ مصلحتی‌.

 Marriageable
بالغ‌، درخور عروسی‌، تنه‌ شوهر.

 Married
شوهردار، عروسی‌ کرده‌، متاهل‌، پیوسته‌، متحد.

 Marron
شاه‌ بلوط‌ اروپایی‌، رنگ‌ شاه‌ بلوط‌ی‌.

 Marrow
مغز استخوان‌، مخ‌، مغز، قسمت‌ عمده‌، جوهر.

 Marrow Bean
(گ‌.ش‌.) لوبیای‌ تخم‌ درشت‌ باغی‌.

 Marrowfat
(گ‌.ش‌.) نخود بزرگ‌ باغی‌.

 Marry
عروسی‌ کردن‌ (با)، ازدواج‌ کردن‌، شوهر دادن‌.

 Mars
(نج.) ستاره‌ مریخ‌، بهرام‌، خدای‌ جنگ‌.

 Marsh
مرداب‌، سیاه‌ اب‌، لجن‌ زار، باتلاق‌.

 Marsh Elder
(گ‌.ش‌.) گل‌ بداغ‌، گل‌ انبه‌.

 Marsh Gas
(ش‌.) گاز متان‌ که‌ در معادن‌ ذغال‌ سنگ‌ وباتلاقهایافت‌

 Marsh Gas
میشود.

 Marsh Hen
(ج‌.ش‌.) ابچلیک‌ باتلاقی‌ امریکا.

 Marsh Marigold
(گ‌.ش‌.) کالتای‌ باتلاقی‌ (sirtsulap ahtlac).

 Marshal
مارشال‌، ارتشبد، کلانتر، سردسته‌، به‌ ترتیب‌ نشان‌ دادن‌،

 Marshal
راهنمایی‌ کردن‌ با(تشریفات‌)، مرتب‌ کردن‌.

 Marshmallow
گل‌ ختمی‌، نوعی‌ شیرینی‌ خمیر مانند.

 Marshy
باتلاقی‌.

 Marsupial
جانور کیسه‌ دار.

 Marsupium
(تش‌.- ج‌.ش‌.- گ‌.ش‌.) کیسه‌، جانوار کیسه‌ دار.

 Mart
بازار، مرکز بازرگانی‌، مرکز حراج‌.

 Marten
(ج‌.ش‌.) دله‌، سمور.

 Martensite
(مع.) ماده‌ فلزی‌ سخت‌ وشکننده‌.

 Martial
جنگی‌، لشکری‌، جنگجو، نظ‌امی‌.

 Martian
مریخی‌، اهل‌ کره‌ مریخ‌.

 Martin
(ج‌.ش‌.) نوعی‌ پرستو که‌ لانه‌ گلی‌ بر دیوار خانه‌ میسازد،

 Martin
ادم‌ گول‌ خور، ساده‌ لوح‌.

 Martinet
ادم‌ با انضباط‌ وسخت‌ گیر، سخت‌ گیری‌ وانضباط‌ خشک‌،

 Martinet
منجنیق‌ سنگ‌ انداز.

 Martingale
تسمه‌ زیر گردن‌ اسب‌، (د.ن‌.) ط‌ناب‌ یا زنجیر زیرین‌ دگل‌

 Martingale
یا بادبان‌، شرط‌ بندی‌.

 Martinmas
جشن‌ مارتین‌ مقدس‌ در 11 نوامبر.

 Martlet
(ج‌.ش‌.) پرستوی‌ معمولی‌ اروپایی‌، بادقپک‌.

 Martyr
شهید، فدایی‌، شهید راه‌ خدا کردن‌.

 Martyrdom
شهادت‌.

 Martyrologist
دانشمند تذکره‌ شهدا.

 Martyrology
تذکره‌ شهدا، تاریخ‌ شهدا، تاریخ‌ شهدای‌ مسیحی‌.

 Martyry
شهادت‌، بشهادت‌ دینی‌.

 Marvel
چیز شگفت‌، شگفتی‌، تعجب‌، اعجاز، حیرت‌ زده‌ شدن‌، شگفت‌

 Marvel
داشتن‌.

 Marvellous
حیرت‌ اور، عجیب‌، جالب‌.

 Marvelous
حیرت‌ اور، عجیب‌، جالب‌.

 Marxian
وابسته‌ به‌ کارل‌ مارکس‌، پیرو عقیده‌ کارل‌ مارکس‌.

 Marxism
فلسفه‌ مارکسیست‌، عقیده‌ مارکس‌.

 Mary
مریم‌ باکره‌، اسم‌ خاص‌ مونث‌.

 Marzipan
شیرینی‌ (با خمیر ارد بادام‌ وشکر).

 mariolatrous
مریم پرست

 marram
مرو خوشبو

 markedly
بطور برجسته یا معلوم - بطور محسوس

 margarine
کره تقلیدی - بدل کره

 marmarize
تبدیل بمرمر کردن

 martello (tower)
دژ کرانه - قلعه ساحلی - برجکرانه ای

 marching orders
فرمان حرکت برای جنگ

 martagon
سوسن قرمز - سوسن سر 

 marginally
بطور حاشیه - در حاشیه

 margosa tree
زیتون - تل  - آزاد درخت - شالسنجان

 maritally
چنانکه وابسته بشوهر باشد - از راه عروسی - با حق شوهری

 marrige of convenience
پیوندباچشم داشت

 martyologist
صاحب تذکره شهدا

 maronite
مارونی - مسیحی مقیم لبنان

 marly
دارای خاک آهک دار

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس