معنی کلمه Zoo به فارسی

 Zoo
(.n): باغ‌ وحش‌.(-ooZ): پیشوند بمعنی‌ حیوان‌ - جانور

 Zoo
و متحرک‌.

 Zoo Ecology
قسمتی‌ از علم‌ جانور شناسی‌ که‌ در باره‌ روابط‌ جانور

 Zoo Ecology
با محیط‌ خود بحث‌ میکند، بوم‌شناسی‌ حیوانی‌.

 Zooflagellate
(زیست‌ شناسی‌) اغازیان‌ شبه‌ گیاه‌ فاقد خاصیت‌ جذب‌ نور.

 Zoogamete
(زیست‌ شناسی‌) سلول‌، جنس‌ متحرک‌(مخصوصا در مورد

 Zoogamete
جلبکها).

 Zoogenic
(suonegooz) (ج‌.ش‌.) بچه‌ زا، بچه‌ گذار، زاینده‌، زایا.

 Zoogenous
(cinegooz) (ج‌.ش‌.) بچه‌ زا، بچه‌ گذار، زاینده‌، زایا.

 Zoogeographer
کارشناس‌ جغرافیای‌ حیوانی‌.

 Zoogeographic
(lacihparoegooz) وابسته‌ به‌ جغرافیای‌ حیوانی‌.

 Zoogeographical
(cihparoegooz) وابسته‌ به‌ جغرافیای‌ حیوانی‌.

 Zoogeography
جغرافیای‌ حیوانی‌.

 Zoographic
وابسته‌ به‌ جانور شناسی‌ تط‌بیقی‌ و توصیفی‌.

 Zoographical
وابسته‌ به‌ جانور شناسی‌ تط‌بیقی‌ و توصیفی‌.

 Zoography
جانور شناسی‌ تط‌بیقی‌، علم‌ توصیف‌ جانوران‌ وخوی‌ انان‌.

 Zooid
(زیست‌ شناسی‌) جانورسان‌، شبیه‌ جانوران‌، شبه‌ جانور،

 Zooid
شبه‌ حیوان‌، زیوه‌.

 Zooks
علامت‌ تعجب‌، عجبا، زکیسه‌.

 Zoolatry
پرستش‌ حیوانات‌، حیوان‌ پرستی‌.

 Zoological
وابسته‌ به‌ جانور شناسی‌، حیوان‌(به‌ شوخی‌).

 Zoological Garden
باغ‌ وحش‌.

 Zoologist
جانور شناس‌، ویژه‌گر جانورشناسی‌.

 Zoology
جانور شناسی‌، حیوان‌ شناسی‌.

 Zoom
هواپیما را با سرعت‌ وبازاویه‌ تند ببالا راندن‌، زوم‌،

 Zoom
با صدای‌ وزوز حرکت‌ کردن‌، وزوز، بسرعت‌ ترقی‌ کردن‌ یا

 Zoom
بالا رفتن‌، (در فیلمبرداری‌) فاصله‌ عدسی‌ را کم‌ و زیاد

 Zoom
کردن‌.

 Zoom Lens
عدسی‌ دوربین‌ عکاسی‌ دارای‌ کانون‌ متغیر.

 Zoometry
اندازه‌گیری‌ اندامهای‌ جانوران‌.

 Zoomorphic
دارای‌ خدایان‌ مجسم‌ بشکل‌ جانور، شبیه‌ جانور، جانورسان‌

 Zoomorphism
تجسم‌ خدا یا خدایان‌ بشکل‌ حیوانات‌ پست‌، استعمال‌

 Zoomorphism
اشکال‌ حیوانات‌ در هنر بعنوان‌ علائم‌ مخصوص‌.

 Zoon
(ج‌.ش‌) تنها محصول‌ یک‌ نط‌فه‌ واحد(در مقابل‌ diooZ)، هر

 Zoon
یک‌ از حیوانات‌ منفرد متعلق‌ به‌ حیوان‌ مرکب‌.

 Zooparasite
انگل‌ حیوانی‌، حیوان‌ انگل‌.

 Zoophagous
جانور خوار، گوشتخوار.

 Zoophilic
(suolihpooz) علاقمند به‌ جانور، حیوان‌ دوست‌.

 Zoophilous
(cilihpooz) علاقمند به‌ جانور، حیوان‌ دوست‌.

 Zoophyte
جانور گیاه‌سان‌، (ج‌.ش‌.) انواع‌ جانوران‌ مهره‌داری‌ که‌

 Zoophyte
رشد انها شبیه‌ گیاه‌ میباشد.

 Zooplankton
(ج‌.ش‌.) جانور ریز شناور بر سط‌ح‌ دریا.

 Zoospore
(گ‌.ش‌.) هاگ‌ تاژکدار غیر جنسی‌ جلبک‌.

 Zootechnical
وابسته‌ به‌ فن‌ تربیت‌ حیوانات‌.

 Zootechnician
کارشناس‌ تربیت‌ حیوانات‌، ویژه‌گر اهلی‌ کردن‌ جانوران‌.

 Zootechnics
(ynhcetooz) روش‌ تربیت‌ و رام‌ کردن‌ جانوران‌، فن‌

 Zootechnics
اهلی‌کردن‌ جانوران‌ و حیوانات‌ وحشی‌.

 Zootechny
(scinhcetooz) روش‌ تربیت‌ و رام‌ کردن‌ جانوران‌، فن‌

 Zootechny
اهلی‌کردن‌ جانوران‌ و حیوانات‌ وحشی‌.

 Zootomy
تشریح‌ حیوانات‌، جانور شکافی‌.

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس