معنی کلمه Take به فارسی

 Take
گرفتن‌، ستاندن‌، لمس‌ کردن‌، بردن‌، برداشتن‌، خوردن‌،

 Take
پنداشتن‌.

 Take Down
پیاده‌ کردن‌، خراب‌ کردن‌.

 taken aback
متحیرماندن - پس زدن - بدگل خوردن - یکه خوردن

 take up ones abode
منزل کردن - سکنی گرفتن

 take away your things
اسباب خود را از اینجا ببرید

 take in
گول - فریب - لاف

 take off
جستن گاه - پرشگاه - کاریکاتورتقلید

 taker
گیرنده - قبول کننده شرط

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس