معنی کلمه قربت به فارسی

قربت
نزدیکی, نزدیکی درمکان ومنزلت, آنچه موجب تقرب بخداگرددازعبادت وکارهای نیکو
( اسم ) 1 - نزدیکی ( از جهت مکان ) 2 - تقرب بمخدوم ( پادشاه وزیر غیره ) 3 - تقرب بخدا بوسیله عبادت 4 - خویشی خویشاوندی .

قربت ریزه
( اسم ) تقرب اندک : و شمه آن بیش از آنست که بطوامیر شرح پذیر شود بخون من تشنه گشته بود و آن قربت ریزه که یافتم - و یا لیت نیافتمی ... بخیال فاسد تصور کرده که در مستقبل بمضرت او سرایت خواهد کرد .

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس