سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه گرای به انگلیسی

گرای
inclination

آرمان گرای
idealizer , quixotic , romantic

آرمان گرای افراطی
visionary

آروین گرای
empiricist

آشتی گرای
dove , pacifist , pacific , peaceful

آینده گرای
forward , futurist

اتحادیه گرای
syndicalist , unionist

اثبات گرای
positivist

اختیار گرای
libertarian

ارتش گرای
militarist

افراط گرای
extremist , radical

التقاط گرای
eclectic

انسان گرای
Humanist

انگلیسی گرای
Anglophile

برتری گرای
supremacist

بهره گرای
commercial

پیشروی گرای
liberal

تردید گرای
skeptical

جامعه گرای
socialist

خلوت گرای
anchorite , retiring , seclusive

رواق گرای
Stoic

رومانتیک گرای
romanticist

رویا گرای
Utopian

زیست بوم گرای
environmentalist

سنت گرای
conservative , old-fashioned , traditionalist

طبیعت گرای
naturalist

عزلت گرای
antisocial

عمل گرای
pragmatic

فروید گرای
Freudian

گذشته گرای
conservative , old-fashioned

گرای گر
fellow traveler

مردمی گرای
Humanist

ناب گرای
purist

ناپایداری گرای
nonresistant

ناسنت گرای
liberal

نیست گرای
nihilist

هم گرای
gregarious

هیچ گرای
nihilist

واپس گرای
reactionary

کشیش گرای
clericalist

آخوند گرایی
clericalism

آرامش گرایی
quietism

آرمان گرایانه
Utopian

آرمان گرایی
idealism , idealization

آرمان گرایی کردن
idealize , romanticise , romanticize

آروین گرایی
empiricism

آشتی گرایی
pacifism

آینده گرایانه
futuristic

آینده گرایی
futurism

اتحادیه گرایی
syndicalism , trade unionism , unionism

اثبات گرایی
positivism

احساس گرایی
sensationalism

احساسات گرایی
emotionalism , sentimentalism

احیاگرای مذهبی
revivalist

احیاگرایی مذهبی
revivalism

اراده گرایی
voluntarism

ارتش گرایانه
militaristic

ارتش گرایی
militarism

افراط گرایی
extremism

التقاط گرایی
eclecticism

امریکا گرایی
Americanism

انحراف گرایی
deviationism

انسان گرایی
humanitarianism

انسانیت گرایی
humanitarianism

ایل گرایی
tribalism

برتری گرایانه
imperious

برداشت گرایی
impressionism

برهنه گرایی
nudism

برونگرایی
extroversion

برین گرایی
transcendentalism

بنیاد گرایی
purism

بنیادگرایی
radicalism

بهزان گرایی
favoritism

بهگرایی
convalescence

بودا گرایی
Buddhism

پویش گرایی
dynamism

تاریک گرایی
obscurantism

تجربه گرایی
empiricism

تخصص گرایی
specialism

تدریج گرایی
gradualism

تعالی گرایی
transcendentalism

تفنن گرایی
dilettantism

توسعه گرایی
expansionism

تک بودگرایی
individualism

جامعه گرایی
socialism

جبرگرایی
determinism

جمع گرایی
collectivism

جمهوری گرایی
republicanism

جنسیت گرایی
sexism

جهانگرایی
internationalism

چپ گرایی
leftism

چند گانه گرایی
pluralism

چند گرایی
pluralism

حمایت گرایی
protectonism

خردگرایی
rationalism

خواست گرایی
voluntarism

خود گرایی
autism

درون گرایی
subjectivism

دسته گرایی
factionalism

دولت گرایی
loyalism

ذهن گرایی
subjectivism

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس