سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه مسابقه به انگلیسی

مسابقه
bout , competition , contention , contest , match , race , sport , wrestle

اسب مسابقه
racehorse

امتیاز مسابقه
score

دو مسابقه متوالی
doubleheader

رتبه بندی کردن شرکت کنندگان در مسابقه
seed

زمین مسابقه دو
track

سبقت گرفتن در مسابقه
overtake

فینال در مسابقه
final

فینالیست در مسابقه
finalist

قایق باریک و پارویی برای مسابقه
shell

مسابقه استقامت
marathon

مسابقه بزرگ
grand prix

مسابقه دادن
compete , contend , contest , course , race

نابرابردر مسابقه
mismatch

ناجور در مسابقه
mismatch

نیمه مسابقه
half time

همبازی در مسابقه
partner

کارت امتیازهای مسابقه
score sheet , score card

نتیجه مساوی درمسابقه
tie

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس