سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه تنفس به انگلیسی

تنفس
breath , breather , breathing , intermission , respiration

تنفس اعلام کردن
recess

تنفس دادن
recess

تنفس در ادارات
coffee break

تنفس در جلسه
adjournment

تنفس دهان به دهان
mouth-to-mouth resuscitation

تنفس مصنوعی
artificial respiration

تنفس کردن
breathe , respire

دستگاه تنفس
Aqua-lung

دستگاه تنفس مصنوعی
respirator , resuscitator

افشانه تنفسی
inhalator

تنفسی
respiratory

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس