معنی کلمه Power به فارسی

 Power
زور، قدرت‌، برتری‌، توان‌، نیرو، اقتدار، سلط‌ه‌نیروی‌

 Power
برق‌، قدرت‌ دید ذره‌بین‌، نیرو بخشیدن‌ به‌، نیرومند

 Power
کردن‌، زور بکار بردن‌.

 Power
قدرت‌، توان‌، برق‌.

 Power Consumption
مصرف‌ قدرت‌، مصرف‌ برق‌.

 Power Dissipation
اتلاف‌ قدرت‌.

 Power Dive
شیرجه‌ رفتن‌ هواپیما، شیرجه‌ (رفتن‌) با استفاده‌ از

 Power Dive
نیروی‌ موتور ط‌یاره‌.

 Power Failure
قط‌ع‌ قدرت‌، خرابی‌ برق‌.

 Power Mower
چمن‌ زن‌ یا علف‌ چین‌ موتوری‌.

 Power Of Attorney
وکالت‌ نامه‌.

 Power Outege
قط‌ع‌ قدرت‌، قط‌ع‌ برق‌.

 Power Pack
دستگاه‌ تنظ‌یم‌ برق‌.

 Power Plant
نیروگاه‌ برق‌، کارخانه‌ برق‌، نیروی‌ محرکه‌ هواپیما

 Power Plant
واتومبیل‌، دستگاه‌ تولید نیروی‌، محرکه‌ وسیله‌ نقلیه‌.

 Power Plant
کارخانه‌ برق‌.

 Power Play
(در بازی‌ فوتبال‌ و هاکی‌)نقشه‌ تهاجمی‌، حمله‌ دسته‌ جمعی‌

 Power Politics
سیاست‌ زور، سیاست‌ جبر، زور ط‌لبی‌.

 Power Shovel
ماشین‌ خاک‌ کش‌.

 Power Steering
(در وسیله‌ نقلیه‌) فرمان‌ خودکار.

 Power Supplay
منبع‌ قدرت‌، منبع‌ تغذیه‌.

 Powerful
نیرومند، مقتدر.

 Powerhouse
موتور خانه‌، مرکز قوه‌ محرکه‌، نیروگاه‌.

 Powerless
بی‌ زور.

 powerfully
نیرومندانه - با توانایی - مقتدرانه - ازروی اقتدار - زیاد - بسیار

 power house
کارخانه برق

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس