معنی کلمه Mutual به فارسی

 Mutual
دوسره‌، از دو سره‌، بین‌ الاثنین‌، دو ط‌رفه‌.

 Mutual
متقابل‌، دو جانبه‌.

 Mutual Fund
شرکتی‌ که‌ بکار خرید سهام‌ شرکتهای‌ دیگر مبادرت‌ کند.

 Mutualism
اصول‌ همکاری‌، همزیستی‌ دوموجود.

 Mutualistic
بین‌ الاثنینی‌.

 Mutuality
دوسره‌ بودن‌، تقابل‌.

 Mutualization
دو ط‌رفه‌ سازی‌.

 Mutualize
دوسره‌ ساختن‌، بط‌ور مشترک‌ امری‌ را انجام‌ دادن‌،

 Mutualize
همزیستی‌ کردن‌.

 Mutually Exclusive
دو به‌ دو ناسازگار، مانعه‌الجمع‌.

 mutually
از دو سر - دوسره - متقابلا

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس