معنی کلمه صحنه به فارسی

صحنه
1- بخشی است از شهرستان کرمانشاهانواقع در شمال غربی شهرستان و آن محدود است از شمال ببخش سنقر کلیایی ( شهرستان کرما نشاه ) از جنوب شرقی به شهرستان نهاوند از جنوب ببخش هرسین ( کرمانشاه ) و از مغرب بدهستانهای پای روند و بیلوار ( بخش مرکزی کرمانشاه ) . آب و هوای آن نسبت بپستی و بلندی متغیر است . قرای بخش از رود خانه های گاماسیاب دینور و شعب آنها مشروب میشود . محصول عمده غلات آبی و دیمی چغندر حبوبات توتون و لبنیات است . راه شوسه کرمانشاه بتهران از وسط دهستانهای چم چال و حومه و راه شوسه کرمانشاه بتهران از وسط دهستانهای چم چال و حومه راه شوسه کرمانشاه به سنقر از وسط دهستان دینور می گذرد.این بخش از 4 دهستان و 211 آبادی تشکیل شده و جمعیت آن 47500 تن است.2 - قصبه مرکزی بخش واقع در 61 کیلومتری کرمانشاهکنار شوسه کرمانشاه بتهران .هوای آن بواسطه فراوانی درخت رودخانه در بند صحنه وزش باد از دهلیز آب باریک و در بند خوب و تابستان معتدل است . آب قصبه از زه آب دره در بند چهار چشمه تامین میشود .محصول عمده غلات حبوبات انواع میوه چعندر قند و توتون 11133 تن سکنه .
زمین هموار, جای وسیع, محل نمایش درتماشاخانه, سن
( اسم ) آوندیست مانند کاسه مفحته .
قصبه مرکزی بخش صحنه شهرستان کرمانشاه

صحنه بالا
دهی است از دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان گنبد قابوس در 9 کیلومتری جنوب غربی پهلوی دژ دشت و معتدل و مرطوب 1500 تن سکنه آب از چاه محصول غلات حبوبات صیفی لبنیات شغل اهالی زراعت و گله داری صنایع دستی زنان قالیجه بافی و نمد مالی است .

صحنه پایین
دهی است از دهستان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان گنبد قابوس در 6 کیلومتری جنوب غربی پهلوی دژ جنوب رودخانه گرگان دشت و معتدل و مرطوب 600 تن سکنه آب از رودخانه گرگان محصول غلات حبوبات صیفی لبنیات شغل اهالی زراعت و گله داری صنایع دستی زنان قالیجه بافی و نمد مالی است .

صحنه ساز
( صفت ) 1 - کسی که صحنه ای برای نمایش سازد و آن را آرایش دهد سازنده سن . 2 - آنکه حادثه یا وضعی مصنوعی ایجاد کند تا مقصود خود را به دست آرد : با این صحنه سازی ها نمی توانی ما را فریب دهی .

صحنه سازی
عمل و شغل صحنه ساز .

صحنه گردان
( صفت ) آنکه وظیفه نمایش دهندگان را روی صحنه به یاد آنان آورد و بدیشان تذکر دهد گرداننده صحنه .

صحنه گردانی
عمل و شغل صحنه گردان .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس