معنی کلمه آگهی به انگلیسی

آگهی
flier

آگهی بازرگانی
advertising , promotion

آگهی درگذشت
obituary

آگهی ستونی
classified advertisement

آگهی کردن
ballyhoo

آگهی کننده
advertiser

بخش آگهی های دفتر تلفن
Yellow Pages

زدن آگهی به دیوار
post

ورقه آگهی
handout

آگهیدن
announce

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس