سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه اعمی به فارسی

اعمی
کور, نابینا
( صفت ) کور نابینا مقابل بینا بصیر .
سلیمان بن ولید انصاری

ابو اعمی
موش کور انگشت

اعمی القلب
( صفت ) کور دل .

اعمی دل
( صفت ) کوردل کورباطن .
کور دل . بی بصیرت

اعمی دیده
کور چشم نابینا

اعمی شدن
کور شدن . نابینا گردیدن

اعمی فطری
کور مادر زاد

اعمی وش
کور مانند بسان کور

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس