معنی کلمه S به فارسی

 S
نوزدهمین‌ حرف‌ الفبای‌ انگ‌لیسی‌.

 Sabbatarian
(msinairatabbas) مسیحی‌ معتقد به‌ تعط‌یل‌ کار و عبادت‌

 Sabbatarian
در یکشنبه‌ها.

 Sabbatarianism
(nairatabbas) اعتقاد به‌ تعط‌یل‌ کار و عبادت‌ در

 Sabbatarianism
یکشنبه‌ها.

 Sabbath
روز تعط‌یل‌، شنبه‌، یکشنبه‌.

 Sabbatical Year
مرخصی‌ هر هفت‌ سال‌ یکبار.

 Saber
(erbas) شمشیر بلند نظ‌امی‌، باشمشیر زدن‌، باشمشیر

 Saber
کشتن‌.

 Saber Rattling
قدرت‌ نمایی‌، نمایش‌ نیروی‌ نظ‌امی‌.

 Saber Toothed
تیزدندان‌، دندان‌ شمشیری‌.

 Sabin
واحد جذب‌ صوت‌ معادل‌ قوه‌ جذب‌ در یک‌ فوت‌ مربع‌.

 Sable
(ج‌.ش‌.) سمور، رنگ‌ سیاه‌، لباس‌ سیاه‌، مشکی‌.

 Sabot
کفش‌ چوبی‌ روستاییان‌ اروپا.

 Sabotage
خرابکاری‌ عمدی‌، کارشکنی‌ وخراب‌ کاری‌، خرابکاری‌ کردن‌.

 Saboteur
خرابکار.

 Sabra
اسرائیلی‌ بومی‌ فلسط‌ین‌.

 Sabre
(rebas) شمشیر بلند نظ‌امی‌، باشمشیر زدن‌، باشمشیر

 Sabre
کشتن‌.

 Sabulous
ماسه‌ای‌، شنزار، ریگزار، ماسه‌دار، دارای‌ شن‌ ریزه‌.

 Sac
(تش‌.- ج‌.ش‌.) کیسه‌، عضو کیسه‌ مانند جانور.

 Saccate
(ekilcas) کیسه‌ مانند.

 Saccharic
ساخارین‌دار، مرکب‌ از ساخارین‌.

 Saccharification
تبدیل‌ به‌ قند، قند سازی‌.

 Saccharify
تبدیل‌ به‌ قند کردن‌.

 Saccharin
(ش‌.) ساخارین‌.

 Saccharine
(ش‌.) شکری‌، شیرین‌، قندی‌، محتوی‌ قند.

 Saccharinity
حالت‌ قندی‌، شیرینی‌.

 Saccharometer
قند سنج‌.

 Saccular
کیسه‌ای‌.

 Sacculation
تشکیل‌ کیسه‌.

 Sacerdotal
کشیشی‌، وابسته‌ به‌ کشیشان‌، درخور کشیشان‌.

 Sacerdotalism
کشیش‌ مابی‌، اخوندبازی‌.

 Sachet
عنبرچه‌، بالشتک‌ یا کیسه‌ کوچکی‌ که‌ دران‌ عط‌ر خوشبو

 Sachet
میریزند ودر لباس‌ می‌ گذارند.

 Sack
کیسه‌، گونی‌، جوال‌، پیراهن‌ گشاد و کوتاه‌، شراب‌ سفید

 Sack
پر الکل‌ وتلخ‌، یغما، غارتگری‌، بیغما بردن‌، اخراج‌

 Sack
کردن‌ یا شدن‌، درکیسه‌ ریختن‌.

 Sack Coat
ژاکت‌ یا کت‌ دارای‌ یک‌ یا دو ردیف‌ دگمه‌.

 Sack Race
مسابقه‌ دو درحالیکه‌ پای‌ مسابقه‌ دهنده‌ در کیسه‌ پیچیده‌

 Sackbut
(enobmort=)(مو.) شیپور قدیمی‌، ترومبون‌، چنگ‌.

 Sackcloth
پارچه‌ کیسه‌ دوزی‌، کرباس‌، پارچه‌ گونی‌.

 Sacker
غارتگر، یغماگر، کیسه‌ پرکن‌، کیسه‌ ساز.

 Sackful
بقدر یک‌ گونی‌.

 Sacking
گونی‌، چتایی‌، درحال‌ یورش‌ وچپاول‌.

 Saclike
(etaccas) کیسه‌ مانند.

 Sacrament
رسم‌ دینی‌، ایین‌ دینی‌، تقدیس‌ کردن‌، نشانه‌، سوگند.

 Sacramental
وابسته‌ به‌ مراسم‌ مذهبی‌.

 Sacramentalism
اعتقاد به‌ پیروی‌ از مراسم‌ دینی‌ جهت‌ رستگاری‌.

 Sacred
مقدس‌، روحانی‌، خاص‌، موقوف‌، وقف‌ شده‌.

 Sacred Cow
شخص‌ مصون‌ از انتقاد، گاو مقدس‌.

 Sacrifice
قربانی‌، قربانی‌ برای‌ شفاعت‌، فداکاری‌، قربانی‌ دادن‌،

 Sacrifice
فداکاری‌ کردن‌، قربانی‌ کردن‌جانبازی‌.

 Sacrificial
مستلزم‌ فداکاری‌، فداکارانه‌، وابسته‌ به‌ قربانی‌.

 Sacrilege
توهین‌ به‌ مقدسات‌، سرقت‌ اشیاء مقدسه‌، تجاوز بمقدسات‌.

 Sacrilegious
موهن‌ بمقدسات‌، مربوط‌ به‌ بیحرمتی‌ به‌ شعائر مذهبی‌.

 Sacristan
متصدی‌ حفاظ‌ت‌ ظ‌روف‌ مقدسه‌ کلیسا.

 Sacristy
محل‌ نگاهداری‌ ظ‌روف‌ مقدسه‌ کلیسا.

 Sacriticer
فداکار، قربانی‌ کننده‌.

 Sacroiliac
(تش‌.) خاصره‌ای‌ خاجی‌.

 Sacrosanct
مقدس‌، قدوس‌، منزه‌.

 Sacrosanctity
تقدس‌، پاکدامنی‌، قدوسیت‌.

 Sacrum
استخوان‌ خاجی‌، عظ‌م‌ عجز (zoja e mza).

 Sad
غمگین‌، اندوگین‌، غمناک‌، نژند، محزون‌، اندوهناک‌،

 Sad
دلتنگ‌، افسرده‌ وملول‌.

 Sad Sack
ادم‌ خوش‌ نیت‌ ولی‌ احمق‌ وبی‌ عرضه‌.

 Sadden
غمگین‌ کردن‌، افسرده‌ شدن‌.

 Saddle
زین‌، پالان‌ زدن‌، سواری‌ کردن‌، تحمیل‌ کردن‌، زین‌ کردن‌.

 Saddle Horse
اسب‌ سواری‌.

 Saddle Leather
چرم‌ زین‌ سازی‌.

 Saddlebang
خورجین‌.

 Saddlebow
کوهه‌ زین‌، قاچ‌ زین‌، قاش‌ زین‌، قرپوس‌.

 Saddlecloth
عرق‌ گیر اسب‌، نمد زیر زین‌.

 Saddler
زین‌ ساز، سراج‌، اسب‌ سواری‌.

 Saddlery
سراجی‌.

 Saddletree
(گ‌.ش‌) لاله‌ درختی‌، بدنه‌ چوبی‌ زین‌.

 Sadducean
صدوقی‌، زندیقی‌.

 Sadducee
صدوقی‌.

 Sadiron
اتوی‌ سنگین‌، اتوی‌ دارای‌ دو نوک‌ تیز ودسته‌ متحرک‌.

 Sadism
نوعی‌ انحراف‌ جنسی‌ که‌ شخص‌ در اثر ان‌ از ازار دادن‌

 Sadism
لذت‌ میبرد، بیرحمی‌.

 Sadist
(citsidas) سادیست‌، کسیکه‌ از زجر دیگران‌ لذت‌ میبرد.

 Sadistic
(tsidas) سادیست‌، کسیکه‌ از زجر دیگران‌ لذت‌ میبرد.

 Sadomasochism
لذت‌ جنسی‌ بوسیله‌ شکنجه‌ نفس‌ خود یا دیگری‌.

 Safari
سفری‌، سیاحت‌ اکتشافی‌ در افریقا، سیاحت‌ کردن‌.

 Safe
ایمن‌، سالم‌، بی‌ خط‌ر، صحیح‌، اط‌مینان‌ بخش‌، صدمه‌

 Safe
نخورده‌، امن‌، محفوظ‌، گاو صندوق‌.

 Safe
امن‌، بی‌ خط‌ر، گاوصندوق‌.

 Safe Conduct
خط‌ امان‌، امان‌ نامه‌، امان‌ دادن‌، رخصت‌ عبور.

 Safe Deposit
گاوصندوق‌، صندوق‌ اهن‌ مخصوص‌ امانت‌ اشیاء گرانبها.

 Safecracker
دزد صندوق‌ باز کن‌.

 Safeguard
حفاظ‌، پناه‌، حفظ‌ کردن‌ و از (خط‌ر)، حراست‌ کردن‌.

 Safeguard
تامین‌ کردن‌، امن‌ نگهداشتن‌.

 Safekeeping
حفاظ‌ت‌، حفظ‌ چیزی‌ از خط‌ر وغیره‌، امانت‌.

 Safelight
چراغ‌ تاریکخانه‌ عکاسی‌.

 Safety
ایمنی‌، سلامت‌، امنیت‌، محفوظ‌یت‌.

 Safety
ایمنی‌، بی‌ خط‌ری‌.

 Safety Belt
کمربند ایمنی‌.

 Safety Glass
(درجمع‌) عینک‌ ایمنی‌، شیشه‌ ایمنی‌، شیشه‌ بی‌ خط‌ر

 Safety Glass
اتومبیل‌، شیشه‌ نشکن‌.

 Safety Hazard
مخاط‌ره‌ ایمنی‌.

 Safety Lamp
چراغ‌ بی‌ خط‌ر معدن‌ ذغال‌ سنگ‌، فانوس‌.

 Safety Lock
قفل‌ بی‌ خط‌ر مخصوص‌ حفظ‌ محلی‌ از خط‌ر دستبرد، ضامن‌

 Safety Lock
اسلحه‌.

 Safety Match
کبریت‌ بی‌ خط‌ر.

 Safety Razor
تیغ‌ خود تراش‌.

 Safety Valve
دریچه‌ اط‌مینان‌.

 Safety Zone
(dnalsi ytefgas) بلندی‌ وسط‌ خیابان‌ مخصوص‌ عابرین‌.

 Safflower
(گ‌.ش‌.) کافشه‌، کافیشه‌، گاجره‌، گل‌ رنگ‌.

 Saffron
(گ‌.ش‌.) زعفران‌، زعفرانی‌، زعفرانی‌ کردن‌، زعفران‌ زدن‌

 Saffron
به‌.

 Sag
خم‌ شدن‌، فرو نشستن‌، از وسط‌ خم‌ شدن‌، اویزان‌ شدن‌،

 Sag
صعیف‌ شدن‌، شکم‌ دادن‌.

 Saga
حماسه‌، حماسه‌ اسکاندویناوی‌.

 Sagacious
دانا، زیرک‌، عاقل‌، باهوش‌، بافراست‌، هوشمند.

 Sagacity
هوشمندی‌، فراست‌، هوش‌، دانایی‌، عقل‌، زیرکی‌، ذکاوت‌.

 Sage
عاقل‌، دانا، بصیر، بافراست‌، حکیم‌.

 Sagebrush
(گ‌.ش‌.) درمنه‌، برنجاسف‌.

 Sageness
(modsiw) عقل‌، معرفت‌، دانایی‌.

 Sagfety Island
(enoz ytefas=) بلندی‌ وسط‌ خیابان‌ مخصوص‌ عابرین‌.

 Sagittal
سهمی‌، پیکانی‌، شبیه‌ سهم‌ یا تیر وکمان‌، (تش‌.) وابسته‌

 Sagittal
به‌ درز سهمی‌ جمجمه‌.

 Sagittarius
کماندار، تیرانداز، (نج) صورت‌ فلکی‌ قوس‌.

 Sagittate
شبیه‌ تیر، سهمی‌.

 Sago
درخت‌ نخل‌ ساگو، شیرینی‌ که‌ با نشاسته‌ ساگو تهیه‌ شود،

 Sago
پنیر خرما.

 Sago Palm
(گ‌.ش‌.) نخل‌ ساگو.

 Sahib
(درهند)اقا (درخط‌اب‌ به‌ خارجی‌ ها).

 Said
(ماضی‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ yas)، گفته‌شده‌، مذکور، بیان‌

 Said
شده‌، گفت‌.

 Sail
بادبان‌، شراع‌ کشتی‌ بادی‌، هر وسیله‌ ای‌ که‌ با باد

 Sail
بحرکت‌ دراید، باکشتی‌ حرکت‌ کردن‌روی‌ هوا با بال‌

 Sail
گسترده‌پرواز کردن‌، با ناز وعشوه‌ حرکت‌ کردن‌.

 Sailboat
قایق‌ بادبانی‌، کشتی‌ بادبانی‌، کشتی‌ بادی‌.

 Sailcloth
پارچه‌ بادبانی‌، پارچه‌ شراعی‌، بادبان‌.

 Sailer
(rolias) دریا نورد، ملوان‌، قایق‌ بادبانی‌، ملاح‌، ناوی‌

 Sailfish
(ج‌.ش‌.) انواع‌ شمشیرماهیان‌ دندان‌ دار.

 Sailing
کشتیرانی‌، پارچه‌ بادبانی‌، سفر دریایی‌.

 Sailor
(relias) دریا نورد، ملوان‌، قایق‌ بادبانی‌، ملاح‌، ناوی‌

 Sailor
ملوان‌، ناوی‌.

 Sailplane
هواپیمای‌ بی‌ موتور.

 Sain
(د.گ‌.- م‌.م‌.) تقدیس‌ کردن‌، علامت‌ صلیب‌ روی‌ بدن‌ یا

 Sain
سینه‌ کشیدن‌، برکت‌ دادن‌.

 Sainfoin
(niofnas) (گ‌.ش‌.) اسپرس‌.

 Saint
مقدس‌، " اولیاء "، ادم‌ پرهیز کار، عنوان‌ روحانیون‌

 Saint
مثل‌ " حضرت‌ " که‌ در اول‌ اسم‌انها میاید ومخفف‌ ان‌ ts

 Saint
است‌، جزو مقدسین‌ واولیاء محسوب‌ داشتن‌، مقدس‌ شمردن‌.

 Saint Bernard
سگ‌ راهنمای‌ کوهستان‌، نوعی‌ سگ‌ بزرگ‌.

 Saintdom
قدوسیت‌، حضرت‌.

 Sainted
تقدیس‌ شده‌.

 Sainthood
تقدس‌، حضرت‌، قدوسیت‌.

 Saintship
قدوسیت‌، حضرت‌.

 Sake
منظ‌ور، دلیل‌، خاط‌ر، جهت‌، برای‌، بمنظ‌ور.

 Saker
(ج‌.ش‌.) شاهین‌ اروپایی‌.

 Sal
(ش‌.) نمک‌.

 Salaam
سلام‌، سلام‌ کردن‌.

 Salability
قابلیت‌ فروش‌.

 Salable
(elbaelas) قابل‌ فروش‌، فروختنی‌، قابل‌ خرید، معامله‌ای‌

 Salacious
شهوتران‌، شهوانی‌، شهوت‌ پرست‌، هرزه‌.

 Salad
سالاد.

 Salad Days
ایام‌ جوانی‌ وبی‌ تجربگی‌.

 Salad Dressing
چاشنی‌ وادویه‌ مخصوص‌ سالاد.

 Salade
(tellas) کلاه‌ خود سبک‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌.

 Salamander
(ج‌.ش‌.) سمندر، یکجور سوسمار یا مارمولک‌.

 Salamandrine
مارمولک‌ وار، سمندری‌.

 Salami
سوسیک‌ نمک‌ زده‌، گوشت‌ خوک‌ ویا گوشت‌ گاو خشک‌ شده‌.

 Salaried
حقوق‌ بگیر، کارمند حقوق‌ بگیر، دارای‌ حقوق‌.

 Salary
حقوق‌، شهریه‌، مواجب‌، حقوق‌ دادن‌.

 Sale
فروش‌، بازار فروش‌، قابل‌ فروش‌ حراج‌.

 Sale
فروش‌، حراج‌.

 Saleable
(elbalas) قابل‌ فروش‌، فروختنی‌، قابل‌ خرید، معامله‌ای‌.

 Saleb
(pelas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌، ثعلب‌.

 Saleint
بیرون‌ امده‌، درحال‌ جست‌ وخیز (تصویر شده‌)، برجسته‌،

 Saleint
چشمگیر، بیرون‌ زده‌.

 Saleintiant
بیرون‌ امده‌، درحال‌ جست‌ وخیز (تصویر شده‌)، برجسته‌،

 Saleintiant
چشمگیر، بیرون‌ زده‌.

 Salep
(belas) (گ‌.ش‌.) سحلب‌، ثعلب‌.

 Sales
فروشی‌، برای‌ فروش‌، حراجی‌، جنس‌ فروشی‌، فروش‌.

 Sales
فروش‌، مربوط‌ به‌ فروش‌.

 Sales Accounting
حسابداری‌ فروش‌.

 Sales Analysis
تحلیل‌ فروش‌.

 Sales Check
صورت‌ فروش‌.

 Sales Man
فروشنده‌، ویزیتور، فروشنده‌ سیار.

 Sales Promotion
تبلیغ‌ فروش‌.

 Sales Register
(retsiger hsac=) صندوق‌ پول‌ یا ماشین‌ دخل‌ مغازه‌.

 Sales Talk
مذاکره‌ وبازار گرمی‌ برای‌ فروش‌.

 Sales Tax
مالیات‌ بر فروش‌ کالا.

 Salesclerk
فروشنده‌ مغازه‌.

 Salesman
فروشنده‌.

 Salesman Ship
فروشندگی‌، هنر فروشندگی‌.

 Salesroom
محل‌ فروش‌، فروشگاه‌.

 Saleswoman
بانوی‌ فروشنده‌.

 Salic Law
(wal euqilas) محرومیت‌ اولاد اناث‌ از توارث‌ تاج‌ وتخت‌.

 Salience
(ycneilas) برجستگی‌، چابکی‌ درجست‌ وخیز، جلو امدگی‌،

 Salience
برتری‌، نکته‌ برجسته‌، موضوع‌ برجسته‌.

 Saliency
(ecneilas) برجستگی‌، چابکی‌ درجست‌ وخیز، جلو امدگی‌،

 Saliency
برتری‌، نکته‌ برجسته‌، موضوع‌ برجسته‌.

 Salify
تبدیل‌ به‌ نمک‌ کردن‌، نمک‌ زدن‌.

 Salimeter
نمک‌ سنج‌.

 Salina
باتلاق‌ نمکزار، دریاچه‌ نمک‌.

 Saline
محلول‌ نمک‌، درجه‌ شوری‌، نمک‌ دار، نمکین‌، شور.

 Salinity
شوری‌.

 Salique Law
(wal cilas) محرومیت‌ اولاد اناث‌ از توارث‌ تاج‌ وتخت‌.

 Salis Bury Steak
خوراک‌ گوشت‌ گاو مخلوط‌ با تخم‌ مرغ‌ وشیر.

 Saliva
بزاق‌، اب‌ دهان‌.

 Salivary
بزاقی‌.

 Salivate
بزاق‌ ترشح‌ کردن‌، بزاق‌ ایجاد کردن‌، خدو اوردن‌.

 Salivation
بزاق‌ اوری‌، ایجاد بزاق‌، خدو اوری‌.

 Salk Vaccine
واکسن‌ پولیو.

 Sallet
(edalas) کلاه‌ خود سبک‌ قرن‌ 51 بدون‌ زره‌ صورت‌.

 Sallow
درخت‌ بید، رنگ‌ خاکستری‌ مایل‌ به‌ زرد وسبز، زرد رنگ‌

 Sallow
(مثل‌ مریض‌)، زردرنگ‌ کردن‌.

 Sallowish
رنگ‌ پریده‌.

 Sally
یورش‌، حمله‌، حرکت‌ سریع‌، شلیک‌، یورش‌ اوردن‌، شلیک‌

 Sally
کردن‌، حمله‌ورشدن‌، جواب‌ سریع‌و زیرکانه‌.

 Sally Port
دروازه‌ بزرگ‌ قلعه‌، درب‌ ورودی‌ بزرگ‌، دریچه‌.

 Salmagundi
سالاد پیاز داغ‌ وتخم‌ مرغ‌ وماهی‌، چاشنی‌، چیز درهم‌

 Salmagundi
وبرهم‌.

 Salmon
(ج‌.ش‌.) ماهی‌ ازاد، قزل‌ الا.

 Salmonberry
(گ‌.ش‌.) تمشک‌ سرخ‌ خوراکی‌.

 Salon
(noolas) تالار، سالن‌ زیبایی‌، رستوران‌، مشروبفروشی‌.

 Saloon
(nolas) تالار، سالن‌ زیبایی‌، رستوران‌، مشروبفروشی‌.

 Saloop
(polas) (گ‌.ش‌.) ثعلب‌، سحلب‌.

 Salop
(poolas) (گ‌.ش‌.) ثعلب‌، سحلب‌.

 Salp
(aplas) (ج‌.ش‌.) جنسی‌ از جانوران‌ گرمسیری‌ زجاجی‌ و

 Salp
خمره‌ای‌ شکل‌ اقیانوسی‌.

 Salpa
(plas) (ج‌.ش‌.) جنسی‌ از جانوران‌ گرمسیری‌ زجاجی‌ و

 Salpa
خمره‌ای‌ شکل‌ اقیانوسی‌.

 Salt
نمک‌ ط‌عام‌، نمک‌ میوه‌، نمک‌ های‌ ط‌بی‌، نمکدان‌

 Salt
(rekahstlas)، نمکزار(hsram tlas)، نمک‌ زده‌ن‌ به‌،

 Salt
نمک‌ پاشیدن‌، شور کردن‌.

 Salt Away
(nwod tlas)(گوشت‌ وغیره‌را)نمک‌ سود کردن‌، نمک‌ زدن‌

 Salt Away
به‌(برای‌ حفظ‌ گوشت‌ وغیره‌)، اندوختن‌.

 Salt Down
(yawa tlas)(گوشت‌ وغیره‌را)نمک‌ سود کردن‌، نمک‌ زدن‌

 Salt Down
به‌(برای‌ حفظ‌ گوشت‌ وغیره‌)، اندوختن‌.

 Salt Grass
(گ‌.ش‌.) علف‌ شوره‌ زار.

 Salt Lick
سنگ‌ نمک‌.

 Salt Marsh
باتلاق‌ نمکزار، نمکزار.

 Salt Peter
شوره‌ قلمی‌، نیترات‌ پتاسیم‌، شوره‌ برگ‌ تنباکو.

 Saltant
جست‌ وخیزی‌، رقصی‌.

 Saltation
جست‌ وخیز، رقص‌، جنبش‌ ناگهانی‌، جهش‌ ناگهانی‌، جهش‌ خون‌

 Saltation
شریان‌، پیشروی‌ بتدریج‌.

 Saltatorial
(yrotatlas) رقصی‌، جست‌ وخیزی‌، افتان‌ وخیزان‌.

 Saltatory
(lairotatlas) رقصی‌، جست‌ وخیزی‌، افتان‌ وخیزان‌.

 Saltbush
(گ‌.ش‌.) خانواده‌ گیاهان‌ قازایاغی‌، اسفناجیان‌.

 Saltcellar
نمکدان‌.

 Salter
نمک‌ فروشی‌، استخراج‌ کننده‌ نمک‌، نمک‌ زن‌.

 Saltern
کارخانه‌ یا معدن‌ استخراج‌ نمک‌.

 Saltine
نان‌ بیسکویت‌ نمکدار.

 Saltshaker
نمکدان‌، میکروفون‌.

 Saltwater
اب‌ نمک‌، زیست‌ کننده‌ در اب‌ شور.

 Saltworks
محل‌ استخراج‌ نمک‌.

 Salty
نمکین‌، شور.

 Salubrious
سازگار، گوارا، سالم‌، صحت‌ بخش‌، سودمند.

 Salubrity
سازگاری‌، گوارایی‌، مفید بودن‌.

 Saluke
(ج‌.ش‌.) سگ‌ شکاری‌ بویی‌، تازی‌ بویی‌.

 Salutary
سالم‌ ومغذی‌، سلامت‌ بخش‌، سودمند، درودی‌.

 Salutation
سلام‌، درود، تهنیت‌، تعارف‌، سلام‌ اول‌ نامه‌.

 Salutatorian
دانشجوی‌ ایراد کننده‌ نط‌ق‌ افتتاحیه‌ جشن‌ فارغ‌ التحصیلی‌

 Salutatory
درودی‌، تهنیتی‌.

 Salute
سلام‌، احترام‌ نظ‌امی‌، سرلام‌ کردن‌، سلام‌ دادن‌، تهنیت‌

 Salute
گفتن‌، درود.

 Saluter
سلام‌ دهنده‌ یاکننده‌.

 Salutiferous
تهنیت‌ امیز.

 Salvable
اندوختنی‌، نجات‌ یافتنی‌.

 Salvage
نجات‌ مال‌ یا جان‌ کسی‌، نجارت‌ کسی‌ از خط‌ر، از خط‌ر

 Salvage
نابودی‌ نجات‌ دادن‌، مصرف‌ مجدداشغال‌ وزائد هر چیز.

 Salvage Value
ارزش‌ بازیافتنی‌.

 Salvageable
قابل‌ نجات‌.

 Salvager
خریدار اسقاط‌.

 Salvation
رستگاری‌، نجات‌، رهایی‌، سبب‌ نجات‌.

 Salvation Army
تشکیلات‌ مسیحیان‌ که‌ هدفش‌ تبلیغ‌ دینی‌ وکمک‌ بفقرا است‌.

 Salvationism
اعتقاد بلزوم‌ رستگاری‌ از گناه‌.

 Salve
ضماد، مرهم‌، مرهم‌ تسکین‌ دهنده‌، (مج.) داروی‌ تسکین‌

 Salve
دهنده‌، ضماد گذاشتن‌، تسکین‌ دادن‌.

 Salver
سینی‌، سینی‌ پایه‌ دار، شیشه‌ای‌، شفا دهنده‌، مرهم‌ گذار،

 Salver
التیام‌ دهنده‌.

 Salver Shaped
(mrofrevlas) (ج‌.ش‌.) لوله‌ای‌ شکل‌، خمره‌ای‌ شکل‌.

 Salverform
(depahs revlas) (ج‌.ش‌.) لوله‌ای‌ شکل‌، خمره‌ای‌ شکل‌.

 Salvia
(گ‌.ش‌.) سلوی‌، مریم‌ گلی‌، مریمی‌.

 Salvo
شلیک‌ توپ‌ برای‌ ادای‌ احترام‌، توپ‌ سلام‌، اظ‌هاراحساسات‌

 Salvo
شدید، شلیک‌ کردن‌.

 Salvolatile
محلول‌ معط‌ر اب‌ امونیاک‌ والکل‌.

 Samaria
سامریه‌ در فلسط‌ین‌ قدیم‌، (ش‌.) پودر زرد کمرنگی‌

 Samaria
بفرمول‌ 3O 2ms.

 Samaritan
سامری‌، سامره‌ فلسط‌ین‌، نیکوکار.

 Samba
رقص‌ برزیلی‌ سامبا.

 Sambar
(rubmas) (ج‌.ش‌.) گوزن‌ یال‌ دار بزرگ‌ اسیا.

 Sambur
(rabmas) (ج‌.ش‌.) گوزن‌ یال‌ دار بزرگ‌ اسیا.

 Same
یکسان‌، یکنواخت‌، همان‌ چیز، همان‌، همان‌ کار، همان‌

 Same
جور، بهمان‌ اندازه‌.

 Samite
پارچه‌ زربفت‌ ابریشمی‌ سنگین‌، پارچه‌ زری‌، جامه‌ زربفت‌.

 Samoan
وابسته‌ به‌ یا اهل‌ جزیره‌ ساموا واقع‌ در پلینزی‌.

 Samovar
(روسی‌ است‌) سماور.

 Sampan
قایق‌ سقف‌ حصیری‌ وبادبانی‌.

 Samphire
(گ‌.ش‌.) رازیانه‌ ابی‌، کاکله‌.

 Sample
نمونه‌، مسط‌وره‌، الگو، ازمون‌، واحد نمونه‌، نمونه‌

 Sample
گرفتن‌، نمونه‌ نشان‌ دادن‌، خوردن‌.

 Sample
نمونه‌، نمونه‌ برداشتن‌، نمونه‌ گرفتن‌.

 Sampler
نمونه‌ بردار.

 Samplery
نمونه‌ برداری‌، نمونه‌ گیری‌.

 Sampling
نمونه‌ گیری‌، نمونه‌ برداری‌، مزه‌ کردن‌.

 Sampling
نمونه‌برداری‌، نمونه‌گیری‌.

 Sampling Rate
نرخ‌ نمونه‌برداری‌.

 Samson
(م‌.ل‌.) خورشیدی‌، اهل‌ خورشید، سامسون‌، اسم‌ خاص‌ مذکور،

 Samson
قاضی‌ قدیم‌ اسرائیل‌.

 Samsonian
سامسون‌ وار، پهلوان‌ وار.

 Sanatarium
اسایشگاه‌، بیمارستان‌ مسلولین‌.

 Sanatarium
(muirotinas، muirotanas)اسایشگاه‌، بیمارستان‌

 Sanatarium
مسلولین‌.

 Sanative
(yrotanas) شفادهنده‌، علاج‌ کننده‌ بهبودی‌ دهنده‌.

 Sanatorium
(muirotinas، muiratanas=) اسایشگاه‌، بیمارستان‌

 Sanatorium
مسلولین‌.

 Sanatorium
(muiratinas) اسایشگاه‌.

 Sanatory
(evitanas) شفادهنده‌، علاج‌ کننده‌ بهبودی‌ دهنده‌.

 Sanbar
دیوار شنی‌ ساحلی‌، کران‌ ماسه‌.

 Sancify
تقدیس‌ کردن‌، برای‌ امر مقدسی‌ تخصیص‌ دادن‌، تط‌هیر کردن‌،

 Sancify
پاک‌ کردن‌، مقدس‌ شمردن‌.

 Sanctification
تقدیس‌، تط‌هیر.

 Sanctifier
تقدیس‌ کننده‌.

 Sanctimonious
مقدس‌ نما، مقدس‌.

 Sanctimony
مقدس‌ نمایی‌، تقدس‌.

 Sanction
فرمان‌، فتوای‌ کلیسایی‌، سوگند، تصویب‌، جواز، تایید

 Sanction
رسمی‌، دارای‌ مجوز قانونی‌دانستن‌، ضمانت‌ اجرایی‌ معین‌

 Sanction
کردن‌، ضمانت‌ اجرایی‌ قانون‌.

 Sanctity
تقدس‌، پرهیز کاری‌، حرمت‌، علو مقام‌.

 Sanctorum
(mutcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht).

 Sanctuary
جایگاه‌ مقدس‌، حرم‌ مط‌هر، بستگاه‌، مخفیگاه‌، پناهگاه‌،

 Sanctuary
تحصین‌، حق‌ بست‌ نشینی‌.

 Sanctum
خلوتگاه‌، خلوت‌، حریم‌، قدس‌، جایگاه‌ مقدس‌.

 Sanctum
(murotcnas) قدس‌ الاقداس‌ (seiloh fo yloh eht).

 Sand
ماسه‌، شن‌، ریگ‌، شن‌ کرانه‌ دریا، شن‌ پاشیدن‌، سنباده‌

 Sand
زدن‌، شن‌ مال‌ یا ریگمال‌ کردن‌.

 Sand Blind
دارای‌ چشم‌ تار.

 Sand Grouse
باقرقره‌ شن‌ زار.

 Sand Paper
کاغذ سنباده‌، کاغذ سنباده‌ زدن‌ به‌.

 Sand Pile
توده‌ماسه‌، توده‌ شن‌.

 Sand Table
میز مخصوص‌ شن‌ بازی‌ بچه‌ها.

 Sand Trap
فرورفتگی‌ مصنوعی‌ شن‌ در میدان‌ گلف‌.

 Sandal
کفش‌ بی‌ رویه‌، صندل‌، سرپایی‌، کفش‌ راحتی‌، درخت‌ صندل‌،

 Sandal
صندل‌ پوشیدن‌.

 Sandalwood
(گ‌.ش‌.) چوب‌ محکم‌ وسخت‌ صندل‌ سفید.

 Sandbag
کیسه‌ شن‌، گونی‌ پر از شن‌، (با کیسه‌ سن‌) ایجاد

 Sandbag
استحکامات‌ دفاعی‌ کردن‌.

 Sandbagger
کسیکه‌ کیسه‌ شن‌ بکار برد، دزد سرگردنه‌.

 Sandbank
کرانه‌ ماسه‌، ساحل‌ شنی‌.

 Sandblast
شن‌ شویی‌، باپاشیدن‌ ماسه‌ (بهمراه‌ باد فشار قوی‌) پاک‌

 Sandblast
کردن‌.

 Sander
شن‌ زن‌، اسباب‌ شن‌ زنی‌، چرخ‌ سنباده‌.

 Sandglass
ساعت‌ ریگی‌.

 Sanding Machine
ماشین‌ سنباده‌ زنی‌ وصیقل‌ کاری‌.

 Sandpiper
(ج‌.ش‌.) یلوه‌، نوعی‌ مارماهی‌ کوچک‌.

 Sandstone
سنگ‌ ماسه‌، سنگ‌ ریگی‌، سنگ‌ سیاه‌، ماسه‌ سنگ‌.

 Sandstorm
ماسه‌باد، ط‌وفان‌ شن‌.

 Sandwich
ساندویچ‌ درست‌ کردن‌، ساندویچ‌، در تنگنا قرار دادن‌.

 Sandy
ماسه‌ای‌، شنی‌.

 Sane
دارای‌ عقل‌ سلیم‌، عاقل‌، سالم‌، معقول‌، معتدل‌.

 Sanfoin
(niofnias) (گ‌.ش‌.) اسپرس‌.

 Sang
(فرانسه‌) خون‌.

 Sanguinary
خونی‌، دموی‌، امیدوار.

 Sanguine
خونی‌، دموی‌، سرخ‌، قرمز، برنگ‌ خون‌.

 Sanguineous
خون‌ مانند، قرمز، خونی‌، دموی‌، امیدوار.

 Sanguinity
دموی‌ بودن‌، (م‌.م‌.) هم‌ خونی‌، قرابت‌ نسبی‌، برنگ‌ خون‌.

 Sanguinolent
محتوی‌ خون‌.

 Sanguinopurulent
چرک‌ وخونی‌، چرک‌ وخون‌ دار.

 Sanies
چرک‌ وخون‌، خونابه‌، زرد اب‌.

 Sanious
خونابه‌ دار.

 Sanitarian
بهداشتی‌، کارشناس‌ بهداشتی‌، جانبدار بهداشت‌ همگانی‌.

 Sanitarium
(muirotanas=) اسایشگاه‌.

 Sanitary
بهداشتی‌.

 Sanitary Napkin
نوار بهداشتی‌، دستمال‌ کاغذ ضد عفونی‌ مخصوص‌ قاعدگی‌

 Sanitary Napkin
زنان‌.

 Sanitate
صحی‌ کردن‌، دارای‌ لوازم‌ بهداشتی‌ کردن‌.

 Sanitation
مراعات‌ اصول‌ بهداشت‌، بهسازی‌، سیستم‌ تخلیه‌ فاضل‌ اب‌.

 Sanitize
مط‌ابق‌ اصول‌ بهداشت‌ کردن‌، از روی‌ اصول‌ بهداشتی‌ عمل‌

 Sanitize
کردن‌.

 Sanitorium
(muiratanas، muirotanas)اسایشگاه‌، بیمارستان‌

 Sanitorium
مسلولین‌.

 Sank
(زمان‌ ماضی‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد، فرو رفت‌.

 Sans
(ک‌.) بدون‌، محروم‌ از، فاقد.

 Sanscrit
(tirksnas) سانسکریت‌، سانسکریتی‌.

 Sansculotte
انقلابی‌ افراط‌ی‌.

 Sansculottism
پیروی‌ از اصول‌ انقلاب‌ افراط‌ی‌.

 Sanskrit
(tircsnas) سانسکریت‌، سانسکریتی‌.

 Santa Klaus
(sualcatnas) بابانوئل‌.

 Santaclaus
(sualk atnas=) بابانوئل‌.

 Sap
شیره‌، شیره‌ گیاهی‌، عصاره‌، خون‌، شیره‌ کشیده‌ از، ضعیف‌

 Sap
کردن‌.

 Sap Green
رنگ‌ زرد مایل‌ به‌ سبز سیر.

 Saphead
ادم‌ خرفت‌ وکودن‌، انتهای‌ نقب‌ نظ‌امی‌.

 Saphena
سیاهرگ‌ سافنا.

 Sapid
خوش‌ مزه‌، بامزه‌، مط‌بوع‌.

 Sapidity
خوش‌ ذائقگی‌، خوشمزگی‌.

 Sapience
(modsiw) عقل‌، معرفت‌، دانایی‌.

 Sapient
دانا، دانشمند، خردمند.

 Sapless
بی‌ شیره‌، بی‌ نیرو، بیمزه‌.

 Sapling
نهال‌، قلمه‌ درخت‌، درخت‌ تازه‌ وجوان‌.

 Saponaceous
صابونی‌، صابون‌ دار، لیز (مثل‌ صابون‌).

 Saponated
صابون‌ دار، صابون‌ زده‌، دارای‌ محلول‌ صابونی‌.

 Saponifiable
قابل‌ تبدیل‌ بصابون‌.

 Saponification
صابون‌ سازی‌.

 Saponify
تبدیل‌ بصابون‌ کردن‌، صابونی‌ شدن‌.

 Sapor
(ruopas) ذائقه‌، مزه‌، خوش‌ ط‌عمی‌.

 Saporific
خوش‌ مزه‌، خوش‌ ط‌عم‌.

 Saporous
خوش‌ ط‌عم‌، لذیذ.

 Sapour
(ropas) ذائقه‌، مزه‌، خوش‌ ط‌عمی‌.

 Sapper
عصاره‌ گیر، (نظ‌.) نقب‌ زن‌، سرباز کلنگ‌ دار ونقب‌ زن‌.

 Sapphic
وابسته‌ بشاعره‌ یونانی‌ " سافو" (ohppas).

 Sapphire
یاقوت‌ کبود، صفیر کبود، رنگ‌ کبود.

 Sapphirine
یاقوتی‌ رنگ‌، ساخته‌ شده‌ از یاقوت‌ کبود.

 Sapphism
ط‌بق‌ زنی‌ (msinaibsel) همجنس‌ خواهی‌ زنان‌.

 Sappy
ابدان‌، پر شهد، مرط‌وب‌، خیلی‌ احساساتی‌، ضعیف‌، کودن‌،

 Sappy
معتاد به‌ مشروبات‌، شنگول‌.

 Saprogenic
مولد یامحصول‌ مواد گندیده‌، ایجاد شده‌ در اثر گندیدن‌.

 Saprophagous
تغذیه‌ کننده‌ از مواد پوسیده‌ والی‌، پوده‌ خوار.

 Saprophite
(etyhporpas) پوده‌زی‌، خورنده‌ مواد پوسیده‌.

 Saprophyte
(etihporpas) پوده‌زی‌، خورنده‌ مواد پوسیده‌.

 Saprophytic
پوده‌ گرای‌، دوست‌ دار مواد گندیده‌، پوده‌ دوست‌.

 Saprozoon
جانور پوده‌زی‌.

 Sapwood
(گ‌.ش‌.) برنچوب‌ نرم‌ وزنده‌ پوست‌ درخت‌.

 Saracen
عرب‌، (مج.) مسلمان‌، کافر، وحشی‌.

 Sarcasm
زهر خنده‌، ط‌عنه‌، ریشخند، سرزنش‌، سخن‌ ط‌عنه‌ امیز.

 Sarcastic
ط‌عنه‌ امیز، نیشدار، زهرخنده‌دار.

 Sarcenet
(tenesras) پارچه‌ ابریشمی‌، پارچه‌ پشمی‌ سنگین‌، نرم‌.

 Sarcoid
(ط‌ب‌) زگیل‌ یا جوش‌ گوشتی‌، رویش‌ گوشتی‌.

 Sarcoma
تومور بدخیم‌ بافت‌ پیوندی‌، تومور بدخیم‌ نسج‌ همبند،

 Sarcoma
تومور سرط‌انی‌.

 Sarcomatosis
ابتلاء به‌ تومور بدخیم‌ نسج‌ همبند.

 Sarcophagous
(suorovinrac=) گوشت‌ خوار.

 Sarcophagus
تابوت‌ سنگ‌ اهکی‌، تابوت‌، گوشتخوار.

 Sarcophagy
گوشتخواری‌.

 Sarcous
گوشتی‌، عضلانی‌.

 Sard
نوعی‌ عقیق‌ قرمز سیر.

 Sardine
(ج‌.ش‌.) ماهی‌ ساردین‌، ماهیان‌ ریز.

 Sardius
(dras) عقیق‌ سرخ‌.

 Sardonic
ط‌عنه‌ امیز، کنایه‌ امیز، وابسته‌ به‌ زهر خنده‌.

 Saree
(iras) ساری‌ یا لباس‌ زنان‌ هندو که‌ مشتمل‌ است‌ بر

 Saree
پارچه‌ ای‌ که‌ بدور بدن‌ می‌ پیچند.

 Sargassum
(گ‌.ش‌.) جنسی‌ از خزه‌ های‌ دریایی‌.

 Sarge
(tnaegres=) گروهبان‌.

 Sari
(eeras) ساری‌ یا لباس‌ زنان‌ هندو که‌ مشتمل‌ است‌ بر

 Sari
پارچه‌ ای‌ که‌ بدور بدن‌ می‌ پیچند.

 Sarmentose
(گ‌.ش‌.) دارای‌ شاخه‌ های‌ نازک‌ وخیمده‌ بالا رونده‌ (مثل‌

 Sarmentose
نیلوفر).

 Sarsaparilla
(گ‌.ش‌.) عشبه‌ بیابانی‌.

 Sarsenet
(tenecras) پارچه‌ ابریشمی‌، پارچه‌ پشمی‌ سنگین‌، نرم‌.

 Sartorial
مربوط‌ به‌ خیاط‌ی‌، مربوط‌ بلباس‌ مردانه‌.

 Sartorius
(تش‌.) عضله‌ خیاط‌ه‌.

 Sasanian
(nainassas) ساسانی‌.

 Sash
عمامه‌، کمربند، حمایل‌ نظ‌امی‌ وغیره‌، ارسی‌، قاب‌

 Sash
دورشیشه‌ در یاپنجره‌ که‌ شامل‌ میله‌ های‌ چوبی‌ بین‌ شیشه‌

 Sash
ها نیز میباشد، پنجره‌، پنجره‌ گلخانه‌، حمایل‌ زدن‌،

 Sash
پنجره‌ گذاردن‌.

 Sashay
اردک‌ وار راه‌ رفتن‌، تلوتلو خوردن‌ و راه‌ رفتن‌، گردش‌

 Sashay
سفر، راه‌ پیمایی‌ تفریحی‌.

 Sass
بابی‌ احترامی‌ صحبت‌ کردن‌ با، گستاخانه‌ سخن‌ گفتن‌ با،

 Sass
بیشرمانه‌ گفتگو کردن‌.

 Sassafras
(گ‌.ش‌.) ساسافراس‌.

 Sassanian
(nainasas) ساسانی‌.

 Sassanid
ساسانی‌، (وابسته‌ بسلسله‌ ساسانی‌).

 Satan
(lived) شیط‌ان‌.

 Satanic
شیط‌انی‌.

 Satchel
چنته‌، کیف‌ بند دار، کیف‌ مدرسه‌، خورجین‌.

 Sate
سیر کردن‌، راضی‌ کردن‌، فرونشاندن‌.

 Sateen
(enitas) اط‌لس‌ نما، ساتین‌.

 Satellite
پیرو، انگل‌، ماه‌، ماهواره‌، قمر مصنویی‌.

 Satellite
ماهواره‌.

 Satiable
اقناع‌ شدنی‌.

 Satiate
سیر کردن‌، فروشناندن‌، اشباع‌ شدن‌، اقناع‌ شدن‌.

 Satiation
اقناع‌، اشباع‌.

 Satiety
سیری‌، بی‌ نیازی‌.

 Satin
اط‌لس‌، دبیت‌، اط‌لسی‌، جلا، پرداخت‌.

 Satine
(neetas) اط‌لس‌ نما، ساتین‌.

 Satinet
(ettenitas) پارچه‌ اط‌لس‌ ما، روح‌ الاط‌لس‌.

 Satinette
(tenitas) پارچه‌ اط‌لس‌ ما، روح‌ الاط‌لس‌.

 Satinwood
(گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر.

 Satiny
اط‌لسی‌.

 Satire
ط‌نز، هجونامه‌، ط‌عنه‌، سخریه‌، هزلیات‌.

 Satiric
(laciritas) هزلی‌.

 Satirical
(ciritas) هزلی‌.

 Satirist
هجو نویس‌.

 Satirize
هجو کردن‌، مسخره‌ کردن‌.

 Satisfaction
خوشنودی‌، خرسندی‌، رضامندی‌، رضایت‌، ارضا ء.

 Satisfactory
رضایتبخش‌، خرسند کننده‌.

 Satisfiable
راضی‌ شدنی‌، راضی‌ کردنی‌.

 Satisfy
خرسند کردن‌، راضی‌ کردن‌، خشنود کردن‌، قانع‌ کردن‌.

 Satrap
ساتراپ‌، استاندار قدیم‌ ایران‌.

 Satrapy
قلمرو ساتراپ‌.

 Satrun
(افسانه‌ یونان‌ - روم‌) خدای‌ بذر کاری‌، زحل‌.

 Saturable
اشباع‌ شدنی‌.

 Saturant
اشباع‌ شده‌، سیر، بحد اشباع‌ رسیده‌.

 Saturate
اشتباه‌ کردن‌، سیر کردن‌، اغشتن‌.

 Saturate
اشباع‌ کردن‌.

 Saturated
اشباع‌ شده‌، سیر شده‌.

 Saturated Transistor
ترانزیستور اشباع‌ شده‌.

 Saturation
اشباع‌.

 Saturation
اشباع‌.

 Saturation Testing
ازمایش‌ اشباعی‌.

 Saturator
اشباع‌ کننده‌.

 Saturday
روز شنبه‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس