سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه اسامی به فارسی

اسامی
نامها, جمع اسم
( اسم ) جمع اسم نامها اسمها
اسامه بن زید حب رسول

سامی فی الاسامی ال
کتابی است در لغت عربی بفارسی تالیف ابو الفضل میدانی . مولف آنرا بنام پسرش سعید (( السعیدی )) نامیده .

مفصله الاسامی
نامبردگان نامبرده .

یاسامیشی
( اسم ) 1-نظم آراستگی . 2- تدبیر.

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس