معنی کلمه Sh به فارسی

 Sh
ساکت‌، هیس‌.

 Shabby
پست‌، دون‌، نخ‌ نما، کهنه‌، ژنده‌.

 Shack
کلبه‌، خانه‌، خانه‌ کوچک‌ وسردستی‌ ساخته‌ شده‌، کاشانه‌،

 Shack
زیستن‌.

 Shackle
پابند، دستبند، قید، مانع‌، پابند زدن‌.

 Shacklebone
استخوان‌ مچ‌ دست‌، استخوان‌ قاپ‌.

 Shackler
بخو زننده‌.

 Shad
(ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهی‌ خوراکی‌ اروپا وشمال‌ امریکا.

 Shadberry
(گ‌.ش‌.) میوه‌ ازگیل‌.

 Shadblow
(hsubdahs) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ازگیل‌.

 Shadbush
(wolbdahs) (گ‌.ش‌.) درخت‌ ازگیل‌.

 Shaddock
(گ‌.ش‌.) سداب‌ ها، دارابی‌.

 Shade
سایه‌، حباب‌ چراغ‌ یا فانوس‌، اباژور، سایه‌ بان‌، جای‌

 Shade
سایه‌ دار، اختلاف‌ جزئی‌، سایه‌رنگ‌، سایه‌ دار کردن‌،

 Shade
سایه‌ افکندن‌، تیره‌ کردن‌، کم‌ کردن‌، زیر وبم‌ کردن‌.

 Shadeless
بدون‌ سایه‌.

 Shader
سایه‌ رنگ‌ زن‌.

 Shading
سایه‌ (در نقشه‌ کشی‌)، اختلاف‌ جزئی‌ (در رنگ‌ ومعنی‌

 Shading
وغیره‌)، توصیف‌، اصلاح‌.

 Shadow
سایه‌، ظ‌ل‌، سایه‌ افکندن‌ بر، رد پای‌ کسی‌ را گرفتن‌،

 Shadow
پنهان‌ کردن‌.

 Shadow Play
نمایش‌ سایه‌ ها، نمایش‌ ارواح‌.

 Shadowless
بی‌ سایه‌.

 Shadowlike
سایه‌ مانند.

 Shadowy
سایه‌ دار، سایه‌ افکن‌، سایه‌ مانند، زود گذر.

 Shady
سایه‌ دار، سایه‌ افکن‌، مشکوک‌، مرموز.

 Shaft
میله‌، استوانه‌، بدنه‌، چوبه‌، قلم‌، سابقه‌، دسته‌، چوب‌،

 Shaft
تیر، پرتو، چاه‌، دودکش‌، بادکش‌، نیزه‌، خدنگ‌، گلوله‌،

 Shaft
ستون‌، تیرانداختن‌، پرتو افکندن‌.

 Shaft
میله‌، محور.

 Shafting
ساقه‌ ها، میله‌ها، مواد سازنده‌ ساقه‌ یا میله‌، یک‌ دست‌،

 Shafting
میله‌ بهم‌ متصل‌.

 Shag
موی‌ زبر، موی‌ کرک‌ شده‌، موی‌ درهم‌ وبرهم‌، توتون‌ زبر،

 Shag
پارچه‌ مویی‌ زبر، اویزان‌بودن‌، درهم‌ وبرهم‌ ساختن‌، پر

 Shag
موساختن‌، خشن‌ ساختن‌، تکان‌ دادن‌، لرزاندن‌.

 Shaggy
زبر، درهم‌، کرک‌ شده‌، مو دراز، پر مو، پشمالو.

 Shagreen
ساغری‌، کمیت‌، چرم‌ دان‌ دان‌، نوعی‌ پارچه‌ ابریشمی‌ دان‌

 Shagreen
دان‌، شبیه‌ چرم‌ دان‌ دان‌.

 Shah
(فارسی‌) شاه‌، پادشاه‌.

 Shakable
(elbaekahs) تکان‌ دادنی‌، تکان‌ خوردنی‌.

 Shake
ارتعاش‌، تکان‌، لرزش‌، تزلزل‌، لرز، تکان‌ دادن‌،

 Shake
جنباندن‌، اشفتن‌، لرزیدن‌.

 Shake Down
اوار، فروریختگی‌، تجزیه‌، جیب‌ کسی‌ را کاملا خالی‌ کردن‌،

 Shake Down
بیتوته‌ کردن‌، ازمودن‌.

 Shake Out
باتکان‌ بیرون‌ بردن‌، لرزاندن‌، رکود.

 Shake Up
تکان‌ سخت‌ دادن‌، احساسات‌ را تحریک‌ کردن‌، سرهم‌ بندی‌،

 Shake Up
دگرگونی‌.

 Shakeable
(elbakahs) تکان‌ دادنی‌، تکان‌ خوردنی‌.

 Shaker
لرزاننده‌، تکان‌ دهنده‌، ماشین‌ تکان‌ دهنده‌، ادم‌ مزور

 Shaker
ولاف‌ زدن‌، ادم‌ ولگرد واواره‌.

 Shakespearean
(nairaepsekahs، nairepskahs) وابسته‌ به‌ شکسپیر.

 Shakespearian
(naeraepsekahs، nairepskahs) وابسته‌ به‌ شکسپیر.

 Shako
کلاه‌ بلند نظ‌امی‌.

 Shaksperian
(naeraepsekahs، nairaepsekahs) وابسته‌ به‌ شکسپیر.

 Shaky
لرزنده‌، لزان‌، متزلزل‌، سست‌، ضعیف‌.

 Shale
سنگ‌ رست‌، پوست‌، پوشش‌، صدف‌، سنگ‌ نفت‌ زا، صدف‌ کندن‌،

 Shale
شوره‌ سر، پولک‌.

 Shall
باید، بایست‌، بایستی‌، فعل‌ معین‌.

 Shalloon
سرژ استری‌، پارچه‌ پشمی‌ استری‌.

 Shallop
کرجی‌ پارویی‌، کشتی‌ کوچک‌ دو دگله‌.

 Shallot
(گ‌.ش‌.) موسیر، پیاز کوچک‌، لوله‌ نازک‌.

 Shallow
کم‌ ژرفا، کم‌ عمق‌، کم‌ اب‌، سط‌حی‌، کم‌ عمق‌ کردن‌.

 Shalt
(د.) دوم‌ شخص‌ مفرد حاضر فعل‌ llahs.

 Sham
قلابی‌، ساختگی‌، دروغی‌، ریاکاری‌، وانمود کردن‌، بخود

 Sham
بستن‌، تظ‌اهر کردن‌.

 Shaman
کشیش‌ یاکاهن‌ یا جادوگرمردم‌ قدیم‌ شمال‌ اسیا واروپا.

 Shamanism
پیروی‌ از عقاید جادوگران‌ وکاهنان‌ دوران‌ اولیه‌ تمدن‌

 Shamanism
بشر، جادوگری‌.

 Shamble
(بصورت‌ جمع‌) کشتارگاه‌، (مج.) قتلگاه‌، تلوتلو خودن‌،

 Shamble
سلاخی‌ کردن‌، کشتار کردن‌.

 Shambles
کشتارگاه‌، (مج.) قتلگاه‌، صحنه‌ کشتار.

 Shambling
حرکت‌ کننده‌ با قدم‌ های‌ کج‌ ونامنظ‌م‌.

 Shame
شرم‌، خجلت‌، شرمساری‌، ازرم‌، ننگ‌، عار، شرمنده‌ کردن‌،

 Shame
خجالت‌ دادن‌، ننگین‌ کردن‌.

 Shamefaced
(tsafemahs) کم‌ رو، خجالت‌ کش‌، خجالتی‌، ترسو، خجول‌.

 Shamefast
(decafemahs) کم‌ رو، خجالت‌ کش‌، خجالتی‌، ترسو، خجول‌.

 Shameful
شرم‌ اور، ننگین‌.

 Shameless
بی‌ حیا، بی‌ شرم‌، بی‌ شرمانه‌، ننگ‌ اور.

 Shammer
شیاد، متقلب‌، حیله‌ گر.

 Shampoo
سرشوی‌، سرشویه‌، باشامپو یا سرشوی‌ شستشو دادن‌.

 Shamrock
رنگ‌ سبز شبدری‌، (گ‌.ش‌.) شبدر ایرلندی‌.

 Shan
(د.ک‌- اسکاتلند) خجل‌، کمرو، محجوب‌، خجالتی‌.

 Shan"t
مخفف‌ کلمات‌ ton llahs.

 Shandradan
(nadyrdnahs) درشکه‌ تک‌ اسبه‌ قدیمی‌.

 Shandrydan
(nadardnahs) درشکه‌ تک‌ اسبه‌ قدیمی‌.

 Shandy
(ffagydnahs) پرصدا، بلند، رویایی‌، تصوری‌، خوشحال‌.

 Shandygaff
(ydnahs) پرصدا، بلند، رویایی‌، تصوری‌، خوشحال‌.

 Shanghai
ادم‌ دزدی‌، ربودن‌ ملوان‌ (بقصد اخاذی‌ وغیره‌).

 Shanghaier
اهل‌ شهر شانگهای‌، ادم‌ دزد.

 Shangri
بهشت‌ خیالی‌، شهر زیبا، سرزمین‌ دلخواه‌.

 Shank
ساق‌ پا، ساق‌ جوراب‌، (تش‌.) درشت‌ نی‌، قصبه‌ کبری‌، ساقه‌،

 Shank
میله‌ (بدنه‌ ستون‌ وغیره‌).

 Shankpiece
(در کفش‌) چرم‌ زیر قسمت‌ منحنی‌ پا.

 Shantung
پارچه‌ ابریشمی‌ خشن‌ چینی‌.

 Shanty
کلبه‌، در کلبه‌ زندگی‌ کردن‌.

 Shapable
(elbaepahs) شکل‌ پذیر، قابل‌ شکل‌ گیری‌، مناسب‌، موزون‌.

 Shape
شکل‌، صورت‌، قواره‌، ریخت‌، اندام‌، تجسم‌، شکل‌ دادن‌ به‌،

 Shape
سرشتن‌.

 Shape
ریخت‌، شکل‌ دادن‌.

 Shapeable
(elbapahs) شکل‌ پذیر، قابل‌ شکل‌ گیری‌، مناسب‌، موزون‌.

 Shaped
بشکل‌ درامده‌.

 Shapeless
بی‌ ریخت‌، بی‌ شکل‌، فاقد شکل‌ معین‌، بدشکل‌.

 Shapely
خوش‌ ریخت‌، خوش‌ ترکیب‌، شکیل‌، خوش‌ بر و رو.

 Shaper
بشکل‌ در اورنده‌.

 Shaping
شکل‌ دهی‌.

 Shard
خرده‌ ریز، پاره‌ سفال‌، صدف‌، سفال‌، کوزه‌ شکسته‌، شکستن‌

 Shard
وبصورت‌ قط‌عات‌ ریز دراوردن‌.

 Share
سهم‌، حصه‌، بخش‌، بهره‌، قسمت‌، بخش‌ کردن‌، سهم‌ بردن‌،

 Share
قیچی‌ کردن‌.

 Share
سهم‌، تسهیم‌ کردن‌، سهم‌ بردن‌.

 Share Cropper
زارع‌، مستاجر، زارع‌ سهم‌ گیر.

 Shareholder
سهم‌ دار، صاحب‌ سهم‌.

 Sharer
سهیم‌، سهم‌ دار، شریک‌.

 Sharing
اشتراک‌، تسهیم‌.

 Shark
(ج‌.ش‌.)سگ‌ دریایی‌، کوسه‌ ماهی‌، متقلب‌، گوش‌ بری‌، گوش‌

 Shark
بری‌ کردن‌.

 Sharp
تیز، نوک‌ دار، تند، زننده‌، زیرک‌، تیز کردن‌.

 Sharp
تیز، هشیار، دیز.

 Sharp Eyed
تیز بین‌، تیز چشم‌.

 Sharp Fanged
تیز دندان‌.

 Sharp Nosed
دارای‌ بینی‌ تیز، حساس‌ (نسبت‌ به‌ بو).

 Sharp Practice
حقه‌ بازی‌، کلاهبرداری‌، گول‌ زنی‌.

 Sharp Set
دارای‌ لبه‌ تیز، (مج.) گرسنه‌، بسیار مشتاق‌، حریص‌، با

 Sharp Set
اشتها.

 Sharp Sighted
تیز بین‌، تیز نظ‌ر، هوشیار، دارای‌ فکر صائب‌.

 Sharp Tongued
بدزبان‌، فحاش‌، بکار برنده‌ سخنان‌ زننده‌.

 Sharp Witted
تیز هوش‌، تیز فهم‌، هوشیار.

 Sharpen
تیز کردن‌، تیز شدن‌، نوک‌ تیز کردن‌، تقلب‌ کردن‌، تند

 Sharpen
کردن‌.

 Sharpener
تیز کننده‌، مداد تراش‌، تیز گر.

 Sharper
مداد تراش‌، ادم‌ دغل‌ وکلاهبردار.

 Sharpness
تیزی‌، هشیاری‌.

 Sharpshooter
تیرانداز ماهر، زنجره‌ دارای‌ سر مخروط‌ی‌.

 Shashlik
(kilsahs) کباب‌، ششلیک‌.

 Shaslik
(kilhsahs) کباب‌، ششلیک‌.

 Shatter
خرد کردن‌، داغان‌ کردن‌، شکستن‌، (درجمع‌) قط‌عات‌ شکسته‌.

 Shatterproof
نشکن‌، ضد خرد شدن‌، خرد نشو.

 Shave
تراشیدن‌، رنده‌ کردن‌، ریش‌ تراشی‌، تراش‌.

 Shaveling
ادم‌ اصلاح‌ کرده‌، سرتراشیده‌، کشیش‌.

 Shaver
تراشنده‌، صورت‌ تراش‌، سلمانی‌، رنده‌.

 Shavetail
قاط‌ربارکش‌، افسر تازه‌ کار، ستوان‌ سوم‌.

 Shavian
پیرو عقاید اجتماعی‌ وسیاسی‌ وادبی‌ برناردشاو.

 Shavie
شوخی‌ گوشه‌ دار.

 Shaving
تراشه‌، چیز تراشیده‌، اصلاح‌، صورت‌ تراشی‌.

 Shaw
درختستان‌، بیشه‌، ردیف‌ درختان‌.

 Shawl
شال‌، دستمال‌ گردن‌، شال‌ گردن‌ بستن‌.

 Shay
(esiahc=) درشکه‌ دوچرخه‌ دونفره‌.

 She
او، ان‌ دختر یا زن‌، جانور ماده‌.

 She"d
مخفف‌ کلمات‌ dah ehs وdluow ehs.

 She"ll
مخفف‌ عبارات‌ زیر lliw ehs، llahs ehs.

 She"s
si ehs و sah ehs =.

 Shea
(گ‌.ش‌.) درخت‌ روغن‌ قلم‌.

 Sheaf
دسته‌، بافه‌، بغل‌، دسته‌ یابافه‌ گندم‌، دسته‌ گل‌ یا

 Sheaf
گیاه‌، بافه‌ ردن‌، دسته‌ کردن‌.

 Sheaflike
بشکل‌ تیردان‌.

 Shear
چیدن‌ مو، چیدن‌ پشم‌ گوسفند وغیره‌، بریدن‌، شکاف‌ دادن‌،

 Shear
قیچی‌ کردن‌، اسباب‌ برش‌ قیچی‌، ماشین‌ برش‌.

 Sheared
چیده‌ شده‌، قیچی‌ شده‌.

 Shearer
پشم‌ چین‌.

 Sheath
(ehtaehs) نیام‌، غلاف‌، جلد، پوش‌، غلافدار کردن‌،

 Sheath
پوشاندن‌، کند کردن‌، غلاف‌ کردن‌.

 Sheath Knife
چاقوی‌ غلاف‌ دار.

 Sheathe
(htaehs) نیام‌، غلاف‌، جلد، پوش‌، غلافدار کردن‌،

 Sheathe
پوشاندن‌، کند کردن‌، غلاف‌ کردن‌.

 Sheathing
پوشش‌، غلاف‌، مصالح‌ مخصوص‌ غلاف‌ یا پوشش‌.

 Sheave
(در قرقره‌) چرخ‌ ط‌ناب‌ خور، چرخ‌ قرقره‌، دسته‌ کردن‌،

 Sheave
بصورت‌ بافه‌ دراوردن‌.

 Shebang
امر مورد علاقه‌، کار، ابتکار، تعبیه‌.

 Shebeen
مشروب‌ فروش‌ بدون‌ پروانه‌.

 Shed
ریختن‌، انداختن‌ افشاندن‌، افکندن‌، خون‌ جاری‌ ساختن‌،

 Shed
جاری‌ ساختن‌، پوست‌ انداختن‌، پوست‌ ریختن‌، برگ‌ ریزان‌

 Shed
کردن‌، کپر، الونک‌.

 Shedder
ریزنده‌، ریزان‌، جانور پوست‌ انداز.

 Sheen
درخشندگی‌، زیبایی‌، تابش‌، برق‌، درخشیدن‌.

 Sheeny
پر زرق‌ وبرق‌، براق‌.

 Sheep
(ج‌.ش‌.) گوسفند، چرم‌ گوسفند، ادم‌ ساده‌ ومط‌یع‌.

 Sheep Dog
(ج‌.ش‌.) سگ‌ گله‌.

 Sheep Sorrel
(گ‌.ش‌.) ترشک‌ صغیر.

 Sheep"s Eye
نگاه‌ عاشقانه‌، نگاه‌ دزدکی‌.

 Sheepcote
(dlofpeehs) اغل‌ گوسفند.

 Sheepfold
(etocpeehs) اغل‌ گوسفند.

 Sheepherder
چوپان‌، شبان‌ بیابانی‌.

 Sheepherding
چوپانی‌.

 Sheepish
گوسفندوار، ساده‌ دل‌، ترسو، کمرو.

 Sheepshearing
پشم‌ چینی‌.

 Sheepskin
پوستین‌، پوست‌ گوسفند.

 Sheepwalk
(انگلیس‌) مرتع‌ گوسفند، چراگاه‌ گوسفند.

 Sheer
صرف‌، محض‌، خالص‌، راست‌، تند، مط‌لق‌، بط‌ورعمود، یک‌

 Sheer
راست‌، پاک‌، بکلی‌، مستقیما، ظ‌ریف‌، پارچه‌ ظ‌ریف‌، حریری‌،

 Sheer
برگشتن‌، انحراف‌ حاصل‌ کردن‌، کنار رفتن‌، کنار زدن‌.

 Sheet
ورقه‌، ورق‌، صفحه‌، ملافه‌، تخته‌، پهنه‌، سط‌ح‌، متورق‌،

 Sheet
ورقه‌ ورقه‌، ورق‌ شده‌، ملافه‌ کردن‌، ورقه‌ کردن‌.

 Sheet
ورق‌.

 Sheet Anchor
(د.ن‌.) لنگر سنگین‌ کمر کشتی‌، نقط‌ه‌ اتکاء.

 Sheet Bend
(کشتیرانی‌) نوعی‌ گره‌ ط‌ناب‌.

 Sheet Metal
فلز ورق‌، ورق‌ فلز.

 Sheetglass
ورق‌ شیشه‌، شیشه‌ ورق‌.

 Sheeting
مصالح‌ ورق‌ سازی‌، پوششی‌، لفاف‌، ملافه‌ وغیره‌، هر چیزی‌

 Sheeting
بشکل‌ ورقه‌.

 Sheetlike
ورقه‌ مانند.

 Sheffer Function
تابع‌ شفر.

 Sheik
(hkiehs) (عربی‌) شیخ‌، رئیس‌ قبیله‌، رئیس‌ خانواده‌،

 Sheik
رئیس‌.

 Sheikdom
(modhkiehs) شیخ‌نشین‌، قلمرو شیخ‌.

 Sheikh
(kiehs) (عربی‌) شیخ‌، رئیس‌ قبیله‌، رئیس‌ خانواده‌، رئیس‌

 Sheikhdom
(modkiehs) شیخ‌نشین‌، قلمرو شیخ‌.

 Shekel
واحد وزن‌ وپول‌ بابل‌ قدیم‌.

 Sheldrake
(ج‌.ش‌.) اردک‌ وحشی‌ دریایی‌.

 Shelf
تاقچه‌، رف‌، فلات‌ قاره‌، هر چیز تاقچه‌ مانند، در تاقچه‌

 Shelf
گذاشتن‌، کنار گذاشتن‌.

 Shelflike
تاقچه‌ مانند.

 Shell
پوست‌، قشر، صدف‌ حلزون‌، کاسه‌ یا لاک‌ محافظ‌ جانور (مثل‌

 Shell
کاسه‌ لاک‌ پشت‌)، عامل‌ محافظ‌ حفاظ‌، جلد، پوست‌ فندق‌

 Shell
وغیره‌، کالبد، بدنه‌ ساختمان‌، گلوله‌ توپ‌، پوکه‌ فشنگ‌،

 Shell
قشر زمین‌، سبوس‌ گیری‌ کردن‌، پوست‌ کندن‌ از، مغز میوه‌

 Shell
را دراوردن‌ (از پوست‌).

 Shell Bean
لوبیایی‌ که‌ مغز ان‌ خوراکی‌ است‌، دانه‌ مغذی‌ لوبیا.

 Shell Game
گردو بازی‌، قمار با گردو.

 Shell Jacket
بالاتنه‌ کوتاه‌ دکمه‌ دار نظ‌امی‌.

 Shell Out
(yap=) پرداختن‌، هزینه‌ چیزی‌ را قبول‌ کردن‌.

 Shell Pink
رنگ‌ قرمز مایل‌ به‌ زرد.

 Shell Shock
اختلال‌ روحی‌ در اثر صدای‌ افنجار نارنجک‌ وامثال‌ ان‌،

 Shell Shock
وحشت‌ واضط‌راب‌ حاصله‌ از صدای‌انفجار.

 Shellac
(kcallehs) لاک‌ مخصوص‌ لاک‌ والکل‌، بالاک‌ جلا دادن‌، شکست‌

 Shellac
مفتضحانه‌ خوردن‌ یا دادن‌.

 Shellack
(callehs) لاک‌ مخصوص‌ لاک‌ والکل‌، بالاک‌ جلا دادن‌، شکست‌

 Shellack
مفتضحانه‌ خوردن‌ یا دادن‌.

 Shellacking
شکست‌ ننگ‌ اور ومفتضحانه‌.

 Shellback
ملوان‌ پیر وبازنشسته‌.

 Shelled
پوست‌ دار، صدف‌ دار.

 Shellfish
حلزون‌ صدف‌ دار، نرم‌ تن‌ صدف‌ دار.

 Shellproof
محفوظ‌ در برابر بمباران‌ وگلوله‌ باران‌.

 Shellwork
تزئینات‌ صدف‌ مانند.

 Shelly
صدفی‌، پوسته‌ پوسته‌.

 Shelter
پناهگاه‌، جان‌ پناه‌، محافظ‌ت‌، حمایت‌، محافظ‌ت‌ کردن‌،

 Shelter
پناه‌ دادن‌.

 Shelterer
محافظ‌، دارای‌ حفاظ‌، پناه‌ دهنده‌.

 Shelterless
بی‌ حفاظ‌، بی‌ پناه‌.

 Shelve
تاقچه‌ دار کردن‌، در قفسه‌ گذاردن‌، قفسه‌ دار کردن‌،

 Shelve
کنار گذاردن‌، شیب‌ دار کردن‌ یاشدن‌، ببعد موکول‌ کردن‌.

 Shelver
در قفسه‌ گذار، در تاقچه‌ گذار.

 Shelving
موادیکه‌ از ان‌ تاقچه‌ میسازند، شیب‌، درجه‌ شیب‌، تاقچه‌

 Shelving
یا قفسه‌ بندی‌.

 Shelvy
شیب‌ دار، سراشیب‌.

 Shem
سام‌ فرزند بزرگ‌ نوح‌ پیغمبر.

 Shenanigan
حقه‌ یا حیله‌ برای‌ عط‌ف‌ توجه‌، شیط‌نت‌، چرند.

 Shend
دستپاچه‌ کردن‌، جلو افتادن‌ از.

 Shepherd
چوپان‌، شبان‌، چوپانی‌ کردن‌.

 Shepherdess
چوپان‌ زن‌، شبان‌ کلیسا که‌ زن‌ باشد.

 Sheraton
سبک‌ مبل‌ سازی‌ ساده‌ وسبک‌ (در قدیم‌)

 Sherbet
(trebrehs=)(از فارسی‌ شربت‌) بستنی‌ میوه‌، لیموناد.

 Sheriff
کدخدا، ضابط‌ شهربانی‌، داروغه‌، کلانتر.

 Sheriffdom
بخشداری‌، کدخدایی‌.

 Sherlock
کاراگاه‌.

 Sherris
(yrrehs) شراب‌ شیرین‌ یا تلخ‌ اسپانیولی‌.

 Sherry
(sirrehs) شراب‌ شیرین‌ یا تلخ‌ اسپانیولی‌.

 Shetland
(dnaltez=) جزایر شتلاند، اسب‌ کوچک‌ ویال‌ بلند.

 Sheuch
(hguehs) خندق‌، حفره‌، نهر اب‌.

 Sheugh
(hcuehs) خندق‌، حفره‌، نهر اب‌.

 Shew
نشاندادن‌، نشان‌، ارائه‌ (در قدیم‌ معادل‌ wohs بوده‌).

 Shia
(etiihs) شیعه‌، پیرو مذهب‌ شیعه‌.

 Shibboleth
ازمون‌، محک‌، امتحان‌، اصط‌لاح‌ پیش‌ پا افتاده‌ ومرسوم‌،

 Shibboleth
بیان‌ رایج‌، اسم‌ رمز.

 Shield
سپر، پوشش‌، حامی‌، حفاظ‌، پوشش‌ محافظ‌، بوسیله‌ سپر حفظ‌

 Shield
کردن‌، حفاظ‌ پیدا کردن‌.

 Shield
سپر، محفظ‌ه‌، سپرشدن‌.

 Shielder
سپردار.

 Shielding
استحفاظ‌.

 Shier
(tseihs) چموش‌، کمروتر، کمروترین‌.

 Shiest
(reihs) چموش‌، کمروتر، کمروترین‌.

 Shift
تغییر مکان‌، انتقال‌، تغییر جهت‌، بوش‌، تناوب‌، نوبت‌،

 Shift
تعویض‌، نوبت‌ کار، نوبتی‌، استعداد، ابتکار، تعبیه‌،

 Shift
نقشه‌ خائنانه‌، حقه‌، توط‌ئه‌، پخش‌ کردن‌، تعویض‌ کردن‌،

 Shift
تغییر مکان‌ دادن‌، انتقال‌ دادن‌، تغییر مسیر دادن‌.

 Shift
تغییرمکان‌، نوبت‌ کار، مبدله‌، تغییردادن‌.

 Shift Register
ثبات‌ تغییرمکان‌.

 Shiftable
قابل‌ تعویض‌ یا انتقال‌.

 Shifter
تعویض‌ کننده‌.

 Shifting
تغییرمکان‌ دهی‌، تغییرکننده‌.

 Shifting Pedal
(در پیانو) رکاب‌ صدا خفه‌ کن‌، (مج.) وسیله‌ تخفیف‌

 Shifting Pedal
وتضعیف‌ چیزی‌.

 Shiftless
بیدست‌ وپا، بی‌ وسیله‌، بی‌ چاره‌.

 Shifty
زرنگ‌، دست‌ وپادار، با ابتکار، با تدبیر، حیله‌ گر،

 Shifty
فریب‌ امیز، متغیر، بی‌ ثبات‌.

 Shiite
مسلمان‌ شیعه‌، پیرو شیعه‌.

 Shilling
شیلینگ‌ واحد پول‌ انگلیس‌.

 Shilly Shally
مردد، دو دل‌، تردید، دودلی‌ داشتن‌.

 Shim
خط‌ سفید پیشانی‌ اسب‌، نظ‌ر، یک‌ نگاه‌، توفال‌، بیلچه‌،

 Shim
بیلچه‌ زدن‌، هموار کردن‌.

 Shimmer
سوسو زدن‌، روشن‌ وخاموش‌ شدن‌، روشنایی‌ لرزان‌ داشتن‌،

 Shimmer
دارای‌ تصویر یا شکل‌ لرزان‌ ومرتعش‌ بودن‌، تموج‌ داشتن‌،

 Shimmer
موج‌ زدن‌.

 Shimmery
دارای‌ نور لرزان‌، سوسو زننده‌.

 Shimmey
(ymmihs)(چرخ‌ وسیله‌ نقلیه‌) تاب‌ داشتن‌، لرزش‌ داشتن‌،

 Shimmey
تکان‌ تکان‌ خوردن‌ (اتومبیل‌).

 Shimmy
(yemmihs) (چرخ‌ وسیله‌ نقلیه‌) تاب‌ داشتن‌، لرزش‌ داشتن‌،

 Shimmy
تکان‌ تکان‌ خوردن‌ (اتومبیل‌).

 Shin
پیاده‌ وباسرعت‌ رفتن‌، قلم‌ پا، ساق‌ پا، قلم‌ پای‌ خوک‌،

 Shin
گوشت‌ قلم‌ پا.

 Shindig
(ydnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌، بزم‌.

 Shindy
(gidnihs) (ز.ع‌.- امر.) مجلس‌ انس‌ ورقص‌، بزم‌.

 Shine
تابیدن‌، درخشیدن‌، نورافشاندن‌، براق‌ کردن‌، روشن‌ شدن‌،

 Shine
روشنی‌، فروغ‌، تابش‌، درخشش‌.

 Shiner
درخشان‌، تابان‌، ادم‌ باهوش‌، ادم‌ زرنگ‌، واکسی‌، واکس‌

 Shiner
کفش‌، چیز درخشنده‌، ستاره‌، کلاه‌ ابریشمی‌، کفش‌ چرمی‌

 Shiner
برقی‌، پول‌ زر یا نقره‌، لیره‌ ط‌لا، (ز.ع‌.) پول‌، سکه‌،

 Shiner
چشم‌، چشم‌ کبودشده‌(در اثر ضربت‌ وغیره‌)، (درجمع‌)انواع‌

 Shiner
ماهیان‌ کوچک‌ ونقره‌ فام‌ امریکایی‌.

 Shingle
توفال‌، تخته‌ کوبی‌، توفال‌ چوبی‌ یاسیمانی‌ وغیره‌،

 Shingle
توفال‌ کوبی‌ کردن‌، (مج.) پوشاندن‌، موی‌ سر را از ته‌ زد

 Shingle
ن‌.

 Shingler
توفال‌ کوب‌، ماشین‌ چکش‌ کاری‌ اهن‌ گداخته‌.

 Shininess
زرق‌ وبرق‌، جلا.

 Shining
درخشان‌، تابناک‌.

 Shinleaf
(گ‌.ش‌.) امرود.

 Shinnery
درختستان‌، قلمستان‌.

 Shinney
(ynnihs=) بازی‌ هاکی‌ که‌ با توپ‌ چوبی‌ بازی‌ شود، چوب‌

 Shinney
بازی‌ هاکی‌، شینی‌ بازی‌ کردن‌.

 Shinny
(yennihs=) بازی‌ هاکی‌ که‌ با توپ‌ چوبی‌ بازی‌ شود، چوب‌

 Shinny
بازی‌ هاکی‌، شینی‌ بازی‌ کردن‌.

 Shinplaster
اسکناس‌ کم‌ ارزش‌ وبدون‌ پشتوانه‌.

 Shinto
شینتو، مذهب‌ ارواح‌ پرستی‌ در ژاپن‌.

 Shiny
صیقلی‌، براق‌، افتابی‌، درخشان‌، پرنور.

 Ship
کشتی‌، جهاز، کشتی‌ هوایی‌، هواپیما، با کشتی‌ حمل‌ کردن‌،

 Ship
فرستادن‌، سوار کشتی‌شدن‌، سفینه‌، ناو.

 Ship Of The Line
کشتی‌ جنگی‌ بزرگ‌.

 Ship Rigged
(د.ن‌.) دارای‌ بادبان‌ مربع‌.

 Shipboard
پهلوی‌ کشتی‌، درکشتی‌، سوار کشتی‌، کنار کشتی‌، صحنه‌

 Shipboard
کشتی‌، عرشه‌.

 Shipman
ملوان‌، دریا نورد.

 Shipmaster
(م‌.م‌.) شراعبان‌، ناخدا، رئیس‌ کشتی‌.

 Shipmate
همقط‌ار (در کشتی‌).

 Shipment
حمل‌، محموله‌، کالای‌ حمل‌ شده‌ باکشتی‌.

 Shippable
قابل‌ کشتی‌ رانی‌، قابل‌ حمل‌ با کشتی‌، قابل‌ ارسال‌.

 Shipper
دریا نورد، حمل‌ کمننده‌ کالا با کشتی‌، مسافر کشتی‌،

 Shipper
محموله‌ کشتی‌، اهرم‌ ساعت‌.

 Shipping
ترابری‌، حمل‌، کشتیرانی‌، ناوگان‌.

 Shipshape
تر وتمیز، مرتب‌، بط‌ور تر وتمیز.

 Shipside
کنار کشتی‌، واقع‌ در کنار کشتی‌.

 Shipwreck
کشتی‌ شکستگی‌، غرق‌ کشتی‌، غرق‌، کشتی‌ شکسته‌ شدن‌.

 Shipwright
کشتی‌ ساز.

 Shipyard
محل‌ کشتی‌ سازی‌، کارخانه‌ کشتی‌ سازی‌.

 Shire
استان‌، ایالت‌، ناحیه‌، به‌ استان‌ تقسیم‌ کردن‌.

 Shirk
شانه‌ خالی‌ کردن‌ از، از زیر کاری‌ در رفتن‌، روی‌

 Shirk
گرداندن‌ از، ط‌فره‌ زدن‌، اجتناب‌، ط‌فره‌ رو.

 Shirker
ادم‌ ط‌فره‌ رو.

 Shirr
پارچه‌ را بهم‌ کوک‌ زدن‌، چین‌ دادن‌، پختن‌.

 Shirring
کوک‌ زنی‌، چین‌ زنی‌.

 Shirt
پیراهن‌، پیراهن‌ پوشیدن‌.

 Shirting
پیراهن‌، پارچه‌ پیراهنی‌.

 Shirtmaker
پیراهن‌ دوز.

 Shirttail
دامن‌ پیراهن‌، پشت‌ پیراهن‌.

 Shirtwaist
بلوز زنانه‌.

 Shish Kebab
(امر.) چلوکباب‌ برگ‌.

 Shit
ریدن‌، گه‌، ان‌، عن‌.

 Shittah
(گ‌.ش‌.) درخت‌ صمغ‌ سنگالی‌، چگرد.

 Shiver
لرزه‌، لرز، ارتعاش‌، لرزیدن‌، از سرما لرزیدن‌، ریزه‌،

 Shiver
تکه‌، خرد کردن‌.

 Shivery
لرزه‌، لرزان‌، مرتعش‌، شکننده‌.

 Shoal
پایاب‌، کم‌ عمق‌، تنگ‌، کم‌ جای‌، تپه‌ زیرابی‌، گروه‌،

 Shoal
دسته‌ شدن‌، کم‌ ژرفا، کم‌ عمق‌شدن‌.

 Shoat
خوک‌ کمتر از یک‌ سال‌، بچه‌ خوک‌.

 Shock
تکان‌، صدمه‌، هول‌، هراس‌ ناگهانی‌، لط‌مه‌، تصادم‌، تلاط‌م‌،

 Shock
ضربت‌ سخت‌، تشنج‌ سخت‌، توده‌، خرمن‌، توده‌ کردن‌، خرمن‌

 Shock
کردن‌، تکان‌ سخت‌ خوردن‌، هول‌ وهراس‌ پیدا کردن‌، ضربت‌

 Shock
سخت‌ زدن‌، تکان‌ سخت‌ خوردن‌، دچار هراس‌ سخت‌ شدن‌،

 Shock
سراسیمه‌ کردن‌.

 Shock
تکان‌، تکان‌ دادن‌، ترساندن‌.

 Shock Absorber
تکانگیر، کمک‌ فنر.

 Shock Head
(dedaeh kcohs) انبوه‌ گیسو، دارای‌ موی‌ فراوان‌.

 Shock Headed
(daeh kcohs) انبوه‌ گیسو، دارای‌ موی‌ فراوان‌.

 Shock Troops
(نظ‌.) گروه‌ تهاجمی‌، گروه‌ حمله‌.

 Shocker
اخبار موحش‌، مط‌الب‌ مهیج‌، تحریک‌ کننده‌.

 Shockinjg
منزجر کننده‌، هولناک‌، تکاندهنده‌، مایه‌ انزجار،

 Shockinjg
برخورنده‌، بد.

 Shod
کفش‌ پوشیده‌، گل‌ الود، نعل‌ کفش‌.

 Shoddy
پارچه‌ پست‌، پست‌، بدساخت‌، جازده‌، جنس‌ بنجل‌، کالای‌

 Shoddy
تقلبی‌.

 Shoe
کفش‌، نعل‌ اسب‌، کفش‌ پوشیدن‌، دارای‌ کفش‌ کردن‌، نعل‌ زدن‌

 Shoe
به‌.

 Shoe Tree
قالب‌ کفش‌.

 Shoeblack
واکس‌ زن‌، واکسی‌.

 Shoehorn
پاشنه‌ کش‌ کفش‌، پاشنه‌ کش‌ بکار بردن‌.

 Shoelace
بند کفش‌.

 Shoemaker
کفش‌ دوز، کفاش‌.

 Shoepac
کفش‌ راحتی‌، کفش‌ دم‌ پایی‌.

 Shoepack
کفش‌ راحتی‌، کفش‌ دم‌ پایی‌.

 Shoer
نعلبند.

 Shoestring
بند کفش‌.

 Shog
(د.گ‌.- انگلیسی‌) تکان‌ خوردن‌، تکان‌ دادن‌.

 Shoo
کیش‌ (برای‌ راندن‌ مرغ‌ وغیره‌) کیش‌ کردن‌، باکیش‌ فرار

 Shoo
دادن‌، چخ‌.

 Shoo In
کسیکه‌ احتمال‌ زیاد دارد برنده‌ شود.

 Shook
(زمان‌ ماضی‌ فعل‌ ekahs)، (.n&.tv): مجموع‌ تخته‌های‌

 Shook
لازم‌ برای‌ ساختن‌ بشکه‌ وچلیک‌ وامثال‌ان‌، روکش‌ چوب‌

 Shook
مخصوص‌ جعبه‌ یا مبل‌ وغیره‌، دسته‌، بسته‌، بسته‌ کردن‌.

 Shoot
درکردن‌ (گلوله‌ وغیره‌)، رها کردن‌ (از کمان‌ وغیره‌)،

 Shoot
پرتاب‌ کردن‌، زدن‌، گلوله‌ زدن‌، رها شدن‌، امپول‌ زدن‌،

 Shoot
فیلمبرداری‌ کردن‌، عکسبرداری‌ کردن‌، درد کردن‌،

 Shoot
سوزش‌داشتن‌، جوانه‌ زدن‌، انشعاب‌، رویش‌ انشعابی‌، رویش‌

 Shoot
شاخه‌، درد، حرکت‌ تند وچابک‌، رگه‌ معدن‌.

 Shooter
تیرانداز، تفنگ‌ درکن‌.

 Shooting Gallery
میدان‌ تیراندازی‌ تمرینی‌.

 Shooting Iron
اسلحه‌ گرم‌.

 Shooting Star
شهاب‌ ثاقب‌، ستاره‌ ثاقب‌، تیر شهاب‌.

 Shop
دکان‌، مغازه‌، کارگاه‌، تعمیر گاه‌، فروشگاه‌، خرید

 Shop
کردن‌، مغازه‌ گردی‌ کردن‌، دکه‌.

 Shop
کارگاه‌، مغازه‌، خریدکردن‌.

 Shopkeeper
دکاندار، مغازه‌ دار.

 Shoplifter
دزد مغازه‌.

 Shoplifting
بلند کردن‌ جنس‌ از مغازه‌.

 Shopper
خریدار، مغازه‌ رو، کاسب‌ خرده‌ فروش‌.

 Shoptald
صحبت‌ بازاری‌، گفتگو درباره‌ وضع‌ کسب‌.

 Shopworn
کهنه‌ ورنگ‌ رفته‌ در اثر ماندن‌در مغازه‌.

 Shore
کنار دریا، لب‌ (دریا)، کرانه‌، ساحل‌، بساحل‌ رتفن‌،

 Shore
فرود امدن‌، ترساندن‌.

 Shore Dinner
غذای‌ دریایی‌ (مرکب‌ از جانوران‌ دریایی‌).

 Shore Leave
(د.ن‌.) مرخصی‌ ملوانان‌ وافسران‌ برای‌ رفتن‌ بخشکی‌.

 Shore Patrol
پلیس‌ نیروی‌ دریایی‌، پلیس‌ ساحلی‌، کرانه‌ پاسدار.

 Shorebird
(ج‌.ش‌.- انگلیسی‌) پرستو.

 Shoring
شمع‌ زنی‌ (در ساختمان‌)، پیاده‌ شدن‌ در ساحل‌.

 Shorn
اسم‌ مفعول‌ فعل‌ raehs.

 Short
کوتاه‌، مختصر، قاصر، کوچک‌، باقی‌ دار، کسردار، کمتر،

 Short
غیر کافی‌، خلاصه‌، شلوار کوتاه‌، تنکه‌، یکمرتبه‌، بی‌

 Short
مقدمه‌، پیش‌ از وقت‌، ندرتا، کوتاه‌ کردن‌، (برق‌)اتصالی‌

 Short
پیدا کردن‌.

 Short Circuit
اتصالی‌ شدن‌ دو سیم‌ برق‌، اتصال‌ کوتاه‌.

 Short Circuit
اتصال‌ کوتاه‌.

 Short Division
تقسیم‌ باختصار.

 Short Lived
کم‌ عمر، کوتاه‌ مدت‌، بی‌ دوام‌.

 Short Order
(در رستوران‌) خوراکی‌ که‌ زود مهیا میشود.

 Short Range
کوتاه‌مدت‌، نزدیک‌ برد.

 Short Ribs
گوشت‌ با استخوان‌ دنده‌.

 Short Sight
(aipoym=) نزدیک‌ بینی‌، کوتاه‌ نظ‌ری‌، نزدیک‌ بین‌، کوته‌

 Short Sight
نظ‌ر.

 Short Story
داستان‌ کوتاه‌.

 Short Tempered
از جا در رفته‌، عصبانی‌، زود رنج‌.

 Short Term
کوتاه‌ مدت‌، مختصر.

 Short Winded
دارای‌ تنگی‌ نفس‌، از نفس‌ افتاده‌، کم‌ نفس‌.

 Shortage
کسری‌، کمبود.

 Shortbread
کلوچه‌ ترد، کماج‌.

 Shortcake
نان‌ روغنی‌، کلوچه‌ ترد.

 Shortchange
کم‌ دادن‌ (پول‌)، کم‌ تحویل‌ دادن‌ (پول‌)، (م‌.م‌.) فریب‌

 Shortchange
دادن‌.

 Shortcoming
(tcefed، ycneicifed=) قصور، کاستی‌، نکته‌ ضعف‌، کمبود

 Shortcut
راه‌ میان‌ بر، ط‌ریقه‌ اقتصادی‌، میان‌ برکردن‌.

 Shortcut
میان‌ بر.

 Shorten
کوتاه‌ کردن‌، مختصر کردن‌، کاستن‌.

 Shortener
روغن‌ ترد کننده‌، مختصر کننده‌.

 Shortening
روغن‌ ترد کننده‌ شیرینی‌ وغیره‌.

 Shorthand
تند نویسی‌، مختصر نویسی‌.

 Shorthanded
دارای‌ دست‌ کوتاه‌، فاقد کارگر کافی‌.

 Shorthorn
(ج‌.ش‌.) جانور شاخ‌ کوتاه‌، نژاد گاو شاخ‌ کوتاه‌ شمال‌

 Shorthorn
انگلیس‌، ادم‌ بی‌ تجربه‌.

 Shortstop
(در بازی‌ بیس‌ بال‌) موقعیت‌ بازیکن‌ مدافع‌ در داخل‌

 Shortstop
میدان‌.

 Shortwave
(رادیو) موج‌ کوتاه‌.

 Shot
گلوله‌، تیر، ساچمه‌، رسایی‌، پرتابه‌، تزریق‌، جرعه‌، یک‌

 Shot
گیلاس‌ مشروب‌، فرصت‌، ضربت‌ توپ‌ بازی‌، منظ‌ره‌ فیلمبرداری‌

 Shot
شده‌، عکس‌، رها شده‌، اصابت‌ کرده‌، جوانه‌ زده‌.

 Shot Put
پرتاب‌ وزنه‌ (در ورزش‌).

 Shot Putter
شرکت‌ کننده‌ در پرتاب‌ وزنه‌، وزنه‌پران‌.

 Shotgun
تفنگ‌ ساچمه‌ای‌.

 Shotten
بی‌ ارزش‌، بی‌ فایده‌، (استخوان‌) دررفته‌، جابجا شده‌،

 Shotten
دلمه‌ شده‌.

 Should
زمان‌ ماضی‌ واسم‌ مفعول‌ فعل‌ معین‌ llahs.

 Shoulder
شانه‌، دوش‌، کتف‌، هرچیزی‌ شبیه‌ شانه‌، جناح‌، باشانه‌

 Shoulder
زور دادن‌، هل‌ دادن‌.

 Shoulder Board
(نظ‌.) پیش‌ فنگ‌.

 Shoulder Knot
روبان‌ یاحمایل‌ زینتی‌ روی‌ شانه‌، (نظ‌.) واکسیل‌.

 Shoulder Mark
(نظ‌.) نشان‌ سردوشی‌، درجه‌ سردوشی‌ افسران‌.

 Shoulder Patch
درجه‌ روی‌ بازوی‌ درجه‌ داران‌.

 Shouldn"t
نبایستی‌ ton dluohs.

 Shout
فریاد، داد، جیغ‌، فغان‌، فریاد زدن‌، جیغ‌ زدن‌، داد زدن‌

 Shout Song
سرودهای‌ مذهبی‌ خیلی‌ بلند سیاه‌ پوستان‌ جنوب‌ امریکا.

 Shouter
فریاد زننده‌، جارچی‌.

 Shouting Distance
فاصله‌ صدا رس‌.

 Shove
هل‌، پرتاب‌، تنه‌، هل‌ دادن‌، تنه‌ زدن‌، با زور پیش‌ بردن‌،

 Shove
پرتاب‌ کردن‌، کشیدن‌(شمشیر)، پرتاب‌ شدن‌.

 Shovel
خاک‌ انداز، بیل‌، پارو، کج‌ بیل‌، بیلچه‌، بیل‌ زدن‌، با

 Shovel
بیل‌ کندن‌، انداختن‌.

 Shovel Hat
کلاه‌ لبه‌ پهن‌ کشیشان‌ انگلیس‌.

 Shovelbill
(relevohs=) کارگر بیل‌ زن‌.

 Shoveler
(lliblevohs=) کارگر بیل‌ زن‌.

 Shovelful
بقدر یک‌ بیلچه‌.

 Shovelhead
(ج‌.ش‌.) کوسه‌ ماهی‌ باریک‌ سر اقیانوس‌.

 Shovelman
کارگر بیل‌ زن‌.

 Shover
هل‌ دهنده‌.

 Show
نشان‌ دادن‌، نمودن‌، ابراز کردن‌، فهماندن‌، نشان‌،

 Show
ارائه‌، نمایش‌، جلوه‌، اثبات‌.

 Show Bill
(امر.) تابلو اعلان‌ نمایش‌.

 Show Me
دیر باور، شکاک‌.

 Show Off
خودنمایی‌ کردن‌، ادم‌ خودنما.

 Show Up
کسی‌ را لو دادن‌، حاضر شدن‌، حضور یافتن‌، سر موقع‌

 Show Up
حاضر شدن‌.

 Showboat
قایق‌ دارای‌ صحنه‌ نمایش‌، نمایش‌ در قایق‌.

 Showcase
ویترین‌، جعبه‌ اینه‌، درویترین‌ نمایش‌ دادن‌.

 Showdown
مرحله‌ نهایی‌ مسابقات‌، ازمایش‌ نیرو.

 Shower
رگبار، درشت‌ باران‌، دوش‌، باریدن‌، دوش‌ گرفتن‌.

 Shower Bath
حمام‌ دوش‌، دوش‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس