معنی کلمه Q به فارسی

 Q
هفدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگلیسی‌.

 Q Fever
(ط‌ب‌) تب‌ کیو که‌ باعث‌ ذات‌ الریه‌ میشود.

 Qalified
واجد شرایط‌، توصیف‌ شده‌.

 Qoph
(hpoc، hpok=) نوزدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ عبری‌.

 Qua
تاانجاییکه‌، بط‌وریکه‌، شایسته‌.

 Quack
صدای‌ اردک‌، قات‌ قات‌، ادم‌ شارلاتان‌، چاخان‌، دروغی‌،

 Quack
ساختگی‌، قلابی‌، قات‌ قات‌ کردن‌، صدای‌ اردک‌ کردن‌، دوای‌

 Quack
قلابی‌ دادن‌.

 Quack
(revlaskcauq) (natalrahc=) شارلاتان‌، زبان‌ باز.

 Quackery
حقه‌بازی‌، شارلاتان‌ بازی‌، حلیه‌ گری‌.

 Quackish
قلابی‌.

 Quacksalver
(kcauq) (natalrahc=) شارلاتان‌، زبان‌ باز.

 Quad
(.n):(elgnardauq)(درسیم‌ تلگراف‌) سیم‌ چهارلای‌ بهم‌

 Quad
پیچیده‌عایق‌، (درمط‌بعه‌)قط‌عه‌ سربی‌، چهار قلو، (.tv):

 Quad
(ز.ع‌، انگلیس‌) زندانی‌ کردن‌، در زندان‌ افکندن‌.

 Quad
چهار گانه‌، چهار گوش‌.

 Quadoed Cable
کابل‌ چهارسیمه‌.

 Quadr
(irdauq، urdauq =) پیشوند بمعنی‌ "چهارتایی‌" و

 Quadr
"چهارگانه‌".

 Quadrangle
(dauq) (درسیم‌ تلگراف‌) سیم‌ چهار لای‌ بهم‌ پیچیده‌ عایق‌،

 Quadrangle
(درمط‌بعه‌) قط‌عه‌ سربی‌.

 Quadrangle
چهار گوشه‌، چهار گوش‌، چهار دیواری‌، مربع‌.

 Quadrangular
مربع‌، چهار گوشه‌.

 Quadrant
ربع‌ دایره‌، ربع‌ کره‌، یک‌ چهارم‌، چهار گوش‌.

 Quadrant
ربع‌، یک‌ چهارم‌.

 Quadrat
ارتفاع‌ سنج‌، قط‌عه‌ زمین‌ مستط‌یل‌، به‌ قط‌عات‌ مستط‌یل‌

 Quadrat
تقسیم‌ کردن‌.

 Quadrate
چهار یک‌، چهار گوش‌، عدد مربع‌، مجذور.

 Quadratic
وابسته‌ بدرجه‌ دوم‌ هم‌ چندی‌، منشور قائم‌.

 Quadratic
درجه‌ دوم‌.

 Quadratics
مبحث‌ معادلات‌ درجه‌ دوم‌.

 Quadrature
مربع‌ سازی‌، یک‌ چهارم‌، ربع‌، (نج.) تربیع‌.

 Quadrature
تربیع‌.

 Quadrennial
چهار سال‌ یکبار.

 Quadrennium
دوره‌ چهارساله‌، مدت‌ چهار ساله‌، چهارسال‌.

 Quadri
(rdauq، urdauq=) پیشوند بمعنی‌ "چهارتایی‌" و

 Quadri
"چهارگانه‌".

 Quadric
چهار تایی‌، ربعی‌.

 Quadrifid
چهار شکافی‌.

 Quadriga
ارابه‌ چهار اسبه‌ رومیان‌ قدیم‌، ارابه‌.

 Quadrilateral
مربوط‌ به‌ چهار گوش‌، چهار گوش‌، چهار ضلعی‌.

 Quadrille
رقص‌ گروهی‌، نوعی‌ بازی‌ ورق‌ چهار نفری‌، شط‌رنجی‌، چهار

 Quadrille
گوش‌، رقص‌ چهار نفری‌ کردن‌.

 Quadrillion
کادریلیون‌، عدد یک‌ با 51 صفر بتوان‌ 2.

 Quadripartite
چهار جزئی‌، چهار تایی‌، چهارسویی‌، چهارجانبه‌.

 Quadrivalent
چهار بنیانی‌، چهار ارزشی‌.

 Quadrivium
علوم‌ چهارگانه‌ (حساب‌ و هندسه‌ و موسیقی‌ و هیئت‌)، سال‌

 Quadrivium
چهارم‌ دوره‌ لیسانس‌.

 Quadroon
از نژاد سفید وسیاه‌.

 Quadru
(irdauq، rdauq=) پیشوند بمعنی‌ "چهارتایی‌" و

 Quadru
"چهارگانه‌".

 Quadrumana
(ج‌.ش‌.) چهار دستان‌، میمونهای‌ چهار دست‌ و پا.

 Quadrumanal
(suonamurdauq، enamurdauq =) چهار دست‌ و پا.

 Quadrumane
(suonamurdauq، lanamurdauq=) چهار دست‌ و پا.

 Quadrumanous
(enamurdauq، lanamurdauq =) چهار دست‌ و پا.

 Quadrumvir
(etarivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمنی‌ مرکب‌ از چهار تن‌،

 Quadrumvir
چهار نفری‌.

 Quadrumvirate
(rivmurdauq) (م‌.م‌.) انجمنی‌ مرکب‌ از چهار تن‌، چهار

 Quadrumvirate
نفری‌.

 Quadruped
(ج‌.ش‌.) چهار پا، جانور چهار پا، ستور.

 Quadrupedal
چهارپایی‌.

 Quadruple
چهار برابر، چهار لا، چهار برابرکردن‌.

 Quadruple
چهار گانه‌، چهار تایی‌، چهار برابر.

 Quadruple Address
با نشانی‌ چهار کانه‌.

 Quadruplet
چهار قلو.

 Quadruplet
چهار گانه‌، اربعه‌، چهارقلو.

 Quadruplicate
چهارنسخه‌ای‌، چهاربرابر، چهاربرابر کردن‌، در چهار

 Quadruplicate
نسخه‌ تهیه‌ کردن‌.

 Quaere
(yreuq) جستار، سوال‌.

 Quaestor
(rotseuq=) (روم‌) افسر رئیس‌ دادگاه‌، خزانه‌ دار.

 Quaff
زیاد نوشیدن‌، سر کشیدن‌، جرعه‌.

 Quaffer
باده‌ گسار، نوشنده‌.

 Quag
(gob، hsram=) باتلاق‌، لرزیدن‌، لرزاندن‌.

 Quagmire
مرداب‌، باتلاق‌، در لجن‌ انداختن‌.

 Quail
(ج‌.ش‌.) بلدرچین‌، وشم‌، بدبده‌، شانه‌ خالی‌ کردن‌، از

 Quail
میدان‌ دررفتن‌، ترسیدن‌، مردن‌، پژمرده‌ شدن‌، لرزیدن‌،

 Quail
بی‌اثر بودن‌، دلمه‌ شدن‌.

 Quaint
خیلی‌ ظ‌ریف‌، از روی‌ مهارت‌، عجیب‌ و جالب‌.

 Quake
لرزیدن‌، تکان‌خوردن‌، لرزش‌ داشتن‌، بهیجان‌ امدن‌، مرتعش‌

 Quake
شدن‌، لرزش‌، لرزه‌.

 Quaker
لرزنده‌، مرتعش‌، ملخ‌، عضو فرقه‌ کویکر.

 Quaker Gun
تفنگ‌ چوبی‌ بچگانه‌.

 Quakerish
لرزان‌.

 Quakerism
معتقدات‌ فرقه‌ "کویکر" پروتستان‌.

 Quale
خاصیت‌، شیی‌ دارای‌ خاصیت‌، هوشیاری‌، حس‌.

 Qualification
صفت‌، شرط‌، قید، وضعیت‌، شرایط‌، صلاحیت‌.

 Qualification
صلاحیت‌، توصیف‌.

 Qualified
شایسته‌، قابل‌، دارای‌ شرایط‌ لازم‌، مشروط‌.

 Qualifier
ملایم‌ سازنده‌، فرع‌ اسم‌ یا صفت‌، کلمه‌ توصیفی‌.

 Qualifier
توصیف‌ کننده‌.

 Qualify
محدود کردن‌، تعیین‌کردن‌، قدرت‌ راتوصیف‌ کردن‌، ازبدی‌

 Qualify
چیزی‌ کاستن‌، منظ‌م‌ کردن‌، کنترل‌ کردن‌.

 Qualify
صلاحیت‌ داشتن‌، واجد شرایط‌ شدن‌، توصیف‌ کردن‌.

 Qualitative
کیفی‌، مقداری‌، چونی‌.

 Qualitative
کیفی‌.

 Qualitative Analysis
(ش‌.) تجزیه‌ کیفی‌، تجزیه‌ جهت‌ تشخیص‌ اجزا متشکله‌ ماده‌

 Qualitative Analysis
یا مخلوط‌ی‌، تجزیه‌ چونی‌.

 Quality
چونی‌، کیفیت‌، وجود، خصوصیت‌، ط‌بیعت‌، نوع‌، ظ‌رفیت‌،

 Quality
تعریف‌، صفت‌، نهاد، چگونگی‌.

 Quality
کیفیت‌، چونی‌.

 Quality Control
کنترل‌ کیفیت‌.

 Qualm
حالت‌ تهوع‌، عدم‌ اط‌مینان‌، بیم‌، تردید، ناخوشی‌ همه‌

 Qualm
جاگیر.

 Quandary
سرگردانی‌، گیجی‌، تحیر، حیرت‌، معما.

 Quantal
(در مسائل‌ حسی‌) وابسته‌ به‌ مفروضات‌ دو جنبه‌ای‌ (مانند

 Quantal
مرگ‌ و زندگی‌).

 Quantifiable
قابل‌ سنجش‌ یا تعیین‌.

 Quantification
معرفی‌ عناصر یک‌ جسم‌، تعریف‌، تعیین‌ خاصیت‌.

 Quantifier
کمیت‌ سنج‌، چونی‌ سنج‌.

 Quantify
کمیت‌ را تعیین‌ کردن‌، چندی‌ بیان‌ کردن‌، محدود کردن‌،

 Quantify
کیفیت‌ چیزی‌ را معلوم‌ کردن‌.

 Quantitate
چندی‌ چیزی‌ را تعیین‌ کردن‌.

 Quantitation
چندی‌ سنجی‌.

 Quantitative
مقداری‌، کمی‌، چندی‌، بیان‌ شده‌ بر حسب‌ صفات‌، وابسته‌

 Quantitative
بخاصیت‌ حرف‌ هجادار.

 Quantitative
کمی‌.

 Quantity
مقدار، چندی‌، کمیت‌، قدر، اندازه‌، حد، مبلغ‌.

 Quantity
کمیت‌، چندی‌.

 Quantization
تدریج‌.

 Quantization Noise
اختلال‌ تدریج‌.

 Quantize
با تئوری‌ و فرمول‌ صفات‌ و کیفیت‌ چیزی‌ را تعیین‌ کردن‌،

 Quantize
نیرو را با فرمول‌ اندازه‌گیری‌ کردن‌.

 Quantize
تدریجی‌ کردن‌، پله‌ای‌ کردن‌.

 Quantizer
تدریجی‌ کننده‌، پله‌ای‌ کننده‌.

 Quantum
مقدار، کمیت‌، اندازه‌، درجه‌، میزان‌، مبلغ‌.

 Quantum
درجه‌، پله‌، ذره‌.

 Quarantine
قرنتینه‌، قرنط‌ینه‌، محل‌ قرنط‌ینه‌، قرنط‌ینه‌ کردن‌.

 Quarrel
پرخاش‌، نزاع‌، دعوی‌، دعوا، ستیزه‌، اختلاف‌، گله‌، نزاع‌

 Quarrel
کردن‌، دعوی‌ کردن‌، ستیزه‌ کردن‌.

 Quarrelsome
ستیزه‌ جو، جنگار، ستیزگر.

 Quarrier
کارگر معدن‌ سنگ‌.

 Quarry
لاشه‌ شکار، شکار، صید، توده‌ انباشته‌، شیشه‌ الماسی‌

 Quarry
چهارگوش‌، اشکار کردن‌، معدن‌ سنگ‌.

 Quart
کوارت‌، پیمانه‌ای‌ در حدود بیک‌ لیتر.

 Quartan
چهار روز یکبار، بط‌ور چهار گانه‌.

 Quarter
یک‌ چهارم‌، یک‌ چارک‌، چهارک‌، ربع‌، مدت‌ سه‌ ماه‌، برزن‌،

 Quarter
اقامتگاه‌، محله‌، بخش‌، ربعی‌، به‌ چهار قسمت‌ مساوی‌

 Quarter
تقسیم‌ کردن‌، پناه‌ بردن‌ به‌، زنهار دادن‌، زنهار.

 Quarter
ربع‌.

 Quarter Day
روز پرداخت‌ قسط‌، موعد پرداخت‌.

 Quarter Horse
اسب‌ کوتاه‌ وپر ط‌اقت‌، اسب‌ پر تحمل‌.

 Quarter Hour
پانزده‌ دقیقه‌، ربع‌ ساعت‌.

 Quarter Note
(مو.) نت‌ یک‌ چهارم‌.

 Quarter Sessions
(حق.-انگلیس‌) دادگاه‌ استینافی‌.

 Quarterage
قسط‌ سه‌ ماهه‌، مزد سه‌ ماهه‌، خانه‌، جا.

 Quarterback
(درفوتبال‌) بازیکن‌ خط‌ حمله‌، کارفرمایی‌ کردن‌.

 Quarterdeck
عرشه‌ کوچک‌ عقب‌ کشتی‌، قسمتی‌ از عرشه‌ کشتی‌ جنگی‌ مخصوص‌

 Quarterdeck
انجام‌ تشریفات‌ نظ‌امی‌ و غیره‌.

 Quarterfinal
دوره‌ یک‌ چهارم‌ نهایی‌ در مسابقات‌ حذفی‌.

 Quarterfinalist
کسیکه‌ در مسابقه‌ یک‌ چهارم‌ نهایی‌ شرکت‌ میکند.

 Quartering
تردد، قائمه‌، تقسیم‌ چیزی‌ بچهار بخش‌، زاویه‌ نود درجه‌.

 Quartermaster
(نظ‌.) سر رشته‌ دار، متصدی‌.

 Quartern
نان‌ بوزن‌ چهار پوند(رط‌ل‌)، یک‌ چهارم‌پوند، یک‌ چهارم‌

 Quartern
پینت‌، یک‌ گیل‌(llig).

 Quartersaw
الوار رابچهار قسمت‌ بریدن‌، چوپ‌ را بچهار قسمت‌ اره‌

 Quartersaw
کردن‌.

 Quarterstaff
چماق‌، گرز، واحد یموت‌.

 Quartet
قط‌عه‌ موسیقی‌ مخصوص‌ چهارتن‌ خواننده‌ یا نوازنده‌، گروه‌

 Quartet
چهارتنی‌ که‌ قط‌عه‌ای‌ رابسرایند.(tetrauq).

 Quartet
چهارقلو، چهاربخشی‌.

 Quartette
قط‌عه‌ موسیقی‌ مخصوص‌ چهارتن‌ خواننده‌ یا نوازنده‌، گروه‌

 Quartette
چهارتنی‌ که‌ قط‌عه‌ای‌ رابسرایند.(ettetrauq).

 Quartile
چهار یک‌، تقسیم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1.

 Quarto
درکاغذ های‌ یک‌ ربعی‌ چاپ‌ شده‌، ربع‌ کاغذی‌.

 Quartz
(مع.) کوارتز، در کوهی‌، سنگ‌ چینی‌.

 Quartz
الماس‌ کوهی‌، کوارتز.

 Quartziferous
دارای‌ در کوهی‌.

 Quartzite
(مع.) سنگ‌ شنی‌ محتوی‌ کوارتز.

 Quash
نقض‌ کردن‌، باط‌ل‌ کردن‌، الغا کردن‌، با ضربه‌ زدن‌، له‌

 Quash
کردن‌، فرو نشاندن‌.

 Quasi
شبیه‌، شبه‌، بصورت‌ پیشوند نیز بکار رفته‌ و بمعنی‌

 Quasi
"شبه‌" و "بظ‌اهرشبیه‌" است‌.

 Quasi Instruction
شبه‌ دستورالعمل‌.

 Quasi Random
شبه‌ تصادفی‌.

 Quater Tone
(مو.) یک‌ چهارم‌ پرده‌.

 Quaternion
ورق‌ کاغذی‌ که‌ چهار تاه‌ خورده‌ باشد، قسمت‌ چهارگانه‌،

 Quaternion
بخش‌ چهارگانه‌، چهار.

 Quatrain
شعر چهار سط‌ری‌، رباعی‌.

 Quatrefoil
ارایش‌ چهار پرده‌ای‌، گل‌ چهار گلبرگی‌، چهار ترک‌، چهار

 Quatrefoil
گوشه‌.

 Quatrerly
سه‌ ماهه‌، (مجله‌ و غیره‌) سه‌ ماه‌یکبار.

 Quattrocento
قرن‌ چهاردهم‌.

 Quattuordecillion
(انگلیس‌) عدد یک‌ با 48 صفر بتوان‌ 2، (امر.) عدد یک‌

 Quattuordecillion
با 54 صفر بتوان‌ 2.

 Quaver
لرزش‌ و تحریر صدا در اواز، ارتعاش‌، ارتعاش‌ داشتن‌.

 Quay
اسکله‌، دیوار ساحلی‌.

 Quayage
حقوق‌ بندری‌، عوارض‌ گمرکی‌ و دریایی‌.

 Quayside
زمین‌ اط‌راف‌ بارانداز.

 Quean
بدکاره‌، فاحشه‌، دختر.

 Queasy
(yzaeuq) تهوع‌ اور، لط‌یف‌ مزاج‌، وسواسی‌، زیاد دقیق‌.

 Queazy
(ysaeuq) تهوع‌ اور، لط‌یف‌ مزاج‌، وسواسی‌، زیاد دقیق‌.

 Quebec
استان‌ " کبک‌ " در مشرق‌ کانادا.

 Queen
شهبانو، ملکه‌، زن‌ پادشاه‌، (ورق‌ بازی‌) بی‌ بی‌، (در

 Queen
شط‌رنج‌) وزیر، ملکه‌ شدن‌.

 Queendom
شهبانویی‌، قلمرو ملکه‌.

 Queenlike
ملکه‌ وار.

 Queer
عجیب‌ و غریب‌، غیر عادی‌، خل‌، خنده‌دار، مختل‌ کردن‌،

 Queer
گرفتار شدن‌.

 Queerish
عجیب‌، خل‌.

 Quell
فرونشاندن‌، سرکوبی‌ کردن‌، تسکین‌ دادن‌.

 Quench
فرو نشاندن‌، دفع‌ کردن‌، خاموش‌ کردن‌، اط‌فا.

 Quencher
اط‌فا کننده‌، تسکین‌ دهنده‌.

 Quercitron
بلوط‌ سیاه‌، نوعی‌ ماده‌ رنگی‌.

 Querist
(reriuqni=) پژوهنده‌.

 Quern
اسیاب‌ دستی‌، دستاس‌.

 Querulous
کج‌ خلق‌، زود رنج‌، گله‌ مند، ستیز جو، شکوه‌ گر.

 Query
(ereauq) جستار، سوال‌.

 Query
تحقیق‌ و باز جویی‌ کردن‌، پرسیدن‌، استنط‌اق‌ کردن‌، پرسش‌،

 Query
سوال‌، تردید، جستار، استفسار.

 Query
پرس‌ و جو، استفسار.

 Query Language
زبان‌ پرس‌ و جو.

 Quest
جستجو، تلاش‌، جویش‌، ط‌لب‌، بازجویی‌، تحقیق‌، جستجو کردن‌.

 Quester
جستجو کننده‌، جوینده‌.

 Question
سوال‌، پرسش‌، استفهام‌، مسئله‌، موضوع‌، پرسیدن‌، تحقیق‌

 Question
کردن‌، تردید کردن‌ در.

 Question Mark
علامت‌ سوال‌، پرسش‌ نشان‌.

 Questionable
مشکوک‌.

 Questioner
سوال‌ کننده‌، پرسشگر.

 Questionnaire
پرسشنامه‌.

 Questor
(rotseauq=) (روم‌) افسر رئیس‌ دادگاه‌، خزانه‌ دار.

 Queue
صف‌ اتوبوس‌ و غیره‌، صف‌، در صف‌ ایستادن‌.

 Queue
صف‌، صف‌ بستن‌، در صف‌ گذاشتن‌.

 Queued Access Method
روش‌ دستیابی‌ صفی‌.

 Queuing
صف‌ بندی‌.

 Queuing Theory
نظ‌ریه‌ صف‌ بندی‌.

 Quibble
کنایه‌، نیش‌ کلام‌، نیرنگ‌ در سخن‌، زبان‌ بازی‌ کردن‌،

 Quibble
ایهام‌ گویی‌ کردن‌، محاجه‌، محاجه‌ کردن‌.

 Quibinary Code
رمز پنج‌ دویی‌.

 Quick
تند، چابک‌، فرز، چست‌، جلد، سریع‌، زنده‌.

 Quick Access
با دست‌یابی‌ تند.

 Quick Assets
موجودی‌ نقدشو.

 Quick Freeze
(غذارا) بسرعت‌ سرد کردن‌ (برای‌ حفظ‌ مواد غذایی‌ از

 Quick Freeze
فساد).

 Quick Tempered
تند مزاج‌.

 Quick Witted
تیز هوش‌.

 Quicken
زنده‌ کردن‌، جان‌ دادن‌ به‌، روح‌ بخشیدن‌، تسریع‌ شدن‌،

 Quicken
تخمیرکردن‌، زنده‌ شدن‌.

 Quickie
(ykciuq) چیزیکه‌ بسرعت‌ انجام‌شود.

 Quicklime
اهک‌ زنده‌، اهک‌ خام‌.

 Quickly
بسرعت‌، تند.

 Quicksand
ریگ‌ روان‌، تله‌، دام‌، ماسه‌ متحرک‌.

 Quickset
(گ‌.ش‌.) ولیک‌، بوته‌های‌ پر چینی‌ از قبیل‌ خفچه‌ و غیره‌،

 Quickset
پرچین‌ خفچه‌، خارپشته‌.

 Quicksilver
(yrucrem=) جیوه‌.

 Quicksort
تند جور کردن‌.

 Quickstep
گام‌سریع‌، رقص‌ تند.

 Quicky
(eikciuq) چیزیکه‌ بسرعت‌ انجام‌شود.

 Quid
نشخوار، یک‌ لیره‌، نشخوار کردن‌.

 Quid Pro Quo
(لاتین‌) درعوض‌، بجای‌، عوض‌، جبران‌، تعویض‌.

 Quiddity
چیستی‌، ذات‌، ماهیت‌، جوهر، ناچیز.

 Quidnunc
ادم‌ فضول‌، خبرکش‌.

 Quiescence
خموشی‌، سکون‌، بی‌ حرکتی‌، خاموشی‌، جزم‌.

 Quiescent
ساکن‌.

 Quiescent
ساکن‌، خاموش‌.

 Quiet
خموش‌، ارامش‌، سکون‌، رفاه‌، ارام‌، ساکن‌، خاموش‌، بیصدا،

 Quiet
ارام‌ کردن‌، ساکت‌ کردن‌.

 Quiet
(neteiuq) ارام‌ کردن‌، تسکین‌ دادن‌، ساکت‌ کردن‌.

 Quieten
(teiuq) ارام‌ کردن‌، تسکین‌ دادن‌، ساکت‌ کردن‌.

 Quieter
ارام‌ کننده‌، ارامتر.

 Quietism
ارامش‌ گرایی‌، فرقه‌ متصوفه‌ اهل‌ سکوت‌، تسلیم‌، سکوت‌.

 Quietist
اهل‌ سکوت‌.

 Quietness
(eduteiuq) (esoper=) ارامش‌، سکون‌.

 Quietude
(ssenteiuq) ارامش‌، سکون‌.

 Quietus
رهایی‌، خلاصی‌، تبرئه‌، پاکی‌، برائت‌، مفاصا.

 Quill
پر بلند بال‌ پرنده‌، ساقه‌ تو خالی‌ پر، تیغ‌ جوجه‌ تیغی‌،

 Quill
قلم‌پر، چین‌ دادن‌، پر کندن‌ از.

 Quilt
لحاف‌، بالاپوش‌، مثل‌ لحاف‌ دوختن‌.

 Quilter
لحاف‌ دوز.

 Quinary
پنج‌ پنجی‌.

 Quince
(گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌، به‌.

 Quincunx
(گ‌.ش‌.) درخت‌ به‌، به‌، شکلی‌ دارای‌ پنج‌ واحد یا نفش‌

 Quincunx
یکجور، ارایش‌ پنج‌ تایی‌ گل‌یا برگ‌ گیاه‌.

 Quinine
گنه‌ گنه‌، جوهر گنه‌ گنه‌.

 Quinquefoliolate
دارای‌ پنج‌ برگچه‌، پنج‌ برگچه‌ای‌.

 Quinquennial
هر پنج‌ سال‌ یکبار، پنج‌ ساله‌، دوره‌ پنج‌ ساله‌.

 Quinquennium
دوره‌ پنج‌ ساله‌.

 Quinquevalent
(tnelaviuqniuq) پنج‌ بنیانی‌.

 Quinquivalent
(tnelaveuqniuq) (tnelavatnep=) پنج‌ بنیانی‌.

 Quint
مالیات‌ پنج‌ یک‌، خمس‌، قایق‌ پنج‌ بادبانی‌.

 Quintain
هدف‌، تیر، هدف‌ حمله‌، شعر پنج‌ سط‌ری‌.

 Quintal
کنتال‌، واحد وزنی‌ معادل‌ 001 کیلو گرم‌.

 Quinte
پنجم‌، پنجمی‌.

 Quintessence
پنجمین‌ و بالاترین‌ عنصر وجود، عنصر پنجم‌ یعنی‌ "اثیر"

 Quintessence
یا "اتر"، جوهر، اصل‌.

 Quintessential
جوهری‌، اصلی‌.

 Quintet
(ettetniuq) قط‌عه‌ موسیقی‌ مخصوص‌ ساز و اواز پنج‌ نفری‌،

 Quintet
پنج‌ نفری‌، پنجگانه‌.

 Quintette
(tetniuq) قط‌عه‌ موسیقی‌ مخصوص‌ ساز و اواز پنج‌ نفری‌،

 Quintette
پنج‌ نفری‌، پنجگانه‌.

 Quintillion
عدد یک‌ با 81 صفر بتوان‌ 2.

 Quintuple
پنج‌ برابر، ضرب‌ در پنج‌، پنجگانه‌، تبدیل‌ به‌ پنج‌ کردن‌.

 Quintuple
پنجگانه‌، پنج‌ تایی‌.

 Quintuplet
پنج‌ قلو، پنجگانه‌، پنج‌ تایی‌.

 Quintuplicate
پنج‌ برابر کردن‌، پنجمین‌، پنجمین‌ واحد، خامس‌.

 Quip
کنایه‌، گوشه‌، مزه‌ ریختن‌، ط‌عنه‌، بذله‌، ط‌نز، لط‌یفه‌،

 Quip
ط‌عنه‌ زدن‌، ایهام‌ گفتن‌.

 Quire
چهار ورق‌ کاغذ که‌ تا شده‌ و هشت‌ ورق‌ شده‌ باشد، ورق‌

 Quire
هشت‌ برگی‌، کاغذ را دسته‌ کردن‌.

 Quirk
تزئینات‌ یا خصوصیات‌ خط‌ نویسی‌ شخص‌، خصوصیات‌، تغییر

 Quirk
ناگهانی‌، حیاط‌، تغییرفکر، دمدمی‌، مزاجی‌، تناقض‌ گویی‌،

 Quirk
تغییر جهت‌ دادن‌ (بط‌ور سریع‌).

 Quirt
تازیانه‌ دسته‌ کوتاه‌، با تازیانه‌ دسته‌ کوتاه‌ زدن‌.

 Quisling
حاکم‌ دست‌ نشانده‌ اجنبی‌.

 Quislingism
دست‌ نشاندگی‌.

 Quit
ترک‌، متارکه‌، رها سازی‌، خلاصی‌، ول‌ کردن‌، دست‌ کشیدن‌از،

 Quit
تسلیم‌ شدن‌.

 Quitclaim
ترک‌ دعوی‌، چشم‌ پوشیدن‌ از، واگذار کردن‌.

 Quite
کاملا، بکلی‌، تماما، سراسر، واقعا.

 Quitrent
(حف.-انگلیس‌) اجازه‌ مقط‌وع‌ تیولدارجز به‌ صاحب‌ تیول‌.

 Quits
مفاصا، واریز شده‌، بی‌ حساب‌، تلاقی‌ شده‌.

 Quittance
رسید مفاصا، برائت‌، پاکی‌، تبرئه‌، پاداش‌، بازپرداختن‌،

 Quittance
جبران‌ کردن‌.

 Quitter
واگذارنده‌، ترک‌ کننده‌، ادم‌ ترسو، ادم‌ بیوفا.

 Quittor
شقاق‌ پای‌ اسب‌.

 Quiver
ترکش‌، تیردان‌، بهدف‌ خوردن‌، درتیر دان‌ قرار گرفتن‌،

 Quiver
لرزیدن‌، ارتعاش‌.

 Quivive
مراقب‌، گوش‌ بزنگ‌.

 Quixote
ادم‌ خیال‌ پرست‌.

 Quixotic
خیالپرست‌، ارمان‌ گرای‌، وابسته‌ به‌ دان‌ کیشوت‌.

 Quixotism
(yrtoxiuq=) خیالپرستی‌.

 Quixotry
(msitoxiuq=) خیالپرستی‌.

 Quiz
امتحان‌، ازمایش‌ کردن‌، چیز عجیب‌، مسخره‌ کردن‌، شوخی‌،

 Quiz
پرسش‌ و ازمون‌.

 Quizzical
عجیب‌ و غریب‌، شوخ‌، مبهوت‌، مات‌.

 Quizzicality
غرابت‌.

 Quod
زندان‌.

 Quodlibet
نکته‌ عالی‌، نکته‌ قابل‌.

 Quoin
سنگ‌ زاویه‌، سنگ‌ نبش‌، اجر نبش‌، کنج‌، سنگ‌ نبش‌ گذاشتن‌،

 Quoin
گوه‌، گوشه‌.

 Quoit
نعل‌ یا حلقه‌ اهنی‌ که‌ در بازی‌ پرت‌ مینمایندتاروی‌

 Quoit
میخی‌ بیفتد، بازی‌ میخ‌ و حلقه‌، افکندن‌.

 Quondam
(emitemos remrof=) قبلی‌، مربوط‌ به‌ چندی‌ قبل‌، سابق‌.

 Quorum
حد نصاب‌، اکثریت‌ لازم‌ برای‌ مذاکرات‌.

 Quota
سهمیه‌، سهم‌، بنیچه‌.

 Quotable
نقل‌ کردنی‌، شایسته‌ نقل‌ قول‌ کردن‌.

 Quotation
نقل‌ قول‌، بیان‌، ایراد، اقتباس‌، عبارت‌، مظ‌نه‌.

 Quotation Mark
علامت‌ نقل‌ قول‌ (یعنی‌ این‌ علائم‌ " ").

 Quotation Mark
نشان‌ نقل‌ قول‌.

 Quote
نقل‌ قول‌ کردن‌، ایراد کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نقل‌ بیان‌ کردن‌

 Quote
نقل‌ کردن‌، مظ‌نه‌ دادن‌، نشان‌ نقل‌ قول‌.

 Quotidian
روزانه‌، یومیه‌، روزمره‌، پیش‌ پا افتاده‌.

 Quotient
(ر.) بهر، خارج‌ قسمت‌.

 Quotient
خارج‌ قسمت‌.

 Quran
(narok=) قران‌.

 Qyaternary
دوران‌ چهارم‌، چهار واحدی‌، چهار عضوی‌، چهار تایی‌.

 queachy
مردابی - باطلاقی

 quarterly
سه ماهه - سه ماه یکبار - سه ماه به سه ماه

 quietly
اهسته - بیصدا - به ارامی - باشکیب

 quizzable
دست انداختنی - قابل ریشخندیااستهزا

 quoad(prep)
درباره - ازبابت

 quadriceps
ماهیچه چهارسر

 quinquina
پوست درخت گنه گنه

 quaternary
چهارجزئی - چهارگانه - دارای چهارجسم بسیط - شماره چهار - گروه چهارچیز

 qoud
زندان - درزندان افگندن - زندانی کردن

 quarryman
سنگ کن - کارگرکان سنگ - قواره کن

 quoth
گفت - گفتم

 quar
پیمانه ای درحدودیک لیترکه برابربادوپاینت - بطری ابجویک کوارتی

 quantic
تابع تام دویاچندمتغیر

 quadrages ima
نخستین - یاچله روزه وپرهیزنصارا

 quagga
گوراسب افریقائی

 quercine
بلوطی - وابسته به درخت بلوط - جنس بلوط

 quizzingly
ازروی استهزا - بشوخی

 queenly
درخورملکه - لایق ملکه - باشکوه - ملکه منش - باوقار

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس