معنی کلمه Trap به فارسی

 Trap
زانویی‌ مستراح‌ وغیره‌ تله‌، دام‌، دریچ-ه‌، گیر، محوط‌ه‌

 Trap
کوچک‌، شکماف‌، نیرنگ‌، فریب‌دهان‌، بدام‌ انداختن‌، در

 Trap
تله‌ انداختن‌.

 Trap
تله‌، در تله‌ اندازی‌.

 Trapdoor
دریچه‌.

 Trapezium
شبیه‌ ذوذنقه‌، چهار پهلو، چهار ضلعی‌ غیر منظ‌م‌.

 Trapezius
(تش‌.) عضله‌ ذوذنقه‌.

 Trapezoid
ذوذنقه‌، ذوذنقه‌ وار.

 Trapezoid
ذوزنقه‌.

 Trapezoidal
ذوزنقه‌ای‌.

 Trapezoidal Rule
قاعده‌ ذوزنقه‌ای‌.

 Trapping
تله‌ گذاری‌، در تله‌ اندازی‌.

 Trapping
یراق‌، تجملات‌ وتزئینات‌، بدام‌ اندازی‌.

 Trappist
عضو فرقه‌ای‌ از راهبان‌ مرتاض‌ اهل‌ سکوت‌.

 Traps
نردبان‌ قابل‌ حمل‌، اسباب‌، بنه‌ (henob).

 Trapze
بند بازی‌، ط‌ناب‌ بند بازی‌، ذوذنقه‌.

 Trapzezist
بند باز، اکروبات‌.

 trapper
دام نه - متصدی روزنامه ها - تله اندازخز گیر

 trapeze
ذوزنقه

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس