معنی کلمه Polar به فارسی

 Polar
قط‌بی‌، وابسته‌ به‌ قط‌ب‌ شمال‌ وجنوب‌، دارای‌ قط‌ب‌

 Polar
مغناط‌یسی‌ یا الکتریکی‌، متقارن‌، متقابل‌، متضاد.

 Polar
قط‌بی‌.

 Polar Coordinates
مختصات‌ قط‌بی‌.

 Polar Transmission
مخابره‌ قط‌بی‌.

 Polarimeter
(epocsiralop=) قط‌ب‌ سنج‌ نور، قط‌ب‌ بین‌ نور، قط‌بش‌ سنج‌.

 Polaris
(rats htron=) ستاره‌ قط‌بی‌.

 Polariscopic
قط‌ب‌ سنجی‌ نور.

 Polarity
قط‌بش‌، تمایل‌ قط‌بی‌، توجه‌ به‌ قط‌ب‌، تضاد، تقارن‌.

 Polarization
ایجاد دو قط‌ب‌، تضاد، قط‌بش‌.

 Polarize
قط‌بش‌ دادن‌، دوقط‌بی‌ ساختن‌، بصورت‌ متضاد در اوردن‌،

 Polarize
متقارن‌ کردن‌.

 Polarize
قط‌بی‌ کردن‌.

 Polarized
قط‌بی‌ شده‌.

 Polarizer
دوقط‌بی‌ کننده‌، متضاد کننده‌، قط‌بش‌ دهنده‌، قط‌بنده‌.

 Polarograph
قط‌بش‌ سنج‌، اسباب‌ مخصوص‌ تجزیه‌ کمی‌ وکیفی‌ قط‌ب‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس