معنی کلمه بیست به فارسی

بیست
بایست ( دوم شخص مفرد امر حاضر از ایستادن ) .
شهری از نواحی برقه 0

باد صد و بیست روزه
نام بادی است موسمی

بیست بیست
بیستگان 0 بیست تا بیست تا 0 به دسته های بیست تائی 0

بیست و پنج
عدد اصلی مرکب و آن شمار. بیست است باضاف. پنج . شمار. بعد از بیست و چهار و قبل ار بیست و شش .

بیست و چار
عدد اصلی مرکب . بیست و چهار . یا بیست و چار لحن . از اصطلاحات موسیقی است .

بیست و چهار
عدد اصلی مرکب 0 شمار. بیست باضاف. چهار . عدد قبل از بیست و پنج و بعد از بیست و سه .

بیست و دو
عدد اصلی مرکب . شمار. بیست باضاف. دو . عدد بعد از بیست و یک و قبل از بیست و سه .

بیست و سه
عدد اصلی مرکب بیست باضاف. سه . عدد قبل از بیست و چهار و بعد از بیست و دو .

بیست و شش
عدد بیست باضاف. شش . عدد بعد از بیست و پنج و قبل از بیست و هفت .

بیست و نه
مرکب از بیست باضاف. نه 0 شمار. بعد از بیست و هشت و قبل از سی 0

بیست و هشت
مرکب از بیست باضاف. هشت 0 شمار. بعد از بیست و هفت و قبل از بیست و نه 0

بیست و هفت
مرکب از بیست باضاف. هفت 0 شمار. بعد از بیست و شش و قبل از بیست و هشت 0

بیست و یک
بیست باضاف. یک 0 عدد بعد از بیست و قبل از بیست و دو 0

بیست و یک پیکر
بیست ویک صورت فلکی به نظر قدما [ بیست و یک پیکر کعه از صقلاب دارد خیلتاش گردراه خیل او تا قیروان افشانده اند. ] توضیح به عقیده قدما بیست و یک صورت به جانی شمال منطقه البروج اند : 1 - دب اصغر 2 - دب اکبر 3 - تنین . 4 - قیقاوس . 5 - عوا . 6- فکه (کاسه درویشان) 7- جاثی علی رکبتیه 8 - شلیاق. 9 - دجاجه . 10 - ذات الکرسی . 11- حامل راس الغول . 12 - ممسک العنان ( ممسک الاعنه ). 13 - عقاب (نسر طائر). 14 - دلفین. 15- سهم. 16 - حوا. 17 - حیه. 18 - قطعه الفرس . 19 - فرس اکبر. 20 - مراه المسلسله 21 - مثلث .

بیست و یکم
در مرتب. بیست و یک

بیست و یکمین
بیست و یکم 0

بیست یک
از بیست یکی 0 یک بیستم 0

ژان بیست و دوم
پاپ مسیحی از 1216 تا 1234 میلادی . در زمان این پاپ مسیحی از 1216 تا 1324 میلادی . در زمان این پاپ الملک الناصر پادشاه مصر که معاصر با ابو سعید بهادر مغول بود در سال 720 هجری جمعی از سرداران خود را بهجوم بارمنستان صغیر و غارت شهر سپس پایتخت کیلیکیه داد و آنان از نیمه ربیع الاخر این سال ببعد آنشهر را غارت کردند و از نهر جیحان گذشتند و سراسر ارمنستان را بباد غارت دادند پادشاه صغیر آن مملکت لئون پنجم که ده سال بیش نداشت و اتابک ارمنی او چاه ندیدند جز آنکه از پاپ ژان بیست و دوم استمداد کنند و عالم عیسویت را بکمک بطلبند .

ژان بیست و سوم
پاپ مسیحی . وی در سال 1410 به مقام خلع شد و بسال 1419 در گذشت .

ژان بیست و یکم
پاپ مسیحی از سال 1276 تا 1277 میلادی . در عهد وی دو تن نماینده از طرف دربار اباقا پادشاه مغول در ایران عازم شهر رم شدند و عیسویان را به پس گرفتن بیت المقدس و فلسطین از دست مسلمین دعوت کردند و از جانب اباقا بایشان وعده مساعدت شد و پاپ آنان را نزد سلاطین فرانسه و انگلیس فرستاد .

صد و بیست پاره
قر آن که به یک صدو بیست مجلد جدا جدا کرده باشند و در مجالس فاتحه و ترحیم قرائت کند و هر پاره یک حزب است یعنی یک چهارم جزئ

بیستار
کلمهای است مانندفلان, اشاره به یک شخص یایک, چیزمجهول وغیرمعلوم, بیسارهم میگویند, باستاروبیستار, فلان وبهمان
کلمه ایست از مبهمات که شخص یا شئ مجهول و غیر معلوم را رساند فلان . یا باستار و بیستار . فلان و بهمان .

بیستگان
بیست بیست 0 به دسته های بیست تائی 0 بیست تا بیست تا 0

بیستگانه
منسوب به بیست مانند ده گانه

بیستگانی
جیره ومواجب, جیره سپاهیان, جیره
( اسم ) پول و مواجبی بوده که بسپاهیان میداده اند عشرینیه .

بیستگانی خوار
مواجب خوار 0 جیره خوار 0 ماهیانه بگیر

بیستم
عدد ترتیبی برای بیست آنکه یا آنچه در مرتب. بیست باشد .

بیستمین
( صفت ) آنکه یا آنچه در مرتب. بیستم باشد .

بیستو
مقابل خستو . مقابل مقر . مقابل معترف

بیستون
وشمگیربن زیار از آل زیار . وی پس ز فوت وشمگیر بامارت نشست . ( 366 - 356 ه. ق . )
( صفت ) بدون ستون بدون پایه .
دهی از دهستان چمچال بخش صحن. کرمانشاهان است 0

پان عربیست
( صفت ) آنکه پیرو مکتب پان عربیسم است .

جبل بیستون
کوه بیستون

رواق بیستون
کنایه از آسمان است

ژان بیستم
وی چند ماهی در سال 1044 میلادی پاپ غیر قانونی بود .

کوبیست
( صفت ) کسی که پیرو کوبیسم است نقاشی که بسبک مکتب کوبیسم نقاشی کند .

کوه بیستون
نام نوایی است مطربان را

یک بیستم
عدد کسری بیست یک یک جزئ ازبیست جزئ

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس