سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه تب به انگلیسی

تب
fever , temperature

با تب و تاب
feverishly

پر تب و تاب
fervent , flaming , rabid , tempestuous , feverish , sultry

تب آفتی
foot-and-mouth disease

تب آور
feverish , pyretic

تب بر
febrifuge, antipyretic

تب برفکی
foot-and-mouth disease

تب جنگل
jungle fever

تب دار
fevered , feverish

تب روماتیسم
rheumatic fever

تب عرق گز
prickly heat

تب گونه
feverish

تب گیر
thermometer

تب نوبه
malaria

تب و تاب
dramatics , ecstasy , edge , fire , flush , glow , vigor , vigour

تب و تاب داشتن
sizzle

تب و تاب عشق
fervor

تب و لرز
shakes

تب وتاب
glow

تب یونجه
hay fever

دارای تب
feverish

داروی تب بر
refrigerant

در تب و تاب بودن
agonize , smoulder , simmer , smolder

سرخ در اثر تب
hectic

وابسته به تب
pyretic

آمیخته تبار
mongrel

اتباع
citizenry

اختبار
gaining knowledge by experiment or experience

ارتباط
communication , communion , contact , correlation , interrelation , interrelationship , liaison , linkage , links , perspective , touch

ارتباط داخلی
intercommunication

ارتباط داخلی داشتن
intercommunicate

ارتباط داشتن
communicate , touch

ارتباط ذهنی
telepathy

ارتباط غیرکلامی
body language

ارتباطات راه دور
telecommunications

ارتباطی
pertaining to communications, connecting

ارتقای رتبه دادن
elevate

ارزیابی اعتبار
credit rating

از اشتباه در آوردن
undeceive

از اعتبار افتادن
lapse

استبداد
absolutism , autocracy , dictatorship , tyranny, despotism

استبدادی
dictatorial , totalitarian , despotic, absolute

استبرا
purification

استبصار
observing attentively

اشتباه
error, mistake,fallacious , fallacy , false

اشتباه آمیز
erroneously

اشتباه آمیزانه
erroneously

اشتباه خواندن
misread

اشتباه در محاسبه
miscalculation

اشتباه فاحش
blunder

اشتباه فهمیدن
misconstrue

اشتباه لپی
flub,balk

اشتباه لپی کردن
blunder , bumble

اشتباه نشدنی
unmistakable

اشتباه نقل قول کردن
misquote

اشتباه کار
blunderer , goofy , muddle-headed , tinker

اشتباه کاری
bungle

اشتباه کردن
err , goof , perpetrate , mistake , slip , snafu , trip

اشتباه کردنی
mistakable

اشتباه کوچک
flyspeck

اشتباها
by mistake, erroneously

اشتباهی
bum , erroneous , false , mistaken , wrong , wrongly

اطلاع کتبی دادن
write

اعتبار
credit

اعتبار اسنادی
letter of credit

اعتبار اوراق قرضه
rating

اعتبار بخشیدن
accredit , validate

اعتبار دادن
trust

اعتبار دهنده
creditor

اعتبار فراهم کردن
finance

اعتبارنامه
letter of credit

اعتبارنامه دادن
accredit

اعتباری
nominal

افزودن تبصره
attach

اقتباس
borrowing, acquiring, extract

اقتباس ناپذیر
inimitable

اقتباس و تنظیم
adaptation

اقتباسی
scissors-and-paste

انتباه
waking, vigilance

اندام تباهی
lesion

انقلاب اکتبر
Russian Revolution

انگلیسی و آمریکایی انگلیسی تبار
Anglo-

اهل تبت
Tibetan

اکتبر
October

ایل و تبار
family , people

با تبر قطع کردن
ax , axe

باز کردن به روی همه برای رفع تبعیض
integrate

بازیکن بسکتبال
cager

بالارتبه
senior, of a high position

باند تبهکاران
gang

بد تبار
half-breed

بدتبار
low-born

برائت از اشتباه
infallibility

بریده شده با تبر
hewn

بسکتبال دخترانه
netball

بسکتبالیست
cager

بسیار پاک و مرتب
antiseptic

بلا اعتبار کردن
nullify

بلند مرتبگی
sovereignty

بلندمرتبه
eminent

به اشتباه
amiss

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس