سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه احسن به فارسی

احسن
خوبتر, نیکوتر, بهتر
( صفت ) زه آفرین احسنت . قضا گفت گیر و قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه . ( فردوسی )
قریه ای است بین یمامه و حمی ضریه

احسن التقاسیم
احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم 0 کتابی است معتبر در جغرافیا بزبان عربی تالیف مقدسی ( ه . م 0 )

احسن الخالقین
( صفت ) نیکوترین آفرییندگان خدای تعالی . توضیح ماخوذ است از آیه فتبارک الله احسن الخالقین .
نیکو ترین آفرینندگان

احسن الطلاق
( صفت اسم ) آنست که مرد زن خویش را در طهر طلاق دهد وبا او نیارامد و ترک او گوید ناعده وی بپایان رسد
آنست که مرد زن خویش را در طهر طلاق دهد

احسن القصص
( صفت ) بهترین قصه ها 2 - ( اسم ) نام سوره یوسف در قر آن مجید .
نام سوره از قر آن و نام دیگر آن یوسف است

احسن الله
( جمله دعایی ) خدا نیکو کناد یااحسن الله خلاصه . خدا رهایی او را نیکو انجام دهاد . : اگر رای عزیز فلان احسن الله خلاصه بجانب ماالتفاتی کند . یا احسن الله جزاک خدا پاداش ترا نیکو دهاد . بدوسه بوسه رها کن این دل از گرم و خباک تابمنت احسان باشد احسن الله جزاک . ( رودکی )

احسن الله جزاک
نیکو کناد خدای پاداش ترا

احسن تقویم
روی خوب راست قامت

علی احسن الحال
به نیکوترین حال .

احسنت
کلمه مدح وتحسین یعنی خوب کردی, کارنیکوکردی, درفارسی به معنی مرحبا, آفرین, زه گفته می شود
( فعل ) مفرد مخاطب از فعل وماضی از مصدر احسان نیکو کردی . مرحبا . آفرین . زه . خه . : خسروا . خاقانی عذرا سخن هندوی تست هندویی را ترک عذرا دادی احسنت ای ملک . ( خاقانی ) و بسبب احسنت او سلطان مرا هزار دینار فرمود . یا احسنت زدن . آفرین گفتن . یا احسنت کردن . آفرین کردن تحسین گفتن : هر دم فلک الاعظم زواج شرف خویش احسنت کند برشرف چون تو پسر بر. ( سنائی ) یا احسنت گفتن . آفرین گفتن تحسین کردن : پراکنده گویی حدیثم شنید جزا حسنت گفتن طریقی ندید . ( سعدی ) یا احسنت یافتن . احسنت شنیدن آفرین شنیدن به غزل یافتم همی احسنت به ثنا یافتم همی احسان ( فرخی )
کلمه مدح بمعنی آفرین مرحبا

باحسن وجوه
ببهترین راه ببهترین صورت ببهترین روی ببهترین روش باحسن شقوق .

قراحسنلو
دهی است که در 502 هزار گزی طهران میان ریزمینی و آقداغ واقع و ایستگاه راه آهن است .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس