معنی کلمه Meteor به فارسی

 Meteor
شهاب‌، شهاب‌ ثاقب‌، پدیده‌ هوایی‌، تیر شهاب‌ سنگ‌ اسمانی‌.

 Meteor Shower
(rewohs ciroetem) سقوط‌ پیاپی‌ شهابهای‌ ثاقب‌، رگبار،

 Meteor Shower
تیر شهاب‌.

 Meteoric
شهابی‌، درخشان‌ وزودگذر.

 Meteoric Shower
(rewohs roetem) سقوط‌ پیاپی‌ شهابهای‌ ثاقب‌، رگبار،

 Meteoric Shower
تیر شهاب‌.

 Meteorite
سنگ‌ اسمانی‌، شخانه‌.

 Meteoritics
(نج.) مبحث‌ سنگهای‌ سماوی‌، شهاب‌ شناسی‌، علم‌ احجار

 Meteoritics
سماوی‌.

 Meteorograph
دستگاه‌ ضبط‌ پدیده‌های‌ جوی‌ از قبیل‌ گردباد وابر وغیره‌،

 Meteorograph
دستگاه‌ هواشناسی‌.

 Meteoroid
تیر شهاب‌، شهاب‌ ثاقب‌، احجار سماوی‌، سنگ‌ اسمانی‌.

 Meteorologic
وابسته‌ به‌ هواشناسی‌.

 Meteorologist
هواشناس‌.

 Meteorology
مبحث‌ تحولات‌ جوی‌، علم‌ هواشناسی‌.

 meteorological
وابسته به علم کائنات جوی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس