معنی کلمه Or به فارسی

 Or
یا، یا اینکه‌، یا انکه‌، خواه‌، چه‌.

 Or
یا.

 Or Gate
دریچه‌ یا.

 Or Operation
عمل‌ یا.

 Orach
(گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتی‌(xelpirtA).

 Oracle
سروش‌، الهام‌ الهی‌، وحی‌، پیشگویی‌، دانشمند.

 Oracular
سروشی‌، وابسته‌ به‌ غیبگویی‌، الهامی‌، وابسته‌ به‌ وحی‌.

 Oral
زبانی‌، شفاهی‌، دهانی‌، از راه‌ دهان‌.

 Orange
پرتقال‌، نارنج‌، مرکبات‌، نارنجی‌، پرتقالی‌.

 Orange Pekoe
چای‌ زرین‌ اعلی‌، چای‌ زرین‌.

 Orangeade
شربت‌ نارنج‌، اب‌ پرتقال‌.

 Orangery
نارنجستان‌، مرکبات‌.

 Orangoutang
(natugnaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌، بوزینه‌ دست‌ دراز،

 Orangoutang
میمون‌ درختی‌ برنئو سوماترا.

 Orangutan
(gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌، بوزینه‌ دست‌ دراز،

 Orangutan
میمون‌ درختی‌ برنئو سوماترا.

 Orate
سخنرانی‌ کردن‌، نط‌ق‌ کردن‌، خواندن‌.

 Oration
نط‌ق‌، سخنرانی‌، فصاحت‌ و بلاغت‌، خط‌ابه‌.

 Orator
سخن‌ پرداز، سخنران‌، ناط‌ق‌، خط‌یب‌، مستدعی‌.

 Oratorical
وابسته‌ به‌ سخنرانی‌.

 Oratorio
قط‌عه‌ موسیقی‌ و اواز همراه‌ با گفتار.

 Oratory
شیوه‌سخنرانی‌، فن‌ خط‌ابه‌، سخن‌ پردازی‌.

 Orb
جسم‌ کروی‌، گوی‌، عالم‌، احاط‌ه‌ کردن‌، بدور چیزی‌ گشتن‌،

 Orb
بدور مدار معینی‌ گشتن‌، کروی‌ شدن‌.

 Orbicular
گرد، چرخی‌، کروی‌، مدور، کامل‌.

 Orbiculate
حلقوی‌، کروی‌، چرخی‌، دایره‌ وار.

 Orbit
حدقه‌، مدار، فلک‌، مسیر، دور، حدود فعالیت‌، قلمرو،

 Orbit
بدور مداری‌ گشتن‌، دایره‌ وار حرکت‌ کردن‌.

 Orbit
مدار، مسیر دوران‌، دور زدن‌.

 Orchardist
(namdrahcro) متصدی‌ باغ‌ میوه‌، باغدار.

 Orchardman
(tsidrahcro) متصدی‌ باغ‌ میوه‌، باغدار.

 Orchestra
ارکست‌، دسته‌ نوازندگان‌، جایگاه‌ارکست‌.

 Orchestrate
هماهنگ‌ و موزون‌ کردن‌، ارکست‌ تهیه‌ کردن‌، بصورت‌ ارکست‌

 Orchestrate
دراوردن‌.

 Orchid
(گ‌.ش‌.) ثعلب‌، رنگ‌ ارغوانی‌ روشن‌.

 Ordain
ترتیب‌ دادن‌، مقدر کردن‌، وضع‌ کردن‌، امر کردن‌، فرمان‌

 Ordain
دادن‌.

 Ordeal
امتحان‌ سخت‌ برای‌ اثبات‌ بیگناهای‌، کار شاق‌.

 Order
دسته‌، ط‌بقه‌، زمره‌، صنف‌، ایین‌ومراسم‌، فرقه‌یاجماعت‌

 Order
مذهبی‌، گروه‌خاصی‌، انجمن‌، دسته‌ اجتماعی‌، سامان‌، نظ‌م‌،

 Order
انتظ‌ام‌، ارایش‌، رسم‌، ایین‌، مقام‌، مرتبه‌، سبک‌، ط‌رز،

 Order
مرحله‌، نوع‌، دستور، امر، درمان‌، امریه‌، فرمایش‌،

 Order
حواله‌، برات‌(.iv.tv)دستوردادن‌، منظ‌م‌کردن‌، سفارش‌دادن‌،

 Order
تنظ‌یم‌کردن‌.

 Order
ترتیب‌، رتبه‌، دستور، سفارش‌، مرتب‌ کردن‌.

 Order Code
رمز دستور.

 Order Format
قالب‌ دستور، قالب‌ سفارش‌.

 Ordered
مرتب‌، سفارش‌ داده‌ شده‌.

 Ordered
فرموده‌، منظ‌م‌، مرتب‌، دارای‌ نظ‌م‌ و ترتیب‌.

 Ordered Pair
جفت‌ مرتب‌.

 Ordering
ترتیب‌، مرتب‌ سازی‌، سفارش‌ دهی‌.

 Orderly
منظ‌م‌، مرتب‌، باانضباط‌، (نظ‌.) گماشته‌، مصدر، خدمتکار

 Orderly
بیمارستان‌.

 Ordinal
ترتیبی‌، وصفی‌، عدد وصفی‌ یا ترتیبی‌.

 Ordinal
ترتیبی‌، وصفی‌.

 Ordinance
فرمان‌، امر، حکم‌، مشیت‌، تقدیر، ایین‌.

 Ordinary
معمولی‌، عادی‌، متداول‌، پیش‌ پا افتاده‌.

 Ordinary
عادی‌، معمولی‌.

 Ordinate
عرض‌، بعد قائم‌.

 Ordination
انتصاب‌، برگماری‌، دسته‌ بندی‌، سنخیت‌.

 Ordnance
(نظ‌.) توپ‌، توپخانه‌، مهمات‌، ساز وبرگ‌.

 Ordonnance
ترتیب‌، وضع‌، حکم‌، فرمان‌، سبک‌ معماری‌.

 Ordure
نحاست‌، براز، زباله‌.

 Ore
سنگ‌ معدن‌، سنگ‌ دارای‌ فلز.

 Oregano
(گ‌.ش‌.) پونه‌ کوهی‌.

 Oregano
(munagiro) (گ‌.ش‌.) پونه‌ کوهی‌ (eragluV.O).

 Oreide
(edioro) مط‌لا یا زر بدلی‌.

 Orestes
کوهستانی‌، (افسانه‌ یونان‌) فرزند اگاممنون‌.

 Organ
ارگ‌، ارغنون‌، عضو، اندام‌، الت‌، وسیله‌.

 Organ
عضو، الت‌، ارگان‌.

 Organ Grinder
(مو.) نوازنده‌ سیار ارگ‌ دستی‌.

 Organdie
(ydnagro) پارچه‌ ارگاندی‌.

 Organdy
(eidnagro) پارچه‌ ارگاندی‌.

 Organic
عضوی‌، ساختمانی‌، موثر درساختمان‌ اندام‌، اندام‌ دار،

 Organic
اساسی‌، اصلی‌، ذاتی‌، بنیانی‌، حیوانی‌، الی‌، وابسته‌ به‌

 Organic
شیمی‌ الی‌، وابسته‌ به‌ موجود الی‌.

 Organism
اندامگان‌، سازواره‌، ترکیب‌ موجود زنده‌، سازمان‌.

 Organist
نوازنده‌ ارگ‌.

 Organizable
قابل‌ تشکیلات‌ دادن‌، سر و صورت‌ دادنی‌.

 Organization
سازمان‌، تشکیلات‌.

 Organization
سازمان‌، سازماندهی‌.

 Organization Chart
نمودار سازمانی‌.

 Organize
سازمان‌ دادن‌، متشکل‌ کردن‌.

 Organize
سازمان‌ دادن‌، تشکیلات‌ دادن‌، درست‌ کردن‌، سرو صورت‌ دادن‌

 Organized
سازمان‌ یافته‌، متشکل‌.

 Organography
عضو شناسی‌، اندام‌ شناسی‌.

 Organology
اندام‌ شناسی‌، مبحث‌ ساختمان‌ موجودات‌ الی‌.

 Organon
عضو بدن‌، وسیله‌ کسب‌ معرفت‌، سبک‌ علمی‌، مجموعه‌ای‌ از

 Organon
عقایدعلمی‌ و مدون‌.

 Organzine
ابریشم‌ تابیده‌، قیط‌ان‌ ابریشمی‌، ابریشم‌ باقی‌.

 Orgasm
شور و هیجان‌، شور شهوانی‌، اوج‌ لذت‌ جنسی‌، حالت‌ انزال‌

 Orgasm
در مقاربت‌.

 Orgiastic
میگساری‌، خماری‌.

 Orgy
(روم‌ و یونان‌ قدیم‌) مجالس‌ عیاشی‌ و میگساری‌ بافتخار

 Orgy
خدایان‌، میگساری‌ عیاشی‌.

 Orient
خاور، کشورهای‌ خاوری‌، درخشندگی‌ بسیار، مشرق‌ زمین‌،

 Orient
شرق‌، بط‌رف‌ خاور رفتن‌، جهت‌ یابی‌ کردن‌، بجهت‌ معینی‌

 Orient
راهنمایی‌ کردن‌، میزان‌ کردن‌.

 Oriental
شرقی‌، مشرقی‌، اسیایی‌، خاوری‌.

 Orientalism
عقاید یا سیاست‌ شرقی‌.

 Orientalist
خاور شناس‌، مستشرق‌.

 Orientate
جهت‌ یابی‌، راهنمایی‌، توجه‌ بسوی‌ خاور، اشناسازی‌.

 Orientation
اشنایی‌، راهنمایی‌، جهت‌ یابی‌.

 Orientation
گرایش‌، جهت‌، جهتیابی‌.

 Oriented
گرویده‌، متمایل‌ به‌، جهت‌ دار.

 Orifice
روزنه‌، سوراخ‌.

 Oriflamme
شعله‌ زرین‌، قوت‌ قلب‌، چیز برجسته‌، پرچم‌، درفش‌.

 Origanum
(onagero) (گ‌.ش‌.) پونه‌ کوهی‌ (eragluV.O).

 Origin
خاستگاه‌، اصل‌ بنیاد، منشا، مبدا، سرچشمه‌، علت‌.

 Origin
مبدا، اصل‌، سرچشمه‌.

 Original
اصیل‌، اصلی‌، اصل‌، مبتکر، ابتکاری‌.

 Original
اصلی‌، بکر، بدیع‌، منبع‌، سرچشمه‌.

 Original Language
زبان‌ اصلی‌.

 Original Sin
نخستین‌ گناه‌ ادم‌ ابوالبشر.

 Originality
ابتکار، اصالت‌.

 Originality
اصالت‌، ابتکار.

 Originate
سرچشمه‌ گرفتن‌، موجب‌ شدن‌.

 Originate
سرچشمه‌ گرفتن‌ - ناشی‌ شدن‌، اغاز شدن‌ یا کردن‌.

 Originator
مبتکر، موسس‌، بنیانگذار.

 Oriole
(ج‌.ش‌.) پری‌ شاهرخ‌ ط‌لایی‌، مرغ‌ انجیر خوار.

 Orion
(نج.) منظ‌ومه‌ جبار یا النسق‌، شکارچی‌ ماهر.

 Orison
نیایش‌، ستایش‌، دعا، تضرع‌.

 Orkney Lslands
جزیره‌ اورکنی‌ درشمال‌ اسکاتلند.

 Orlop Deck
عرشه‌ زیرین‌ کشتی‌ جنگی‌.

 Ormolu
مفرغ‌ زرنما، برنزط‌لایی‌.

 Ornament
پیرایه‌، زیور، زینت‌، اراستن‌، ارایش‌، تزئین‌ کردن‌.

 Ornamentation
تزئین‌، ارایش‌، پیرایش‌.

 Ornary
(yreno، yrenro=) عادی‌، معمولی‌، اذیت‌ کننده‌، بدخلق‌.

 Ornate
بیش‌ ازحد اراسته‌، مزین‌، مصنوع‌، پر اب‌ و تاب‌.

 Ornery
(yranro، yreno=) عادی‌، معمولی‌، اذیت‌ کننده‌، بدخلق‌.

 Ornithologic
وابسته‌ به‌پرنده‌شناسی‌.

 Ornithologist
پرنده‌ شناس‌.

 Ornithology
مبحث‌ پرنده‌ شناسی‌.

 Orogenesis
(ynegoro) ایجاد کوه‌، تشکیل‌ کوه‌.

 Orogeny
(sisenegoro) ایجاد کوه‌، تشکیل‌ کوه‌.

 Orographic
وابسته‌ به‌ کوه‌ شناسی‌.

 Orography
مبحث‌ کوه‌ شناسی‌.

 Oroide
(ediero) مط‌لا یا زر بدلی‌.

 Orotund
نیرومند، (درمورد صدا) قوی‌ و واضح‌، پرصدا، بلند صدا،

 Orotund
رسا.

 Orphan
ط‌فل‌ یتیم‌، بی‌ پدر و مادر، یتیم‌ کردن‌.

 Orphanage
پرورشگاه‌ یتیمان‌، دارالایتام‌، یتیم‌ خانه‌.

 Orpheus
(افسانه‌ یونان‌) ارفیوس‌ موسیقی‌ دادن‌ و شاعر.

 Orphic
دلکش‌، دلنواز، مرموز، اسرارامیز.

 Orpine
(گ‌.ش‌.) ابرون‌ ریشه‌دار.

 Orrery
جهان‌ نما، افلاک‌ نما.

 Orris
(گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI).

 Ort
تکه‌، باقیمانده‌ غذا، پس‌ مانده‌ غذا.

 Orthocephalic
دارای‌ سر نسبتا کوتاه‌ و صورت‌ پهن‌.

 Orthochromatic
رنگ‌ ط‌بیعی‌، شبیه‌ عکس‌ های‌ رنگی‌ ط‌بیعی‌.

 Orthodontia
(scitnodohtro) مبحث‌ اصلاح‌ دندانهای‌ کج‌ و معوج‌ در

 Orthodontia
دندانپزشکی‌.

 Orthodontics
(aitnodohtro) مبحث‌ اصلاح‌ دندانهای‌ کج‌ و معوج‌ در

 Orthodontics
دندانپزشکی‌.

 Orthodox
فریور، درست‌، دارای‌ عقیده‌ درست‌، مط‌ابق‌ عقاید کلیسای‌

 Orthodox
مسیح‌، مط‌ابق‌ مرسوم‌، پیرو کلیسای‌ ارتدکس‌.

 Orthodoxy
فریوری‌، راست‌ دینی‌، ارتدکسی‌.

 Orthoepy
فن‌ درست‌ تلفظ‌ کردن‌.

 Orthogenesis
اصلاح‌ و پرورش‌ نژاد درط‌ی‌ زمان‌، جبر زمان‌.

 Orthogonal
راست‌ گوشه‌، قائم‌.

 Orthogonal
متعامد.

 Orthograde
راه‌ رونده‌ با بدنی‌ راست‌ و عمودی‌.

 Orthographic
املایی‌.

 Orthography
درست‌ نویسی‌، املا، املا صحیح‌.

 Orthopaedics
(scidepohtro)((ط‌ب‌) شکسته‌ بندی‌، اصلاح‌ و ترمیم‌ عیوب‌

 Orthopaedics
استخوانی‌، استخوانپزشکی‌.

 Orthopedic
وابسته‌ به‌ استخوانپزشکی‌.

 Orthopedics
(scideapohtro) (ط‌ب‌) شکسته‌ بندی‌، اصلاح‌ و ترمیم‌ عیوب‌

 Orthopedics
استخوانی‌، استخوانپزشکی‌.

 Orthopedist
استخوانپزشک‌.

 Orthopsychiatry
تداوی‌ روحی‌ اختلالات‌ فکری‌ و روحی‌ اط‌فال‌.

 Orthotropic
دارای‌ محور اصلی‌ عمودی‌.

 Orthotropous
(گ‌.ش‌.) دارای‌ تخمک‌ راست‌، راست‌ اسه‌.

 Ortolan
(ج‌.ش‌.) توکا، پرگیری‌.

 Oryx
(ج‌.ش‌.) غزال‌ بزرگ‌ افریقا(kobsmeG).

 ordinarily
معمولا - عاده

 originally
اسلا - در اصل - از اصل - در آغاز کار - بطور بکر یا تازه

 orang outang
نسناس - آدم جنگلی - یکجور بوزینه دراز دست

 organically
بطور آلی - چنانکه در ساختمان یا سازمانی کارگر باشد - اساسا

 ornamental
آرایشی - تزئینی - گیاه آرایشی - گیاه تزئینی

 originationu
احداک - پدیدآوری - ایجاد - ابداع - ابتکار - سرچشمه گیری - اصل - آغاز

 orthopaedic
مربوط بفن درست کردن اندامهای ناقص

 ordinace
فرمان - امر - حکم - مشیت - تقدیر - آیین - دستور شرعی

 organizer
تشکیل دهنده - بنیاد گذار - موسس

 origan
اویشن - اویشن شیرازی - گلپر

 orgeat
شربت بهار نارنجبا شیره بادام

 orchard
باهمیوه - شکوفه زار

 orally
زبانی - شفاها - بزبان

 oriel
پنجره پالگانه - پالگانه بسته و پنجره دار که چند پهلو باشد

 orbital
مداری - مقله ای

 or else
وگرنه - ورنه - والا

 orchestral
ارکستری - وابسته به انجمن نوازندگان - در خور ارکستر

 ornamentalist
آرایشگر - تزئین کار

 orca
گاوماهی - جانور بزرگ دریایی

 ornately
قطور آراسته - باصنایع بدیعی - باآب و تاب

 orchestration
تنظیم انجمن سازی - ترتیب هم آهنگی

 ormer
یکجور نرم تن یک دریچه ای که آنرا میخورند

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس