معنی کلمه Seal به فارسی

 Seal
(ج‌.ش‌.) خوک‌ ابی‌، گوساله‌ ماهی‌، مهر(rohm)، نشان‌،

 Seal
تضمین‌، مهر کردن‌، صحه‌ گذاشتن‌، مهر و موم‌ کردن‌، بستن‌،

 Seal
درزگیری‌ کردن‌.

 Seal
مهر، مهر زدن‌، محکم‌ چسباندن‌، مهر و موم‌ کردن‌.

 Seal Off
(توسط‌ پلیس‌) محاصره‌ کردن‌، ممنوع‌ الورود کردن‌، مهر

 Seal Off
وموم‌ کردن‌.

 Sealant
عامل‌ درزگیر، وسیله‌ بتونه‌ کاری‌، وسیله‌ مهر وموم‌.

 Sealed
مهر شده‌، محکم‌ چسبیده‌، مهر و موم‌ شده‌.

 Sealer
شکارچی‌ گوساله‌ ماهی‌، مهردار، مهر زن‌، بتونه‌ یا

 Sealer
استری‌ رنگ‌.

 Sealskin
پوست‌ خوک‌ ابی‌، جامه‌ای‌ که‌ از پوست‌ خوک‌ ابی‌ بدوزند.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس