سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه Relationship به فارسی

 Relationship
ارتباط‌، نسبت‌، خویشی‌.

 Relationship
خویشی‌، وابستگی‌، نسبت‌.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس