سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه حنظل به فارسی

حنظل
( اسم ) هندوان. ابو جهل

ثنیه ذات الحنظل
عقبه ایست نزدیک مکه

حب الحنظل
( ایم ) دانه هندوانه ابوجهل
هبیده

حنظله
باد غیسی . وی از قدیمترین شاعران فارسی گو پس از اسلام و معاصر طاهریان بوده است ( ف. حدود220 ه. ق . )
واحدحنظل

ذات الحنظل
عقبه ایست میان مکه و جده .

ربیعه بن حنظله
ربیعه بن حنظله بن مالک بن زید مناه از قبیله تمیم و از عدنانیه در عهد جاهلی بود .

علی حنظلی
ابن اسحاق بن ابراهیم حنظلی سمرقندی

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس